WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 633.1:631.5: 631.86 В. М. Юла, В.В. Камінська, кандидати сільськогосподарських наук О.Ф. Дудка, науковий співробітник ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН» ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ...»

Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН”

УДК 633.1:631.5: 631.86

В. М. Юла, В.В. Камінська,

кандидати сільськогосподарських наук

О.Ф. Дудка, науковий співробітник

ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН»

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІВСА ЗАЛЕЖНО

ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЗА

ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

В структурі виробництва сільськогосподарської продукції за органічної системи землеробства значне місце може займати овес як культура, яка вирішує проблеми забезпечення населення високо якісними продуктами харчування. Від інших зернових культур овес відрізняється високим вмістом найцінніших амінокислот, передусім лізину і метіоніну та вітамінів групи В. При цьому більшість білків вівса водорозчинні, а отже, добре перетравні в організмі людей і тварин. Завдяки високій харчовій цінності білків цей продукт є ідеальним для дитячого і дієтичного харчування [1].

У технології вирощування зернових культур за органічної системи землеробства важливим є розробка прийомів, спрямованих на максимальну реалізацію потенціалу продуктивності сортів, у першу чергу за рахунок підбору попередника, оптимізованої норми висіву, біологізованої системи удобрення та захисту. Для відновлення родючості ґрунту та оптимізації умов росту і розвитку рослин ефективним, на думку багатьох дослідників, є застосування сидеральних культур, таких як бобові, злакові та хрестоцвіті [2, 3].

Тому для розроблення технології вирощування вівса за органічної системи землеробства важливим є вивчення ефективності комплексного застосування технологічних чинників, зокрема побічної продукції зернових колосових і зернобобових культур, зеленої маси сидератів та біологічних засобів захисту і їх вплив на продуктивність культури.

Умови та методика проведення досліджень. Польові дослідження впродовж 2011 2013 рр. проводили у напівстаціонарному досліді ННЦ «Інститут землеробства НААН» на темно сірому опідзоленому крупнопилувато легкосуглинковому ґрунті після сидерального пару та гороху на зерно.

У досліді вивчали ефективність застосування побічної продукції (подрібнена солома гороху і зернових культур по 2 т/га), яку вносили © В. М. Юла, В.В. Камінська, О.Ф. Дудка, 2014 Випуск 1 2, 2014 на фоні заробляння зеленої маси сидеральної культури (30 т/га) і без сидерату, та біопрепарату Біокомплекс – БТУ для боротьби з хворобами, які прирівнювали до контролю. Повторення чотири разове. Розмір облікових ділянок 12,5 м2. Норма висіву вівса – 4,5 млн схожих насінин на 1 га.

Агротехніка вирощування вівса сорту Парламентський – загальноприйнята для зони крім елементів, що вивчаються.

Результати досліджень та їх обговорення. Установлено, що у системі органічного землеробства важливим елементом, який визначає рівень продуктивності культури є густота стояння рослин, яка у досліді коливалась від 280 до 310 шт./м2.

Крім того, овес за рахунок добре розвиненої кореневої системи здатний формувати високу щільність стеблостою і надземну масу рослин, наслідком чого є затінення і зменшення забур’яненості посівів.

Аналіз динаміки формування біометричних показників рослин свідчить, що коефіцієнт продуктивного кущення, кількість продуктивних стебел та висота рослин були більшими за вирощування вівса на фоні заробляння зеленої маси сидеральної культури. На цьому фоні найвищий коефіцієнт кущення (1,7) виявлено у рослин вівса за технології, яка передбачала внесення горохової і злакової соломи, за показника на контрольному варіанті 1,6. Рослини вівса за даної технології були краще розвинені і мали висоту від 105 до 110 см. У таких посівах відмічена також тенденція до зменшення забур’яненості. За технології, яка не передбачала заробляння сидерату, коефіцієнт кущення знизився до 1,4 – 1,5, а висота рослин знаходилась в межах 96 98 см (табл.1).

При цьому слід відмітити, що оскільки інтенсивність кущення була вищою на фоні заробляння зеленої маси сидеральної культури, відповідно у цьому варіанті сформувалась і більша кількість продуктивних стебел, яка склала 370 – 412 шт./м2, за приростів до контролю 38 і 42 шт./м 2. Це обумовило і вищий відсоток збереженості стебел впродовж вегетаційного періоду. За технології, яка передбачала внесення 2 т/га подрібненої соломи гороху і стерньових без сидеральної культури, відмічено зниження кількості стебел рослин вівса на 19 21 шт./м2.

Поряд із зміною біометричних показників росту і розвитку рослин вівса спостерігали різну інтенсивність формування елементів структури врожаю. Так, заробляння зеленої маси сидеральної культури сприяло збільшенню маси зерна з однієї рослини вівса на Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН”

–  –  –

Установлено, що на фоні заробляння зеленої маси сидерату мали місце сприятливіші умови для росту, розвитку і формування продуктивності рослин вівса. Виявлена тенденція щодо переваги варіантів із використанням соломи і сидерату, яка позитивно вплинула на продуктивність досліджуваної культури.

За таких умов у досліджуваних технологіях була сформована вища урожайність вівса. Зокрема, технологія, яка передбачала внесення 2 т/га подрібненої соломи гороху на фоні заробляння зеленої маси сидеральної культури (30 т/га) та комплексу біопрепаратів для

Випуск 1 2, 2014

боротьби з хворобами, в середньому за роки досліджень забезпечила продуктивність вівса плівчастого на рівні 3,93 т/га зерна за приросту до контролю 0,97 т/га.

За технології, яка включала заробляння 2 т/га соломи злакових культур на фоні сидерату та застосування комплексу біопрепаратів, продуктивність вівса сорту Парламентський сягала 3,79 т/га.

На варіантах без внесення сидерату рівень продуктивності вівса мав тенденцію до зниження. Зокрема, за органічної системи удобрення, яка включала заробляння лише соломи гороху, врожайність вівса становила 3,46 т/га, а за внесення лише соломи зернових колосових культур – 3,23 т/га.

Приріст урожаю зерна досліджуваної культури від застосування сидерату склав на фоні без використання соломи 0,32 т/га, на фоні соломи злакових – 0,56 т/га, соломи гороху – 0,47 т/га за НІР 0,11 т/га.

Висновки. Таким чином, для вирощування вівса за органічної системи землеробства найефективнішою виявилася технологія, яка передбачає внесення побічної продукції попередника (солома гороху) на фоні заробляння зеленої маси сидеральної культури і забезпечує урожайність 3,93 т/га зерна.

1. Тостаева А.Г. Сортовая технология возделывания овса / А.Г. Тостаева, В.В. Лапина, Т.А. Еремина // Зерновое хозяйство. – 2002.

– № 8. – С. 13 14.

2. Бутс Э. Агротехнические основы техники и технология удобрения соломой /Э.Бутс. – Берлин: Агроинформ,1976. – С. 81.

3. Шикула М.К. Біологізація землеробства в Україні як захід по підвищенню родючості грунтів /М.К. Шикула //В кн.: Грунтозахисна біологічна система землеробства в Україні. – К.: Урожай, 2000. – С. 79 – 94.

В статті наведені основні результати досліджень з розроблення технології вирощування вівса за органічної системи землеробства, показано переваги варіанту технології з використанням побічної продукції соломи гороху порівняно із соломою зернових колосових культур на фоні заробляння зеленої маси сидерату.

Ключові слова: органічне землеробство, технологія вирощування вівса, продуктивність, побічна продукція, сидерат.

В статье приведены основные результаты исследований по разработке технологии выращивания овса при органической системе земледелия, показаны преимущества варианта технологии с использованием побочной продукции Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН” соломы гороха в сравнении с соломой зерновых колосовых культур на фоне заделывания зеленой массы сидерата.

Ключевые слова: органическое земледелие, технология выращивания овса, продуктивность, побочная продукция, сидерат.

The article presents the main results of researches on development of growing technology of oats in organic farming systems, shows the advantages of the technology of choice with the use of side products straw peas compared with straw of cereals on the background of earning green mass siderate.

Keywords: organic farming, growing technology of oats, productivity, side products, siderate.Похожие работы:

«Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии № 53, 2012 УДК 004.9:005.528:005.556 Т. О. Клочко, В. В. Кручина Інформаційне забезпечення моніторингу навколишнього природного середовища матеріалами космічних зйомок Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» Розглянуто вопроси моніторингу навколишнього природного середовища, запропоновано спосіб використання можливостей матеріалів космічних зйомок для створення тематичних карт. Матеріали для створення...»

«Основні напрямки досліджень кафедри: фітотехнології для поліпшення якості води та повітря в містах та сільській місцевості; альтернативні технології питного водопостачання; альтернативні джерела енергії та енергоі ресурсо-ефективність виробництва та комунального господарства; міжнародна екологічна експертиза по системам VEJA, SEA; ландшафтна екологія міст, збереження біологічного різноманіття й оптимізація регіональної екологічної мережі; математичне моделювання складних природно-соціальних...»

«розведеННя та геНетика УДК 636.4.082 березовський м.д., доктор сільськогосподарських наук Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН проблемНі питаННя з удоскоНалеННя племіННого свиНарства в україНі та їх виріШеННя Рецензент – кандидат біологічних наук О.Ф.Сагло Висвітлені проблемні питання, які стосуються удосконалення організаційних форм щодо ведення племінного свинарства в Україні. Наведено особливості селекції свиней в зарубіжних країнах. За основу взято племінне свинарство...»

«УДК 519.6 В сборнике представлены статьи по современным проблемам математического моделирования процессов в биологии и медицине, физических процессов, созданию экспертных систем, инструментальных средств информационных технологий, проблемам оптимизации вычислений, системному анализу физических процессов. Для специалистов в области прикладной математики, системного анализа, численного анализа, компьютерных технологий, экспертных систем. В збірнику представлені статті з сучасних проблем...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет ФІЗИЧНІ ОСНОВИ БІОМЕДИЧНОЇ ОПТИКИ Монографія Вінниця ВНТУ УДК [535+681.7]:615.47 ББК 22.34:5 Ф48 Автори: С. В. Павлов, В. П. Кожем’яко, П. Ф. Колісник, Т. І. Козловська, В. П. Думенко Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 5 від 24 грудня 2009 року). Рецензенти: Л. І. Тимченко, доктор технічних наук, професор; С. М....»

«УДК 37.016 ББК 74.262.0 3-15 Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією з біолоігї, екології та природознавства Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Протокол № 9 від 4.12.2009 р.) Задорожний к. М. 3-15 Біологія. 8 клас. — Х. : Вид. група «Основа», 2010. — 120 с. — (Серія «Мій конспект»). ISBN 978-611-00-0235-6. Посібник містить розробки всіх уроків біології за програмою 12-річної школи для 8 класу. У розробках уроків широко...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО Мінарченко Валентина Миколаївна УДК 633.88:502.75:574.3+57.04.(477) РЕСУРСИ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН УКРАЇНИ: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ, ДИНАМІКА, СТРАТЕГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 03.00.05 – ботаніка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Київ 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Офіційні опоненти: член-кореспондент НАН України,...»

«Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 1. – С. 24–30. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology. Medicine. – 2011. – Vol. 2, N 1. – P. 24–30. УДК 504.5:546.48 С. О. Гунько4 Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара КАДМІЙ У ҐРУНТАХ м. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК Наведено дані щодо поширення кадмію у ґрунтах промислової, селитебної та рекреаційної частин м. Дніпродзержинськ. Згідно із класифікацією міських ґрунтів, на території міста визначено...»

«112 НАФТОГАЗОВА СПРАВА Нафтогазова справа УДК 550.832 ПЕРСПЕКТИВИ ТА НЕБЕЗПЕКИ ВИДОБУТКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ Д. Д. Федоришин, С. Д. Федоришин Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15; тел. +380 (342) 72-71-23; e-mail: geophys@nung.edu.ua В статті викладено інформацію про типи горючих газів та форми їх утворення, наведено класифікацію сланців, які утворилися в процесі осадконакопичення. За результатами досліджень...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник тез доповідей. СЕКЦІЯ 2 МОДЕЛЮВАННЯ І МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ. ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ УДК 504.4.05/06:577.4;502;338 Варламов Е.Н., Брук В.В. (Украина, Харьков) ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ И БАНКОВ ДАННЫХ ОСНАЩЕННОСТИ СЕТЕЙ МОНИТОРИНГА МИНПРИРОДЫ НА ПРИМЕРЕ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТИ НАБЛЮДЕНИЯ р. ДНЕПР При проведении мониторинга окружающей среды значительный интерес представляет информация о локализации...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»