WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«НА ЗОРІ ЗАРОДЖЕННЯ ЖИТТЯ: РОЛЬ ГЛИНИСТИХ МІНЕРАЛІВ Володимир Широбоков доктор мед. наук, академік НАН України, І створив Бог людину з глини, і вдихнув у неї дихання, академік НАМН ...»

Біосфера

НА ЗОРІ

ЗАРОДЖЕННЯ

ЖИТТЯ:

РОЛЬ ГЛИНИСТИХ

МІНЕРАЛІВ

Володимир Широбоков

доктор мед. наук,

академік НАН України,

"І створив Бог людину з глини, і вдихнув у неї дихання,

академік НАМН України,

і стала людина живою душею".

завідувач кафедри

мікробіології, імунології та З Книги Буття вірусології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, часть глинистих мінералів у зародженні життя на Землі та формуванні У м. Київ біосфери вже протягом багатьох років активно обговорюється еволюціо ністами. Глинам, що широко представлені на поверхні Землі з перших ета пів її формування і структурно нагадують органічні сполуки, надається все більше значення в сучасних уявленнях про походження життя. Припускається, що всі живі організми, починаючи з первісних прокаріотів (без'ядерних мікроорганізмів — бак терій і архей), в процесі еволюції набули генетичну залежність від глинистих міне ральних сполук.

Існує думка, що навіть функція спадкового передавання ознак, нині виконувана нуклеїновими кислотами, спочатку залежала від "неорганічних генів", що являють собою матриці для синтезу молекул, побудовані на основі глинистих алюмосилікатів.

Скажімо, шотландський хімік А. Дж. Кернс Сміт стверджує, що першим аналогом зберігання і передавання спадкової інформації на Землі був саме "глиняний ген".

Потрапляючи між шарами глинистих часток, органічні молекули взаємодіяли з ними і переймали спосіб зберігання інформації та росту, тобто проходили своєрідне нав чання. Мінерали і "протожиття" якийсь час мирно співіснували, але потім стався роз рив ("генетичний захват"), в результаті якого життя покинуло мінеральну оселю і по чало свій власний розвиток. Однак сформований еволюційний зв'язок живих орга нізмів з глинистими мінералами зберігся до теперішнього часу.

Дмитро Янковський Справді, більшість глинистих мінералів схожі з

–  –  –

мах, відрізнявся: в одних випадках виявляли шамозит, в ін процесі життєдіяльності мікроорганізмів у шаруватих ших — смектит або іліт. силікатах.

Процес аутогенного осадження глинистих мінералів у У перетворенні глин великого значення надають так зва ним "силікатним бактеріям", які відносять до роду Bacillus присутності бактерій, що сприяють розкладанню органіч ної речовини, докладно описаний на прикладі річки (рис. 5). Припускається, що "силікатні бактерії" здатні вико Ріо Солімос (Бразилія), у водах якої рясніють мул і розчи ристовувати енергію хімічних зв'язків глинистих мінералів нені неорганічні речовини та присутня багата бактеріальна для виробництва власної органіки і синтезу АТФ. Показано, флора. Дослідники показали, що на поверхні клітин бак що силікатні бактерії можуть діставати з різних глинистих терій цього природного біоценозу активно осаджуються ка мінералів окремі іони, необхідні для їхньої життєдіяльності тіони заліза, які потім служать місцем формування і росту (К, Mg, Na, Fe, Si). Найлегше витягуються рухливі катіони тонкої аутогенної мінеральної Fe Al фази силікатів різного міжшарового простору, наприклад калій. Цей процес складу. Фізико хімічна форма силікатів коливалася від зазвичай супроводжується збільшенням основних шарів майже аморфної гелеподібної структури до кристалічної мінералів, але в цілому мінералогія глин не змінюється.

фази. Гелеподібна структура за складом близька до шамози Відомий також ряд інших мікроорганізмів, що активно тової глини (залізистий хлорит), а кристалічна фаза має беруть участь у перетворенні глинистих мінералів.

каолінітовий склад. У результаті відбувається часткова або Наприклад, встановлено, що при розвитку ацидофіль них сірчаних бактерій виду Thiobacillus thiooxidans у сте повна мінералізація бактеріальних клітин і здійснюється перехід розчинених у воді сполук в осад з утворенням гли рильному середовищі, що містить кимберлит, з мінералу нистих з'єднань, переповнених залишками мінералізова вилуговуються Mg, Ca та Si, але інтенсивніше інших Mg, них бактеріальних тіл. що призводить до формування смектитових шарів. Перед Потужний осаджувальний ефект природних бактерій бачається, що глинозуванню мінералу великою мірою сприяє сірчана кислота, що накопичується Thiobacillus при утворенні глинистих осадових порід пояснюють при thiooxidans (рис. 6). У природі протікання цих процесів про липанням частинок до полісахаридного матриксу, що ото чує клітини. В результаті злипання формуються глинисті ходить дуже повільно, а сірчані бактерії різко прискорюють агрегати діаметром близько 25 мкм. Встановлено, що про цей процес.

цес осаджування прискорюється в присутності тривалент Таким чином, бактерії є активними й масовими учасни ного заліза, яке відіграє роль посередника в процесі зв'язу ками геохімічного колообігу глинистих мінералів. При цьому вання бактеріальних стінок із глинистими частками, утво вони виконують функцію біогенних каталізаторів природних рюючи агрегати глинистих часток. Інші катіони (Ca, Na, процесів. Бактерії можуть використовувати мінеральний Mg, K) також виявляють спорідненість до негативно заряд субстрат як донор або акцептор електронів, переводячи енер жених груп полісахаридного матриксу клітинних стінок і гію хімічних зв'язків в енергію АТФ. Окремі хімічні елементи каталізують осадження глинистих частинок. Припускають, глин можуть використовуватися в метаболічних реакціях.

що осадження кремнезему і шаруватих силікатів контролю ється не стільки життєдіяльністю бактерій, як органічним субстратом їхніх клітин. Останній сам по собі може запус кати процес осадження кремнезему та інших хімічних ком понентів. При цьому можуть формуватися структури, по дібні строматолітам, утворюватись кременисті породи, морфологічно схожі з фосилізованими ціанобактеріальни ми побудовами.

Бактерії і створювана ними органічна речовина спри яють накопиченню потужних товщ глинистих порід шля хом утворення різноманітних алюмосилікатних мінералів Рис. 5. Силікатні бактерії, що ізольовані із палигорськіту (А) Черкаського родовища та бентоніту (Б) Курцивського родовища (монтморилоніту, смектиту, іліту, хлоритів, каолініту та ін.).

(фото авторів) Досить цікавою є роль глинистих мінералів у фосилі зації та збереженні у копальному стані мікроорганізмів.

Так, у глинистих породах віком 2,0 млрд. років збереглися кокоїдні і ниткоподібні бактеріальні форми. У глинистих шарах виявлені копальні симбіози водоростей і бактерій, зокрема залишки ціанобактеріальних матів та інших різно видів мікробних біоплівок, що свідчить про колись поши рену тут бактеріальну флору. Серед базальтових лав в Іслан дії виявлені також біоморфні структури, мінералізовані глинистими силікатами селадонітового і смектит селадоні тового складу. Лави були занурені нижче рівня підземних вод і піддавалися впливу низькотемпературних прісних підземних джерел. Деякі з виявлених біоморфних структур близькі за розмірами бактеріям і їхнім колоніям, мінералі зованих в інших умовах. Серед них присутні разноманітні морфологічні форми: палички, кулі, нитки, півсфери, плів ки. Перераховані структури трапляються окремо або утво рюють різноманітні асоціації, зазвичай складені глинистою речовиною. Цікаво відзначити, що в елементному складі виявлених біоморфних структур калію набагато більше (до 7 8%) порівняно з фоновим вмістом цього елемента (0,2 Рис. 6. Thiobacillus thiooxidans: А — електронна мікроскопія 0,4%) у базальтах. Відомо, що калій відіграє найважливішу (х20000); Б — електронна мікроскопія (х5000); В — в біоплівці;

роль в метаболізмі живих організмів і міг акумулюватися в Г — світлова мікроскопія (х1000)

–  –  –

Рис. 9. Мікроорганізми, що заселяють глини:

А Л — мікроорганізми, ізольовані із глини Курцивського родовища;

М Н — мікроорганізми, розповсюджені в глині Дашуковського родовища (фото авторів)

–  –  –

Оскільки окремі прокаріоти можуть здійснювати біо тичне вивітрювання гірських порід, схоже з абіотичним процесом формування глинистих осадів, але яке відбува ється значно вищими темпами, привертає увагу можли вість створення штучних біофабрик по виробництву міне ралів заданого складу. У рослинництві зростання інтересу викликають "силікатні" бактерії, що збільшують урожай ність сільськогосподарських культур.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Встановлено, що деякі глини можуть гальмувати за пев них умов ріст окремих видів бактерій (Desulfovibrio vulgaris, Escherichia coli, Pseudomonas sp., бульбочкових бактерій та ін.), що пов'язують із високою концентрацією в дослідже них зразках глин алюмінію.

У свою чергу, результати інших досліджень свідчать про стимуляцію окремих видів бактерій глинами. Наприклад, встановлено стимуляцію каолінітом представників виду Рис. 12. Симбіотичні бактерії людини в гелях бентоніту Pseudomonas mendocina. Виявилось, що цей організм здат та палигорськіту (фото авторів) ний активно адсорбувати слідову кількість заліза з глини.

При цьому відбувалося розчинення Si і Al, що входять до складу глинистого мінералу.

Показано, що монтморилоніт і палигорськіт колоїдної Таким чином, існує тісний, еволюційно зумовлений дисперсності в концентрації 0,2 1,0% істотно стимулюють зв'язок між світом мікробів і глинистими мінералами літо ріст фосфатмобілізуючих ґрунтових бактерій виду Bacillus сфери та гідросфери. Цей зв'язок має величезну роль у гло subtilis. Підвищення концентрації глинистих мінералів до бальних геобіохімічних процесах, що протікають на нашій 2% супроводжується інгібуванням росту, що дослідники планеті. Взаємодія мікроорганізмів із глинистими мінера пов'язують з сорбцією на частинках мінералів глюкози і лами є одним із найважливіших питань мегабіологіі, ос фосфату і зниженням за рахунок цього поживної цінності кільки масштабна роль мікробіоти в постійному формуван середовища. Ці ж мінерали впливали на ріст і хемотаксис ні та перетворенні глин, що займають до 11% літосфери, є бульбочкових бактерій виду Bradyrhizobium japonicum. безперечною.

На наш погляд, інгібуючий вплив глин на мікроорганіз Вкрай важливим питанням є розробка ефективних ме ми, швидше за все, зумовлений різноманітними домішка тодів для практичного використання феномена взаємодії ми, які часто містять глинисті мінерали за рахунок їхньої глинистих мінералів з мікроорганізмами.

високої сорбційної активності. Наші багаторічні дослід У мікробіології препарати на основі глин, зокрема, ження показали, що глибоко очищені водні гелі бентоніту і можуть бути використані для оптимізації умов культи палигорськіту надають виражений позитивний вплив на вування мікроорганізмів, особливо облігатних анаеробів, життєдіяльність мікроорганізмів різноманітних таксоно виявлення ентеровірусів у клінічному матеріалі та об'єктах мічних груп. Нам не вдалося виявити жодного випадку зовнішнього середовища та ін. Стимулюючі та протекторні пригнічення життєдіяльності мікроорганізмів. властивості глиняних продуктів щодо відповідної мікро Певний інтерес викликає вплив глин на мікроорганізми флори, безперечно, знайдуть своє застосування для підви інших екологічних систем, перш за все, мікробіоценози щення продуктивності мікробіологічних процесів у біотех людини, що відіграють виняткову роль у підтримці її здо нології.

ров'я. Оскільки алюмосилікатні мінерали, зокрема смекти Використання препаратів, що містять спеціально ти, досить широко використовуються в складі ветеринар оброблені глинисті мінерали, буде корисним і в медицині, них і медичних препаратів, переважно як ентеросорбенти, оскільки більшість сучасних хвороб людини тісно асоційо їхній вплив на мікрофлору травного тракту людини і тва вані з мікробними факторами.

рин має велике значення.

Світогляд №1, 2013Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В. СТЕФАНИКА ПРИРОДНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТА НАПИСАННЯ КУРСОВИХ, КВАЛІФІКАЦІЙНИХ І ДИПЛОМНИХ РОБІТ для студентів IIIV курсів природничого факультету спеціальності “Біологія” Івано -Франківськ Методичні вказівки склали: к.б.н. Н.В.Шумська, к.б.н. Т.В.Багнюкова, д.б.н. В.І.Парпан, д.б.н. В.І.Лущак Затверджено на засіданні кафедри біохіміїприродничого факультету Прикарпатського університетуім. В. Стефаника...»

«УДК 631.527:63:001 БОЙКО Михайло Михайлович, ДВНЗ Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди (м. Переяслав-Хмельницький) ПРОФЕСОР В.В. КОЛКУНОВ (1866–1939) ЯК ПРЕДСТАВНИК НАУКОВОЇ ШКОЛИ АКАДЕМІКА ВУАН Є.П. ВОТЧАЛА У статті досліджено науково діяльність відомого науковця селекційної справи В.В. Колкунова. В статье исследованы научную деятельность известного ученого селекционного дела В.В. Колкунова. The article deals with scientific activity of the business of breeding scientist VV...»

«УДК 504.4: 502.7 (204) (477.64) ОСОБЛИВОСТІ СЕЗОННОЇ ДИНАМІКИ ТА ВИДОВИЙ СКЛАД МАКРОЗООБЕНТОСУ ЛІТОРАЛІ ВЕРХІВ’Я КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА Домбровський К.О., к.б.н., доцент Запорізький національний університет Досліджено макрозообентос літоралі водойм верхів’я Каховського водосховища. Проведений аналіз структурної організації угруповань макрозообентосу та видового різноманіття безхребетних різноманітних ділянок верхів’я Каховського водосховища в умовах впливу потужного промислового центру....»

«Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2014. Вып. 11. С. 165–167. УДК 502.52:582.26/27 (477.7) СЕЗОННА ФЛУКТУАЦІЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ АЛЬГОУГРУПОВАНЬ ЦІЛИННИХ ТА АНТРОПОГЕННО-ПОРУШЕНИХ БІОГЕОЦЕНОЗІВ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Щербина В. В. Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, scherbina_vv@mail.ru В статті розглянуто особливості сезонних флуктуацій видового біорізноманіття альгоугруповань цілинних та антропогенно-порушених біогеоценозів Біосферного заповідника «Асканія-Нова»....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ім. О. О. КОВАЛЕВСЬКОГО ЛАДИГІНА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 582.232: 579.8 МІКРОВОДОРОСТІ ЯК КОРМОВІ ОБ'ЄКТИ ЛИЧИНОК МІДІЙ І УСТРИЦЬ 03.00.17 – гідробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Севастополь – 2007 Дисертація є рукопис Робота виконана в Інституті біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України, м. Севастополь Науковий керівник: кандидат біологічних наук...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Методичною радою Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського Протокол № 1 від 22 вересня 2014 року Голова методичної ради _П.Н. Савчук ПРОГРАМА З БІОЛОГІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З БАЗОВОЮ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ (база 9 класів) Біологія – наука про живу природу. Різноманітність живих організмів, середовище їх існування, класифікація. Рослинний світ – складова частина природи 1. Будова та життєдіяльність рослин Основні процеси життєдіяльності рослини. Клітина,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО ВІНАРСЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА УДК 579.841.11.22 ЗАЛЕЖНІСТЬ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЛІПОПОЛІСАХАРИДІВ RALSTONIA SOLANACEARUM (Smith, 1896) ВІД ЇХ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 03.00.07 –мікробіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук КИЇВ 2002 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі біохімії мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім....»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Вознюк Наталія Миколаївна УДК 504.064.2:628.1(477)(043.3) ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ БАСЕЙНУ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ 03.00.16 екологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Житомир 2006 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті водного господарства та природокористування Міністерства освіти і науки України Науковий керівник:...»

«Бєлікова Наталія кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної реабілітації Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄВРОПИ У статті висвітлено структуру та зміст професійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації (фізичної терапії) у Польщі, Чеській Республіці та Болгарії; показано різноманітність структури вищої освіти в галузі фізіотерапії в межах національних систем освіти....»

«Т. П. Пирог, Л. Р. Решетняк, В. М. Поводзинський, Н. М. Грегірчак Чі-'ч і Ф: &і Мікробіологія ь харчових виробництв І • тшгж УДК 664(075.8) ББК 36-4 я 73 М 59 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1 4 / 1 8. 2 1 6 5 6 від 12.07.05.) Рецензенти: С. Т. Олійнічук, доктор технічних наук, академік УТА, директор УкрНДІ Сниртбіопрому; С. П. Циганков, доктор технічних наук, заступник директора з наукової роботи та нової техніки Інституту харчової хімії і технології HAH України Пирог...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»