WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Ринкова трансформація економіки АПК: кол. монографія. /За ред. акад.УААН П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Маз-нєва. Ч.4. Київ.ІАЄ, 2002.- С.212-216. УДК 911.3 ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ...»

Ринкова трансформація економіки АПК: кол. монографія. /За ред. акад.УААН П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Маз-нєва. Ч.4.

Київ.ІАЄ, 2002.- С.212-216.

УДК 911.3

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ТА СТІЙКИЙ РОЗВИТОК – ШЛЯХ ДО НОВОЇ ПАРАДИГМИ

Сонько С.П. к.г.н., доцент, Криворізький економічний інститут Київського

національного економічного університету

Закінчився другий всесвітній форум з проблем людського розвитку в Йоханесбурзі, неофіційним результатом якого став висновок про те, що глобальні проблеми не лише не вирішено, вони постійно і неухильно загострюються. Все, що робить людина на поверхні планети є антропоцентричним, оскількі вона це робить в “своєму”, перелаштованому під себе, докорінно зміненому просторі. Отже, не треба тішитись ілюзіями щодо “гармонії” природи і суспільства, “сталого розвитку”, “екологічно стійких технологій”, розділяти і “соціалістичне” “капіталістичне” природокористування. Природокористування однакове починаючи з епохи неоліту і головним його сучасним результатом є розвиток на поверхні планети трьох груп просторових елементів – руральних, урбальних, комунікативних, які протягом тривалого часу вже утворили певні типи територіальних структур, спрямованих на від’ємний тип споживання планетарних ресурсів. Для того, щоб подальший розвиток людської цивілізації дійсно був наближений до “сталого” треба докорінно переглянути просторове буття людини як біологічного виду. Для вирішення цієї задачі пропонується концепція агроекосистем, яка окреслює ареал помешкання людини [5,6].

З екологічних позицій роль людини як біологічного виду в екосистемах полягає в тому, що вона приймає точно таку ж участь в обміні речовиною й енергією як і будь-який інший біологічний вид. Але, якщо оперувати категоріями біогеографії, такими як «ареал», «екотоп», то ареал помешкання людини, у порівнянні з іншими видами визначається не чітко. Єдиним екологічно вагомим результатом існування людини як біологічного виду є грунт, що являє собою продукт життєдіяльності продуцентів, консументів і редуцентів, які розвиваються в агроекосистемах.

Людина, будучи консументом вищого гатунку, як би задає функції кожній з ділянок агроландшафту. При цьому людська організація сільськогосподарської території існує при будь-яких формах господарства і типах відносин власності, бо насправді не людина а рельєф остаточно визначає де орати, а де ні. Взагалі, організація сільськогосподарської території є першим етапом на шляху перетворення природної екосистеми в сільськогосподарську або штучну. Межі типів організації території можна вважати природними кордонами агроекосистем.

Процес подальшого освоєння території агроландшафтів продовжується по лінії поглиблення спеціа

–  –  –

Базуючись на твердженні про те, що грунти є одночасно умовою і результатом сільськогосподарської діяльності людини, а також про те, що вони пов'язують у просторі-часі природні й економічні кордони агроекосистем, нами були проведені розрахунки балансу речовини в грунті.

Він був виражений коефіцієнтом екологічної небезпеки землеробства Кез, де у чисельнику наводяться всі статті приходу гумусу, а у знаменнику - росходу [6]. Картування значень Кез показало, що з 429 господарств області значення коефіцієнта більше 1 мають усього 7 господарств. Це означає, що в умовах інтенсивного землеробства (досліджувалися тільки польові зерно-паропросапні сівозміни) існує постійний дефіцит речовини й енергії, що призводить до негативного балансу гумусу в грунті. Порівняння значень Кез по господарствах Харківської області зі значеннями, розрахованими по даній методиці, але за даними заповіднику «Михайлівська цілина» (у середньому 0,3-0,4 по Харківській області і 2,8 по заповіднику) показують, що продуктивність у штучних агроекосистемах нижче в порівнянні з природними в 4-6 разів. Така ж кратність відзначається й в інших джерелах [1,4]. Пізніше, в 1990-92 роках дана методика була перевірена на території Нікопольського району Дніпропетровської області та Ічнянського району Чернігівської області і дала позитивні результати [4].

Визначною рисою є те, що при просторовому наближенні економічних кордонів агроекосистем до їх природних кордонів значення Кез прагнуть до 1 (позитивний баланс), а у випадку просторової розбіжності кордонів – до нуля (негативний баланс). Таким чином, той чи інший тип просторової організації сільського господарства може чинити прямий екологічний вплив на агроландшафти.

Головні висновки нашого дослідження можуть докорінно змінити теоретичні та методологічні підходи до територіальної організації сільського господарства, а, отже до управління його розвитком:

• Агроекосистема є формою просторового буття людини;

• Природні і сільськогосподарські екосистеми існують на будь-який сільскогосподарсько освоєній території, взаємодіючи в процесі свого розвитку;

• В агроекосистемі формується два типи кордонів, що існують одночасно.

Це природні й економічні кордони, що у більшості випадків не збігаються;

• Просторова розбіжність природних і економічних кордонів агроекосистем пояснюється тим фактом, що природа і суспільство розвиваються з різними швидкостями. Природні процеси більш консервативні відносно до суспільних, але людина не може цілком себе «виключити» із речовинно-енергетичного обміну, що існує в природних екосистемах.

Тому природні кордони агроекосистем у просторовому відношенні дуже близько підходять до кордонів ландшафтів і в сільськогосподарській географії описуються кордонами типів організації території;

що відповідають кордонам

• Економічні кордони агроекосистем, сільськогосподарських районів, є більш динамичними в просторі-часі і відбивають сучасний рівень потреб суспільства в продукції сільського господарства. Рівень розбіжності економічних кордонів із природними умовно виражається рівнем експортної товарності сільського господарства, оскільки, біомаса, вивезена з території, на якій вироблена, як фізично, так і хімічно не може бути повернута назад в харчові ланцюги;

• Міра незбігання/збігання природних і економічних кордонів агроекосистем показує наскільки сільськогосподарське виробництво даної території коректне/або некоректне з екологічної точки зору. Кількісна оцінка екологічної небезпеки сільського господарства, що спирається на інтенсивні системи землеробства, може бути зроблена з використанням методики розрахунків Кез коефіцієнта екологічної небезпеки землеробства;

• Відносно безпечний, наближений до сталого розвиток сільського господарства (і всієї людської популяції) можливий при максимальному збігу природних і економічних кордонів агроекосистем. Припускаючи, що природні й економічні кордони агроекосистем найімовірніше можуть наблизитися до кордонів типів організації сільськогосподарської території, необхідно відзначити, що людина повинна максимально кордони землекористувань у кордони природних «вписувати»

ландшафтів. На практиці це означає перегляд існуючого адміністративнотериторіального поділу на низовому рівні (адміністративні райони) для «вписання» його в динаміку кордонів агроекосистем [3];

Товарне й екологічно безпечне сільське господарство • взаємовиключаються. Тому, економічні і природні кордони агроекосистем ніколи не співпадуть. Часткове їхнє взаємонаближення можливе при використанні «біологічних» систем землеробства, що передбачають мінімальнй обробіток грунту, змішаний посів, внесення органічних добрив, а також контурно-меліоративну організацію сільськогосподарської території[2].

Таким чином, наближення географічного простору до рівня “сталості” полягає у поступовому повертанні до природних механізмів речовинно-енергетичного обміну. Це повертання треба починати саме с агроекосистем, які є найбільш презентабельними в різних типах цивілізацій.

Це поки що той спільний знаменник, який об’єднує всі країни світу починаючи з осьового часу і саме на базі агроекосистем можливе поступове уповільнення людського розвитку згідно з принципом граничної достатності.

Література:

Ахаминов А.Д. Изучение изменений в природных клмплексах под воздействием 1.

сельского хозяйства.//Изучение и оценка воздействия человека на природу.М.:1980.-С.122-134.

Бураков В.І. Грунтозахисно- меліоративне впорядкування агроландшафту як 2.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


основоположний етап культурного агроландшафтогенезу (теоретичне обгрунтування практичної сфери діяльності): Автореф. дис... д-ра географ. наук:

11.00.11 / Харківський держ. ун- т. — Х., 1997. — 34с.

Голіков А.П.,Сонько С.П. Адміністративно-територіальний поділ області в зв’язку 3.

з розв’язанням екологічних проблем сільського господарства.//Доповіді VI з’їзду Географічного товариства УРСР- К.:Вища школа, 1990.-С.235-236.

Сонько С.П.,Самохин В.Д.. Оценка природных и материально-технических 4.

ресурсов колхоза им.Жовтневої революции Ичнянского района Черниговской области./Отчет о НИР № ГР000678340511 Кривой Рог,1991 Сельскохозяйственные экосистемы. / М.:Агропромиздат,1987-221 с.

5.

Сонько С.П. Економико-географическое исследование агропромышленной 6.

интеграции в связи с решением экологических проблем Северо-Восточной Украины (Харьковская область).- Дисс. канд.геогр.наук. М.МГУ,1990.Похожие работы:

«Педагогічні технології навчання фізичної культури УДК 796.035 Олена Шишкіна, Ігор Бейгул, Віктор Тонконог, Микола Скабицький Поєднання різних видів фітнесу в навчально-тренувальному процесі зі студентською молоддю Дніпродзержинський державний технічний університет (м. Дніпродзержинськ) Постановка наукової проблеми та її значення. Протягом останнього десятиліття підвищений інтерес педагогів, соціологів, медиків викликають проблеми, пов’язані із взаємовпливом способу життя людей та їхнім...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (Підпис) «» 2014 р. ОСНОВИ ВІРУСОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» заочної форми навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць біотехнології і мікробіології відповідає стандартам...»

«Природа Західного Полісся та прилеглих територій УДК 502:635.8 Ю. В. Петричук – завідувач лабораторії екологічного моніторингу Національного природного парку «Гуцульщина»; М. В. Пасайлюк – старший науковий співробітник наукового відділу Національного природного парку «Гуцульщина»; М. М. Сухомлин – доктор біологічних наук, професор кафедри ботаніки ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка Гриби Червоної книги України в культурі. 1. Закономірності росту...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет Українське герпетологічне товариство В. Л. Булахов, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. ЗЕМНОВОДНІ ТА ПЛАЗУНИ (Amphibia et Reptilia) Монографія Дніпропетровськ Видавництво ДНУ 2 В. Л. Булахов, В. Я. Гассо, О. Є. Пахомов УДК 597.6(477.63)+598.1(477.63) ББК 28.639.33/34 (4УКР–4ДНІ) Б 90 Рекомендовано до друку Вченою радою Дніпропетровського національного університету....»

«УДК 347.633 Окремі питання приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення Автор: Іваненко Людмила, студентка гр. 4512 спеціальності «Правознавство» НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв Науковий керівник: Тригуб Оксана Володимирівна, викладач кафедри теорії та історії держави і права НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв В останні роки одним з найбільш важливих питань сімейного права, який обговорює широкими колами громадськості та...»

«УДК – 616. 314 – 002 + [616.31 – 02 : 613.1] – 053.2 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАРІЄСУ ЗУБІВ ІЗ СОМАТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ В ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У РАЙОНАХ, РІЗНИХ ЗА ЕКОЛОГІЧНОЮ СИТУАЦІЄЮ Е.В. Безвушко, І.В. Микичак Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького Резюме Висвітлені результати аналізу соматичної захворюваності дітей у районах, різних за екологічною ситуацією. Установлено тісний зв'язок між карієсом зубів, хворобами органів травлення, дихання й ендокринною патологією. Ключові...»

«УДК 633.2:577.486:581.524.34 СТАБІЛЬНІСТЬ МІКРОБНИХ УГРУПОВАНЬ СІРОГО ЛІСОВОГО ГРУНТУ ЗА РІЗНИХ АГРОТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ І. М. МАЛИНОВСЬКА1, Л. С. ЯСТРЕМСЬКА2 ННЦ «Інститут землеробства НААН», 2Національний авіаційний університет, м. Київ Вивчали стабільність мікробних угруповань сірого лісового ґрунту за використання агротехнічних заходів: внесення мінеральних добрив, вапнування, заорювання побічної продукції рослинництва і біомаси сидеральної культури. Встановлено, що стабільнішими мікробними...»

«№ 1, березень 2008 Практика і досвід УДК 618.17—056.2—057.875:378.96.25.1 Н. В. Касьянова, І. В. Подоляка Оцінка стану репродуктивного здоров’я студенток Донецького інституту інженерів залізничного транспорту На підставі обстеження 629 дівчат, зокрема 580 — у центрі здоров’я жінки Дорожньої клінічної лікарні на станції Донецьк, оцінено стан репродуктивного здоров’я студенток Донецького інституту інженерів залізничного транспорту, проаналізовано структуру гінекологічної захворюваності. Ключові...»

«УДК 664.002.3:663.8 Павлюк Р.Ю., д-р техн. наук, проф., Погарська В.В., канд. техн. наук, доц., Коробець Н.В., канд. техн. наук, Козюрін Д.М. (ХДУХТ, Харків) МЕХАНОДЕСТРУКЦІЯ ТА МЕХАНОАКТИВАЦІЯ ЯК СПОСІБ ОТРИМАННЯ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ХЛОРОФІЛОВМІСНИХ ДОБАВОК ІЗ РЕКОРДНИМ ВМІСТОМ ХЛОРОФІЛУ У статті висвітлено науково обґрунтовані розроблені нанотехнології порошкоподібних наноструктурованих добавок із хлорофіловмісних овочів з рекордним вмістом хлорофілу і каротиноїдів з використанням процесів...»

«УДК 575:636.4 ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН О.Л. Трофименко, доктор біологічних наук, І.В. Гончаренко, доктор сільськогосподарських наук Узагальнено інформацію з розвитку методів відтворення сільськогосподарських тварин при використанні молекулярногенетичної селекції та ДНК-технологій. Розкриття фундаментальних біологічних законів сприятиме розробці нових, більш ефективних біотехнологій в тваринництві. Молекулярна генетика, відтворення, специфічні реагенти, маркери,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»