WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Заслухавши та обговоривши доповідь голови Наукової ради комплексної програми наукових досліджень НАН України «Стратегічні мінеральні ресурси України» академіка НАН України ...»

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

.

м.Київ №.

09.12.2009. 325.

Про виконання комплексної програми

наукових досліджень НАН України

«Стратегічні мінеральні ресурси України»

Заслухавши та обговоривши доповідь голови Наукової ради

комплексної програми наукових досліджень НАН України «Стратегічні

мінеральні ресурси України» академіка НАН України В.І.Старостенка, Президія НАН України відзначає, що виконання зазначеної програми сприяло реалізації пріоритетних напрямів «Фундаментальні дослідження з найважливіших проблем природничих, суспільних та гуманітарних наук», «Збереження навколишнього середовища», затверджених Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»

від 11.07.01 № 2623-ІІІ, позитивно впливає на зміцнення економічної безпеки України.

Протягом 2007-2009 рр. за п'ятьма основними напрямамирозділами, визначеними Науковою радою програми, виконувався 31 проект. У їх розробці брало участь 20 установ з 5 відділень НАН України, а саме: наук про Землю; фізики та астрономії; хімії; фізикотехнічних проблем енергетики; загальної біології, а також Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору, що забезпечило комплексний підхід до виконання завдань програми і дозволило отримати такі найважливіші результати.

Обґрунтовано розгорнутий зміст поняття «стратегічні мінеральні ресурси» та розроблено їх класифікацію за категоріями залежно від критеріїв: енергетичних, важливих стратегічних галузей, експорту, імпорту, необхідних для подальшого розвитку передових технологій.

Розширено мінерально-сировинну базу України: досліджено її стабілізуючі фактори впливу як провідного джерела формування ВВП (до 43%) та експорту (до 60%) країни. Розроблено нову концепцію Державної комплексної програми «Рідкісні метали України» з метою забезпечення розвитку рідкіснометалевої промисловості на базі пілотних родовищ Приазов’я: Мазурівського (ніобій, тантал, цирконій, польові шпати) та Азовського (рідкісні землі, цирконій). Розроблено та застосовано мінералогічні, петрологічні та ізотопно-геохімічні мультиплікативні індикатори та критерії прогнозування алмазоносних кімберлітів, лампроїтів, молібденової, рідкісно- та благороднометалічної мінералізації в межах мегаблоків Українського щита, що дало змогу локалізувати найперспективніші ділянки для їх пошуків. На основі вивчення глибинної будови і створення комплексної геологогеофізичної моделі літосфери уточнено закономірності формування та розміщення родовищ і проявів стратегічних мінеральних ресурсів, сформульовано пошукові критерії та рекомендації щодо їх застосування.

Результати досліджень прийняті для впровадження на підприємствах Державної геологічної служби та ДП НАК «Надра України».

Проаналізовано дані щодо стану та ресурсів підземних і поверхневих вод: вперше розроблено і реалізовано за участю фахівців Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України на суперкомп’ютері серії СКІТ детальну гідрогеологічну модель Київської промислово-міської агломерації.

Вперше в Україні проведено еколого-гігієнічну класифікацію якості поверхневих вод у місцях найпотужніших питних водозаборів всіх річкових басейнів України за новим нормативним документом ДСТУ 4808:2007. Розроблено принципові технологічні схеми підготовки якісної питної води з поверхневих вод Кременчуцького і Канівського водосховищ, які перевірено в умовах роботи пілотної установки.

Створено нові технології пошуків, інтенсифікації видобутку корисних копалин та вилучення корисних компонентів з руд. Зокрема, побудовано фізичні та математичні моделі динаміки нерівноважних геосередовищ з урахуванням нелокального характеру їх деформування та розроблено технологію інтенсифікації видобутку стратегічних корисних копалин, яку впроваджено в НАК «Нафтогаз України»

(газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування»).

Вперше із застосуванням комплексу приповерхневих експресних структурно-термо-атмогеохімічних методів у кам'яновугільних басейнах України визначено перспективні площі на пошуки та утилізацію вуглеводнів (метану) та виділено ділянки можливого прояву небезпечних геодинамічних явищ.

Створено супутникову технологію пошуку покладів нафти і газу на шельфі, яку випробувано НАК «Нафтогаз України» для ранжування структур Прикерченського шельфу Чорного моря та ліцензійних ділянок туркменського шельфу Каспійського моря за їх нафтогазоперспективністю.

На основі узагальнених найновіших даних, отриманих в результаті морських експедиційних робіт, для північно-західної частини Чорного моря розроблено математичну й геологічну моделі поширення газогідратів та розраховано величину газовіддачі (за метаном), яка для 319 газових сипів оцінюється у 11,4-28,5 млрд. м3 метану на рік.

Обґрунтовано технологічні умови отримання рідких синтетичних вуглеводнів з некондиційного вугілля та створено дослідну установку для переробки низькоякісної вуглецевмісної сировини в синтетичне рідке паливо.

Вперше при вивченні газоносності вугленосних формацій застосовано методи формаційного аналізу, що дало змогу обґрунтувати методологію кількісної оцінки повного доінверсійного потенціалу вугленосних товщ Донбаського басейну та постінверсійного (сучасного) потенціалу для глибоких (понад 1000 м) горизонтів метанової зони.

Створено новий спосіб переробки мінеральної цирконієвої сировини, в основу якого покладено гідротермальне вилуджування розчинами, що містять як фторуючий агент фторид кальцію. Процес дозволяє отримувати ультрадисперсний (100-200 нм) діоксид цирконію, придатний для виробництва функціональної кераміки (тверді кисень, провідні електроліти для паливних комірок) та каталізаторів. Завдяки цій технології швидкість розкладу циркону збільшується в 50-60 разів, а питомі витрати реагентів зменшуються у 3-4 рази.

Запропоновано новий метод збагачення речовини електровисолювання та створено технологічну схему вилучення галію з оборотних розчинів хлороводневої кислоти, яку апробовано при переробці нефелін-польовошпатових порід для розділення заліза та галію.

З метою забезпечення захисту довкілля під час розвідки, розробки родовищ нафти і газу на шельфі та їх транспортуванні, а також для контролю за морськими небезпечними явищами створено вимірювальний комплекс «Донна станція». Вперше в Україні зараз маємо науково-технічні передумови розробки й виготовлення на сучасному рівні багатоцільового комплексу гідроакустичних засобів у складі параметричного профілографа, ехолота та високопродуктивного гідролокатора бокового огляду з високою роздільною здатністю за дистанцією та напрямом для досліджень дна морів і океанів при глибинах під акустичними антенами до 500м.

Розроблено нову інформаційну технологію – швидкісний програмно-апаратний інтерфейс комп’ютерної реєстрації та обробки ехограм у режимі реального часу для пошуку та кількісної оцінки струминного метанового розвантаження з дна морських акваторій.

Загалом за три роки виконання програми отримано 25 патентів на винаходи та подано 6 заявок на видачу патентів, виготовлено 14 експериментальних зразків нових приладів, отримано 15 актів про впровадження нових розробок від державних виробничих організацій, опубліковано 215 наукових праць. Частина розробок вже працює на економіку країни та підвищення якості життя громадян. Зокрема, з 1 січня 2009 р. набув чинності Державний стандарт України ДСТУ 4808:2007 «Джерела централізованого питного водопостачання.

Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання»

(вперше зі скасуванням в Україні ГОСТу 2761-84). Внаслідок впровадження імпульсної технології підвищення дебіту свердловин (розробка Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України) НАК «Нафтогаз України»

(дочірня компанія «Укргазвидобування», газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування») тільки на одній свердловині за десять місяців отримала дохід від реалізації додатково видобутого газу 2,251 млн.грн.

Президія НАН України постановляє:

1. Доповідь голови Наукової ради комплексної програми наукових досліджень НАН України «Стратегічні мінеральні ресурси України»

академіка НАН України В.І.Старостенка взяти до відома.

2. Установам, що виконували програму, вжити заходів щодо захисту прав авторів на інтелектуальну власність; подальшого впровадження отриманих результатів; висвітлення в засобах масової інформації найважливіших досягнень за програмою.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. Зважаючи на актуальність, перспективність отриманих наукових результатів за програмою та необхідність продовження робіт, що дозволить сконцентрувати ресурси наукових колективів на пріоритетних напрямах та довести започатковані розробки до впровадження, вважати за доцільне продовжити виконання досліджень за цією програмою.

4. Затвердити оновлений склад Наукової ради комплексної програми наукових досліджень НАН України «Стратегічні мінеральні ресурси України» (додаток 1).

5. Затвердити оновлену концепцію програми «Стратегічні мінеральні ресурси України» на 2010-2012 рр. з урахуванням отриманих протягом 2007-2009 рр. результатів (додаток 2).

6. Науковій раді програми «Стратегічні мінеральні ресурси України» відповідно до Положення про порядок формування цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України у двотижневий термін після прийняття рішення про виділення коштів на фінансування виконання завдань програми «Стратегічні мінеральні ресурси України»

провести конкурс проектів зазначеної програми, забезпечивши високий науковий рівень експертизи для їх якісного відбору.

7. Науково-організаційному відділу разом з Фінансовоекономічним відділом Президії НАН України передбачити кошти на 2010 та наступні роки для фінансування програми «Стратегічні мінеральні ресурси України».

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Секцію фізико-технічних і математичних наук НАН України.

–  –  –Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ Методичні вказівки для студентів фізичного факультету О д е с а – 201 Рекомендовано до друку Вченою радою фізичного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Протокол № 7 від 28 квітня 2014 р. Укладач: Олєйнік В. П., доцент, канд. фіз.-мат. наук У методичних вказівках наведені зразки оформлення усіх складових частин дипломних робіт, які...»

«Методична розробка уроку астрономії з мультимедійним супроводом до розділу «Сонце»Тема уроку : «Основні відомості про Сонце. Будова Сонця. Сонячна активність» Підготували: вчитель фізики і астрономії, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист Опішнянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Зіньківського району Полтавської області Гресь Зінаїда Олексіївна, вчитель інформатики, вчитель вищої кваліфікаційної категорії Опішнянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «АКАДЕМПЕРІОДИКА» ПРОГРАМА ІV Науково-практичної конференції «Наукова періодика: традиції та інновації» 13 червня 2013 року КИЇВ 2013 Регламент роботи: Реєстрація учасників з 9.00 до 10.00 Початок о 10.00 Перерва на каву з 13.00 до 14.00 Майстер-класи з 13.30 до 14.00 Завершення о 17.00 Фуршет для учасників з 17.00 Доповідь 10–15 хвилин Виступ під час дискусії – до 5 хвилин Місце проведення: Головна астрономічна обсерваторія НАН України (ГАО)....»

«О. С. Істер О. С. Істер ПІДРУЧНИК ДЛЯ 7 КЛАСУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України КИЇВ «ОСВІТА» ББК 22.151я721 І 89 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Рішення колегії Міністерства освіти і науки України, Протокол № 5/1—19 від 12.04.07, Лист № 1/11—2183 від 28.04.07) Права авторів та видавничі права ДСВ «Освіта» захищені Законом України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. (зі змінами від 11.07.2001 р.)....»

«493 Національна академія наук України. Головна астрономічна обсерваторія Відьмаченко А.П. Мороженко О.В. Порівняльна планетологія. Навчальний посібник Textbook Comparative Planetology Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. Порівняльна планетологія. Навчальний посібник // Київ: Національна академія наук України, Головна астрономічна обсерваторія. ТОВ ДІА. 2013. – 552 с. © А.П. Відьмаченко, О.В. Мороженко, 201 ISBN 978-966-02-6521-9 Розділ 8. Комети, Chapter 8. Comets 494 Розділ 8. Комети Щ одо...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ФІЗИКА ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ БАЗОВИЙ ЦИКЛ Рекомендовано науково-методичною радою Київського національного університету будівництва і архітектури як навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей Третє видання, виправлене і доповнене Київ 2012 УДК: 53(075) ББК 22.3я7 Ф5 Рецензент: І.К. Коваль, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри фізики та астрономії Чернігівського...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОНЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ» ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з організації самостійної роботи з дисципліни «Фізика з астрономією» для студентів І курсу 5.03050401 Економіка підприємства 5.03050901 Бухгалтерський облік 5.03060102 Організація обслуговування на транспорті 5.03060102 Прикладна екологія 5.07010101 Організація регулювання дорожнього руху 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів...»

«УДК 641.512.06 Донецький національний університет економіки Заплетніков І.М., д-р техн. наук, проф., і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Пільненко А.К., канд. техн. наук м. Донецьк, Україна, e-mail: pilnenko_a@mail.ru ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРОДУКТУ З ОПОРНОЮ ПОВЕРХНЕЮ СТОЛУ МАШИНИ ДЛЯ НАРІЗАННЯ ГАСТРОНОМІЧНИХ ПРОДУКТІВ Zapletnikov I.N., Dr. Sc. (Tech.), Prof., Donetsk National University of Economics and Trade Pilnenko A.K., Cand. Sc. (Tech.) named after Mykhailo Tugan-Baranovsky,...»

«ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ Основним напрямом видавничої діяльності Національної академії наук України у 2004 році була підготовка та видання робіт, що узагальнюють найважливіші результати фундаментальних і прикладних досліджень. Порівняно з минулим роком обсяги наукового книговидання зросли більш ніж на 30 %. Протягом 2004 року установами Національної академії наук України видано понад 800 наукових книг, з них майже 550 монографій та близько 290 збірників наукових праць. Видавництво “Наукова думка”...»

«І. А. Климишин В. В. Тельнюк–Адамчук Шкільний астрономічний Словник Видання друге, доповнене ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.6Г К 49 Климишин І. А. К 49 Шкільний астрономічний словник / І. А. Климишин, В. В. Тельнюк– Адамчук. — вид. 2-ге, доповн. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2014. — 256 с. : іл. ISBN 978-966-10-3144-8 Словник містить стисле пояснення суті найважливіших термінів і понять щодо астрономії та її галузей, які найчастіше використовуються у шкільних курсах...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»