WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з організації самостійної роботи з дисципліни «Фізика з астрономією» для студентів І курсу 5.03050401 Економіка підприємства 5.03050901 Бухгалтерський облік ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з організації самостійної роботи

з дисципліни «Фізика з астрономією»

для студентів І курсу

5.03050401 "Економіка підприємства"

5.03050901 "Бухгалтерський облік"

5.03060102 "Організація обслуговування на транспорті" 5.03060102 "Прикладна екологія" 5.07010101 "Організація регулювання дорожнього руху" 5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" 5.07010102 Організація перевезень і управління на автотранспорті

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Методичні рекомендації призначені для організації самостійної роботи студентів з дисципліни Фізика з астрономією, мета яких є оволодіння основами теорії і практики уявлень про загальні закономірності перебігу природних явищ, закладання основ світорозуміння на різних рівнях пізнання природи і загальне обґрунтування природничо - наукової картини світу.

Завданнями дисципліни є :

- формування в студентів системи фізичного знання на основі сучасних фізичних теорій (наукових фактів, понять, теоретичних моделей, законів, принципів) і розвиток у них здатності застосовувати набуті знання в практиці;

- оволодіння студентами методологією природничо – наукового пізнання і науковим стилем мислення, усвідомлення суті фізичної картини світу та застосування їх для пояснення різних фізичних явищ і процесів;

- формування в студентів загальних методів та алгоритмів розв’язування фізичних задач різними методами;

- розвиток у студентів узагальненого експериментального вміння вести природничо – наукові дослідження методами фізичного пізнання (планування експерименту, вибір методу дослідження, вимірювання, обробка та інтерпретація одержаних результатів);

- формування світогляду і наукового стилю мислення студентів на основі фізичної картини світу, розкриття ролі фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку, оволодіння методами наукового пізнання та усвідомлення фізичного знання на рівні, необхідному для подальшого його використання в професійній діяльності.

Головна мета навчання фізики полягає в розвитку особистості студентів засобами фізики як навчальної дисципліни, зокрема завдяки формуванню в них фізичного знання про явища природи, наукового світогляду і відповідного стилю мислення, екологічної культури, розвитку в них експериментальних умінь і дослідницьких навиків, творчих здібностей і схильності до креативного мислення.

Відповідно до цього зміст фізичної освіти спрямовано на опанування студентами наукових фактів і фундаментальних ідей, усвідомлення ними суті понять і законів, принципів і теорій, які дають змогу пояснити перебіг фізичних явищ і процесів, з’ясувати їхні закономірності, характеризувати сучасну фізичну картину світу, зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, оволодіти основними методами наукового пізнання і використати набуті знання в практичній діяльності. Його наскрізними змістовими лініями є категоріальні структури, що узгоджуються з загальними змістовими лініями освітньої галузі "Природознавство", а саме:

– речовина і поле;

– рух і взаємодії;

– закони і закономірності фізики;

– фізичні методи наукового пізнання;

– роль фізичних знань у житті людини і суспільному розвитку.

Основна мета самостійної роботи – здобуття студентами системи фізичних знань та здатність застосувати їх у процесі пізнання і в практичній діяльності.

Головне завдання самостійної роботи:

- отримання студентом ґрунтовних, професійно необхідних фізичних знань;

- володіння науковими методами пізнання дійсності;

- вміння використовувати знання законів фізики для пояснення природних явищ, принципу дії фізичних приладів і механізмів, розв’язування задач;

- вміння користуватися довідковою літературою.

Програма вивчення дисципліни передбачає такі види навчальних занять як лекції, практичні заняття, індивідуальні заняття, консультації та самостійну роботу.

Поточний контроль знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних робіт, опитування на аудиторних заняттях, виконання лабораторних робіт. Рубіжний контроль проводиться у формі контрольної роботи після вивчення розділів: Фізичні основи механіки, Електродинаміка, Молекулярна фізика і термодинаміка, Оптика, Атомна і ядерна фізика. Підсумковий контроль – у формі диференційного заліку. Залікову оцінку отримують студенти, які одержали позитивні оцінки з усіх видів робіт, передбачених програмою.

2. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

–  –  –

3. ЗМІСТ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

РОЗДІЛ 1 МЕХАНІКА Тема 1.1 Закон збереження енергії Формулювання закону збереження механічної енергії; прояв законів збереження енергії в природі й техніці, їх важливість у життєдіяльності людини;

перетворення енергії в механічних процесах.

Студенти повинні знати: закон збереження енергії.

Студенти повинні вміти: наводити приклади прояву законів збереження енергії; розв’язувати задачі, застосовуючи закон збереження енергії; досліджувати можливі шляхи та екологічні проблеми вивільнення і споживання механічної енергії в регіоні.

Література: (3) гл. 2 §31; (2) № 374, 377 Теоретичний матеріал.

Одні з найточніших дослідів, які провели в середині ХІХ століття англійський фізик Джоуль і німецький фізик Майєр, показали, що кількість енергії в замкнених системах залишається незмінною. Енергія лише переходить від одних тіл до інших або перетворюється з одного виду в інший. Ці дослідження допомогли відкрити закон збереження і перетворення енергії: повна механічна енергія замкненої системи тіл, які взаємодіють силами тяжіння або пружності, залишається незмінною за будь-яких взаємодій тіл між собою.

Цей закон має надзвичайно важливе теоретичне і практичне значення. На відміну від імпульсу, який не має еквівалентної форми, енергія має багато форм:

механічну, теплову, енергію молекулярного руху, електричну енергію із силами взаємодії зарядів та ін. Одна форма може переходити в іншу як, наприклад, кінетична енергія переходить в теплову в процесі гальмування автомобіля. Якщо сил тертя немає і тепло не утворюється, то повна механічна енергія залишається сталою в процесі руху або взаємодії тіл:

E = Eк + E п = const.

Якщо між тілами діє сила тертя, тоді механічна енергія зменшується, однак і в цьому разі енергія не втрачається безслідно, а переходить в теплову (внутрішню).

Якщо над замкненою системою виконує роботу зовнішня сила, то механічна енергія збільшується на величину виконаної цією силою роботи. Якщо ж замкнена система виконує роботу над зовнішніми тілами, тоді механічна енергія системи зменшується на величину виконаної нею роботи.

Кожен вид енергії може перетворюватися повністю в інший вид енергії. Однак в усіх реальних енергетичних машинах, крім перетворень енергії, для яких використовуються ці машини, відбуваються перетворення енергії, які називають втратами енергії.

Чим менше втрачається енергії, тим досконаліша машина. Ступінь досконалості машини характеризується коефіцієнтом корисної дії (ККД). Його визначають відношенням корисної роботи до затраченої або відношенням потужностей:

У СІ визначається в частках, а поза СІ - у відсотках. Коефіцієнт корисної дії завжди менший за одиницю. Знаючи ККД певного двигуна чи машини, можна обчислити виконану корисну роботу Aкор = E або корисну потужність Nкор = E.

Питання для самоперевірки

1) Що таке енергія?

2) Яка одиниця вимірювання енергії в системі СІ? Сформулюйте означення цієї одиниці.

3) Що таке кінетична енергія? Яка формула виражає її зміст? Це скалярна чи векторна величина?

4) У яких одиницях вимірюється кінетична енергія в системі СІ?

5) Яку енергію називають потенціальною?

6) Яка формула виражає зміст потенціальної енергії тіла, що знаходиться на деякій висоті над землею?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


7) Що таке повна механічна енергія?

8) Сформулюйте закон збереження повної механічної енергії.

РОЗДІЛ 2 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

Тема 2.1 Рідкі кристали та їх властивості.

Полімери: їх властивості та застосування.

Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їх властивості; „Розумні полімери.

Приклади практичного використання властивостей кристалів та полімерів у техніці й природі.

Студенти повинні знати: властивості рідких кристалів та полімерів.

Студенти повинні вміти: наводити приклади рідких кристалів, аморфних і кристалічних тіл та полімерів; робити висновки про можливість отримання речовин (матеріалів) з наперед заданими фізико-хімічними властивостями.

Література: (1) гл.11 § 1-3 Теоретичний матеріал.

1. Рідкі кристали та їх властивості Існують рідини, що виявляють анізотропні властивості, характерні для кристалів. Такі речовини називають рідкими кристалами. Це особливий стан речовини, коли водночас поєднуються і властивості анізотропії, і властивості текучості. Вони текучі й утворюють краплі. Правда, якщо у твердих кристалах спостерігається дальній порядок у розміщенні частинок у будь-яких трьох взаємо перпендикулярних напрямах, то в рідких кристалах - в одному напрямі (одновісний дальній порядок). Цього вже достатньо, щоб речовина виявляла анізотропні властивості.

Деякі рідкі кристали виявляють себе тільки у певному інтервалі температур.

Нагріваючись, вони перетворюються на звичайну рідину, а охолоджуючись – на твердий кристал. Вже вивчено понад 3000 речовин, що утворюють рідкі кристали.

До них належать багато органічних речовин біологічного походження, наприклад, дезоксирибонуклеїнова кислота, що містить код спадкової інформації, і речовина мозку.

Практичне використання рідких кристалів дуже широке на сьогоднішній день. Це перетворювач інфрачервоного зображення на видиме, оптичні індикатори (циферблат годинника). На основі зміни анізотропних властивостей рідких кристалів при незначних змінах температури, сили струму вони набули широкого застосування в сучасній електронній техніці при виготовленні дисплеїв, обчислювальної техніки, електронних термометрів. Кристали рубіну використовують у квантових генераторах світла-лазерах. За допомогою кристалів сегнетової солі добувають ультразвукові коливання. Тепер штучно виготовляють монокристали багатьох речовин: кварцу, алмазу, корунду, рубіну тощо. Щоб виростити кристали, потрібні особливі умови. Наприклад, для виготовлення алмазу потрібні тиск 104 МПа і температура 2000 0 С.

2. Полімери: їх властивості та застосування Полімер (рос. полимеры, англ. polymers, нім. Polymere n pl, Polymerisate n pl) — природні та штучні сполуки, молекули яких складаються з великого числа повторюваних однакових або різних за будовою атомних груповань, з'єднаних між собою хімічними або координаційними зв'язками в довгі лінійні або розгалужені ланцюги. Структурні одиниці, з яких складаються полімери називаються мономерами. Температура склування - температура, нижче якої аморфні речовини втрачаютьпластичність і стають крихкими.

Полімери здебільшого аморфні речовини. Довгі ланцюжки та велика молекулярна маса не дозволяють полімерам переходити до рідкого стану (швидше наступає хімічний розпад). Проте при підвищенні температури з полімерами відбуваються зміни — вони розм'якають і стають дуже пластичними. Температура переходу від крихкого стану до пластичного називається температурою склування.

Температура склування не є чітко визначеною температурою фазового переходу, а радше вказує на температурний діапазон, у якому відбуваються зміни. При низьких температурах полімери є досить крихкими матеріалами.

Здебільшого використовуються механічні властивості полімерів. При температурі вищій за температуру склування їх неважко пресувати в довільну форму, при застиганні вони зберігають форму й можуть слугувати для інкапсуляції та інших цілей. Проте спряжені полімери дедалі частіше використовуються як органічні напівпровідники. Полімерні матеріали мають комплекс характеристик, які при умілому їхньому використанні забезпечують ефективні експлуатаційні властивості виробів та рентабельність їхнього виробництва.

До основних переваг полімерів відносять:

- висока технологічність, завдяки якій з виробничого циклу можна вилучити трудомісткі та коштовні операції механічної обробки виробів; мінімальна енергомісткість обумовлена тим, що температура переробки цих матеріалів складає, як правило, 150 — 250 C, що значно нижче ніж у металів та кераміки;

- можливість отримання за один цикл формування відразу декілька виробів, у тому числі складної конфігурації, а при виробництві погонажних виробів вести процес на великих швидкостях;

- практично всі процеси переробки автоматизовані.

У наслідок перелічених особливостей полімери отримали виключно широке розповсюдження та ефективно використовуються практично в усіх галузях світового господарства. Основними виробниками полімерів є США, Японія, Німеччина, Корея, Китай. Близько 90 % усього виробництва полімерних матеріалів приходиться на декілька різновидів великотоннажних полімерів. Випуск поліолефінів, поліетилену низької та високої щільності (ПЕНЩ та ПЕВЩ) та поліпропілену (ПП), складає від 35 до 45 % загальної кількості об'єму виробництва, від 11 до 20 % — частка полівінілхлориду (ПВХ), 9 - 13 % припадає на полістирольні полімери, від 2 до 7 % — на поліаміди. До 4 % характеризується частка епоксидних смол, ненасичених поліефірів, поліетилентерефталата (ПЕТФ), полікарбонату (ПК), поліацеталей.

У гірничій справі і дотичних галузях полімерні реаґенти застосовують при флокуляції, збагаченні корисних копалин, заводненні родовищ нафти, підготовці бурових розчинів, спеціальних тверднучих речовин в'яжучих матеріалів Питання для самоперевірки

1. Які речовини називають рідкими кристалами?

2. Назвіть їх властивості.

3. Охарактеризуйте практичне використання рідких кристалів.

4. Які речовини називають полімерами?

5. Назвіть їх властивості, основні переваги.

6. Які властивості полімерів використовуються найбільше?

7. Назвіть основних виробників полімерів.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«“Геодезія для розвитку і прогресу” ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: Квітень, 23-25. Львів – Яворів, Співголови конференції: 2014 Україна Ігор Тревого – Президент Українського товариства геодезії і картографії, докт., проф., м. Львів, Ярослав Яцків – директор Головної астрономічної обсерваторії, акад. НАН України, м. Київ, Іван Заєць – директор департаменту геодезії і картографії Держземагенства України, м.Київ. Володимир Ткаліч – Голова Державної служби геодезії, картографії та када Члени оргкомітету:...»

«22-25 вересня 2014 року МАТЕРІАЛИ науково-методичної Інтернет-конференції «ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ» м. Полтава, АКУП ПДАА Міністерство аграрної політики та продовольства України Аграрний коледж управління і права Полтавської державної аграрної академії МАТЕРІАЛИ науково-методичної Інтернет-конференції «ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ» м. Полтава, АКУП ПДАА, 22-25 вересня 2014 року Полтава – 2014 Матеріали науково-методичної...»

«ЗМІСТ ОФІЦІЙНА ХРОНІКА, ОСВІТА, НАУКОВЕ, ВИРОБНИЧЕ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ Тревого І., Савчук С., Глотов В. XVІI Міжнародна науково-технічна конференція “Геофорум 2012”. 9 Тревого І., Денисов О. Західне геодезичне товариство – 20 років діяльності Грицьків Н., Іванчук О., Тревого І. Нова почесна відзнака Українського товариства геодезії і картографії – “Медаль УТГК” Дрбал А. Відомий російський і чеський астроном Йозеф Сикора (1870–1944) Тревого І., Задорожний В., Савчин І. Новітні технології в...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка А.В.Тугай Рентгенівська астрономія Методичний посібник для студентів фізичного факультету спеціальності “астрономія” Київ, 2012. Тугай А.В. Рентгенівська астрономія / Методичний посібник К. 2012. 44 с.Рецензенти: Гнатик Богдан Іванович, д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Якубовський Дмитро Анатолійович, к.ф.-м.н., молодший науковий співробітник...»

«Н А Рівненський міський виконавчий комітет В Управління освіти Ч „Школа-ліцей” А м.Рівне Л Ь Н О В И Х О В Н И Й К О М П Л Е К С Рівне 2012 Бондарук Л.В., Курилюк Н.В. Тиждень фізики та астрономії в школі. – Рівне, 2012, 60 с. В посібнику вміщено методичні рекомендації щодо організації та проведення предметних тижнів в школі, зокрема тижня фізики та астрономії. Пропонуються розробки різнопланових заходів, які можуть бути використані вчителями як основа для позакласної роботи з предметів....»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 72. 2009 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ І АЕРОФОТОЗНІМАННЯ МІЖВІДОМЧИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЗБІРНИК Видається з 1964 р. Випуск 7 Відповідальний редактор – проф., д-р техн. наук К.Р. Третяк Львів Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 72. 2009 2 УДК 528 У збірнику публікуються статті за результатами...»

«Відкритий урок з фізики. Урок-дослідження: Оптика. Світлові хвилі. Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію Конфуцій Мета: а) навчальна: повторення, закріплення й узагальнення знань з теми: Геометрична оптика та хвильові властивості світла; показати вміння застосовувати одержанні знання на практиці, а також застосування властивостей світла у різних галузях науки й техніки;б) розвивальна: формування вміння спостерігати, аналізувати і порівнювати явища природи...»

«493 Національна академія наук України. Головна астрономічна обсерваторія Відьмаченко А.П. Мороженко О.В. Порівняльна планетологія. Навчальний посібник Textbook Comparative Planetology Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. Порівняльна планетологія. Навчальний посібник // Київ: Національна академія наук України, Головна астрономічна обсерваторія. ТОВ ДІА. 2013. – 552 с. © А.П. Відьмаченко, О.В. Мороженко, 201 ISBN 978-966-02-6521-9 Розділ 8. Комети, Chapter 8. Comets 494 Розділ 8. Комети Щ одо...»

««Погоджено» «Затверджую» Заступник директора Директор Бориспільської загальноосвітньої З навчально-виховної роботи школи I-III ступенів № Л.В. Гльоза Л.О.Гавазюк Календарно-тематичне планування Уроків інформатики в 6-А, 6-Б, 6-В, 9-А, 9-Б, 10, 11-А, 11-Б, астрономії в 11-А, 11-Б та фізики в 8-А, 8-Б, 8-В, 9-Б, 9-Б, 11-Б класах на 2014/2015 навчальний рік учителя фізики та інформатики Пермінова Раймонда Джоновича «Погоджено» Голова методичного об’єднання учителів фізико-математичного циклу _...»

«МІН ІСТ ЕРСТ ВО ОС В ІТ И І НАУ КИ УК Р А ЇН И ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА НАКАЗ 11 жовтня 2013 року м. Харків № 0401-1/299 Про заходи із стимулювання результативної роботи науково-педагогічних і наукових працівників Відповідно до рішення конференції трудового колективу університету від 31.08.2012 р. та Положення про преміювання (Додаток 5 до Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»