WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 633.11:631.526.3 О.П. ВОЛОЩУК, доктор сільськогосподарських наук Ю.В. ВОРОБЙОВА, науковий співробітник Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН ЗНИЖЕННЯ ...»

5. Мельничук Т. М. Застосування мікробіологічних препаратів

як один із шляхів поліпшення якості продукції рослинництва

/ Т. М. Мельничук, М. К. Шерстобоєв, М. З. Толкачов // Вісн. Полтав.

держ. аграр. акад. – 2005. – № 4. – С. 23–26.

6. Чайковская А. А. Свойства нового штамма фосфоромобилизирующих бактерий / А. А. Чайковская // Бюл. Ін-ту с.-г. мікробіології.

– 2000. – № 6. – С. 57–58.

7. Суслов О. А. Агроекологічні аспекти використання мікробних препаратів у ланках польової сівозміни Східного Степу України :

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 03.00.16 “Екологія” / О. А. Суслов. – К., 2005. – 20 с.

УДК 633.11:631.526.3 О.П. ВОЛОЩУК, доктор сільськогосподарських наук Ю.В. ВОРОБЙОВА, науковий співробітник Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

ЗНИЖЕННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

ЯКОСТІ ЗЕРНА СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

ПІД ВПЛИВОМ ЕНЗИМО-МІКОЗНОГО ВИСНАЖЕННЯ ЗЕРНА

Проведеними дослідженнями встановлено, що сорти пшениці озимої в ґрунтово-кліматичних умовах Лісостепу Західного не мають стійкості до ензимо-мікозного виснаження зерна. При перестоюванні зерна на корені погіршуються його технологічні якості.

Ключові слова: пшениця озима, сорт, зерно, стиглість, натура зерна, білок, клейковина, ензимо-мікозне виснаження зерна.

Про явище, яке відоме у науковій літературі під назвами «стікання» зерна, “чорноколосиця”, “пустоколосиця”, “ензимо-мікозне виснаження зерна (ЕМВЗ)”, є лише публікації, в яких встановлено його зв’язок із тривалими туманами і дощами у період формування зерна [1–3].

За сучасними уявленнями, “стікання” зерна розвивається при надлишку вологи, коли в ендоспермі зернівки сповільнюється або зовсім припиняється відкладання крохмалю. Раніше утворені продукти фотосинтезу частково або повністю гідролізуються і через тріщини в оболонці зернівки витікають на поверхню. Потім починається © Волощук О.П., Воробйова Ю.В., 2011 Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2011. Вип. 53. Ч. ІІ.

інфекційна фаза, при якій колос зернівки заселяють сапрофітні або напівпаразитні гриби [4–7]. Власне тому вчені називають дане явище вуглеводно-білковим виснаженням зерна, підкреслюючи, що воно призводить до погіршення технологічних і хлібопекарських якостей зерна [8].

Залежно від сортових особливостей і погодних умов року вміст клейковини в зерні коливається в межах: сирої – від 16 до 52 %, сухої – від 5 до 20 % [9]. Встановлено і залежність величини врожаю, вмісту білка та якості зерна від погодних умов вирощування [10].

В умовах перезволоження Західного Лісостепу формуються низькі технологічні й хлібопекарські якості зерна пшениці озимої [11].

Тому перед виробниками зернової продукції даної ґрунтовокліматичної зони стоїть важливе завдання – із збільшенням врожайності і валових зборів у короткі терміни досягнути суттєвого підвищення якості пшеничного зерна.

У лабораторії насіннєзнавства Інституту землеробства і тваринництва західного регіону НААН впродовж 2004–2006 рр.

проводили дослідження з вивчення впливу ензимо-мікозного виснаження зерна на його хіміко-технологогічні показники.

Досліди проводили польовим, візуальним, інструментальним, лабораторним, математико-статистичним та розрахунковопорівняльним методами.

Досліджували сорти різних установ-оригінаторів: Селекційногенетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства і сортовивчення, Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла, Білоцерківської дослідно-селекційної станції ІЦБ, Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, зокрема: Білоцерківська напівкарликова, Прима одеська, Колумбія, Куяльник, Селянка, Миронівська 65, Перлина лісостепу, Крижинка, Федорівка, Циганка.

Найменш сприятливим для формування зерна виявився 2004 р.

Теплим був червень (температура повітря становила 16,2 0С, опадів випало на 56,1 мм більше від середньобагаторічної норми), дощовими

– липень і серпень (66,8 і 96,0 мм).

У 2005 р. погодні умови були найбільш сприятливими для формування високоякісного зерна пшениці озимої. Червень і липень були сухими, температура повітря становила 15,7–19,3 0С за середньої багаторічної норми 16,6–17,8 0С. Підвищена кількість опадів у серпні призвела до погіршення якості зерна.

–  –  –

Температурний режим весняно-літніх місяців 2006 р. був у межах середньобагаторічної норми, але кількість опадів у червні (120,0 мм) значно перевищувала середньомісячну багаторічну норму (88,0 мм). У серпні спостерігали опади зливного характеру, які в 2,2 разу перевищували норму, що призвело до затримки строків збирання врожаю, а відтак зумовило суттєве погіршення якості зерна.

Результати досліджень показали, що у фазу повної стиглості натура зерна в усіх сортів коливалася в межах 760–810 г/л. Найвищою вона була у сортів: Перлина лісостепу (810 г/л), Крижинка (800 г/л) і Колумбія (793 г/л) (табл.). У сортів Прима одеська, Куяльник, Миронівська 65 і Циганка вона була нижчою (780–785 г/л). Зерно з дещо меншими значеннями натури зерна (770–771 г/л) сформували за даних умов вирощування сорти степового екологічного типу – Федорівка, Селянка. У ранньостиглого сорту Білоцерківська напівкарликова натура зерна була найнижчою (760 г/л).

Найвищим вмістом білка (13,8–14,1 %) характеризувалися сорти степової зони Прима одеська, Куяльник, Селянка та Федорівка. Дещо менший відсоток (13,2–13,3) був у сортів Колумбія і Перлина лісостепу. Білковість зерна сортів Миронівська 65, Крижинка, Білоцерківська напівкарликова була в межах 12,7–12,8 %. Середньопізній сорт Циганка мав найнижчий вміст білка в зерні – 12,1 %.

Сорти степового екотипу Федорівка, Куяльник, Селянка та Прима одеська у фазу повної стиглості сформували зерно з найвищим вмістом сирої клейковини (28,7–30,0 %). У сортів, рекомендованих для зони Лісостепу, Полісся, за ідентичних умов вирощування вміст сирої клейковини був дещо менший (24,2–28,4 %).

На 12-й день після настання повної стиглості зерна ці показники в усіх сортів знижувалися. Так, натура зерна зменшувалася на 15,0– 50,0 г/л, вміст білка – на 1,8–3,2 %, а сирої клейковини – на 2,1–3,7 %.

Висновки. Проведені трирічні дослідження підтверджують, що в умовах Лісостепу Західного ензимо-мікозне виснаження призводить до погіршення якості зерна пшениці озимої.

При перестоюванні посіву на корені впродовж 12 днів після настання повної стиглості натура зерна знижується на 45–50 г/л, а вміст білка та сирої клейковини – відповідно на 2,8 і 2,9 %.

При створенні сортів, стійких до “стікання” зерна, для цієї зони потрібний подальший пошук джерел стійкості, оскільки жоден з досліджуваних сортів не був стійким до цього явища.

Література

1. Коданев И. М. Повышение качества зерна / И. М. Коданев. – М. : Колос, 1976. – 303 с.

2. Кравченко М. Л. Действие стекания зерна на урожай озимой пшеницы / М. Л. Кравченко / Вестник с.-х. науки. – 1978. - № 6. – С.

36–41.

3. Шильцова М. А. Образцы озимой пшеницы, устойчивые к энзимо-микозному истощению семян (ЭМИС) / М. А. Шильцова // Науч.-техн. бюл. ВИР. – 1984. – Вып. 142. – С. 81–82.

4. Новохатка В. Г. Результаты изучения энзимо-микозного истощения семян озимой пшеницы / В. Г. Новохатка, Н. А. Ильченко, Е. И. Ильченко // Селекция и семеноводство. – 1984. - Вып. 57. - С. 54– 59.

5. Shindin I. Enzyme and mycosis exhaustion in seeds of Triticum aestivum in the far eastern Russian Federation / I. Shindin, V. Cherpak, S. Phirstov // Annual Wheat Newsletter. – 2004. – Vol. 50. – P. 109–111.

6. Бурякова Е. И. Влияние осадков на урожай озимой пшеницы / Е. И. Бурякова // Тр. Горьков. СХИ. – 1975. – Т. 102. – С. 63–66.

7. Кравченко М. Л. Методы оценки зерновых культур на устойчивость к стеканию зерна от избыточного увлажнения / М. Л. Кравченко // Вестник с.-х. науки. – 1981. - № 4. – С. 78–95.

8. Физиолого-биохимические механизмы энзимо-микозного истощения семян (ЭМИС) пшеницы и некоторых других культур / М. С. Дунин, С. К. Темирбекова, Э. В. Попова, С. Л. Тютерев // Вестн.

с.-х. науки. – 1981. - № 4. – С. 70–78.

9. Темирбекова С. К. Влияние энзимо-микозного истощения семян на технологические свойства озимой пшеницы / С. К. Темирбекова // Бюл. ВИР. – 1980. – Вып. 98. – С. 4–5.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


10. Проблемы селекции яровой мягкой пшеницы для Южного Урала и Западной Сибири в связи с устойчивостью к углеводнобелковому истощению семян (УБИС) в колосе и общей адаптивностью сортов / В. А. Тюнин [и др.] // Ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии в адаптивном земледелии : сб. науч. тр.

Челябинского НИИСХ. - Челябинск, 2003. – С. 165–187.

11. Тюнин В. А. Углеводно-белковое истощение семян пшеницы как следствие деадаптации растений / В. А. Тюнин, И. В. Запивалова // Новые адаптивные технологии производства продукции земледелия и животноводства : сб. науч. тр. – Миасс : Геотур, 2000. – С. 175–181.Похожие работы:

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 1. 2011 г. С. 262-267. УДК 349.4 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РАЙОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЯК ОСНОВИ АГРОЛАНДШАФТУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ Дударев Д. С. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, м. Сімферополь, Україна. Досліджується сучасний стан правового регулювання районування земель та перспективи впровадження агроландшафтів Ключові слова: районування, охорона земель,...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Том 19 Львів, 2004 С. 5-1 УДК 069.01 Музеологія О.С. Климишин, Ю.Ю. Шрубович ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА В ОСВІТНЬО-ВИХОВНІЙ ФУНКЦІЇ ПРИРОДНИЧИХ МУЗЕЇВ Климишин А.С., Шрубович Ю.Ю. Экологическая составляющая в образовательновоспитательной функции естественнонаучных музеев // Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2004. – 19. – C. 5-16. Рассмотрен процесс экологизации экспозиционной и научно-просветительной работы естественнонаучных музеев, который...»

«Національна академія наук України Державний природознавчий музей НАУКОВІ ЗАПИСКИ ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДОЗНАВЧОГО МУЗЕЮ Випуск 60До 60-ї річниці ІКОМ Львів 2006 Национальная академия наук Украины Государственный природоведческий музей НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДОВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ Выпуск 60К 60-й годовщине ИКОМ Львов 2006 National Academy of Sciences of Ukraine State Natural History Museum PROCEEDINGS OF THE STATE NATURAL HISTORY MUSEUM Issue For the ICOM’s 60 th anniversary Lviv 2006 УДК...»

«№ 1 (27)’2012 УДК: 343.132.1 Сервецький Іван Васильович – професор кафедри оперативно-пошукової роботи та документування Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, Редька Віталій Вікторович – ад’юнкт кафедри оперативно-розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ Деякі проблеми захисту персональних даних в Україні У статті розглянуто теоретичні засади сутності та змісту захисту персональних даних. Сформульовано науковий напрям розвитку захисту...»

«Національний лісотехнічний університет України НАУКОВИЙ ВІСНИК НЛТУ УКРАЇНИ З Б І Р Н И К Н А У К О В О Т Е Х Н І Ч Н И Х П РА Ц Ь Підп. до друку 6.06.12. Формат 6084/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. др. арк. 23,48. Ум. фарбо-відб. 23,72. Облік.-вид-арк. 23,6. Тираж 250 прим. Зам. № 09/2012 Видавець: Редакційно-видавничий центр НЛТУ України 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103 Тел.: (032) 240-23-50; 067-944-11-15 E-mail: nauk.visnyk@gmail.com Засновано в 1994 р. Випуск 22.9...»

«„Світ медицини та біології”, номер 1 2011 рік операции, на 1 – 3 и 5 сутки после оперативного on 1 – 3 and 5 days after operative interference. It is set that вмешательства. Установлено, что лапароско-пические и laparoscopic method and traditional single-plane operations at традиционные симультанные операции у боль-ных из ЖКБ patients from accompanied cholelithyasis illness by disorders сопровождаются расстройствами гемодина-мики. Видеоэндоof hemodynamics. A laparoscopic method has considerable...»

«Вісник ХДАК. Випуск 31. 2010 УДК 021.1:[316.774:613](477) Н. Н. МУХАМЕД’ЯРОВ ІНТЕГРАЦІЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У СИСТЕМУ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ Уперше здійснено аналіз змісту провідних інформаційнопошукових систем щодо наявності в них інформації з питань здорового способу життя, обґрунтовано об’єктивну необхідність інтеграції Інтернет-ресурсів в єдину систему бібліотечнонформаційного забезпечення здорового способу життя. Ключові слова: Інтернет-ресурси,...»

«УДК 502.7:502.72(477.60) С.А. Приходько., О.В. Чиркова ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛІСОСМУГ ЯК ЕКОЛОГІЧНИХ КОРИДОРІВ ЕКОМЕРЕЖІ екомережа, природні ядра, екологічні коридори, просторова структура екомережі, зв’язність, ефективність екомережі Вступ Екологічна мережа є комплексною багатофункціональною природною системою, націленою на збереження різноманіття, стабілізацію екологічної рівноваги, підвищення продуктивності ландшафтів, поліпшення стану довкілля та збалансований сталий розвиток....»

«Хроніка подій ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ «ЗРОБИМО ВІК 60+ АКТИВНИМ!», ПРИУРОЧЕНА ДО МІЖНАРОДНОГО ДНЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ З а даними Всесвітньої організації 9 млн 700 тисяч – люди старше 60 рота тільки на 10–13% – від медициохорони здоров’я (ВООЗ) у світі ків, а це – понад 22% населення, тобто ни. Соціологічні дослідження свідблизько 9,4 мільйона людей щорічно п’ята частина нації! Якість життя старчать, що лише 3% громадян України помирають від серцево-судинних шого покоління стосується не тільактивно...»

«УДК 636.4.082 хатько і.в., кандидат сільськогосподарських наук Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН законоМірності відкладення сала в різних частинах тулуба свиней англійської селекЦії Рецензент – кандидат біологічних наук О.І. Підтереба Вивчено особливості відкладення сала свиней різних поєднань генотипів англійської селекції при відгодівлі до вагових кондицій 100, 120 і 140 кг. Проведено порівняльний аналіз об’єктивності оцінки м’ясних якостей за товщиною сала в різних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»