WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 109 |

«СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Монографія Електронне видання комбінованого використання на CD-ROM Київ „Основа” ББК 60 З-57 Зеркалов Д.В., Арламов О. Ю. Соціальні проблеми сталого ...»

-- [ Страница 1 ] --

Д. В. Зеркалов, О. Ю. Арламов

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Монографія

Електронне видання комбінованого

використання на CD-ROM

Київ

„Основа”

ББК 60

З-57

Зеркалов Д.В., Арламов О. Ю.

Соціальні проблеми сталого розвитку Електронний

ресурс : Монографія / Д. В. Зеркалов, О.Ю. Арламов –

Електрон. дані. – К. : Основа, 2013. – 1 електрон. опт. диск

(CD–ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb RAM;

Windows 98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0. – Назва з тит.

екрана.

ISBN 978-966-699-710-7 © Зеркалов Д. В., Арламов О. Ю., 2013 Д. В. Зеркалов, О. Ю. Арламов СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Монографія Київ «Основа»

ББК 60 З-57 Р е ц е н з е н т и: І. М Аксьонов – д. е. н., проф. Державного економікотехнологічного університета транспорту;

О. М. Лівінський – віце-президент Украінської академії наук, д. т. н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Науковий редактор – канд. техн. наук, доцент О. І. Полукаров Зеркалов Д. В., Арламов О. Ю.

З-57 Соціальні проблеми сталого розвитку Електронний ресурс : Монографія.

— К.: Основа, 2013. – 562 с.

ISBN 978-966-699-710-7 Узагальнений і систематизований зарубіжний і вітчизняний досвід соціального захисту особи і суспільства в умовах сталого розвитку. Розглянуті теоретичні основи і стан соціальної безпеки, соціальний захист різних верств населення. Дана міжнародна правова основа соціальної безпеки.

Для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів відповідного профілю, практичних і наукових працівників – юристів і економістів, керівників і фахівців органів державної влади, широкого круга читачів.

ББК 60 © Зеркалов Д. В., Арламов О. Ю., 2013 ISBN 978-966-699- 710-7 ВІД АВТОРІВ

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА І СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА

Національна безпека разом з такими складовими як економічна безпека, обороноздатність країни, захист від техногенних та екологічних катастроф, також включає і соціальну безпеку. Розглядаючи поняття безпеки країни у вузькому сенсі, тобто тільки як економічну, не можна забувати, що соціальна стабільність відіграє ключову роль і у всій системі національної безпеки. Безумовно, вся система взаємопов'язана і кожна складова не може розглядатися ізольовано від інших. Так, наприклад, не може бути ефективної реформи економіки без розвитку системи соціального захисту населення.

Соціальна безпека має складну систему зовнішніх і внутрішніх зв'язків, серед яких виділяється основна.

Класичне визначення соціальної безпеки – це сукупність заходів, спрямованих на захист інтересів країни й народу в соціальній сфері, на розвиток соціальної структури й відносин в суспільстві, системи життєзабезпечення і соціалізації людей, способу життя відповідно до потреб прогресу, теперішніх і майбутніх поколінь.

Доповнюючи це енциклопедичне визначення можна уточнити, що соціальна безпека – це, передусім, частина більш загальної категорії – національної безпеки, адже соціальна безпека – це стан захищеності особистості, соціальної групи, спільноти від загроз порушення їх життєво важливих інтересів, прав, свобод.

Таким чином, соціальна безпека – це, зрештою, дбайливе відношення держави до головного свого багатства – людини.

Підхід до вирішення соціально-економічних проблем з точки зору розвитку людини передбачає зміну пріоритетів. Не людина – заради досягнення економічних цілей, а економіка – в інтересах розвитку людини. Не людина – заради охорони державних кордонів, а держава – для охорони інтересів людини, створення і використання тих переваг розвитку, які досягаються завдяки суспільній солідарності, і т.д.

Людина має бути вільною від страху й нужди Організація Об'єднаних Націй визнає два основних компоненти безпеки особистості: «захист від несподіваних і згубних порушень нашого повсякденного способу життя», (відомий як «свобода від страху») і «захист від постійних загроз голоду, хвороб, злочинів і придушення» (відомий як «свобода від злиднів»).

Не можна захистити світ від воєн, якщо люди не будуть в безпеці у себе вдома, на своїх робочих місцях, в повсякденному житті. ООН (ПРООН) розробила всеосяжну Концепцію безпеки людини, яка складається із семи основних категорій (компонентів):

економічна безпека трактується як забезпеченість доходом, достатнім для задоволення насущних потреб (гарантований мінімальний дохід).

При оцінці загроз економічній безпеці першорядне значення мають показники безробіття – один з головних індикаторів економічної безпеки людини. Можливість заняття оплачуваною працею – умова запобігання загрозі убогості та її наслідків для людини. Збільшення в структурі зайнятості «ризикованої зайнятості», переважно контрактної форми найму працівників означає тимчасову чи часткову зайнятість і надає менші гарантії щодо збереження робочого місця і доходів. Зниження надійності доходів – показник нестабільності зайнятості, а також інфляційного знецінення номінальних заробітків;

Див. доповідь «Програма розвитку ООН (ПРООН) про розвиток людського потенціалу 1994 року».

продовольча безпека – це доступність основних продуктів харчування, що припускає їх наявність в достатній кількості і вільного доступу до них, достатню купівельну спроможність населення (фізична і економічна доступність продуктів харчування). Загрози продовольчій безпеці оцінюється на основі аналізу наступних показників: добове споживання калорій у відсотках до мінімальної потреби; індекс виробництва продуктів харчування на душу населення; коефіцієнт залежності від імпорту продукції;

• екологічна безпека – це свобода і захист від загроз екологічного забруднення, насамперед, наявність чистого повітря і незабрудненої води; можливість придбання екологічно безпечної їжі; можливість проживання в умовах, що не становлять небезпеки для здоров'я з точки зору екології (житло, умови праці та т.п.);

захищеність від екологічних катастроф (доступність чистої води й чистого повітря, система землекористування, яка зберігає родючість ґрунту). Загрози екологічній безпеці визначається радіаційним забрудненням, хімічним забрудненням навколишнього середовища, геомагнітними й електромагнітними випромінюваннями.

Крім того, розвиток і впровадження нових біотехнологій пов'язане не тільки з вигодою, але й з ризиком для навколишнього середовища і здоров'я людини. В інтересах отримання комерційної вигоди транснаціональні компанії, які контролюють ринок нових біотехнологій, сприяють їх прискореному впровадженню без достатнього врахування наслідків. Розробка проблем біобезпеки та прийняття відповідних заходів захисту в інтересах людей значно відстають від темпів і масштабів впровадження нових біотехнологій;

• безпека для здоров'я – захищеність людини від ризиків захворюваності, тобто можливість жити в безпечному для здоров'я середовищі проживання; доступність ефективного медичного обслуговування (відносна свобода від захворювань і заражень). Загрози безпеці здоров'я включають несприятливі умови життя:

неповноцінне харчування, небезпечні для здоров'я умови праці, малі і нестабільні доходи, бідність і убогість, зниження доступу до ефективного медичного обслуговування.

Забруднення середовища проживання (ґрунту, питної води, атмосферного повітря, хімічне й радіаційне забруднення харчової продукції) – один з основних ризиків для здоров'я. Екологічні ризики стають всеосяжними й визначальними. Наприклад, у структурі таких ризиків, як погане харчування або житло, починає переважати екологічна компонента неблагополуччя.

Нерегульовані екологічні параметри житлово-побутових умов населення створюють додатковий і істотний ризик для здоров'я. Це стосується, насамперед, якості будівельних матеріалів і розташування житла. Не враховуються такі фактори, як геліомагнітні лінії, електромагнітне і радіоактивне випромінювання, загазованість, шум і т.д. Нерідко в безпосередній близькості або навіть в самих житлових приміщеннях розміщуються лабораторії і різні установки, що негативно впливає на здоров'я людини. Екологічні характеристики житла в сучасному вітчизняному містобудуванні не враховуються.

Ризики нових біотехнологій можуть бути особливо небезпечними для здоров'я людини і довготривалих перспектив розвитку суспільства. Проблема посилюється в країнах з нерозвиненою демократією, недостатнім рівнем освіти та монополізацією засобів масової інформації. Крім того, прискорення ритму життя призводить до впровадження технологій з непередбачуваними наслідками.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Особливий ризик становить материнська смертність як один з наслідків збільшення сукупності ризиків: несприятливі умови життя, відсутність ефективної медичної допомоги, екологічне неблагополуччя;

особиста безпека – свобода і захист людини від фізичного насильства і погроз. Загрози особистій безпеці включають природні й техногенні аварії та катастрофи; ризик нещасних випадків на виробництві, на транспорті, в побуті;

смертність від дорожніх пригод і т.д.

Зростання злочинності – один з головних чинників і характерних ознак збільшення загрози особистій безпеці. Наявність численних передумов зростання злочинності (в тому числі економічних умов) створює вкрай несприятливу криміногенну обстановку. Висока частка особливо небезпечної насильно– корисливої злочинності. Збільшуються масштаби діяльності організованих злочинних груп. Різко зростає кількість злочинів у стані сп'яніння та пов'язаних з прийомом наркотиків. Збільшується число злочинів, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї і вибухових пристроїв, вбивства по найму, рекет, захоплення заручників, шантаж, тероризм. Безпосередню небезпеку становить також інтенсивне зростання економічних злочинів – помилкова реклама, продаж недоброякісної продукції, фальшивомонетництво і т.п.

Насильство держави (фізичні тортури, примусові роботи в зонах підвищеної небезпеки для здоров'я і життя і т.д.), насильство над дітьми та жінками, насильство на роботі, зростання психічного насильства – характерні риси сучасного розвитку, які становлять загрозу для здоров'я і життя людини;

• громадська і культурна безпека – захищеність культурного різноманіття меншин і захист суспільного розвитку від деструктивних тенденцій (збереження культурної своєрідності). Загрози культурній і громадській безпеці викликають руйнування традиційних спільнот – родини, громади, організації, етнічної групи, деструктивні тенденції в розвитку суспільства, які не піддаються точному кількісному вимірюванню, але по силі руйнівного впливу вони можуть мати катастрофічні наслідки.

Культурне різноманіття визнається цінністю і неринковим ресурсом розвитку суспільства. Його зменшення має безліч негативних наслідків для прогресу розвитку людини і суспільства.

Монополізація засобів масової інформації створює в суспільстві стереотипи поведінки і ціннісні установки, що відповідають інтересам компаній, які контролюють ці кошти, і може становити небезпеку для розвитку суспільства.

У формуванні суспільної свідомості значне місце займають засоби масової інформації. Переваги розвитку сучасних інформаційних і комунікаційних технологій використовуються не тільки в благих цілях: створюються сприятливі умови для маніпулювання суспільною свідомістю. Монополія на засоби масової інформації сприяє впровадженню в масову свідомість ідей, цінностей, установок, що відповідають інтересам контролюючих осіб.

Поглиблення нерівності можливостей між соціальними, етнічними, релігійними групами, сільським та міським населенням, між населенням різних територій при досягненні певної (критичної) позначки призводить до соціальної напруженості і конфліктів і може перерости в кризу. Наприклад, етнічні та релігійні конфлікти переростають у військові.

Культурне, етнічне, релігійне різноманіття, яке створює міграція, – не тільки цінність суспільного розвитку, але й джерело соціальної напруженості і конфліктів.

Економічна, політична і соціальна нерівність між мігрантами і основним населенням при підвищеній міграції сприяє виникненню конфліктів. Надмірний міграційний тиск також викликає руйнування окремих етносів.

Зниження народжуваності, високий ріст смертності, в тому числі осіб працездатного віку, скорочення приросту населення, висока захворюваність немовлят та дітей створюють загрозу депопуляції.

Загроза широкого розповсюдження псевдокультурних знань і цінностей сприяє створенню фіктивного людського і соціального капіталу, який не піддається точному кількісному вимірюванню, але може зіграти «доленосну» роль у розвитку (деградації) суспільства. Виражається в низькому професіоналізмі, зниженні значимості моральних норм, створенні культу помилкових цінностей і т.д.

Торгівля наркотиками і поширення наркоманії – одна з найбільш руйнівних загроз людському суспільству;

• політична безпека – можливість жити в суспільстві, яке визнає основні права людини (захист основних прав людини і свобод). Загрози політичній безпеці характеризуються політичними переслідуваннями, систематичними тортурами, жорстоким поводженням; репресіями з боку держави по відношенню до окремих осіб і груп; контролем сфери ідеології та інформації.

Розрізняють й інші компоненти безпеки, серед яких на першому місці стоїть «державна безпека», потім – «соціальна безпека», «енергетична безпека», «науково– технічна безпека», «інформаційна безпека», «духовна безпека», «безпека праці», «пожежна безпека» та ін.

У реальному житті всі ці категорії тісно взаємопов'язані і доповнюють одна одну. Боротьба з бідністю, злочинністю, захист робочих місць, доходів, безпека здоров'я, навколишнього середовища – такі найгостріші проблеми людства, і в першу чергу жінки. Все це включає інтегроване поняття «соціальної безпеки».

Цей термін порівняно недавно увійшов у наше життя. Тим не менш, він швидко вписався в міжнародну та національну лексику, знайшов свій конкретний розвиток в ряді міжнародних документів. Перш за все, у Всесвітній соціальній декларації, прийнятій в 1995 році на Всесвітній конференції з соціального розвитку.

У ній, зокрема, говориться: «Ми пропонуємо побудувати таке суспільство, де право на їжу настільки ж священне, як і право голосу, де право на початкову освіту настільки ж шановане, як і право на свободу друку, і де право на розвиток розглядається, як одне з фундаментальних прав людини».

У Декларації сформульовані мінімальні завдання забезпечення соціальної безпеки:

загальну початкову освіту як для дівчаток, так і для хлопчиків;

скорочення удвічі рівня неписьменності серед дорослого населення, причому жіноча неграмотність не повинна перевищувати чоловічу;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 109 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ В.М.Єрмолова, Л.І.Іванова ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА Підручник для 9 класу 12 річної загальноосвітньої школи Київ – 2009 УДК 373.5:796+769(075.3) ББК 75я72 Є 74 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ №56 від 02.02.2009 р.) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.Відповідальні за підготовку до видання: С.М.Дятленко – головний спеціаліст Департаменту дошкільної та середньої освіти МОН України; В.В.Деревянко – завідувачка сектором основ...»

«Міністерство освіти і науки України Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова 68-ма науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів Матеріали конференції (4 – 6 грудня 2013 р.) Частина ІІI СЕКЦІЯ 3 СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ СЕКЦІЯ 4 ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА Одеса 2013 68-ма науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ Каптур В.А....»

«Рада національної безпеки і оборони України Інститут проблем національної безпеки Горбулін В.П., Додонов О.Г., Ланде Д.В. ІНФОРМАЦІЙНІ ОПЕРАЦІї тА бЕзПЕкА сусПІльствА: зАгРОзи, ПРОтидІя, МОдЕлювАННя Монографія Київ Видавництво «Інтертехнологія» удк 681.3+519.83 ббк 60.56+32.81 г67 Схвалено до друку Вченою радою Інституту проблем національної безпеки (протокол № 5 від 11 листопада 2009 року) Рецензенти: А.Б. Качинський доктор технічних наук, О.В. Литвиненко доктор політичних наук горбулін в.П....»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Юридичний інститут Збірник наукових статей Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України Випуск XXVIIІ м. Івано-Франківськ, 2012 ФедюК л.в. зовнішні зв’язки особистих немайнових прав УДК 347.121.2 Система особистих немайнових прав, яка закріпилась в цивільному законодавстві, та її окремі елементи пов’язані з багатьма іншими галузями законодавства –...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Безпека банків” Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 336.71.078.3(075.4) Ф59 Гриф наданий Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-6231 від 09.07. Укладачі: кандидат економічних наук...»

«УДК [327:37]:061 Міжнародна співпраця України з ЮНЕСКО у галузі освіти: досвід, проблеми, пошуки рішень Олена Кульчицька Здійснено огляд міжнародної співпраці України з ЮНЕСКО. Приділено особливу увагу таким аспектам взаємовідносин української держави з Організацією Об’єднаних Націй, як наукова і культурна діяльність, інформаційні технології, охорона довкілля і культурної спадщини. Ключові слова: Україна, ЮНЕСКО, освіта, асоційовані школи ЮНЕСКО, кафедри ЮНЕСКО. В умовах глобалізації країни...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ’ЯНЧУКА І.В. УКРАЇНЕЦЬ АНАЛІЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ КРИПТОГРАФІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА БАЗІ «УКРГАЗБАНК» Науковий керівник: Р.М.Літнарович, доцент, кандидат технічних наук Рівне, 2012 ІРИНА ВАСИЛІВНА УКРАЇНЕЦЬ, МАГІСТРАНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УДК 614.2 Українець І.В. Аналіз і дослідження криптографічних засобів захисту інформації на базі «Укргазбанк». Науковий...»

«XXIV Міжнародний Колоквіум Інституту CEDIMES, Київ (Україна) XXIV Colloque Fdrateur de l’Institut CEDIMES Kyiv (Ukraine) XXIV International Colloquium of Institute CEDIMES, Kyiv (Ukraine) Загальна тема Продовольча безпека: економічні, управлінські, геополітичні, екологічні, культурні виміри Thme gnral La scurit alimentaire: ses dimensions conomique, gestionnaire, gopolitique, environnementale et culturelle Colloquium General Subject: Food Security: Economical, Managerial, Geopolitical,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ГСТУ СУІБ 2.0/ISO/IEC 27002: ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ЗВІД ПРАВИЛ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ (ISO/IEC 27002:2005, MOD) Видання офіційне Київ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ I ГСТУ СУІБ 2.0/ISO/IEC 27002:2010 II ГСТУ СУІБ 2.0/ISO/IEC 27002:2010 1 РОЗРОБЛЕНО: ТК 105 „Банківські та фінансові системи і технології”, Державне підприємство „Український державний науково-дослідний інститут технологій товарногрошового обігу,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДАЦКО МАРИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ З КУРСУ „БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: Схвалено на засіданні методичної комісії природничо-математичних дисциплін Кривий Ріг, 2012 р. ЗМІСТ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Мета і значення БЖД як навчальної дисципліни 1.2. Підстави...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»