WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ В сучасних умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій виникає необхідність у створенні ...»

-- [ Страница 1 ] --

ПЕДАГОГІКА

Осипчук Олена Валеріївна

ДНЗ «Бердичівське ВПУ»

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ

ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

В сучасних умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій

виникає необхідність у створенні іншого навчально-виховного середовища. В

даний момент часу актуальним питанням є використання сучасних

інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі, зокрема на уроках фізики та астрономії.

Сучасні мультимедійні комп’ютерні програми та телекомунікаційні технології відкривають для учнів широкий доступ до нетрадиційних джерел інформації – електронним гіпертекстовим підручникам, загальноосвітнім та освітнім сайтам, системам дистанційного навчання і так далі, все це покликано для підвищення ефективності розвитку самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів і дає широкі можливості їх творчого росту та розвитку [1].

У навчально-виховному процесі комп’ютери використовуються за такими основними напрямами:

- як засіб індивідуалізації навчання. Під час індивідуальної роботи учнів за комп’ютером досягаються значні успіхи у засвоєнні матеріалу. Комп’ютер здатен фіксувати всі етапи роботи учня і оцінювати їх. Вчитель же будь-коли може проаналізувати його дії.

- як потужне джерело додаткової інформації. За допомогою ПК можна отримувати величезну кількість інформації, яку можна використати в навчальному процесі. Але потрібно пам’ятати, що комп’ютер не повинен замінювати підручники, книги та інші джерела інформації.

- як засіб оцінювання, обліку та реєстрації знань. Використовуючи тестові програми можна досить ефективно оцінити знання учнів, при можливості ПК може надати необхідні рекомендації щодо виправлення помилок як потужний засіб творчої діяльності учня. Використання методу проектів дає можливість творчої роботи як кожного учня окремо так і групи учнів [2].

Для вчителя використання інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість для фахового зростання, для навчання разом з учнями.

Але використання ПК на уроках вимагає від вчителя і учнів основних азів комп’ютерної грамотності, що передбачає:

1. Знання основних понять інформатики та комп’ютерної техніки;

2. Знання та вміння працювати з сучасними інформаційними системами;

3. Уміння працювати хочаб в одному текстовому редакторі;

4. Вміння користуватися інтернетом;

Ефективне використання комп’ютера в навчально – виховному процесі залежить від програмного забезпечення. Комп’ютерні програми з фізики поділяються за дидактичними цілями:

1. Навчальні програми подають новий матеріал у вигляді окремих, логічно поєднаних блоків і закінчуються набором запитань або тестів. Ці програми сприяють засвоєнню нової інформації таспрямовують процес навчання залежно від рівня знань та індивідуальних здібностей учнів (Фізика – 9, Фізика – 10, Фізика – 11)

2. Тренувальні або програми – тренажери розраховані на повторення і закріплення вивченого матеріалу.

3. Імітаційно – моделюючі програми дозволяють вивчати будь – який розділ на основі моделі. Маніпулюючи доступними для зміни параметрами фізичних величин, учень за реакцією моделюючої системи визначає діапазон їх допустимих змін і усвідомлює суть процесів, які здійснюються під його керівництвом.

4. Діагностичні, контролюючі програми складають переважно на основі тестів. Вони призначені для діагностування, перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

5. Бази даних – це джерела інформації з різних галузей знань, у яких за допомогою питань відшукують необхідні відповіді, наприклад, для пояснення фізичних понять і термінів.

6. Інструментальні програми дають можливість учням самостійно розв’язувати задачі за короткий час із меншими зусиллями. Вони звільняють від рутинної обчислювальної та статистичної роботи, надаючи учню свободу у виборі методів розв’язання конкретних задач і простір для творчості.

7. Інтегровані навчальні програми поєднують в собі ознаки двох або трьох перерахованих вище класів [3].

Використання інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє розв'язати такі проблеми, як:

а)адаптативність навчального матеріалу (залежно від індивідуальних особливостей учнів);

б) багатотермінальність (одночасна робота групи учнів за комп'ютером);

в)інтерактивність (взаємодія ЕОМ і учня, що імітує певною мірою реальне спілкування);

г)контроль індивідуальної роботи учнів в позаурочний час.

Можливості використання комп'ютера у навчально-виховному процесі значні:

від довідкової системи до засобів моделювання певних фізичних явищ та ситуацій.

Забезпечення функції навчання — найбільш суттєва характеристика застосування комп'ютера у навчанні.

Для мене, як для вчителя, головними перевагами комп’ютерного навчання є такі:

1. Полегшення праці вчителя.

2. Індивідуалізація навчання.

3. Збільшення швидкості одержання інформації.

4. Можливість моделювання і демонстрації процесів, не доступних для спостереження в умовах школи.

Мультимедійні засоби можуть використовуватися практично на всіх етапах уроку: а) під час мотивації як постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу; б) у поясненні нового матеріалу як ілюстративний матеріал;

в) під час закріплення та узагальнення знань; г) для контролю знань.

Серед величезного різноманіття навчальних мультимедійний засобів найбільш ефективними вважаються: моделювання реальних об’єктів, відео демонстрації, навчальні фільми, комп’ютерні тренажери, мультимедійні презентації [4].

Автоматизовані навчальні системи моделювання навчальних об’єктів повною мірою реалізують давній принцип методики викладання: краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Вони допомагають у випадках, коли учень повинен засвоїти велику кількість інформації: правила техніки безпеки, біографії вчених. Крім того, автоматизовані навчальні системи інтерактивні, бо дають можливість забезпечити діалоговий режим протягом усього процесу навчання.

Навчальні фільми відтворюють ті чи інші процеси як у вигляді реальних спеціальних зйомок так і тривимірної комп’ютерної графіки.

Мультимедійні презентації надзвичайно ефективні при проведенні уроків, лекцій, конференцій, окремих виступів як для вчителя, так і для учнів.

Відео демонстрації – це, в першу чергу, віртуальна фізична лабораторія.

Зрозуміло, що як і усі інші мультимедійні засоби вона не може зовсім замінити справжній «живий» експеримент, але в тих випадках, коли на уроці справжній експеримент неможливий, для безпосереднього спостереження цю недостатність інформації відео демонстрація чудово замінить [5].

Тож віртуальний експеримент є не заміною реальних дослідів, а доповненням до навчального експерименту. До того ж відео демонстрація не являється фрагментом уроку, тож я можу демонструвати, призупиняти, повторювати її неодноразово і в будь-якому порядку з різною метою: і як демонстрацію викладеного матеріалу, і як мотивацію перед вивченням нової теми шляхом створення проблемної ситуації, і для перевірки знань учнів.

Нарешті, відео демонстрація не містить готових знань, що є яскравою її відмінністю від навчального відеофільму. Вона є об’єктивним фактом, джерелом інформації для учня. Отже такий метод представлення нового матеріалу є евристичним, учні підводяться до «відкриття», яке роблять самостійно.

Хочу відмітити й величезне значення ІКТ у ліквідації прогалин в унаочненні викладання фізики в загальноосвітніх навчальних закладах. Вони характеризуються:

а) ілюстративністю (за їх допомогою вчитель ілюструє урок, але зміст теми розкриває сам);

б) фрагментарністю ( вчитель дозовано викладає матеріал, залежно від швидкості сприйняття його учнями);

в) методичною інваріантністю (використовується на різних етапах уроку з різними цілями);

г) лаконічністю (ефективно викладається великий об’єм інформації за стислий час);

д) евристичністю (подання матеріалу в доступній формі для свідомого засвоєння учнями ).

Використання ППЗ дає можливість:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- індивідуалізувати й диференціювати процес навчання за рахунок вивчення матеріалу з індивідуальною швидкістю;

- здійснити контроль зі зворотнім зв’язком, діагностикою помилок і оцінюванням результатів навчальної діяльності;

- здійснити самоконтроль і самокорегування;

- здійснити самопідготовку учнів;

- візуалізувати навчальну інформацію щодо процесів, які вивчаються;

- провести експеримент в умовах імітації реальності;

- формувати культуру навчальної діяльності.

Перед собою я ставлю наступні задачі застосування інформаційнокомунікаційних технологій на уроках фізики та астрономії:

1. Забезпечення зворотного зв'язку в навчальному процесі.

2. Створення умов для індивідуалізації навчання.

3. Підвищення наочності навчального процесу.

4. Проведення лабораторних і практичних робіт.

5. Пошук інформації з широкого кола джерел.

6. Моделювання процесів або явищ, що вивчаються.

7. Організація колективної і групової роботи учнів на уроці.

8. Організація моніторингу рівня сформованості компетентностей учнів.

9. Розвиток творчих здібностей на основі застосування особистісно орієнтованого підходу [22],.

Найбільше працюю в наступних напрямках роботи: мультимедійні лекції та задачі, фронтальні лабораторні роботи та лабораторний практикум, тестування, інтернет-ресурси.

Тому коротко зупинюся на кожному з цих напрямків.

1. Мультимедійні лекції та задачі Мультимедіа, якщо коротко,— це комп'ютер + проектор, який дозволяє спроектувати на екран будь-якого комп'ютера інформацію з Мережі, а також інформацію з телевізора, DVD програвача і т. ін.

На деяких уроках використовую електронні навчальні матеріали, особливо широко застосовую:

- педагогічний програмний засіб «Фізика-11клас»;

- комп’ютерну програму «Фізика теорія». Частина 1-2.

- бібліотеку електронних наочностей. «Фізика 10-11 класи»;

- інтерактивні лекції та розв’язки задач з фізики;

- віртуальну фізичну лабораторію 10-11 класи;

- репетитор. Фізика;

- повний інтерактивний курс «Відкрита фізика»;

- відеодосліди з фізики;

- Оксфордську відеоенциклопедію з фізики;

- педагогічний програмний засіб «Астрономія 11 клас»;

- педагогічний програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей з астрономії»;

- астрономія в 3-D анімації;

- курс фізики в анімаціях. та інші.

Широко застосовую ІКТ при розв’язуванні задач. На таких уроках учні працюють із педагогічним програмним засобом «Електронний задачник». Це дає можливість організувати індивідуальну, групову й самостійну роботу з навчальним матеріалом [20].

2. Фронтальні лабораторні роботи та лабораторний практикум Фізика — наука експериментальна, тож її вивчення важко уявити без виконання лабораторних та практичних робіт. На жаль, оснащення фізичного кабінету не завжди дозволяє провести навіть програмні лабораторні роботи й зовсім не дозволяє проводити нові роботи, що вимагають більш складного обладнання. Для вирішення цього питання використовую комп'ютер і електронний педагогічний програмний засіб «Віртуальна фізична лабораторія», за допомогою якого учні можуть виконувати лабораторні роботи [19].

3. Тестування У традиційній формі тестування — це трудомісткий процес. Використання комп'ютерів на уроках фізики та астрономії робить процес тестування більш технологічним.

Комп'ютерне тестування має певні переваги перед іншими формами контролю:

• перевірка тестових завдань відбувається миттєво, набагато швидше, ніж перевірка інших видів письмових робіт;

• тести сприяють об'єктивному контролю знань;

• у разі потреби я можу швидко змінити умови завдань, що виключає можливість «списування».

4. Інформаційні ресурси На уроках і при підготовці до їх проведення я використовую інтернет-ресурси, що містять новітню інформацію, зокрема:

1.Сервер кафедри загальної фізики фізфаку МГУ: фізичний практикум і демнстрації https://genphys.phys.msu.ru

2. Теорія відносності: інтернет-підручник із фізики http://www.relativity.ru

3. Уроки по молекулярній фізиці http://marklv.narod.ru/mkt/

4. Фізика в анімаціях http://physics.nad.ru

5. Фізика: сайт для учнів і викладачів фізики http://www.fizika.ru

6. Ерудит: біографії учених і винахідників http://erudite.nm.ru і ін.

Мною визначені наступні форми роботи:

• при вивченні нового матеріалу - перегляд презентацій з включеними в них відеофрагментами, інтерактивними моделями явищ і пристроїв, завданнями і питаннями, а також самостійна робота з матеріалами сайтів Інтернету;

• при контролі знань - вирішення завдань з інтерактивним вибором відповіді і розбором рішення, виконання цікавих тестів в картинках;

•виконання віртуальних інтерактивних лабораторних робіт із застосуванням віртуальної фізичної лабораторії;

• при підготовці домашнього завдання - пошук додаткового матеріалу до уроку, у тому числі ілюстративного, в Інтернеті.

Крім того, учням пропоную ряд індивідуальних творчих завдань з використанням комп'ютера:

1. Створити і красиво оформити (з малюнками або фотографіями) декілька якісних завдань по темах: «Будова речовини», « Стани речовини», «Дифузія», «Сила», «Тиск», «Прості механізми» і тому подібне.

2. Знайти в Інтернеті або зробити самому фотографію фізичного приладу (термометра, вігів т.д.), пристрої, явища, досліди і описати їх за планом.

3. Розробити інструкцію до фізичного приладу (вагам, термометру, динамометру і так далі).

4. Підготувати рекламний листок до побутового електроприладу:

фотографія, опис, переваги (крупним шрифтом), недоліки (дрібним шрифтом).

5. Підготувати ілюстративний матеріал до уроку. Для цього знайти в Інтернеті або зробити самому фотографії по темах: «Дифузія», «Кипіння», «Нагрівальні електроприлади», «Джерела світла», «Прилади для виміру тиску» і тому подібне.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА БЕНДЕС Юрій Петрович УДК 378.371:53 ТЕОРЕТИКО–МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА БОДНЕНКО Тетяна Василівна УДК 371.3:53 КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник – кандидат педагогічних...»

«УДК 528(091):(477.83-21) Р. М. Літнарович Літнарович Р.М. Українські астрономи. За матеріалами Вікіпедії станом на 10.06.2012 р. Рівне, 2012.272 с. УКРАЇНСЬКІ АСТРОНОМИ За матеріалами української Вікіпедії станом на 10.06.2012 р. приводиться 52 статті про українських За матеріалами Вікіпедії станом на 10.06.2012 астрономів, астрономо-геодезистів. По мірі надходження нових статей випуски книги будуть продовжуватись. В збірку ввійшло всі 52 статті, які були представлені в українській Вікіпедії...»

«УДК 528(091):(477.83-21) Р. М. Літнарович Літнарович Р.М. Українські астрономи. За матеріалами Вікіпедії станом на 10.06.2012 р. Рівне, 2012.272 с. УКРАЇНСЬКІ АСТРОНОМИ За матеріалами української Вікіпедії станом на 10.06.2012 р. приводиться 52 статті про українських За матеріалами Вікіпедії станом на 10.06.2012 астрономів, астрономо-геодезистів. По мірі надходження нових статей випуски книги будуть продовжуватись. В збірку ввійшло всі 52 статті, які були представлені в українській Вікіпедії...»

«National Academy of Sciences of Ukraine Space Research Institute of NASU-SSAU 4rd International Conference GEO-UA Kyiv, Ukraine May 26-30, 2014 Kyiv, 2014 Національна академія наук України Інститут космічних досліджень НАНУ-ДКАУ Четверта Міжнародна конференція «GEO-UA» м. Київ, Україна 26-30 травня 2014 року Київ, 2014 Рецензенти: Н.М. Куссуль, д.т.н., професор О.П. Федоров, д.ф.-м.н.; А.Ю. Шелестов, д.т.н., професор Відповідальний за випуск А.В. Колотій. УДК 629.78(063) Аерокосмічні...»

«ISSN 1561-8889. Космічна наука і технологія. 2012. Т. 18. № 6. С. 81–85. УДК 629.78(091) І. Б. Вавилова1, С. С. Вавілов2 1 Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ 2 НЦ «Мала академія наук», Київ До 50-ї річниці польоту у космос першого космонавта-українця Павла Романовича ПОПОВИЧА Ми знали, що обирали. На цій дорозі немає місця для страху. Ми знаємо: у розвідці не можна без ризику. Але ми впевнені: після польоту побачимо землю і квіти на землі. Нап’ємося після...»

«Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Національна академія педагогічних наук України Академія наук вищої освіти України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Програма конференції «Методика викладання математики в середній та вищій школі», присвяченої 75-річчю лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка Академії наук вищої освіти, професора Колесник Тамари Всеволодівни. 4-5 грудня 2013 року...»

«Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Перший вищий навчальний заклад Надзбруччя Бібліографічний покажчик (до 70-річчя заснування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка) Тернопіль – 2010 ББК 91.9:74.58(4Укр) П27 Перший вищий навчальний заклад Надзбруччя : (до 70-річчя заснування Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка)...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 76, 2012 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ І АЕРОФОТОЗНІМАННЯ МІЖВІДОМЧИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЗБІРНИК Видається з 1964 р. Випуск 76 Відповідальний редактор – д-р техн. наук, проф. К.Р. Третяк Львів Видавництво Львівської політехніки Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 76, 201 2 УДК 528 У збірнику публікуються статті за результатами досліджень з...»

«Шляхи розвитку української науки ЗМІСТ Наукові здобутки як фундамент програми урядових звершень Міжнародне співробітництво Наука – виробництву Наукові конференції, наради та інші організаційні заходи Наукова діяльність у ВНЗ Оцінки ефективності науки в Україні Перспективні напрями наукових досліджень Проблеми стратегії розвитку України Наука і влада Суспільні виклики і потреби Українська наука і проблеми формування інформаційного суспільства 87 Міжнародний досвід Формування та впровадження...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»