WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Про заходи із стимулювання результативної роботи науково-педагогічних і наукових працівників Відповідно до рішення конференції трудового колективу університету від 31.08.2012 р. та ...»

МІН ІСТ ЕРСТ ВО ОС В ІТ И І НАУ КИ УК Р А ЇН И

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В. Н. КАРАЗІНА

НАКАЗ

11 жовтня 2013 року м. Харків № 0401-1/299

Про заходи із стимулювання результативної роботи

науково-педагогічних і наукових працівників

Відповідно до рішення конференції трудового колективу університету від

31.08.2012 р. та Положення про преміювання (Додаток 5 до Колективного

договору між адміністрацією та трудовим колективом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на 2010–2014 роки), з метою оптимізації та упорядкування системи стимулювання науково-педагогічних і наукових працівників університету, підвищення ефективності їхньої роботи

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок преміювання науково-педагогічних і наукових працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за досягнення у виконанні завдань Програми розвитку університету на 2010роки, науково-інноваційній роботі та підготовці наукових кадрів (далі — Порядок).

2. Встановити, що згідно з Порядком службові записки щодо преміювання подаються деканами факультетів, директорами інститутів або керівниками інших навчально-наукових структурних підрозділів, що знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні ректору (проректору) окремо на кожного працівника з необхідним обґрунтуванням і узгоджуються з профільними проректорами.

3. Наказ про преміювання видається ректором університету або особою, яка виконує його обов’язки.

4. Для підготовки пропозицій щодо змін та доповнень до Порядку, а також для розподілу коштів на преміювання між структурними підрозділами створити постійну робочу групу у складі:

Бакіров В.С. — голова групи, Азарєнков М.О. — проректор з науково-педагогічної роботи, Катрич В.О. — перший проректор з наукової роботи, Холін Ю.В. — проректор з науково-педагогічної роботи, Ришков В.М. — проректор з економічних питань-головний бухгалтер, Безхутрий Ю.М. — декан філологічного факультету, Гірка І.О. — декан фізико-технічного факультету, Шкуратов Ю.Г. — директор НДІ астрономії, Тирнов О.Ф. — завідувач кафедри космічної радіофізики, Куліш С.М. — начальник юридичного відділу, Маркова І.М. — начальник юридичного відділу.

5. Проректору з економічних питань-головному бухгалтеру при підготовці проектів бюджетів університету передбачати кошти на преміювання.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор В.С. Бакіров

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна № 0401-1/299 від 11 жовтня 2013 р.

ПОРЯДОК

преміювання науково-педагогічних і наукових працівників Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за досягнення у виконанні завдань Програми розвитку університету на 2010-2020 роки

1. Загальні положення

1.1 Порядок преміювання розроблено відповідно до рішення конференцій трудового колективу університету від 27.12.2011 р. та 31.08.2012 р. та положень Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на 2010-2014 роки з метою стимулювання науково-педагогічних працівників, які мають найвищі індивідуальні рейтинги, інтенсифікації інноваційної діяльності та комерціалізації результатів наукових досліджень, сприяння підвищенню кількості та якості наукових публікацій у міжнародно визнаних виданнях.

Преміювання працівників за досягнення у виконанні завдань 1.3 Програми розвитку університету на 2010-2020 роки здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів університету.

2. Порядок преміювання

2.1 Премії призначаються науково-педагогічним і науковим працівникам університету, для яких університет є основним місцем роботи.

За досягнення у виконанні завдань Програми розвитку університету 2.2 на 2010-2020 роки в університеті встановлюються такі премії: а) премії науково-педагогічним працівникам, які за підсумками навчального року мають найкращі рейтингові показники на факультетах; б) премії за публікації у виданнях з імпакт - фактором та монографії і підручники у провідних видавництвах; в) премії за успішну інноваційну роботу.

Розмір премій встановлюється в межах преміального фонду. Розподіл коштів на преміювання за підсумками навчального року по факультетам здійснюється комісією, яка призначається наказом ректора.

2.2.1 Премії науково-педагогічним працівникам, які за підсумками навчального року мають найкращі рейтингові показники на факультетах, виплачуються у кількості не більше ніж 10% від загальної кількості науково-педагогічних працівників, для яких університет є основним місцем роботи, при виконанні протягом року хоча б однієї з таких вимог:

– публікація у виданні з імпакт-фактором більше 1;

– захист кандидатської / докторської дисертації;

– наукове керівництво / консультування захищеної аспірантом, докторантом, здобувачем університету кандидатської / докторської дисертації;

– наукове керівництво або виконання обовязків відповідального виконавця робіт за договорами, грантами при надходженні на рахунок університету протягом року не менше 90 тис. грн.;

– видання монографії у провідних видавництвах наукової літератури;

– проведення протягом останнього року продажу ліцензії від імені університету;

– підготовка переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт;

– спільна зі студентом публікація у виданні, яке входить до наукометричних баз даних;

– запровадження у виробництво інноваційної розробки.

2.2.2 Премії за публікації у виданнях з імпакт-фактором виплачуються науково-педагогічним і науковим працівникам, які у попередньому календарному році опублікували у виданнях з імпакт-фактором більше одиниці дві і більше наукові статті, у вихідних даних яких вказано університет. Розмір премії (у грн.) визначається за формулою N Розмір премії 1000 ;, Ki i 1 де N – кількість статей, Кі кількість співавторів в і-й статті, для яких університет є основним місцем роботи. Премії за видання монографій у провідних видавництвах наукової літератури виплачуються з розрахунку три тисячі гривень за монографію на авторський колектив.

2.2.3 Премії за успішну інноваційну роботу виплачуються науковопедагогічним і науковим працівникам, які у попередньому календарному році здійснили продаж ліцензії від імені університету або виконували НДР за договорами із замовниками, за виконання яких на рахунок університету протягом року надійшло не менше 90 тис. грн.

Розмір премії (у грн.) встановлюється в обсязі 3% від суми надходжень на весь колектив виконавців за рахунок спеціального фонду університету.

Рішення про преміювання науково-педагогічних і наукових 2.3 працівників приймає ректор університету на підставі службової записки декана або директора інституту, в якій вказується прізвище, ім’я та побатькові особи, що представляється до преміювання, досягнення, за які відзначається претендент, пропонований розмір премії. До службової записки додаються документи, які складають підтверджувальну базу.

3. Прикінцеві положення Зміни та доповнення до даного Положення у разі потреб вносяться наказом ректора на підставі рішення Вченої ради університету та за узгодженням з профспілковим комітетом університету.Похожие работы:

«Міністерство культури України Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького ВЧЕНІ ВУЗІВ ОДЕСИ Біобібліографічний довідник Випуск І Природничі науки. 1865-1945 Частина 4 Фізики. Астрономи Упорядник І.Е.Рікун Одеса Рецензент В.М.Бєлоус, доктор фізико-математичних наук Редактор І.С.Шелестович © І.Е.Рікун. Упорядкування, 2003 © ОДНБ імені М.Горького, 2003 ВІД УПОРЯДНИКА Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горького 1994 р. започаткувала випуск біобібліографічного довідника “Вчені вузів...»

«УДК 811.161.2’26:001.4 Л. Г. Боярова Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Національна термінологія й мовне прогнозування Боярова Л.Г. Національна термінологія й мовне прогнозування. У статті розглянуто питання про можливість прогнозування розвитку термінології. Визначено основні сучасні процеси, що впливають на формування національного термінофонду. Подано короткочасний прогноз розвитку української термінології в умовах дерусифікації і світових глобалізаційних процесів....»

«УДК: 520.9 + 520.87 № державної реєстрації 0108U000207 Інв. № Національна академія наук України Головна астрономічна обсерваторія (ГАО) “Затверджую” Директор ГАО НАНУ академік НАНУ _ Я.С.Яцків “” _ 2010 р. ЗВІТ про науково-дослідну роботу „ РОЗРОБКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВІРТУАЛЬНОЇ ОБСЕРВАТОРІЇ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ОБСЕРВАТОРІЙ УКРАЇНИ ” (підсумковий) Керівники НДР: Ст.наук.співр., к.т.н. Т.П.Сергеєва Заст. директора к.ф.-м.н. О.А.Велес Зав.відділу...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Донбаська національна академія будівництва і архітектури Кафедра прикладної лінгвістики та етнології Секція української мови та народознавства НМЦ «Світлиця» «Бібліотечка куратора» Видається з 2002 року КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ на 2009 рік (частина ІІ) Макіївка 2009 ББК Укр-922 Рецензенти: доц. Міклашевич Н.В., доц. Загоруйко Т.І. Друкується за рішенням ради факультету гуманітарної підготовки Протокол № 2 від 05.12.2007 року Видається з 2002 року...»

««Погоджено» «Затверджую» Заступник директора Директор Бориспільської загальноосвітньої З навчально-виховної роботи школи I-III ступенів № Л.В. Гльоза Л.О.Гавазюк Календарно-тематичне планування Уроків інформатики в 6-А, 6-Б, 6-В, 9-А, 9-Б, 10, 11-А, 11-Б, астрономії в 11-А, 11-Б та фізики в 8-А, 8-Б, 8-В, 9-Б, 9-Б, 11-Б класах на 2014/2015 навчальний рік учителя фізики та інформатики Пермінова Раймонда Джоновича «Погоджено» Голова методичного об’єднання учителів фізико-математичного циклу _...»

«ТЕОР. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ELECTRICAL ENGINEERING 2009. Вип. 60. С. 104-110 2009. Is. 60. P. 104-110 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ І ЗОБРАЖЕНЬ УДК 681.3 ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ШТУЧНИХ СУПУТНИКІВ ЗЕМЛІ НА ЛАЗЕРНО-ЛОКАЦІЙНІЙ СТАНЦІЇ “ЛЬВІВ-1831” С. Апуневич, А. Білінський, С. Апуневич, Я. Благодир Львівський національний університет імені Івана Франка Астрономічна обсерваторія вул. Кирила і Мефодія,8, 79005 Львів slr1831@ukr.net Лазерна локація штучних супутників Землі (Satellite...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ БОНДАР Євгенія Юріївна УДК 621.371.3 УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ СИНХРОНІЗАЦІЇ ШКАЛ ЧАСУ ТА ЧАСТОТИ З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ ЇХ ПОХИБКИ В УМОВАХ ТРОПОСФЕРНОГО РАДІОКАНАЛУ 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2010 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України. Науковий...»

«Геодинаміка 2(11)/2011 УДК 550.838.4:551.73(447.6) В. Максимчук1, Ю. Городиський1, Д. Марченко1, Є. Накалов1, І. Чоботок1 МАГНІТНЕ СХИЛЕННЯ ГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ЕПОХИ 2010 РОКУ За результатами компонентних геомагнітних спостережень на 16 пунктах вікового ходу побудовано карту магнітного схилення західного регіону України для епохи 2010 р. Ключові слова: геомагнетизм; пункти вікового ходу; компоненти геомагнітного поля. Вступ. Дослідження просторової структури...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство., 2006. Вип. 1. С. 276 – 279 Ser. Bibliology., 2006. № 1. P. 276 – 279 Марія ЧІКАЛО: Життя – не просто існування: Листування Олекси Горбача (1956 – 1996) / Редкол.: А.-Г. Горбач, У. Єдлінська, М. Чікало. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. 940 с. Професор Олекса Горбач належить до тієї знаменитої когорти вчених, які все своє життя поклали на вівтар служіння Вітчизні. Ще в ранній молодості, коли не...»

«І. А. Климишин В. В. Тельнюк–Адамчук Шкільний астрономічний Словник Видання друге, доповнене ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.6Г К 49 Климишин І. А. К 49 Шкільний астрономічний словник / І. А. Климишин, В. В. Тельнюк– Адамчук. — вид. 2-ге, доповн. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. — 256 с. : іл. ISBN 978-966-10-3144-8 Словник містить стисле пояснення суті найважливіших термінів і понять щодо астрономії та її галузей, які найчастіше використовуються у шкільних курсах...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»