WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Вінницький національний технічний університет ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ для студентів галузей ...»

-- [ Страница 1 ] --

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

для студентів галузей знань «Інформатика та обчислювальна

техніка», «Інформаційна безпека»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

для студентів галузей знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Інформаційна безпека»

Затверджено на засіданні кафедри БЖД Протокол № 1 від “ 13 ” вересня 2011 р.

Вінниця ВНТУ Методичні вказівки до контрольної роботи для студентів для студентів галузей знань «Інформатика та обчислювальна техніка», «Інформаційна безпека»/ укладач Є.А. Бондаренко,– В.: ВНТУ, 2011. – 50 с.

Викладені контрольні завдання, вимоги і методичні вказівки до виконання контрольної роботи. Розраховані на студентів вищих навчальних закладів при підготовці молодших спеціалістів і бакалаврів.

Укладач: Євгеній Аркадійович Бондаренко Відповідальний за випуск зав. каф. О.В. Кобилянський ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. 4

Вимоги до оформлення контрольної роботи

Зміст контрольної роботи

1.1 Аналіз умов праці

1.2 Організаційно - технічні заходи

1.3 Санітарно-гігієнічні заходи

1.4 Виробнича безпека

1.5 Протипожежні заходи

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Е

Додаток Ж

Додаток И

Додаток К

Додаток Л

Додаток М

Додаток Н

Додаток П

Додаток Р

Література

ПЕРЕДМОВА

Основи охорони праці - нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників відносно результатів виробничої діяльності.

Вивчення дисципліни основи охорони праці можливе лише на основі знань, отриманих із загальноосвітніх та технічних дисциплін. Теоретичні знання та практичні навички, отримані в процесі вивчення дисципліни, допомагають бакалавру та молодшому спеціалісту, які працюють на виробництві, вирішувати проблеми створення безпечних і нешкідливих умов праці.

Контрольна робота – це форма перевірки знань студентів.

Загальні вимоги до виконання контрольної роботи викладені в методичних вказівках до її виконання.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Задача контрольного завдання полягає в тому, щоб студенти закріпили й поглибили знання з дисципліни “Основи охорони праці”, набули навиків розрахунку основних заходів для поліпшення умов праці на виробництві та навичок і умінь:

у визначені шкідливих та небезпечних чинників на робочому місці що пропонується;

у розробці захисних заходів і нормалізації умов праці на своєму робочому місці і робочих місцях в запропонованому приміщенні;

в аналізі можливих проявів і методів захисту від шкідливих і небезпечних чинників у розроблених технологічних процесах і спроектованому устаткуванні, а також на своєму робочому місці, у цеху і т. ін.;

в розрахунку основних заходів для поліпшення умов праці на виробництві.

Тема контрольної роботи задається у залежності від займаної посади, професії і роботи (операції), що виконується у найбільш розповсюджених виробництв відповідно до табл. 1.

–  –  –

* Код наведено відповідно до національного класифікатора України "Класифікатор професій ДК 003:2010" (далі - КП).

Контрольна робота повинна мати два розділи:

І. Вимоги з охорони праці до запропонованого приміщення ………………………(назва приміщення згідно з завданням).

ІІ. Розрахункове завдання.

Перший розділ складається з таких підрозділів:

1.1. Аналіз умов праці.

1.2. Організаційно-технічні заходи.

1.3. Заходи з виробничої санітарії.

1.4. Заходи з виробничої безпеки.

1.5. Протипожежні заходи.

Вимоги до оформлення контрольної роботи Контрольна робота складається з розрахунково-пояснювальної записки (10...15 сторінок формату 297 х 210 мм) і двох рисунків на аркушах розміром 297 х 210 мм.

Записка повинна бути викладена коротко і чітко на одній сторінці зошита разом із завданням. Лицьову сторону обгортки оформлюють як титульний аркуш у відповідності з додатком А (ГОСТ 2.104-68), використовуючи креслярський шрифт з висотою букв не менше 2,5 мм (ГОСТ 2.304-81). Сторінки записки нумерують арабськими цифрами. Титульний лист включають у загальну нумерацію, не проставляючи номера сторінки.

Текст записки, умова та розв’язування задачі записуються чорнилами або пастою креслярським шрифтом з необхідними поясненнями та розрахунками. Схеми, графіки і таблиці необхідно розміщувати зразу після посилання на них в тексті або на наступній сторінці. Формули, математичні знаки і символи вписують чітко і однаково, залишаючи пробіли між формулою і основним текстом записки.

Розшифрування буквених позначень фізичних величин необхідно наводити в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Одиниці фізичних величин відділяють від тексту комою. Після кожного розшифрування ставлять крапку з комою, а в кінці останнього - крапку.

При багаторазовому повторюванні розрахунків формулу з розшифровуванням символів і коефіцієнтів необхідно навести один раз, а результати розрахунків звести в таблицю.

Підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули нумерують в межах розділу, застосовуючи подвійну індексацію. Номер кожного з цих елементів складається з номера розділу і особистого порядкового номера, розділених крапкою. Умовне скорочення позначень ілюстрацій використовується для зв’язку з текстом і подається під рисунком, наприклад, рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Слово "Таблиця" і її номер розміщують в правому верхньому кутку над тематичним заголовком. В тексті необхідно писати слово "Таблиця" повністю, якщо вона одна, і скорочено (табл. 1.2), якщо пронумерована. В повторних посиланнях на таблиці і ілюстрації пишуть слово "дивись" в скороченому вигляді (наприклад, див. табл. 2.3).

Бібліографічний список розташовують в кінці записки. Це тематично систематизований перелік бібліографічних відомостей про використану літературу, пов’язаний з основним текстом цифровими порядковими номерами, взятими у квадратні дужки. Бібліографічні відомості про літературні джерела повинні оформлятися згідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Додатки розміщують перед списком літератури в послідовності, відповідній з’явленню посилань в тексті записки. Кожний додаток необхідно починати з нової сторінки, в правому кутку якої великими літерами пишуть слово "Додаток", нижче приводять тематичний заголовок. Додатки нумерують арабськими цифрами без знака “№”.

Зміст контрольної роботи У підрозділах першого розділу контрольної роботи повинно відобразити:

1.1 Аналіз умов праці Дати стислу характеристику приміщення: відомості про призначення цеху (ділянки) та його географічне місцезнаходження; короткий опис технологічного процесу; напругу живлення обладнання; характеристику робіт, що виконуються, відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010, та інтенсивність можливих шкідливих і небезпечних виробничих факторів (ГОСТ 12.0.003-74 Додаток В), їх джерела та дію на людину.

Треба враховувати, що стисла характеристика виробничого процесу необхідна для вибору нормованих параметрів шкідливих і небезпечних виробничих факторів, а також для перевірки розділу викладачем.

1.2 Організаційно - технічні заходи Описати приміщення в якому працюють люди, розміри, кількість працюючих. Згідно з СН 245-71 вибирати необхідні об’ємно-планувальні рішення приміщення: розміщення робочих місць, обладнання, проходів, проїздів, пофарбування стін, стелі, обладнання, визначення питомих показників площі і обсягу приміщення на одного працюючого тощо.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Показники зіставляються з нормами.

Об’єм виробничого приміщення підприємства за санітарними нормами на одного працюючого повинен бути не менший 15 м3, площа - не менша 4.5 м2, висота - не менша 3.2 м.

На рисунку 1 показується приміщення в плані. Вказуються робочі місця персоналу, обладнання, двері, вікна, орієнтація вікон за сторонами горизонту. Проставляються розміри приміщення, віконних прорізів, проходів.

1.3 Санітарно-гігієнічні заходи В параграфі "Заходи з виробничої санітарії" наводять нормовані значення шкідливих виробничих факторів, перерахованих в п. п. 1.1, та заходи для їх забезпечення.

1.3.1 Нормуються параметри мікроклімату у виробничих приміщеннях згідно з ДСН 3.3.6-042-99 (Додаток Г) для теплого і холодного періоду року. При цьому вказують характер роботи, що виконується людиною, і категорію робіт в залежності від енерговитрат.

1.3.2 Вентиляція (СНиП 2.04.05-86, ГОСТ 12.1. 005-88) В повітря робітничої зони в результаті технологічних процесів і роботи обладнання виділяються шкідливі речовини (ШР). Вказуються які саме ШР виділяються, клас небезпеки, гранично допустима концентрація ГДК за ГОСТ 12.1.005-88. Як контролюється концентрація шкідливих речовин в повітрі робочої зони в реальних умовах і як вона повинна контролюватися згідно з ГОСТ 12.1.005-88.

Намітити заходи для оздоровлення повітряного середовища. Вказати систему вентиляції, що застосовується в приміщенні, як подається свіже повітря в приміщення і виводиться забруднене з приміщення.

1.3.3 Освітлення (ДБН В.2.5.-28-2006 Додатоки Е,Ж,И ) Освітлення виробничих приміщень, лабораторій, навчальних аудиторій може бути природне, штучне і суміщене.

Пронормувати для своїх умов зорової роботи природне і штучне освітлення. Нормування освітлення необхідно почати з опису предметів, які спостерігає працюючий. Це можуть бути плати, радіодеталі, мікросхеми, стрілки вимірювальних приладів, лінії креслень, схем. З всіх об'єктів розрізнення необхідно вибрати найменший і визначити його розміри. При нормуванні природного освітлення визначається система освітлення, географічна широта і орієнтація вікон за сторонами горизонту (задається в завданні). При нормуванні штучного освітлення необхідно вказати фон на якому розглядається об'єкт розрізняння і контраст об'єкта з фоном. Нормовані значення параметрів вибираються за ДБН В.2.5.-28Вказати марку і кількість світильників, які застосовуються для штучного освітлення, тип ламп що входять в світильники, розташування світильників, висоту їх підвішування. Для природного освітлення вказати кількість вікон через, які здійснюється освітлення, їхні розміри.

1.3.4. Шум і вібрація Шум і вібрація може створюватися на робочих місцях машинами, обладнанням, приладами, системами вентиляції і кондиціювання повітря.

Шум і вібрація можуть проникати в приміщення зовні через вікна, двері, а також передаватися по конструкціях будинку.

Вибрати нормовані параметри, які характеризують шум в залежності від робочих місць (ДСН 3.3.6-037-99 Додаток К) і нормовані параметри, що характеризують вібрацію в залежності від джерела виникнення, засобу передачі людині і напрямку дії вібрації (ДСН 3.3.6-038-99).

1.3.5. Вибираються нормовані параметри інших шкідливих виробничих факторів, що мають місце у даному виробничому приміщенні.

Такими факторами можуть бути:

- статична електрика (ГОСТ 12.1.018-86);

- електромагнітні (ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.006-84 і ДСанПіН 3.3.6та лазерні (СНиП 5804-91) випромінювання.

1.4 Виробнича безпека В цьому підрозділі розглядається захист працюючих від небезпечних виробничих факторів, що перераховані в підрозділі 1.1.

Розглядаючи питання електробезпеки необхідно вибрати і обґрунтувати захист від поразки електричним струмом (ГОСТ 12.1.030Для цього визначається і обґрунтовується клас приміщення за ступенем небезпеки ураження електричним струмом (ГОСТ 12.1.013-78, додаток 4), вказується мережа від якої живиться обладнання і прилади з якими працює людина. Графічно зображується схема мережі з підключеним обладнанням і вказується захист (рис. 1).

Описуються заходи для захисту людей від інших небезпечних виробничих факторів що можуть викликати теоретичні, механічні, хімічні та інші травми. Описуються і схематично позначаються на рис. 1 захисні прилади, блокування, огорожі небезпечних зон, система сигналізації, механізації, дистанційного управління, засоби індивідуального захисту, засоби забезпечення безпеки при робот на вантажопідйомному обладнанні (ГОСТ 12.3.009-76) та внутрішньоцеховому транспорті (ГОСТ 12.3.020Протипожежні заходи Проаналізувати технологічні процеси в проектованому приміщенні.

Визначити гарячі речовини, їхню кількість, основні показники пожежовибухонебезпечності, категорію приміщення за пожежовибухонебезпечністю відповідно до НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП24-86 Додаток Л).

У роботі необхідно:

- визначити можливі причини пожежі, розробити систему протипожежного захисту;

- вибрати первинні засоби пожежогасіння залежно від особливостей об'єкта пожежі (Додаток Р);

- вибрати систему пожежної сигналізації;

- розробити комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на виключення можливості виникнення пожежі, систему протипожежного захисту, що забезпечує безпеку людей у випадку пожежі й обмеження матеріального збитку від неї.

Визначають посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку об'єкта, шляхи евакуації людей при пожежі.

У другому розділі виконується індивідуальне розрахункове завдання

- розрахунок одного із заходів (згідно з варіантом), що забезпечує необхідні умови праці.

Вибір номера завдання здійснюється за передостанньою цифрою залікової книжки, номер варіанта – за останньою.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива Олена Позняк Науковий керівник – викл. Вовчук Л. А., Чорноморський державний університет ім. Петра Могили вПлив зовніШньої ПолітиКи індії на безПеКове середовище ПівденноазійсьКого регіону У статті досліджуються відносини Індії з провідними країнами світу та країнами південноазійського регіону. Зосереджується увага на впливі цих відносин на безпекову ситуацію у Південній Азії. This article investigates the relationship of India with...»

«ОФІЦІЙНИЙ КАТАЛОГ VІI МІЖНАРОДНОЇ ВИСТАВКИ “ДОВКІЛЛЯ 2014» 23-25 квітня 2014 року, м. Київ, МВЦ ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ VІI МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ “ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 2014» 23-25 апреля 2014 года, г. Киев, МВЦ OFFICIAL CATALOGUE OF VІI INTERNATIONAL EXHIBITION “ENVIRONMENT 2014” 23-25 April 2014, Kyiv, IEC Шановні учасники! З кожним роком Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України» набирає обертів і привертає все більше уваги до збереження довкілля не тільки вітчизняних громадських та бізнес...»

«Посібник з монтажу й техобслуговування Для фахівця Посібник з монтажу й техобслуговування turboTEC pro/turboTEC plus Газовий настінний опалювальний прилад VU VUW UA Зміст Зміст 1 Вказівки до документації 1.1 Зберігання документації 1.2 Вказівки по техніці безпеки та символи 1.3 Дійсність посібника 1.4 Маркування CE з приєднаним накопичувачем гарячої води) 2 Опис приладу 2.1 Конструкція 7 Адаптація до опалювальної установки 2.2 Табличка маркування і позначення типу 2.3 Огляд типів 7.2 Огляд...»

«Еколого-географічні аспекти і проблеми природокористування Наукові записки. №1. 2010. УДК 502.3 Віталій КОРЖИК РЕСУРСНО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ФУНКЦІЯ ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПРОЦЕСУ (НА ПРИКЛАДІ БУКОВИНИ) Стаття присвячена розгляду проблем ресурсно-екологічної безпеки території Чернівецької області і фактично можливого для використання природно-ресурсного потенціалу в контексті збалансованого розвитку і його трансформації в ході історико-географічного процесу. Ключові слова: ресурсно-екологічна...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник матеріалів УДК 551.131 О. М. Адаменко, д.г.-м.н., проф.; Н. О. Зоріна СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В роботі розглянуті проблеми екологічної оцінки техногенного впливу на стан ландшафтів для України і Карпатського регіону зокрема. Наведені основні положення розробленої методики на базі сучасних інформаційних технологій — географічних інформаційних систем (ГІС) для...»

«Фонд Європейського права лорда Слинна Англійська система правосуддя. Цю збірку документів було підготовлено сером Генрі Бруком (Президентом Фонду Європейського права лорда Слинна) для семінарів, що проводилися для суддів Верховного Суду України 9 та 11 лютого 2011 р. Ці документи висвітлюють цілу низку тем, пов’язаних з різноманітними аспектами діяльності англійської системи правосуддя, що викликали зацікавленість українських суддів та запитання з їхнього боку. Під час семінарів Сер Генрі Брук...»

«Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти дистанційну участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Аналіз тенденцій і перспектив розвитку економіки, управління і права», яка відбудеться 25-27 лютого 2014 року! Організатори конференції • Московський державний областний університет, м. Москва (Росія) • Південний інститут менеджменту, м. Краснодар (Росія);• Уманський національний університет садівництва, м. Умань (Україна);• Корпорація Індустріальний союз Донбасу, м. Донецьк (Україна) Голови...»

«Machine type: 10141/F0A8 [A530] Lenovo IdeaCentre A5 Series Посібник користувача Version 1.0 2013.09 Важлива інформація з техніки безпеки Перед користуванням цим посібником необхідно, щоб ви прочитали та зрозуміли всю інформацію з техніки безпеки для цього виробу. За останньою інформацією з техніки безпеки зверніться до Посібника з техніки безпеки та гарантії, який ви отримали разом із цим виробом. Усвідомлення інформації з техніки безпеки зменшить ризик травмування або пошкодження виробу....»

«Міністерство освіти і науки України Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 68-ма науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції (4 – 6 грудня 2013 р.) Частина ІV СЕКЦІЯ 6 ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ Одеса 2013 68-ма науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ Каптур В.А. Голова: к.т.н., с.н.с., проректор з наукової роботи;...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Житомирський державний технологічний університет Технічний університет ім. Георгія Асакі, м. Ясси, Румунія Університет Лінчопінга, Швеція Департамент енергетики, транспорту та зв’язку Вінницької міської ради МАТЕРІАЛИ VI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ» 21–23 жовтня 2013 MATERIALS VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC PRACTICAL CONFERENCE...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»