WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«НАЦІОНАЛЬНА АГРОПРОДОВОЛЬЧА СИСТЕМА ЯК ОБ’ЄКТ РЕГУЛЮВАННЯ У статті проаналізовано розвиток аграрного виробництва в Україні. Визначено чинники гальмування розвитку аграрного виробництва. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Випуск 182. Том 194

УДК 351:338.43.02

Литвин Ю. О.

НАЦІОНАЛЬНА АГРОПРОДОВОЛЬЧА

СИСТЕМА ЯК ОБ’ЄКТ РЕГУЛЮВАННЯ

У статті проаналізовано розвиток аграрного виробництва в Україні.

Визначено чинники гальмування розвитку аграрного виробництва.

Ключові слова: аграрне виробництво, розвиток, чинники, держава, ринок,

сільськогосподарська продукція.

В статье проанализировано развитие аграрного производства в Украине.

Определены факторы торможения развития аграрного производства.

Ключевые слова: аграрное производство, развитие, составляющие, государство, рынок, сельскохозяйственная продукция.

In the articlе the development of agriculture in Ukraine. Factors inhibition of development of agricultural production.

Key words: agricultural production, development, agriculture, factors, market.

вання, на наш погляд, передує чітка структуризація Постановка проблеми у загальному вигляді і об’єкта регулювання.

її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Сформована на початку Формулювання цілей статті. Метою статті є 80-х років XX ст. система агропромислового визначення чинників гальмування розвитку комплексу (АПК) як сукупність галузей аграрного виробництва на основі аналізу розвитку національної економіки, що зайняті виробництвом аграрного виробництва.

сільськогосподарської продукції, її зберіганням, Виклад основного матеріалу дослідження з переробкою і реалізацією населенню не від обра- повним обґрунтуванням отриманих наукових жає у значній мірі закономірності розвитку результатів. АПК розглядався як складна система, сучасного агропромислового виробництва та що складалась із взаємопов’язаних елементів, агропродовольчого ринку. Концепція агропромис- визначальним серед яких було сільське госполового комплексу, що була сформована в умовах дарство, яке традиційно вважається однією із директивної планової економіки, акцентувала природо-експлуатаційних галузей народного увагу на темпах і пропорціях розвитку галузевих господарства, чия продукція має біологічне ланок АПК. Планове управління галузями АПК походження. Даний підхід до АПК був характерний і було направлене на мінімізацію втрат продукції і прийнятний в умовах адміністративно-командної ресурсів, що виникали на «перетині» галузей: системи, коли переважна частина ресурсів «виробництво – зберігання», «виробництво – належала державі, яка регулювала виробництво, переробка», «зберігання – реалізація» тощо. При споживання, ціни на усі види продукції різних цьому жорстко регламентувалась організаційна галузей, включаючи і сільське господарство.

структура сільськогосподарського виробництва, Держава визначала, встановлювала і регулювала обсяги, структура й фінансово-цінові параметри різного роду відносини, між суб’єктами госповиробництва і реалізації продукції [7, с. 75]. дарювання, використовуючи для цих цілей апарат Держплану, банківської кредитно-фінансової Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Питанням системи й інших державних структур. Таким розвитку національної агропродовольчої системи в чином, діяльність суб’єктів господарювання і Україні присвячені праці Дієсперова В., Коре- відносини між ними перебували в безпосереднім цького М. Х., Саблука П., Парсаданова Г. А., Хо- віданні держави, а самі суб’єкти – належали йому.

рунжого М. Й., Янківа М. Д. Цільовою функцією АПК було задоволення потреб населення не тільки в продовольстві, а й Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Висхідним аспектом форму- інших предметах споживання, що вироблялись вання ефективної системи державного регулювання переважно із сільськогосподарської сировини. Це і аграрного сектора є визначення його змістовної стало основним критерієм формування складу характеристики, місце в макроекономіці та в різних галузей народного господарства, що суспільстві. Розробці ефективної системи регулю- ввійшли в АПК. Зокрема, до складу АПК входили

Наукові праці. Державне управління

сільськогосподарське машинобудування; сільське, негативно вплинуло на розвиток інвестиційного рибне і лісове господарство; харчова і переробна процесу, формування матеріально-технічної бази промисловість; сільське будівництво; матеріально- та поліпшення соціальних умов життя на селі.

технічне постачання і агросервісне обслуговування, На сучасному етапі в Україні паралельно виробнича і соціальна інфраструктура.

розвиваються дві моделі – крупне товарне Теоретична непідготовленість перехідного виробництво на базі реорганізованих КСП – періоду негативно вплинула як на діяльність новостворених підприємств різних організаційносуб’єктів господарювання в АПК, так і держави в правових форм – і дрібнотоварне виробництво в цілому. Аграрні реформи здійснювались при селянських господарствах і невеликих фермерських відсутності комплексного, науково обґрунтованого господарствах. Першу модель умовно можна системного підходу і програми. Можна конста- вважати індустріальною, а другу – традиційною.

тувати, що здійснені реформи не забезпечили Перша підтримується державою, а друга розвивирішення головного завдання – формування вається переважно за рахунок ініціативи знизу [5].

ринкових умов за яких сільське господарство В Україні, як і в багатьох інших пострамогло б розвиватися, як високодоходне та конку- дянських державах, колективні господарства рентоспроможне товарне виробництво. Відсутність виконували також соціальні функції на селі. Вони дієвих механізмів державного регулювання утримували школи, дитячі садки, спортивні та розвитку аграрної сфери в умовах її реформування медичні заклади, підтримували своїх працівників зумовила загострення аграрної кризи, руйнацію після виходу на пенсію. На сьогодні через складні інтеграційних зв’язків між галузями АПК і як фінансово-економічні умови, більшість сільсьнаслідок – загострення проблеми продовольчої когосподарських підприємств не в змозі безпеки країни. продовжувати це здійснювати. Після реорганізації У системі АПК за час проведення реформ сільськогосподарські підприємства набули відбулися специфічні соціально-економічні процеси, переважно таких організаційно-правових форм, за які характерні для перехідного періоду. Так, у яких повна влада перейшла до одного чи кількох сільському господарстві – це формування нових так званих засновників. І хоча матеріальна база суб’єктів господарювання на базі колишніх виробництва створювалася поколіннями селян за колективних сільськогосподарських підприємств; допомогою держави, тепер право розпоряджатися в агропромисловому виробництві – формування господарством одержували окремі особи.

гуртових ринків продовольства і сільськогоспо- Критичного осмислення потребують і орендні дарської сировини; у сфері переробки сільсь- відносини. Масова агітація за передачу новим когосподарської продукції та агросервісу також власникам земельних і майнових паїв позитивно відбулася приватизація й сформовані нові сприймається немісцевими спадкоємцями і підприємницькі структури. Таким чином, по- пенсіонерами; це безумовно їх влаштовує. Здають перше, з початку проведення ринкових реформ був в оренду паї й працівники сільськогосподарських порушений головний принцип системи АПК – підприємств, тому що не мають можливості принцип цілісності комплексу. Як наслідок, господарювати власними силами через відсутність розпалась організаційна структура АПК. По-друге, оборотних коштів і техніки. Проте отриманий для відбувся дисбаланс виробничо-економічних них невеличкий прибуток від оренди виконтересів не тільки за межами, але і всередині ристовується виключно на особисте споживання і АПК. Мова йде перш за все, про інтереси між частково – на особисте підсобне господарство [1].

сільськогосподарськими товаровиробниками, з Проте, окрім негативних наслідків здійснення одного боку, і переробними підприємствами та аграрних перетворень можна виділити і позитивні.

агросервісними структурами – з іншого [1, с. 90]. Зокрема те, що сільськогосподарські товаровиПри цьому, формально об’єкти АПК залишаються робники навчилися диверсифікувати канали в межах єдиного комплексу, а фактично це незалежні реалізації збуту своєї продукції, використовувати підприємства та організації з відповідною метою ринок засобів виробництва, почав змінюватися функціонування – самостійно вижити в нових менталітет менеджменту, формуватися фінансова економічних умовах в основному за рахунок відповідальність. Аграрне виробництво стало сільськогосподарських товаровиробників. адекватно реагувати на ринкові сигнали, збільшуючи Як справедливо зазначає академік Саблук П. Т., обсяги виробництва продукції при зростанні попиту і «сільське господарство, як найбільш демоно- знижуючи обсяги в протилежному випадку.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


полізована галузь опинилась у великій залежності Трансформація аграрного сектора також здійвід двох над монополістів – I та III сфер АПК. нювалась шляхом структурних та інституційних Внаслідок зазначеної практики розвинулась змін на агропродовольчих ринках: створені легальні негативна дія цінового паритету між галузями умови для вільної підприємницької діяльності;

агропромислового комплексу [3, с. 179]. При здійснена приватизація підприємств всіх рівнів цьому, сільське господарства стало «... головним агропродовольчого комплексу, що призвело до донором інших галузей народного господарства, виникнення альтернативних ринкових структур;

що привело до виснаження його ресурсного і формуються нові канали розподілу продукції, нові фінансового потенціалу». Внаслідок чого аграрний продуктові ланцюжки. Тому поява нових структур сектор економіки тривалий час був збитковим, що та нових зв’язків, що виникли в окремих

Випуск 182. Том 194

продуктових сегментах, є важливим свідченням є первинною, а тому відіграє домінуючу роль у її переходу всього аграрного сектора економіки від структурному утворенні; лише оптимальна адміністративно-командної системи до ринкової структура системи створює оптимальні умови для економіки. На агропродовольчих ринках з’явились реалізації функції; чим повніше і точніше структурна приватні посередники чисельність яких на окремих будова системи спроектована на реалізацію функції, ринках диференційована. При цьому серед тим швидше і вищим досягається результат.

посередників можна виділити: індивідуальні, що Структура ведення сільського господарства займаються торгівлею дрібно-гуртовими партіями досить складна і має подвійний характер. З одного продовольства; неорганізовані посередники, що на боку, це сукупність систем галузей: землеробства, власному транспорті купують худобу у селян і рослинництва, тваринництва, які у свою чергу порівняно крупні партії постачають на переробку; поділяються на низку підсистем. З іншого боку, крупні вітчизняні та іноземні компанії, що система ведення господарства – це ціла сукупність отримали назву «трейдери». Останні особливо декількох компонентів і характеристик. По-перше, проявили себе на ринку зерна, де вони оперують стан розвитку агропромислового господарства, крупними партіями продукції, а географія їх наявні виробничі ресурси та їх використання. Понтересів – світовий ринок агропродовольства. друге, кооперація, спеціалізація та інтеграція Значна частина таких компаній поєднують посеред- виробництва. По-третє, організаційно-правова ницьку і виробничу діяльність. Підприємства форма та моделі суб’єктів господарювання. Похарчової та переробної промисловості, система четверте, завдання системи з виробництва продукції гуртової та роздрібної торгівлі практично та задоволення в ній потреб суспільства, вимоги повністю приватизовані. Таким чином, аграрні прибуткового ведення господарства. По-п’яте, перетворення, що були здійснені, потребують організаційно-економічний механізм управління.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Т. П. Пирог, Л. Р. Решетняк, В. М. Поводзинський, Н. М. Грегірчак Чі-'ч і Ф: &і Мікробіологія ь харчових виробництв І • тшгж УДК 664(075.8) ББК 36-4 я 73 М 59 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1 4 / 1 8. 2 1 6 5 6 від 12.07.05.) Рецензенти: С. Т. Олійнічук, доктор технічних наук, академік УТА, директор УкрНДІ Сниртбіопрому; С. П. Циганков, доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи та нової техніки Інституту харчової хімії і технології HAH України Пирог...»

«Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 12 № 2(44) Частина 2, 2010 УДК 57.017.67; 57.034; 591.1; 591.1:636; 591.3; 636.082.12 Денисюк П.В., кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, (denpv@ukr.net), Корчан Н.О., аспірантка Інститут свинарства ім. О.В.Квасницького НААНУ, м. Полтава ВПЛИВ НА ЕМБРІОН І ОРГАНІЗМ ОСЦИЛЯТОРНИМ БІОРИТМІЧНИМ РОЗШИРЕННЯМ УМОВ СЕРЕДОВИЩА У статті з позицій осциляторної природи організму ссавця розглядаються результати його стимуляції, що веде до...»

«УДК 636.577.1 ПАНЮС Марія Василівна, викладач І-ї категорії Теребовлянського вищого училища культури Тернопільської обл.СТЕПАН ЗЕНОНОВИЧ ГЖИЦЬКИЙ (14.01.1900–19.08.1976): КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ У статті досліджуються життєвий і творчий шлях видатного українського вченого-біолога Степана Зеноновича Гжицького (1900–1976). У хронологічному порядку вибудовано схему життя та творчої діяльності вченого. В статье исследуются жизненный и творческий путь выдающегося украинского...»

«ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ Шановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді», студентське наукове товариство історичного факультету «Комітет дослідження історії та сучасності» Інформують Вас, що з 30-31 березня 2014 р. проводиться XХI Міжнародна науковопрактична інтернет-конференція ««Проблеми та перспективи розвитку...»

«І. І. Панікар1 УДК 619:612.017:636.4 к. вет. н. Полтавська державна аграрна академія Рецензент – член редколегії «Вісник ЖНАЕУ», д.в.н. Л. П. Горальський ПОКАЗНИКИ ІМУННОГО ЗАХИСТУ ПОРОСЯТ ПЕРШИХ ГОДИН ЖИТТЯ У статті наведено результати досліджень імунобіологічного статусу поросят, які показали значну різницю його індивідуальних показників серед тварин одного гнізда в динаміці. В сироватці крові новонароджених тварин не було виявлено циркулюючих імунних комплексів. Це вказує на той факт, що у...»

«УДК 631.527:63:001 БОЙКО Михайло Михайлович, ДВНЗ Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди (м. Переяслав-Хмельницький) ПРОФЕСОР В.В. КОЛКУНОВ (1866–1939) ЯК ПРЕДСТАВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ АКАДЕМІКА ВУАН Є.П. ВОТЧАЛА У статті досліджено науково діяльність відомого науковця селекційної справи В.В. Колкунова. В статье исследованы научную деятельность известного ученого селекционного дела В.В. Колкунова. The article deals with scientific activity of the business of breeding scientist VV...»

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК ДЕРЖАВНА НАУКОВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА ВАШЕНЯК Ірина Богданівна УДК 57:929 Бучинський ДІЯЛЬНІСТЬ П.М.БУЧИНСЬКОГО В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ 07.00.07 – історія науки і техніки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Центрі історії аграрної науки Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук Науковий...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №8/2011 р. ІІ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ УДК 662.756.3 Бандура В.М. (Вінницький національний аграрний університет) ПЕРСПЕКТИВИ КОМБІНОВАНИХ МЕТОДІВ ПЕРЕРОБКИ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР У статті досліджується механізм та кінетика процесу екстрагування цільових компонентів (олії) з шроту насіння ріпаку. The article examines the mechanism and kinetics of the process of extracting the target components (oil) with rapeseed meal. Вступ Нові технології, як правило,...»

«НАУК ОВ І ПР АЦ І ІНС Т ИТ УТУ Б ІОЕ НЕ РГ Е ТИЧ НИХ К УЛЬТУР І ЦУК РОВ ИХ Б УРЯ К ІВ, в и п ус к 1 9 ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА УДК: 338.43:620.952 ГУЦАЛЕНКО Л.В., доктор екон. наук, професор ФАБІЯНСЬКА В.Ю., кандидат екон. наук, ст. викладач Вінницький національний аграрний університет e-mail: viktoriafab@ukr.net СТАН ТА ОСНОВНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА БІОЛОГІЧНОГО ПАЛИВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ Розглянуті основні аспекти розвитку, світовий досвід та стан...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ,,УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ” На правах рукопису МИКИТЕНКО Андрій Олегович УДК: 616.314.17-002.2-092-085.242-092.9 ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МУЛЬТИПРОБІОТИКОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ (експериментально-клінічне дослідження) 14.03.04 – патологічна фізіологія Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Науковий керівник: Непорада Каріне...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»