WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«нівелювання в умовах нестійкої стратифікації атмосфери ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національний університет “Львівська політехніка”

Кіселик Оксана Володимирівна

УДК 528.28

Вдосконалення методики геометричного нівелювання в умовах

нестійкої стратифікації атмосфери

05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Львів - 2010

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Національному університеті „Львівська політехніка”

Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, Мороз Олександр Іванович, завідувач кафедри “Геодезія” Національного університету „Львівська політехніка” Офіційні опоненти – Доктор технічних наук, професор, Заблоцький Федір Дмитрович, завідувач кафедри “Вища геодезія та астрономія” Національного університету “Львівська політехніка”.

Кандидат технічних наук, доцент, Терещук Олексій Іванович, декан інженерно-будівельного факультету Чернігівського державного інституту економіки і управління.

Захист відбудеться „ ” 2010 року о _____годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 35.052.13 у Національному університеті „Львівська політехніка” ( 79013, Львів–13, вул. С. Бандери, 12, ауд., ІІ-го навчального корпусу).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету „Львівська політехніка” ( 79013, Львів, вул. Професорська, 1).

Автореферат розісланий „ ” ––––––––––––––––––––––––––– 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, к.т.н., доцент Паляниця Б. Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Із зростанням вимог до точності побудови геодезичних мереж для розв’язування реґіональних і, особливо, локальних задач геодинаміки, спостережень на геодинамічних полігонах, спостережень за стійкістю інженерних споруд, розв’язування задач міського будівництва та багатьох інших задач інженерної геодезії, остаточною метою яких є безаварійна робота важливих виробничих об’єктів, зростають вимоги щодо підвищення точності та оперативності високоточного геометричного нівелювання.

Визначення перевищень методом геометричного нівелювання, що виконують згідно чинної Інструкції має, і на сьогоднішній день, безперечну перевагу в точності порівняно з іншими методами, включаючи і супутникові, для ходів довжиною до 100 км.

З появою супутникових технологій вимірювання перевищень (геодезичних висот) досягнуло високої точності, якщо застосовувати відповідну методику і періоди спостережень. Однак, в практиці, використання геодезичних висот є складним, тому, переважно, користуються нормальними висотами, які визначають через відповідні перерахунки. Для цього необхідно мати модель квазігеоїда на відповідну територію. Точність визначення нормальних висот існуючим супутниковим методом нівелювання для масових спостережень реґламентується реальною точністю визначення моделі квазігеоїда (3 – 10 см). Для ходів геометричного нівелювання до 100 км ця точність є недостатньою.

Точність визначення перевищень геометричним та тригонометричним нівелюваннями лімітується впливом зовнішніх умов. Тому подальші дослідження мають бути скеровані, перш за все, на пошук та опрацювання нових найефективніших методів врахування вертикальної рефракції.

Найперспективнішими і такими, що дозволять розв’язати проблему врахування вертикальної рефракції з точністю такого ж порядку, як точність відлічування сучасними геодезичними приладами без особливих додаткових вимірювань і матеріальних затрат є, на нашу думку, методи, що базуються на вивченні закономірностей турбулентності атмосфери.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика роботи тісно пов’язана з науковою та навчальною роботою Інституту геодезії Національного університету „Львівська політехніка”. Тема роботи узгоджується з:

– ключовими завданнями Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року №37, і відповідає науковому напрямку кафедри геодезії „Дослідження сучасних методів геодезичних вимірювань та умов їхнього виконання і опрацювання”;

– Постановою Кабінету Міністрів України № 844 від 8 червня 1998 року „Про затвердження основних положень створення Державної геодезичної мережі України”.

– Постановами Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1995 року та від 28 червня 1997 року про створення програм для спостережень на геодинамічних полігонах за ендогенними, екзогенними і техногенними процесами на атомних електричних станціях України.

Мета і задачі досліджень. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення методики та підвищення точності геометричного нівелювання врахуванням атмосферних впливів, серед яких найбільший вплив на результати вимірювань у геометричному нівелюванні має вертикальна рефракція, зокрема її аномальна складова.

Для досягнення цієї мети у роботі поставленні такі задачі:

– проаналізувати сучасний стан врахування впливу вертикальної рефракції на точність геометричного нівелювання впродовж доби;

– запропонувати методику визначення величин коливань зображень, викликаних впливом вертикальної рефракції, використовуючи сучасні прилади;

– створити відповідне програмне забезпечення, яке б дозволило оперативно визначати величини коливань зображень і за ними обчислювати поправки у відліки рейок;

– використовуючи результати об’єктивної фіксації величин коливань запропонувати методику оперативного врахування впливу вертикальної рефракції на точність визначуваного перевищення;

– оцінити точність отриманих результатів запропонованою методикою.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних в дисертаційній роботі результатів полягає в тому, що:

– запропоновано методику фіксації величин коливань зображень візирних цілей з використанням приладів зарядового зв’язку та вперше зафіксовано увесь спектр коливань візирної цілі під час відлічування в процесі вимірювань;

– запропоновано методику визначення величин коливань зображень;

– запропоновано методику визначення поправок у відліки рейок за величинами коливань зображень, що дало змогу зменшити вплив вертикальної рефракції на результати геометричного нівелювання впродовж доби, виключаючи періоди близькі до сходу та заходу сонця;

– використовуючи сучасне програмне забезпечення виконано аналіз впливу вертикальної рефракції на результати геометричного нівелювання за величинами коливань зображень.

Практичне значення одержаних результатів. Найважливішим практичним результатом роботи є вдосконалення методики для підвищення точності геометричного нівелювання вимірюванням та врахуванням вертикальної рефракції. Це дає можливість виконувати геодезичні роботи в будь-яку пору доби, виключаючи періоди близькі до сходу та заходу сонця, збільшуючи період часу виконання робіт, підвищуючи їхню оперативність та знижуючи вартість виконаних робіт.

Результати теоретичних та експериментальних досліджень можуть бути впроваджені під час прецизійного монтажу великогабаритного обладнання, спостереження за деформацією унікальних споруд, виконання високоточного геометричного нівелювання для створення Державної геодезичної мережі, а також на геодинамічних полігонах.

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення, які становлять суть дисертації, сформульовані та вирішені автором самостійно.

Автором запропоновано вдосконалену методику геометричного нівелювання, створені спостережні станції для виконання досліджень, виконано експериментальні дослідження із застосуванням пропонованої методики, опрацьовано результати досліджень. У співавторстві розроблені програми для опрацювань коливань зображень.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні і експериментальні результати приведених в дисертації досліджень доповідались і обговорювались на:

– міжнародній науково-технічній конференції / Геофорум. – Яворів. – 2002– 2006;

– науково-технічному семінарі / Геомоніторинг. – Славське.– 2004;

– ІІ–й міжнародній науково-практичній конференції / Нові технології в геодезії землевпорядкуванні та лісовпорядкуванні. – Ужгород. – 2007;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– науковому семінарі кафедри геодезії. – Львів. – 2007;

– регіональній науково-практичній конференції / Науковий супровід сталого розвитку сільських територій. – Бережани. – 2007;

– міжнародній науковій конференції / Геодезичний моніторинг навколишнього середовища. – Львів. – 2008.

Основні результати дисертаційної роботи. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в наукових фахових виданнях, матеріалах конференцій, серед них і міжнародних. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, з них: 9 статей у наукових фахових виданнях, 3 статті в збірниках матеріалів конференцій, а також отримано 3 патенти на винахід.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та трьох додатків.

Загальний обсяг дисертації становить 149 сторінок (з них 28 - додатки), 26 рисунків і 10 таблиць. Список використаних джерел включає 103 найменування.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовані мета і задачі досліджень, наукова новизна і практичне значення одержаних результатів.

Приладові похибки вимірювань у сучасних геодезичних приладах, а особливо в цифрових нівелірах не є перепоною для підвищення точності геодезичних вимірювань. Точність вимірювань обмежується впливом зовнішніх умов.

Вважають, що у приземному прошарку атмосфери виконують 90% усіх традиційних геодезичних вимірів.

Цей прошарок характерний досить різкими змінами метеорологічних параметрів атмосфери, що призводить до зміни показника заломлення повітря та викревлення світлових променів.

Серед похибок, що впливають на результати геометричного нівелювання й обумовлені впливом зовнішнього середовища, є вертикальна рефракція – явище, внаслідок дії якого ми бачимо віддалені предмети не там, де вони фактично розташовані.

Точність, спричинена похибками викликаними вертикальною рефракцією, обмежується флюктуаціями параметрів розповсюджуваного випромінювання, які, в основному, обумовлені величиною та знаком вертикального ґрадієнта температури та зміною густини повітря.

Чим більші за величиною вертикальні ґрадієнти температури на шляху візирного променя, тим більший, для інших однакових умов, вплив вертикальної рефракції на відлік рейки.

У розділі 1 подано загальні відомості про рефракцію, її інтеґральну формулу, виконано аналіз робіт в царині вертикальної рефракції, аналіз способів визначення нівелірної рефракції, описано вплив рефракції на результати геометричного нівелювання.

Високоточне геометричне нівелювання – один із видів наземних геодезичних робіт, точність якого ще не досягається методами супутникової геодезії. Можна стверджувати, що врахування впливу атмосфери в наш час є безальтернативним методом підвищення точності геометричного нівелювання.

Виміряти або визначити величину вертикальної рефракції намагаються декілька сотень років. Проте найбільше праць з цього питання припадає на ХХ ст. Ретельні дослідження рефракції, що почалися ще у 30-х р.р., продовжуються дотепер. Рефракція є загальною геодезичною проблемою, тому важко назвати геодезиста, який би не намагався розв’язати її. Цими питаннями займалися: Струве В.Я., Куккам’які Т., Красовський Ф.Н., Ізотов А.А., Пеллінен Л.П., Гейм І.А., Юношев Л.С., Куштін І.Ф., Міхелєв Д.Ш., Павлов Н.А., Яковлєв М.В., Клюшин Є.Б., Прокопов А.В., Прилєпін М.Т., Ямбаєв Х.К., Алексєєв А.В., Вільне Д.Г., Садовський І.І., Brein R., Bruner F., Owens I., Tengstron E., Witte B., Deuben D... І, звичайно, не можна говорити про рефракцію не посилаючись на львівську школу рефракції, засновником якої був заслужений діяч науки і техніки України Островський А.Л.

Фактично всі представники львівської школи рефракції є його учнями або соратниками: Масліч Д.І., Хижак Л.С., Кметко І.Н., Патова З.Ф., Джуман Б.М., Павлів П.В., Тартачинський Р.М., Тревого І.С., Стащишин І.І., Заблоцький Ф.Д., Власенко С.Г., Черняга П.Г., Мороз О.І., Перій С.С., Літинський В.О., Терещук О.І.... та майже кожний працівник Інституту геодезії “Львівської політехніки”. Пропозиції деяких авторів мають більше фундаментальний або прикладний характер. І, тим не менше, проблема визначення і врахування вертикальної рефракції за будь-якої стратифікації атмосфери залишається і до сьогодні не розв’язаною.

Як відомо, нормальна рефракція впливає на величину відліку в геометричному нівелюванні під час байдужого стану атмосфери, коли нормальні вертикальні ґрадієнти температури близькі до g

-= -0,0098 /. Величину впливу нормальної складової рефракції можна обчислити (з точністю до 0,1 кутової секунди, що призведе до похибки у відліку рейки 0,05 мм на віддалі 100 м) за метеорологічними параметрами (температурою та тиском) у точці спостережень.

Проблематичним є визначення та врахування аномальної складової вертикальної рефракції, яка може перевищувати нормальну складову в декілька разів.

Виконаний аналіз показав, що найточнішими і перспективними із існуючих методів визначення аномальної вертикальної рефракції є методи, що базуються на законах статики атмосфери та теорії термічної турбулентності.

Для цього бажано замінити окомірні вимірювання величин коливань зображень, які є по–перше, суб’єктивні, а по–друге, стомлюють очі спостерігача, – електронними.

Проблема полягає не тільки у підвищенні точності вимірювання амплітуди коливань зображень, а ще й в репрезентативному аналізі закономірності їхньої появи з метою установлення зв’язку між величиною коливань і величиною аномальної рефракції.

Для точнішої, об’єктивної фіксації коливань зображень під час геометричного і тригонометричного нівелювань нами запропоновано:

- методику фіксації величин коливань зображень за допомогою приладів зарядового зв’язку;

- методику передачі цих зображень на персональний комп’ютер;

- методику опрацювання коливань зображень для визначення і врахування поправок за вертикальну рефракцію у виконані вимірювання;Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Теоретична медицина Теоретична медицина УДК: 547.9:612.397:678.012 НАНОМЕДИЦИНА, НАНОФАРМАКОЛОГІЯ: ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНИЙ АСПЕКТ І. С. Чекман, М. І. Загородний Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; кафедра фармакології та клінічної фармакології; 01601, м. Київ, вул. Перемоги, 34 Узагальнені дані літератури та проведені дослідження з наномедицини та нанофармакології. Показано, що наночастинки проявляють різнобічну фармакологічну активність. Намічені перспективи досліджень з цих...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА БЕНДЕС Юрій Петрович УДК 378.371:53 ТЕОРЕТИКО–МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова,...»

«Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 25.01.2013 № 54 від 25.04.2013 № 463 від 31.05.2013 № 654 від 04.07.2013 № 893 від 10.10.2013 № 1411 від 21.11.2013 № 1609 від 17.01.2014 № 41 від 14.02.2014 № 153 від 15.04.2014 № 455 від 26.05.2014 № 642 від 04.07.2014 № 793 від 29.09.2014 № 1081 № Дата Дата Галузь включення,...»

«Відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет ПЛАН РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ НА 2012-2013 н.р.1. Вступ Районне методичне об’єднання вчителів фізики та астрономії об’єднує 29 вчителя, серед них 12 вчителів мають вищу категорію, 8 – І категорію,4 – ІІ категорію,5 – спеціаліст. Вчителі фізики систематично проходять курсову перепідготовку на базі КОІПОПК. Робота районного методичного об’єднання вчителів фізики у 2011-2012 н.р. була...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка А.В.Тугай Рентгенівська астрономія Методичний посібник для студентів фізичного факультету спеціальності “астрономія” Київ, 2012. Тугай А.В. Рентгенівська астрономія / Методичний посібник К. 2012. 44 с.Рецензенти: Гнатик Богдан Іванович, д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Якубовський Дмитро Анатолійович, к.ф.-м.н., молодший науковий співробітник...»

«А. Г. Мерзляк Д. А. Номіровський В. Б. Полонський М. С. Якір АЛГЕБРА І почАтки АнАЛІзу Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Профільний рівень Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Гімназія» УДК [373.5 : 372.851]:[512.1 + 517.1] ББК 22.141я721.6 М52 Видано за рахунок державних коштів Продаж заборонено Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ від 08.06.2010 р. № 544) Мерзляк А. Г. Алгебра і початки аналізу : підруч. для 10 кл....»

«Міністерство культури і туризму України Одеська державна наукова бібліотека імені М.Горького ТВОЇ МОЖЛИВОСТІ, ЛЮДИНО! Рекомендаційний покажчик літератури Упорядник Т.В.Тющенко Одеса Серія бібліографічних покажчиків «Проблеми. Гіпотези. Відкриття» Заснована 1975 року Випуск 51 Рецензент М.П.Гусакова, кандидат психологічних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова) Редактор І.С.Шелестович © Т.В.Тющенко. Упорядкування, 2007 © ОДНБ ім. М.Горького, 2007 Від упорядника...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 75, 2011 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ І АЕРОФОТОЗНІМАННЯ МІЖВІДОМЧИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЗБІРНИК Видається з 1964 р. Випуск 75 Відповідальний редактор – д-р техн. наук, проф. К.Р. Третяк Львів Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 75, 2011 УДК 528 У збірнику публікуються статті за...»

«УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РІВНЕНСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ТЕЗИ НАУКОВИХ РОБІТ Рівне – 2011 Рівненська Мала академія наук учнівської молоді, 2011: Тези наукових робіт / Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації; упоряд.: Андрєєв О.А. та ін. Рівне, 2011. 256 с. У збірці подано тези...»

«Міністерство оборони України Військовий інститут телекомунікацій та інформатизацїї НТУУ,,КПІ” Сусь Б. А., Заболотний В. Ф., Мисліцька Н. А. Електрика Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з мультимедійними додатками в електронному представленні Київ 2012 УДК 537 C904 Cycь Б.A., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Eлeктpикa: нaвчaльний пociбник для сaмocтійнoї poбoти cтyдентiв, видання третє, доповнене, в електронному представленні з мультимедійними додатками. – Київ: НТУУ «КПІ»,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»