WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 378.147:52 А. О. Сокол, викладач І. В. Сокол, викладач (Херсонська державна морська академія) ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ З МОРЕХІДНОЇ АСТРОНОМІЇ Не знаючи ...»

УДК 378.147:52

А. О. Сокол,

викладач

І. В. Сокол,

викладач

(Херсонська державна морська академія)

ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ

З МОРЕХІДНОЇ АСТРОНОМІЇ

Не знаючи минулого, неможливо зрозуміти справжній сенс

сучасного і мети майбутнього.

Народна мудрість

Постановка проблеми. В останні роки все більшої гостроти

набувають проблеми створення ефективних методів підвищення

рівня інтелектуального розвитку і формування творчих здібностей суб’єктів навчання. Психологами доведено, що для вирішення цих проблем необхідно залучити суб’єктів навчання в таку діяльність, яка потребує акцентування на ці здібності. На це вказують такі дослідники: Дж. Брунер, Л. Гордон, Р. Грановська, В. Крутецький, Л. Мітіна, В. Сухомлинський та інші.

Таким чином, для розвитку творчого потенціалу суб’єктів навчання необхідно їх включати у творчу навчально-пізнавальну діяльність, ефективним методом організації якої є використання на заняттях історичного матеріалу [9].

Учені довели доцільність використання історичного матеріалу на заняттях, зокрема:

1. Він підсилює творчу активність суб’єктів навчання.

2. Дозволяє суб’єктам навчання самостійно доходити до формулювань тих чи інших наукових висновків, заново “відкриваючи” їх, спонукати бажання самостійно вибирати цікаві факти історії, пов’язані з відкриттями.

3. Здатний краще, ніж що-небудь на навчальному занятті, перешкодити однобокому розвитку здібностей суб’єктів навчання.

4. Покликаний підвищувати рівень грамотності, розширювати знання, кругозір суб’єктів навчання. Це одна з можливостей збільшити їхній інтелектуальний ресурс, привчити мислити, бути здатним швидко прийняти рішення в найскладніших життєвих ситуаціях [9].

Використанню історичного матеріалу на шкільних уроках з математики, фізики, хімії тощо присвячено чимало досліджень, але майже немає їх з використання історичного матеріалу на заняттях з циклу дисциплін професійної підготовки у вищих навчальних закладах.

Мета статті полягає в розкритті можливості застосування історичного матеріалу під час вивчення морехідної астрономії в процесі підготовки судноводіїв.

Завдання статті:

1. Дослідження психологічних аспектів застосування історичного матеріалу на навчальних заняттях для групи курсантів віком 18-20 років.

2. Вивчення методик застосування історичного матеріалу.

3. Дослідження впливу застосування історичного матеріалу на якість підготовки судноводіїв на заняттях з морехідної астрономії у Морському коледжі Херсонської державної морської академії.

Аналіз публікацій. Переглянувши публікації [1; 2; 5; 6; 7; 11], дійшли висновку, що за винятком [6], усі вони містять історичний матеріал. Посібник [5] має окремий розділ, присвячений історії морехідної астрономії. У ньому розглядаються періоди від зародження, накопичення і використання в стародавньому флоті знань з астрономії до сучасних вимірювальних приладів і знань для визначення місця судна. У посібниках [1; 2] міститься короткий історичний нарис розвитку морехідної астрономії. У підручнику [11] історичного матеріалу не багато, але подається він разом зі змістом навчальної дисципліни, що, на нашу думку, є найбільш вдалим способом подання історичного матеріалу. У підручнику [7] подається історичний огляд окремим розділом і містить матеріал розвитку навігації й морехідної астрономії у всі історичні періоди розвитку флоту.

У педагогічній діяльності висока ефективність навчання і виховання досягається завдяки всебічному розвитку, враховуючи вікові та індивідуальні особливості суб’єктів навчання [4]. Морехідну астрономію вивчають курсанти третього курсу, коли їх вік складає 18-20 років. У психологічній літературі цей вік називають другим періодом юності (17-25 років). Він характеризується нерівномірним розвитком таких важливих для навчання психічних процесів, як мислення, пам'ять, увага. 18 років – період для найкращого розвитку пам’яті, 20 років – з найкращим розвитком мислення, у віці від 18 до 21 року рівень уваги стабільний [8]. Розвиток усіх цих психологічних процесів говорить про те, що суб’єкти навчання здатні сприйняти, проаналізувати та використати матеріал, що вивчається.

Не менш важливим є вибір правильної мотивації навчання.

Проблема мотивації і врахування потреб особистості є центральною в дослідженні її властивостей. Жодну якість особистості не можна зрозуміти й пояснити, якщо невідомо, для задоволення якої потреби виникла ця якість [3]. Мотиваційно-потребова сфера – складне психологічне явище, у якому домінантні мотиви визначають спрямованість особистості. Мотиви навчальної діяльності суб’єктів навчання психологи поділяють на внутрішні та зовнішні.

До внутрішніх належать:

- суспільна значущість навчання;

- професійні мотиви, що відображають значення навчальної діяльності для оволодіння майбутньою професією;

- пізнавальні, пов'язані з проблемою в нових знаннях.

Зовнішні мотиви зорієнтовані на цінності, що лежать поза навчальною діяльністю:

- мотиви матеріального заохочення;

- особисті інтереси, пов'язані з одержанням диплома, побоюванням стягнень через неуспішність;

- мотиви спілкування, престижу серед суб’єктів навчання тощо.

По-справжньому позитивно впливають на діяльність суб’єктів навчання внутрішні мотиви.

До внутрішніх мотивів навчальної діяльності можна віднести історичний матеріал, який може зацікавити і тим самим стати мотивом для розвитку пізнавальної діяльності. Подачу історичного матеріалу бажано будувати як обговорення різних поглядів, спільний пошук істини, тобто у формі діалогу, а не монологу викладача. У процесі педагогічного співробітництва, творчого обговорення теоретичних і практичних аспектів проблеми в курсантів формуватимуться, актуалізуватимуться пізнавальні, професійні та соціальні мотиви. Також можна використовувати принцип проблематизації, який передбачає систематичне створення ситуацій, умов для самостійного визначення й постановки курсантами пізнавальних завдань.

Певні предмети, події й властивості історичного матеріалу можуть викликати активність психіки, яка виражається в увазі, тому що вони пов'язані із внутрішніми джерелами її діяльності – потребою в інформації, потребами індивіда, його вподобаннями та цілями.

Виявлення особливості людини у відборі, переробці та використанні інформації психологи називають установками [3].

Щоб навчальний матеріал успішно заучувався, він повинен мати певну значимість для самого суб’єкта навчання, містити його потреби. Із значимістю навчального матеріалу тісно пов'язана його осмисленість.

Можна вказати ще один фактор, здатний викликати історичний матеріал, – емоційний. Сюди відносяться, зокрема, привабливість матеріалу, його здатність викликати в курсантів певні почуття й переживання. Як відомо, навчальний матеріал, що викликає сильні позитивні почуття, заучується легше, ніж байдужий і нудний [12].

Основний історичний матеріал, який заслуговує бути включеним до курсу навчальної дисципліни “Морехідна астрономія”,

– це ті питання історії науки, які забезпечують розкриття еволюції важливіших ідей. Питання історії, що включаються до курсу морехідної астрономії, повинні бути тісно пов'язані з навчальною програмою. Але ці положення не дають чітких критеріїв для відбору історичних відомостей. Перш за все, з матеріалу з історії морехідної астрономії треба вибрати те, що визначає розвиток науки з погляду її сучасного стану.

Особливості застосування історичного матеріалу під час викладання морехідної астрономії є критерієм його відбору. У результаті з усього історичного матеріалу відбирається не тільки найбільш значуще з погляду розвитку визначення місця судна і поправки компаса та сучасного стану цих питань, а й корисніше в освітньому та виховному відношенні, переконливіше і зрозуміліше для суб’єктів навчання (курсантів). А це, зокрема, означає, що в історичному матеріалі виділяється те, що показує: яка була епоха, у період певного відкриття, як отриманий той або інший висновок, чому наука прийшла до тієї або іншої ідеї, який хід думки винахідника, якою людиною він був і в яких умовах працював, яка загальна логіка розвитку ідеї. У такій педагогічній обробці наявних історичних матеріалів, в їх пристосуванні до потреб і можливостей навчання полягає завдання застосування історичного матеріалу на заняттях.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Важливими також є питання про форми використання історичного матеріалу, про типи історичних матеріалів за характером їх використання, про методи і прийоми роботи викладача.

Здійснити це можна на лекціях, присвятивши певний час історичним оглядам основних етапів розвитку поглядів з проблем морехідної астрономії (історичні аспекти виникнення морських вимірювальних інструментів, формування сучасних поглядів на літочислення, визначення місця судна). Такі огляди можуть проводитися або на початку розділу і носити вступний пропедевтичний характер, або в кінці великих розділів навчального курсу та завершувати їх.

У випадках, коли історичні огляди передують вивченню основного матеріалу, вони дозволяють підготувати, зацікавити курсантів до сприйняття нового навчального матеріалу. Головною метою ж підсумкових оглядів є узагальнення і систематизація знань курсантів з певної проблеми.

Розглядаючи, як поступово виникла, розвивалась і стверджувалася та чи інша ідея, виділяючи логіку та етапи її еволюції, викладач показує, на чому заснована сучасна переконаність в її істинності, і тим самим вводить цю ідею не догматично, а як закономірний підсумок розвитку науки.

Особливе місце серед прикладів використання історичного матеріалу належить біографіям учених, винахідників, моряків, які можуть бути представлені у вигляді окремих фрагментів під час викладання нового навчального матеріалу.

Підсумовуючи, можна виділити такі форми використання історичного матеріалу:

- вступні історичні огляди, які виступають як засіб обґрунтування важливості нових знань;

- підсумкові історичні огляди, які виступають як засіб зацікавленості та систематизації та узагальнення знань;

- опис історії окремих відкриттів, що є засобом обґрунтування знань;

- біографічні відомості учених, винахідників, моряків, які слугують цілям формування особистості курсанта.

Такий поділ подання історичного матеріалу є умовним і відображає форми використання історизму при викладанні морехідної астрономії, що склалися в практиці, навчання цієї навчальної дисципліни.

Головна сутність історичного підходу до вирішення проблем викладання морехідної астрономії полягає в тому, що при розробці методів вивчення понять та ідей необхідно: виявити, які помилки були в історичному процесі формування цих понять і ідей;

конкретизувати причини цих помилок; побудувати методику викладу цих питань так, щоб у їх трактуванні були усунені причини, які могли б викликати в курсантів помилкові уявлення про об'єкт вивчення.

Історичний матеріал у більшості випадків не дозволяє організувати бесіду проблемного характеру, проте повинна враховуватися і при викладі історичних відомостей.

Отже, використання історичних відомостей під час вивчення морехідної астрономії допомагає на конкретних прикладах показати, який складний шлях пройшла людина до сучасного визначення місця судна за небесними світилами.

Апробація результативності застосування історичного матеріалу на заняттях з морехідної астрономії передбачала порівняння ефективності пізнавальної діяльності курсантів Морського коледжу Херсонської державної морської академії в контрольних і експериментальних групах.

Порівняння результативності засвоєння навчального матеріалу здійснювалось за показниками:

- тривалість часу, витраченого курсантами на засвоєння навчального матеріалу;

- активність курсантів у процесі засвоєння нового матеріалу;

- результати виконання контрольних робіт.

За всіма показниками процес засвоєння навчального матеріалу курсантами експериментальних груп виявився вищим, ніж у контрольних групах, що свідчить про переваги застосування історичного матеріалу.

Висновки. Узагальнення результатів теоретичного аналізу та експериментального навчання курсантів дало можливість зробити такі висновки: застосування історичного матеріалу на заняттях з морехідної астрономії підвищує мотивацію курсантів до навчання, формує їхню особистість, систематизує їх знання та в цілому підвищує якість засвоєння навчального матеріалу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Баштанник К.Г. Мореходная астрономия / К.Г.Баштанник. – М. : Морской транспорт, 1956 – 320 с.

2. Белобров А.П. Мореходная астрономия / А.П. Белобров. – Ленинград : ГИМИЗ, 1954. – 320 с.

3. Возрастная и педагогическая психология : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / под ред. проф. А.В.Петровского. – М. :

Просвещение, 1973. – 288 с.

4. Володько В.М. Індивідуалізація й диференціація навчання:

понятійно-категорійний аналіз / В.М.Володько // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 4. – с. 9–17.

5. Красавцев Б.И. Мореходная астрономия / Б.И.Красавцев, Б.П.Хлюстин. – Ленинград : Морской транспорт, 1960. – 492 с.

6. Ляльков Э.П. Навигация / Э.П.Ляльков, А.Г.Васин. – М. :

Транспорт, 1981. – 349 с.

7. Навігація. Основи визначення місцеположення та скеровування / Б.Гофманн-Велленгоф, К.Леґат, М.Візер; Пер. з англ.

за ред. Я.С.Яцківа. – Л. : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – 443 с.

8. Психологія : навч. посіб. / О.В.Винославська, О.А.БреусенкоКузнєцов, В.Л.Зливков та ін. ; за наук. ред. О.В.Винославської. – К. :

Фірма “ІНКОС", 2005. – 352 с.

9. Самойлик Г. Использование исторического материала в обучении [Электронный ресурс] / Г.Самойлик. – Режим доступа :

http://mat.1september.ru /2001/20/ no20_01.htm.

10. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : навч. посіб. / З.І.Слепкань. – К. : Вища школа, 2005. – 239 с.

11. Хлюстин Б.П. Мореходная астрономия / Б.П.Хлюстин. – М. : Морской транспорт, 1948. – 508 с.

12. Шарко В.Д. Методика використання історичного матеріалу при вивченні розділу “Електромагнітне поле” [Електронний ресурс] / В.Д.Шарко, І.Б.Семененко. – Режим доступа.

– www.university.kherson.ua/.../ Semenenko_I.docx?id...Похожие работы:

«УДК 311.3:338.433 ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОН’ЮНКТУРИ Корепанов О.С., к.е.н., ст. викладач Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна У статті викладено результати дослідження становлення поняття економічної кон’юнктури. Ключові слова: економічна кон’юнктура, динаміка. Особливим предметом дослідження ринку є його кон’юнктура. Це поняття в економічній літературі на сьогодні є суперечливим і невизначеним, тому доцільно з’ясувати сутність даної категорії та в...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ. НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Сухов Петро Петрович УДК 528.8; 523.14 ОСОБЛИВОСТІ ФОТОМЕТРІЇ ВИБРАНИХ ГЕОСТАЦІОНАРНИХ СУПУТНИКІВ НА МАЛИХ ФАЗОВИХ КУТАХ 05.07.12 Дистанційні аерокосмічні дослідження АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в НДІ „Астрономічна обсерваторія” Одеського національного університету імені І.І.Мечникова Міністерства освіти і науки...»

«УДК 528(091):(477.83-21) Р. М. Літнарович Літнарович Р.М. Українські астрономи. За матеріалами Вікіпедії станом на 10.06.2012 р. Рівне, 2012.272 с. УКРАЇНСЬКІ АСТРОНОМИ За матеріалами української Вікіпедії станом на 10.06.2012 р. приводиться 52 статті про українських За матеріалами Вікіпедії станом на 10.06.2012 астрономів, астрономо-геодезистів. По мірі надходження нових статей випуски книги будуть продовжуватись. В збірку ввійшло всі 52 статті, які були представлені в українській Вікіпедії...»

«Геодезія, картографія і аерофотознімання. Вип. 78, 2013 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ І АEРОФОТОЗНІМАННЯ МІЖВІДОМЧИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЗБІРНИК Видається з 1964 р. Випуск 78 Присвячується 50-річчю з дня заснування кафедри фотограмметрії та геоінформатики Львівської політехніки i VII Міжнародній науково-технічній конференції “Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технологіі та перспективи розвитку”...»

«330 Національна академія наук України. Головна астрономічна обсерваторія Відьмаченко А.П. Мороженко О.В. Порівняльна планетологія. Навчальний посібник Textbook Comparative Planetology Відьмаченко А.П., Мороженко О.В. Порівняльна планетологія. Навчальний посібник // Київ: Національна академія наук України, Головна астрономічна обсерваторія. ТОВ ДІА. 2013. – 552 с. © А.П. Відьмаченко, О.В. Мороженко, 2013 ISBN 978-966-02-6521-9 Розділ 6. Безатмосферні тіла в Сонячній системі 6.1. Місяць. 6.2....»

«Виникнення сферичної геометрії Лекції Кравчук О. М. Розділ І. Виникнення сферичної геометрії Першою, відмінною від евклідової, була сферична геометрія або сферика, як її називали в давнину. Вона, як і інші математичні науки зародилась і розвивалась під впливом потреб розвитку людського суспільства, у процесі розв’язування конкретних задач практичного характеру з астрономії (визначення положення точок на сфері – зірок на небі), мореплавства (визначення курсу корабля у відкритому морі за...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ Методичні вказівки для студентів фізичного факультету О д е с а – 201 Рекомендовано до друку Вченою радою фізичного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Протокол № 7 від 28 квітня 2014 р. Укладач: Олєйнік В. П., доцент, канд. фіз.-мат. наук У методичних вказівках наведені зразки оформлення усіх складових частин дипломних робіт, які...»

«© В.Г.Галаган, М.Р.Домбругов, П.О.Журавков, В.І.Тимофєєв, Ю.І.Якименко УДК 621.391.63 : 681.7069.24 РОЗБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ «УРАН» В РАМКАХ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ І НАУЦІ» НА 2006-2010 РОКИ «Інформаційні технології в освіті», Випуск 4 Херсонський державний університет, 2009, с. 18-30 В.Г.Галаган, М.Р.Домбругов, П.О.Журавков, В.І.Тимофєєв, Ю.І.Якименко Асоціація користувачів Української науково-освітньої...»

«Формування природничо-наукових уявлень і понять у молодших школярів засобами Міжнародного природничого інтерактивного учнівського конкурсу “КОЛОСОК” Дарія Біда Наслідком сучасної реформи є суттєві зміни змісту освіти загалом і змісту освітньої галузі „Природознавство” зокрема. Нові Державні стандарти, сформульовані на засадах особистісно-зорієнтованого та компетентнісного підходів, мають підвищений науковий рівень, передбачають опанування способів пізнання об’єктів і явищ природи, складних...»

«“Геодезія для розвитку і прогресу” ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: Квітень, 23-25. Львів – Яворів, Співголови конференції: 2014 Україна Ігор Тревого – Президент Українського товариства геодезії і картографії, докт., проф., м. Львів, Ярослав Яцків – директор Головної астрономічної обсерваторії, акад. НАН України, м. Київ, Іван Заєць – директор департаменту геодезії і картографії Держземагенства України, м.Київ. Володимир Ткаліч – Голова Державної служби геодезії, картографії та када Члени оргкомітету:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»