WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«№ Дата Зміст уроку уроку ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ 15 год. Взаємодія електрично заряджених тіл. Закон Кулона Розв’язування задач Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії ...»

Тематичне планування навчального матеріалу з фізики

11 -ТХ клас

(136 год., 4 год. на тиждень)

Календарно тематичне планування складено відповідно до програми для загальноосвітніх

навчальних закладів, яка видрукувана в збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних

закладів. 10-11 класи. Фізика. Астрономія» (Київ, 2010), з урахуванням інструктивно –

методичного листа: «Вивчення фізики та астрономії у 2013 – 2014навчальному році» та

виділеної кількості годин згідно навчального плану.

№ Дата Зміст уроку уроку ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ 15 год.

Взаємодія електрично заряджених тіл. Закон Кулона Розв’язування задач Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля. Накладання електричних полів. Принцип суперпозиції.

Розв’язування задач Електричне поле точкових зарядів. Потік напруженості електричного поля.

Теорема Остроградського-Гауса. Електричне поле заряджених поверхонь.

Розв’язування задач Речовина в електричному полі. Провідники в електричному полі.

Діелектрики в електричному полі. Диполь. Поляризація діелектриків.

Діелектрична проникність речовини. (Електрети і сегнетоелектрики.

П’єзоелектричний ефект. Вплив електричного поля на живі організми.) Рідкі кристали в електричному полі. Рідкокристалічні монітори та телевізори.

Робота при переміщенні заряду в однорідному електростатичному полі.

Потенціал електричного поля. Різниця потенціалів. Еквіпотенціальні поверхні. Зв’язок напруженості електричного поля з різницею потенціалів.

Вимірювання елементарного електричного заряду. (Дослід ЙоффеМіллікена.) Потенціальна енергії взаємодії точкових зарядів.

Розв’язування задач Електроємність. Електроємність провідників різної форми. Конденсатори та їх використання в техніці.

Розв’язування задач Види конденсаторів. Електроємність плоского конденсатора З’єднання конденсаторів. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля. Густина енергії електричного поля.

Розв’язування задач К.р.№1 з теми «Електричне поле»

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ 25 год Електричний струм. (Електричне коло. Джерела і споживачі електричного 16/1 струму. Закони постійного струму Розв’язування задач 17/2 Л.р №1. Дослідження послідовного з’єднання провідників 18/3 Л.р №2..Дослідження паралельного з’єднання провідників 19/4 Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.

20/5 Розв’язування задач 21/6 Л.р №3 Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору провідників 22/7 Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників.

23/8 Розгалужені кола. Розрахунок електричних кіл. Правила Кірхгофа.

Розв’язування задач 24/9 Шунти і додаткові опори Коротке замикання.

25/10 Розв’язування задач 26/11 Робота та потужність електричного струму. (Теплова дія струму.) Міри та 27/12 засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями.

Розв’язування задач 28/13 К.Р.№2 з теми «Законі постійного струму»

29/14 Електричний струм в металах. Термоелектронна емісія. Теорія Друде 30/15 Розв’язування задач 31/16 Електричний струм в рідинах. Закони електролізу. Електрохімічний 32/17 еквівалент. Застосування електролізу в техніці.

Розв’язування задач 33/18 Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова 34/19 провідності напівпровідників. Електронно-дірковий перехід: його властивості і застосування. Напівпровідниковий діод. Транзистор.

Напівпровідникові прилади та їх застосування.

Фізичні основи обчислювальної техніки. Інтегральні мікросхеми.

35/20 Струм у вакуумі та його застосування. Термоелектронна емісія. Електронні 36/21 пучки та їх властивості. Електронно-променева трубка.

Термоелектричні явища. (Контактна різниця потенціалів.

37/22 Термоелектрорушійна сила.) Термопара. Застосування термоелектричних явищ у науці і техніці Розв’язування задач 38/23 Електричний струм в газах. Несамостійний та самостійний розряд. Типи 39/24 самостійного розряду та їх технічне використання. Плазма та її властивості.

Практичне застосування плазми.

К.р №3 з теми «Електричний струм у різних середовищах»

40/25 ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ 25 год Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом.

41/1 Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого та колового струмів.

Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.

Розв’язування задач 42/2 Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Взаємодія 43/3 струмів.

Розв’язування задач 44/4 Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца. Рух 45/5 зарядженої частинки в однорідному полі.

Розв’язування задач 46/6 Використання сили Лоренца в техніці. Циклотрон. Мас-спектрограф. (Закон 47/7 Біо-Савара-Лапласа.) Контур зі струмом в магнітному полі. Момент сил, що діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Магнітний момент струму.

Розв’язування задач 48/8 Принцип дії електродвигуна та електровимірювальних приладів.

49/9 Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- і феромагнетики.

50/10 Намагнічування магнетиків. (Магнітний гістерезис.) Застосування магнітних матеріалів. (Магнітний запис інформації. Електродинамічний мікрофон. Вплив магнітного поля на живі організми.) К.Р. №4 з теми «Магнітне поле»

51/11 Електромагнітна індукція. Досліди М.Фарадея. Напрям індукційного 52/12 струму. Правило Ленца. Закон електромагнітної індукції.

Розв’язування задач 53/13 Л.р. № 4 Дослідження явища електромагнітної індукції 54/14 Самоіндукція. ЕРС самоіндукції. Індукційне електричне поле. Вихрові 55/15 струми. Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.

Розв’язування задач 56/16 Обертання прямокутної рамки в однорідному магнітному полі. Змінний 57/17 струм. Одержання змінного струму. Генератор змінного струму. Діючі значення напруги і сили струму. Конденсатор та індуктивна котушка в колі змінного струму. Активний, ємнісний та індуктивний опори.

Розв’язування задач 58/18 Закон Ома для електричного кола змінного струму. Резонанс напруг і 59/19 струмів. Робота і потужність змінного струму.

Розв’язування задач 60/20 Трансформатор.

61/21 Розв’язування задач 62/22 Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.

63/23 Взаємозв’язок електричного і магнітного полів як прояв єдиного 64/24 електромагнітного поля.

К.р. №5 з теми «Змінний електричний струм»

65/25 ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ 11 год Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у 66/1 коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння електромагнітних гармонічних коливань. Частота власних коливань контуру.

Розв’язування задач 67/2 Перетворення енергії в коливальному контурі.

68/3 Розв’язування задач 69/4 Затухаючі електромагнітні коливання. Вимушені коливання. Резонанс.

70/5 Автоколивання Утворення й поширення електромагнітних хвиль. Гіпотеза Дж.Максвелла.

71/6 Досліди Г.Герца. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі. Ефект Х.Доплера Розв’язування задач 72/7 Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних 76/8 діапазонів частот. Електромагнітні хвилі в природі і техніці.

Принцип дії радіотелефонного та стільникового зв’язку. Радіомовлення і 74/9 телебачення.

Радіолокація. Стільниковий зв’язок. Супутникове телебачення.

75/10 К.Р.№6 з теми «Електромагнітні коливання та хвилі»

76/11 ОПТИКА 31 год Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних 77/1 середовищах. (Джерела і приймачі світла.) Поглинання і розсіювання світла.

Геометрична оптика. Відбивання світла. Принцип Ферма. (Плоске і 78/2 сферичне дзеркала. Одержання зображень за допомогою дзеркал.

Застосування дзеркал.) Розв’язування задач 79/3 Заломлення світла. Закони заломлення світла. Показник заломлення. Повне 80/4 відбивання світла. (Волоконна оптика.) Розв’язування задач 81/5 Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою лінз.

82/6 Розв’язування задач 83/7 Розв’язування задач 84/8 Кут зору. Оптичні системи. Оптичні прилади та їх застосування. Аберації.

85/9 Розв’язування задач 86/10 Кр.№7 з теми «Геометрична оптика»

87/11 (Елементи фотометрії.) 88/12 Розв’язування задач 89/13 Світло як електромагнітна хвиля. Когерентність світлових хвиль.

90/14 Інтерференція світла. Способи спостереження інтерференції світла.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Інтерферометр А.Майкельсона. Інтерференційні картини в тонких пластинках і плівках. Кільця І.Ньютона. Лр. № 5. Спостереження інтерференції світла Розв’язування задач 91/15 Голографія та умови її спостереження. (Голографічний метод 92/16 Г.М.Денисюка.) Дифракція світла. Зони Френеля. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракційні 93/17 картини від щілини, тонкої нитки. Дифракційна гратка. Дифракційний спектр. Лр. № 6. Спостереження дифракції світла Розв’язування задач 94/18 Лр. № 7 Визначення довжини світлової хвилі 95/19 Дисперсія світла. Проходження світла крізь призму.

96/20 Розв’язування задач 97/21 К.Р.№8 з теми «Хвильова оптика»

98/22 Неперервний спектр світла. Спектроскоп. Роздільна здатність оптичних 99/23 приладів. Поляризація світла. Природне і поляризоване світло. Методи отримання поляризованого світла. Поляризація внаслідок відбиття ізаломлення світла. Кут Д.Брюстера.

Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка. Світлові кванти. Стала 100/24 Планка. Маса, енергія та імпульс фотона. Тиск світла. Дослід Лебєдєва.

Ефект А.Комптона. (Дослід В.Боте.) Розв’язування задач 101/25 Фотоефект. Досліди О.Г.Столєтова. Закони зовнішнього фотоефекту.

102/26 Рівняння фотоефекту. Внутрішній фотоефект. Фоторезистор і фотоелементи. Застосування фотоефекту.

Розв’язування задач 103/27 Люмінесценція. (Фотохімічна дія світла.) 104/28 Спонтанне і вимушене випромінювання. Квантові генератори та їх 105/29 застосування. Принцип дії квантових генераторів. Лазери і мазери.

Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла. Гіпотеза де Бройля. Хвильові 106/30 властивості частинок. Поняття про квантову механіку.

К.Р.№9 з теми «Квантова фізика»

107/31 АТОМНА ФІЗИКА 23 год Історія вивчення атома. Ядерна модель атома.

–  –  –

Квантові постулати М.Бора. (Досліди Д.Франка і Г.Герца.) Енергетичні стани атома. Принцип В.Паулі. Фізичні основи побудови періодичної системи хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

Розв’язування задач

–  –  –Похожие работы:

«Методичний паспорт проекту «Ними пишається Україна» Підготували: Видиш Н.П. та Грищенко Т.П. Предмет: інформатика Навчальні дисципліни: фізика, математика, астрономія, географія. Клас: 9 Тип проекту: інформаційний, міжпредметний, груповий, середня тривалість 4-5 тижнів. Проблема: «Знамениті земляки є нашими духовними орієнтирами, учителями, нашою духовною опорою і гордістю перед усім світом» Г. С. Сковорода Мета проекту: Сформувати пізнавальний інтерес учнів до вивчення математики, фізики,...»

«Міністерство освіти і науки України Національна академія наук України Національний центр «Мала академія наук України» КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України Частина 1 Київ УДК 37 ББК 74.200.5 Контрольні завдання ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України у 2013 році. — Ч. 1. — 234 с. Автори контрольних робіт: Плахотник В. В.,...»

«Теоретична медицина Теоретична медицина УДК: 547.9:612.397:678.012 НАНОМЕДИЦИНА, НАНОФАРМАКОЛОГІЯ: ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНИЙ АСПЕКТ І. С. Чекман, М. І. Загородний Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; кафедра фармакології та клінічної фармакології; 01601, м. Київ, вул. Перемоги, 34 Узагальнені дані літератури та проведені дослідження з наномедицини та нанофармакології. Показано, що наночастинки проявляють різнобічну фармакологічну активність. Намічені перспективи досліджень з цих...»

««Погоджено» «Затверджую» Заступник директора Директор Бориспільської загальноосвітньої З навчально-виховної роботи школи I-III ступенів № Л.В. Гльоза Л.О.Гавазюк Календарно-тематичне планування Уроків інформатики в 6-А, 6-Б, 6-В, 9-А, 9-Б, 10, 11-А, 11-Б, астрономії в 11-А, 11-Б та фізики в 8-А, 8-Б, 8-В, 9-Б, 9-Б, 11-Б класах на 2014/2015 навчальний рік учителя фізики та інформатики Пермінова Раймонда Джоновича «Погоджено» Голова методичного об’єднання учителів фізико-математичного циклу _...»

«330 Національна академія наук України. Головна астрономічна обсерваторія Відьмаченко А.П. Мороженко О.В. Порівняльна планетологія. Навчальний посібник Textbook Comparative Planetology Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. Порівняльна планетологія. Навчальний посібник // Київ: Національна академія наук України, Головна астрономічна обсерваторія. ТОВ ДІА. 2013. – 552 с. © А.П. Відьмаченко, О.В. Мороженко, 2013 ISBN 978-966-02-6521-9 Розділ 6. Безатмосферні тіла в Сонячній системі 6.1. Місяць. 6.2....»

«Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. – 2014. – Випуск І. УДК 821.161.2:305“312” Філоненко С. О., доктор філологічних наук, Бердянський державний педагогічний університет ЛІТЕРАТУРА ПЛЮС КУЛІНАРІЯ: ФОРМУВАННЯ НОВОГО ЖАНРУ МАСОВОГО ПИСЬМЕНСТВА Українська література має багату й розкішну кулінарну традицію. Цитатами із найкращого твору зачинателя нового вітчизняного письменства – “Енеїди” Івана Котляревського – і досі щедро ілюструють кулінарні книги. Практично...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ФІЗИКА ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ БАЗОВИЙ ЦИКЛ Рекомендовано науково-методичною радою Київського національного університету будівництва і архітектури як навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей Третє видання, виправлене і доповнене Київ 2012 УДК: 53(075) ББК 22.3я7 Ф5 Рецензент: І.К. Коваль, доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри фізики та астрономії Чернігівського...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет радіоелектроніки РУЖЕНЦЕВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ УДК: 621.396.96: 551.501 РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ РАДІОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ ХВИЛЬ 05.12.17 радіотехнічні та телевізійні системи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Харків 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 75, 2011 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ І АЕРОФОТОЗНІМАННЯ МІЖВІДОМЧИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЗБІРНИК Видається з 1964 р. Випуск 75 Відповідальний редактор – д-р техн. наук, проф. К.Р. Третяк Львів Видавництво Національного університету “Львівська політехніка” Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 75, 2011 УДК 528 У збірнику публікуються статті за...»

«ТЕОР. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ELECTRICAL ENGINEERING 2009. Вип. 60. С. 104-110 2009. Is. 60. P. 104-110 МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ І ЗОБРАЖЕНЬ УДК 681.3 ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ШТУЧНИХ СУПУТНИКІВ ЗЕМЛІ НА ЛАЗЕРНО-ЛОКАЦІЙНІЙ СТАНЦІЇ “ЛЬВІВ-1831” С. Апуневич, А. Білінський, С. Апуневич, Я. Благодир Львівський національний університет імені Івана Франка Астрономічна обсерваторія вул. Кирила і Мефодія,8, 79005 Львів slr1831@ukr.net Лазерна локація штучних супутників Землі (Satellite...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»