WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ (RTK) ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ГЕОДЕЗІЇ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет “Львівська політехніка”

ЗАДЕМЛЕНЮК АНТОНІНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 521.181+521.91

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КІНЕМАТИКИ В РЕАЛЬНОМУ

ЧАСІ (RTK) ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ГЕОДЕЗІЇ

05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук Львів – 2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Савчук Степан Григорович, Національний університет “Львівська політехніка” професор кафедри вищої геодезії та астрономії офіційні опоненти – Доктор технічних наук, професор Черняга Петро Гервазійович, завідувач кафедри картографії та геопросторового моделювання Національного університету “Львівська політехніка”.

Кандидат технічних наук, доцент Калинич Іван Васильович, завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру Ужгородського національного університету.

Захист дисертації відбудеться ___ жовтня 2011 р. о ____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.12 у Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою: 79013, м.Львів, вул.

Степана Бандери 12, ауд. 502, ІІ навч. корп.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка” (79013, м.Львів, вул.Професорська, 1).

Автореферат розісланий ___ вересня 2011р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,к.т.н, доцент Паляниця Б.Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В даний час створення нових технічних засобів GNSS йде по шляху їх вдосконалення і модернізації. Фірмами-виробниками здійснюється впровадження нових високих технологій вимірювань і методик автоматизованого опрацювання даних в супутникову апаратуру користувача та програмні засоби. Такі технології дозволяють виконувати геодезичні роботи в реальному часі з точністю на рівні сантиметрів, це режим DGNSS RTK (Real Time Kinematics - кінематика в реальному часі), концепція віртуальних референцних станцій VRS (Virtual Reference Station) тощо.

Слід зазначити, що до теперішнього часу RTK технологія не отримала широкого розповсюдження в Україні і однією із головних причин називають високу вартість обладнання та необхідність постійної науково-технічної підтримки. У 2002р. науковцямиГоловної астрономічної обсерваторії при сприянні ак. Яцківа Я.С. була розроблена “Регіональна система геодинамічного та екологічного моніторингу Криму з використанням GNSS”, де вперше в Україні було представлено концепцію регіональної мережі референцних станцій. На жаль цей проект мав лише теоретичне значення.

В Україні процес впровадження технологій DGNSS та режиму RTK зокрема, поки що триває, оскільки ще до недавнього часу у нас не було постійно діючих активних (станція, що передає у режимі реального часу корекційні дані на пересувний приймач користувача через відповідні телеметричні канали зв’язку) референцних станцій. Отже, розробка технологічних схем функціонування активних референцних станцій є достатньо актуальною задачею для зазначеної вище технології.

Важливою задачею є також експериментальне визначення максимальної віддаленості пересувного приймача від референцної станції, оскільки їх географічне розташування в Україні є важливим економічним чинником.

На даний час найбільш ефективною технологією зв’язку при використанні режиму RTK є GPRS-Інтернет з’єднання за допомогою мереж операторів мобільного зв’язку (Київстар, МТС тощо). Дослідження саме цієї технології зв’язку при використанні режиму RTK є на сьогодні однією із актуальних задач для практичного його застосування.

Актуальною задачею в Україні все ще залишається проблема переходу (трансформування) координат. І якщо при використанні традиційних методів супутникових спостереженнях з постопрацюванням ця задача розв’язується шляхом використання різноманітних трансформаційних процедур самими користувачами, то з використанням режиму RTK виникає проблема її розв’язання у режимі реального часу без втручання користувача.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема роботи відповідає науковому напрямку кафедри вищої геодезії та астрономії “Дослідження фігури і гравітаційного поля Землі та їх змін в часі за наземними та супутниковими вимірами ”.

Автор протягом 2008-2010 р.р. приймав участь у госпдоговірній науково-дослідній роботі, тісно пов’язаній з темою дисертації, а саме:

“Надання послуг з передачі інформації від станції мережі моніторингу, розміщеної у місті Львові”.

Дана робота виконувалась на кафедрі вищої геодезії та астрономії Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка”.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є реалізація технології RTK для розв’язання прикладних задач геодезії. Для досягнення цієї мети в роботі розвязуються такі задачі:

- виявити особливості застосування технології RTK для розв’язання прикладних задач геодезії;

- виконати аналіз можливостей використання технології RTK у прикладних задачах геодезії;

- розглянути питання трансформації координат для ефективного застосування технології RTK;

- розробити принципи виконання геодезичних робіт із застосуванням технології RTK;

- впровадження результатів дослідження у практичну топографогеодезичну діяльність.

Об’єктом дослідження є діючі перманентні GNSS станції та мережі активних референцних станцій.

Предмет досліджень є технологія RTK при розвитку й експлуатації окремих референцних станцій та мереж.

Методи досліджень. Під час проведення досліджень використано аналітико-математичний метод, метод аналізу експериментальних даних та науково-технічного узагальнення з залученням теорії помилок вимірів. Для обгрунтування рішень та розробки рекомендацій використовувались виконані спостереження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у роботі вперше виконано теоретичне узагальнення і одержано практичні результати вирішення науково-прикладної задачі впровадження технології RTK для підвищення ефективності використання сучасних геодезичних ресурсів:

1. Узагальнено методологічні підходи до практичного використання технології RTK у прикладних задачах геодезії з урахуванням сучасних можливостей Інтернет-зв’язку при великих відстаннях від активних референцних станцій.

2. Розроблено та впроваджено комплексну технологію забезпечення процесу трансформування координат у польових контролерах при проведенні та внутрішньому опрацюванні супутникових спостережень у RTK-режимі.

3. Доведена експериментально практична можливість отримання стійкого розв’язку при RTK-вимірюваннях з використанням GPRS-Інтернет з’єднання від однієї окремодіючої референцної станції у межах цілої області (на прикладі Львівської обл.) Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційної роботи орієнтовані на практичне використання в підприємствах Укргеодезкартографії та інших структурах, які займаються виконанням геодезичних робіт із застосуванням супутникових методів вимірювань. Застосування розроблених підходів дозволяє за рахунок використання технології RTK суттєво скоротити терміни проведення польових робіт та підвищити якість отриманих результатів через відсутність етапу їх камерального опрацювання, знизити витрати на постійне створення власних базових станцій, підвищити ступінь дистанційної керованості та контролю за виконанням польових вимірювань Практичне значення результатів підтверджується їх впровадженням.

Так основні результати дисертаційного дослідження знайшли практичне застосування у роботах, пов’язаних з використанням технології RTK у Державному підприємстві “Закарпатгеодезцентр” (м. Мукачеве), у Державному підприємстві «Карпатигеодезцентр» (м. Івано-Франківськ), Державному підприємстві «Тернопільгеодезцентр» (м. Тернопіль) та у навчальному процесі Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка”.

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати досліджень дисертаційної роботи, одержані автором самостійно, опубліковані в працях [1,4,5,8,11].

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У працях, опублікованих у співавторстві, автору належать: 2 – налаштування GPRS Internet зв’язку на пересувному приймачі та дослідження точності визначення координат методом RTK; 3 – дослідження точності визначення координат пунктів методом RTK на території Львівської обл. для задач земельного кадастру; 6, 7 – проаналізовано сучасний стан координатної основи України та запропонована нова технологія визначення координат пунктів - кінематика реального часу (RTK), заснована на супутникових методах; 9 – приведений опис налаштувань необхідних для роботи в RTK режимі; 10 – проведені дослідження точності визначення координат пунктів спостережень методом точного позиціонування (PPP).

Апробація результатів роботи. Основні теоретичні і експериментальні результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на:

Міжнародних науково-практичних конференціях “Нові технології в геодезії, землевпорядкуванні та лісовпорядкуванні” Ужгород, 2008, 2009, 2010 рр.;

Міжнародних науково-практичних конференціях “GEOFORUM” ЯворівЛьвів, 2008, 2009, 2010 рр.; Міжнародній науково-практичній конференції “Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування” Чернігів, 2008 р.; Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Геодезія, архітектура та будівництво - 2009”, Львів; Другому міжнародному семінарі “Перспективи співробітництва України та ЄС в сфері супутникової навігації” Євпаторія, 2009 р.; ХV Міжнародному ювілейному науково - технічному симпозіумі “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS і GIS технології” Алушта, Крим, 2010 р.; Наукових семінарах Інституту геодезії Національного університету ”Львівська політехніка”.

Публікації. Результати досліджень за темою дисертації містяться в 11 публікаціях, які наведені у списку використаних джерел. Серед них: 5 статей у наукових фахових виданнях [1-5], 6 статтей у збірниках матеріалів конференцій [6-11].

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, підсумкових висновків, списку використаних джерел (122 найменувань) та додатку. Загальний обсяг дисертації становить 145 сторінок, ілюстрації складають 37 рисунків та 30 таблиць. В додатку приведені акти впровадження результатів науково-дослідних робіт за темою дисертації.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі розкрито актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету та її основні завдання, відмічено наукову новизну, практичне значення отриманих результатів, сформульовано основні положення, що виносяться на захист, викладено відомості про апробацію роботи, повноту публікацій результатів та їх впровадження.

У першому розділі дисертації “Огляд сучасних методів визначення координат на основі GNSS технологій та принципи їх використання для розв’язання прикладних задач геодезії” розглядаються сучасні супутникові методи визначення координат пунктів, приведені основні рівняння, які описують спостережувані величини, а також різні особливості їхнього практичного застосування. Також зроблений огляд референцних системи координат, що використовуються в супутникових методах позиціонування.

При розв’язанні прикладних задач геодезії з використанням супутникових GNSS технологій можливими є наступні методи визначення координат:

· Абсолютний метод точного позиціонування - за псевдовідстаннями та фазами хвилі-носія;

· Відносний метод за фазою хвилі-носія;

· Диференційний метод DGNSS за кодовими псевдовідстаннями або псевдовідстаннями, згладженими по фазі хвилі-носія та за фазою хвилі-носія.

В абсолютному методі супутникові спостереження виконуються за принципом просторової зворотної лінійної засічки, утвореної виміряними псевдовідстаннями до супутників з однієї точки, на якій розміщений пересувний приймач. Даний метод є “чутливий” до всіх джерел похибок:

похибки координат супутників, вплив зовнішнього середовища розповсюдження, геометричний фактор.

Точність визначення координат традиційним абсолютним методом становить приблизно 2-10 м по відкритому C/A-коду і менше 1 м - по закритому P-коду, що у більшості геодезичних застосувань є недостатньою.

Відомо, що на сучасному етапі супутникових технологій найвищої точності досягають шляхом використання відносного позиціонування (режим статики), спостерігаючи певний час фазові різниці. Важливим питанням використання цієї технології в прикладних задачах геодезії є тривалість статичних спостережень на різних відстанях від базової станції. Проведені науковцями у різних країнах дослідження у цьому напрямі показали, що для довжин ліній до 1000 км при спостереженнях тривалістю від 4 год і більше точність на рівні кількох см практично не залежить ні від довжини лінії, ні від тривалості спостережень. Емпірична формула, отримана за результатами опрацювання тривалих GPS спостережень, дає наступні оцінки стандартних похибок для просторових прямокутних топоцентричних координат n (northing), e (easting), h (height ) у функції тривалості спостереження T mn = (9.5 ± 2.1 T 0.5 ) / T 0.5, me = (9.9 ± 3.1 T 0.5 ) / T 0.5, mh = (36.5 ± 9.1 T 0.5 ) / T 0.5.

Із таких досліджень випливає що, отримані оцінки не можна екстраполювати на періоди спостережень тривалістю менше 4 год.

Дослідження також показали, що отримати достовірні оцінки точності GNSS спостережень у вигляді конкретних рекомендацій для малих інтервалів часу спостережень ( 1-2 год) практично не можливо. Саме у цьому часовому діапазоні виконуються масові GNSS спостереження для геодезичних потреб.

У цих умовах альтернативою є метод, який відносно недавно появився і увійшов в практику - метод точного позиціонування PPP. Важливою особливістю методу PPP є те, що він не вимагає наявності базової станції, а є фактично різновидом абсолютного методу GNSS позиціонування, тобто для його використання достатньо мати лише один приймач. Для компенсації основних похибок, що виникають при абсолютних фазових GPS вимірах, в даному методі використовуються точні значення ефемерид і поправок годинників супутників, інформація про затримку супутникового сигналу в іоносфері і тропосфері та ін. Опрацювання даних супутникових спостережень методом PPP зорієнтовано лише на фазові вимірювання, що проводяться виключно двочастотними супутниковими приймачами.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2008. Вип. 44. Ч. 1. С. 219—229 Ser. Philol. 2008. Is. 44. Pt. 1. P. 219—229 УДК 82.0:113/119 ЧАС / ХУДОЖНІЙ ЧАС: ДО ПИТАННЯ ПРО ІСТОРІЮ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНА Нонна КОПИСТЯНСЬКА Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 Поняття і терміни мають свою історію виникнення, розвитку категорій, їх функціональності. Тепер вже мають й історію їх вивчення та потребу в закономірному послідовному...»

«Міністерство освіти і науки України Громадська рада при Міністерстві освіти й науки України з питань співпраці з Церквами і релігійними організаціями Управління освіти Рівненської обласної державної адміністрації Національний університет «Острозька академія» 15-16 квітня 2009 року в Національному університеті «Острозька академія» відбудеться Всеукраїнський семінар з актуальних питань викладання курсу «Основи християнської етики» Мета семінару: проаналізувати актуальні питання викладання курсу...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-3.03 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ (найменування центрального органу управління освітою, власник) Англійська мова спеціального вжитку _ (назва навчальної дисципліни) ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) для студентів фізико-технічного факультету ІI курсу напряму 6.040204 прикладна фізика (шифр і...»

«А. Г. Мерзляк Д. А. Номіровський В. Б. Полонський М. С. Якір АЛГЕБРА І почАтки АнАЛІзу Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Академічний рівень Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Гімназія» УДК [373.5 : 372.851]:[512.1 + 517.1] ББК 22.141я721 М5 Видано за рахунок державних коштів Продаж заборонено Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ від 03.03.2010 р. № 177) Мерзляк А. Г. Алгебра і початки аналізу : підруч. для 10 кл. загальноМ52...»

«ПЕДАГОГІКА Осипчук Олена Валеріївна ДНЗ «Бердичівське ВПУ» ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ В сучасних умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій виникає необхідність у створенні іншого навчально-виховного середовища. В даний момент часу актуальним питанням є використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі, зокрема на уроках фізики та астрономії. Сучасні мультимедійні комп’ютерні програми та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ Методичні вказівки для студентів фізичного факультету О д е с а – 201 Рекомендовано до друку Вченою радою фізичного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Протокол № 7 від 28 квітня 2014 р. Укладач: Олєйнік В. П., доцент, канд. фіз.-мат. наук У методичних вказівках наведені зразки оформлення усіх складових частин дипломних робіт, які...»

«Виникнення сферичної геометрії Лекції Кравчук О. М. Розділ І. Виникнення сферичної геометрії Першою, відмінною від евклідової, була сферична геометрія або сферика, як її називали в давнину. Вона, як і інші математичні науки зародилась і розвивалась під впливом потреб розвитку людського суспільства, у процесі розв’язування конкретних задач практичного характеру з астрономії (визначення положення точок на сфері – зірок на небі), мореплавства (визначення курсу корабля у відкритому морі за...»

«22.6я2 К 49 Климишин І. Шкільний астрономічний словник / І. Климишин, В. В. Тельнюк Адамчук. – 2-е вид., доп. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. – 256 с. 22.379 Ш 37 Шевченко А. Б. Структурноразмерные и квантовые эффекты в наносистемах с параметром порядка. Ферромагнитные и сегнетоэлектрические материалы / А. Б. Шевченко, Г. Г. Влайков, М.Ю. Барабаш ; НАН Украины, Технический центр НАН Украины, Ин-т металлофизики им. Г. В.Курдюмова НАН Украины. – К. : Академпериодика, 2013. – 234 с....»

«Міністерство культури і туризму України Одеська державна наукова бібліотека імені М.Горького ТВОЇ МОЖЛИВОСТІ, ЛЮДИНО! Рекомендаційний покажчик літератури Упорядник Т.В.Тющенко Одеса Серія бібліографічних покажчиків «Проблеми. Гіпотези. Відкриття» Заснована 1975 року Випуск 51 Рецензент М.П.Гусакова, кандидат психологічних наук, доцент (Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова) Редактор І.С.Шелестович © Т.В.Тющенко. Упорядкування, 2007 © ОДНБ ім. М.Горького, 2007 Від упорядника...»

«Полонська гімназія Салюк Людмила Василівна Цікава астрономія м.Полонне 2013 рік Салюк Л.В. Цікава астрономія Методичний посібник для вчителів астрономії. – Полонне, 2013. – 51 с.Рецензенти: Бондар Н.В. – керівник кафедри природничих наук Полонської гімназії Котляр О.С. – методист відділу освіти Полонської райдержадміністрації Посібник написано відповідно до програми з астрономії. Він присвячений огляду основних тем. Посібник містить запитання з різних тем та відповіді на них. На мою думку,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»