WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Ідеї розвитку повноцінної особистості дитини у концепції В.А.Лая Людмила Веремюк Умань На початку ХХ століття вітчизняні педагоги-реформатори поглиблено вивчали ідеї зарубіжних ...»

Ідеї розвитку повноцінної особистості дитини у концепції В.А.Лая

Людмила Веремюк

Умань

На початку ХХ століття вітчизняні педагоги-реформатори поглиблено

вивчали ідеї зарубіжних педагогів-експериментаторів (пізніше педологів).

Представниками цього напрямку були В. А. Лай, Е. Мейман (Німеччина),

А. Біне (Франція), Е. Торндайк (США), вони мали на меті розв’язати проблеми

біологічного й соціального розвитку людини шляхом експериментів,

тестування. Даний етап в історії педагогіки розглядали та аналізували такі учені: Б.М. Бім-Бад, Н.В. Вейкшан, Н.М. Воскресенська, Б.Л. Вульфсон, Л.Н. Гончаров, А.Н. Джуринський, О. В.Сухомлинська, М.В. Кларін, В.П. Кравець, О.А. Кузнєцова, Н.П. Дічек, О.Ю. Рогачова, С.Л. Мендліна, К.І. Салімова та ін.

Iдеї експериментальної педагогіки висвітлено у дослідженнях сучасних українських учених: Т.М. Петрової – “Гуманізація навчально-виховного процесу у “реформаторській” педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ століття”;

Т.О. Кравцової – “Проблема вивчення дитини в реформаторській педагогіці кінця ХІХ – початку ХХ століття”; Л. О. Лисенко – “Становлення та розвиток експериментальної педагогіки в розвинутих країнах Заходу (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)” та ін.. Ознайомившись з вказаними дисертаційними дослідженнями, ми бачимо, що образ дитини у концепції В. А. Лая досліджено недостатньо, а відтак потребує подальшого аналізу.

Теорія “школи дії” німецького педагога В.А. Лая будувалася на основі знань з фізіології та психології. На думку В.А. Лая, головним принципом навчання і виховання є принцип дії, що вимагає від учителя максимального використання усіх дитячих реакцій на вплив зовнішнього середовища, розвитку усіх форм активної діяльності учнів. У діях дитини знаходять вияв її уявлення про навколишній світ. Оскільки в основі дії покладені вроджені або набуті в процесі життєвого досвіду рефлекси, то виховання і навчання у першу чергу повинні ґрунтуватися на них [1,503].

Школа дії, за В. А. Лаєм, є не трудовою школою, а школою життя. “Життя

– це не тільки слово та книга, а й повноцінне життя з його гармонічним розмаїттям вражень і проявів, із взаємним впливом між вихованцем і суспільством, врахуванням інтересів, морального характеру, і все це ми прагнемо зробити вихідним пунктом і метою навчання” [7,56].

В. А. Лай у своїй практиці виходив з того, що в основі виховання і навчання повинні лежати реакції-дії: дитина відчуває вплив ззовні, спостерігає,сприймає (die Einheit von Reiz/ Beobachtung), розумово переробляє його(Verarbeitung), й уявлення, що склалися в результаті цього відчуття виражає (Darstellung) за допомогою різних засобів. Спираючись на основні положення принципу дії, вчений зазначав, що в основі навчально-виховного процесу повинні лежати вроджені та набуті рефлекси та реакції, дії. Основну роль він відводив вираженню, яке є власне реакцією, дією, що спрямована на пристосування дитини до умов навколишнього середовища [6, 304].

Німецький педагог-реформатор розглядав дитину насамперед з біологічної точки зору, „як живу істоту, тіло і душа якої прагне до розвитку”. У даному випадку тіло він називав „сенсорно-моторним апаратом”, основою якого є нервова система, що складається з частини, що сприймає подразнення та проводить їх – чутливих нервів; з центральної частини, що переробляє подразнення – спинного та головного мозку; та рухових нервів [2, 29].

В. А. Лай уважав, що для кожного етапу розвитку дитини виховання має запропонувати певну систему подразнень. Вроджені рефлекси, реакції, інстинкти, які виявляються в грі, повинні стати основою та вихідним чинником усього виховання. Тому, на думку В. А. Лая, основним завданням вихователя, передусім, є вивчення вроджених та набутих реакцій вихованця, бо від них залежить „коло уявлень та ідей” [5, 38].

На думку педагога природні та соціальні фактори розвитку слід враховувати при вивченні дитини як індивіда та як члена життєвого середовища, оскільки саме вони обумовлюють хід і результат її виховання:

„Лише розвиток індивідуальних особливостей дозволяє рухати культуру і суспільне життя вперед. Розвиток особистих схильностей і прояв їх в будь-якій професії складає особисте щастя кожної людини зокрема. Тому ми повинні вимагати розвитку індивідуальності в інтересах окремої особистості, рівно як і для блага в цілому” [4, 288.].

Саме дослідження дитини як індивіду і як члена життєвого середовища та їхніх взаємовідносин створювали основу для експериментальної педагогіки. В.

А. Лай вказував на необхідність вивчення дитини з двох різних сторін, що дає змогу взаємодоповнювати відомості про природу дитини та створити необхідні умови для її всебічного розвитку та виховання. Педагог був переконаним, що для розвитку індивідуальності дитини є необхідним детальне обстеження її становлення (індивідуальні, природні та соціальні фактори), фізичних ознак, як вроджених так і набутих, які є результатом пристосування, особливостей образотворчої діяльності. Тому найбільш детальних результатів можна досягнути при вивченні дитини тільки на основі біології та психології, а також за допомогою експериментальних методів дослідження [3, 29].

Досліджуючи фізичний та психічний розвиток дитини, педагогреформатор одним із перших визначив коливання вроджених та набутих інстинктів, що зумовлені природними (погода, клімат, кількість тепла та світла та ін.) та соціальними факторами (традиціями, звичками) [3, 82].

На думку В. А. Лая, процес навчання має відповідати основному педагогічному принципу дії. Основою даного принципу є враження, сприйняті та перероблені у відповідності нормам логіки, етики та естетики, які на всіх ступенях виховання доповнюються зовнішнім вираженням. А вираження в свою чергу дозволяє все більше удосконалювати спостереження та переробку.

Педагог-реформатор уважав, що „ідеальне навчання повинно бути сенсорномоторним і в його основу мають бути покладені сприйняття та спостереження, утворення конкретних уявлень” [2, 41].

Отже, погляди В. А. Лая роблять важливий внесок у пізнання природи дитини та особливостей її розвитку, при якому вихідним пунктом виступає саме життя дитини з її гармонійним розмаїттям реакцій. Дослідження дитинства В. А. Лаєм дає змогу учителям краще розуміти кожного учня, сприяє самостійному вибору особистістю стратегії життя, розробці життєвих планів і програм, вибору та використанню засобів, необхідних для реалізації індивідуального життєвого проекту. "Учитися діяти" означає вчитися жити, пізнати самих себе, усвідомити свої сили й можливості, мислити вільно і критично, учитися творчості, любити світ.

Список використаних джерел Зайченко І. В. Історія педагогіки. У 2-ох книгах.Книга 1.Історія 1.

зарубіжної педагогіки. –К.: Видавничий дім “Слово”, 2010.-624с.

Лай В.А.Экспериментальная дидактика с подробным изложением учения 2.

о мускульном чувстве и воли.– Спб.,1906.–232 с.

Лай В.А. Школа действия. Реформа школы, сообразно требованиям 3.

природы и культуры. – Пг., 1920. – 158 с.

Мамонтов Я. Хрестоматия современных педагогических течений. – 4.

Харьков: Госиздат Украины, 1924.–636 с Didaktik. Ihre Grundlegung mit besonderer Rcksicht auf

5. Experimentelle Muskelsinn, Wille und Tat von Dr. W.A. Lay. 2 Auflage. – Otto Nemnich Verlag. – Leipzig. 1903 – 615 S.

Die experimentelle Pdagogik : empirische

6. Hopf Caroline.

Erziehungswissenschaft in Deutschland am Anfang des 20. Jahrhunderts / von Caroline Hopf. – Bad Heilbrunn/Obb. : Klinkhardt. 2004 – 344 S. –[Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.ulb.tu-darmstadt.de/tocs/120906848.pdf Lay W.A. Tatschule als natur- und kulturgeme Schulreform. Zugleich 7.

Anklage und Mahnruf. 2., verb. Aufl., Osterwiek/ Harz. – 1921. – 98 S.Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С. КОСТЮКА ВОРОПАЄВ Дмитро Сергійович УДК: 159.91 053.6 : 373] : 005.591.1 ОПТИМІЗАЦІЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 19.00.02 – психофізіологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка Науковий керівник:...»

«Шляхи розвитку української науки У номері: Відбулася звітна сесія загальних зборів НАН України Стан та перспективи впровадження нанотехнологій у біології і медицині Критерії якості наукових досліджень у контексті забезпечення національного інтересу Переосмислення пріоритетів космічної діяльності Укладено Генеральну угоду про науково-технічне співробітництво між НАН України та ДП НАЕК «Енергоатом» Комунальна теплоенергетика в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання № 4 (114) квітень 2015 Шляхи...»

«Збірник №63 Вип.4 Рослинництво наукових праць ВНАУ 2012 УДК: 633.15:631.52 В.Д. ПАЛАМАРЧУК, кандидат с.-г. наук Вінницький національний аграрний університет ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО ДОБРИВА «БІОМАГ» НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ В статті приводиться характеристика продуктивності та господарськоцінних ознак (висоти рослин та прикріплення качанів, стійкості до хвороб та шкідників) різних гібридів кукурудзи залежно від застосування бактеріального добрива «Біомаг». Ключові слова:...»

«Фізіологія відтвореННя УДК 612 денисюк п.в., кандидат біологічних наук Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН детерміНація статі Шляхом використаННя осцилЮЮчих умов середовиЩа Рецензент – кандидат сільськогосподарських наук О.Г.Чирков У сучасних умовах інтенсивного промислового ведення тваринництва стало вигідно отримувати тварин переважно однієї статі. Указати на ще один спосіб детермінації статей – мета даної роботи. Матеріалом її стали статті, що стосуються даної проблеми, у...»

«ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УААН КЛІЩ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ УДК 616.36-002-099-092.9-065.616-008.92-053 ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ОКИСНЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА УМОВ ТОКСИЧНОГО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ТА СПОСОБИ ЇХ КОРЕКЦІЇ 03.00.04 біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Львів 2003 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Тернопільській державній медичній академії ім.І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України. Науковий консультант доктор медичних наук,...»

«УДК 594.1:591.5 А.П. Стадниченко, доктор біологічних наук, професор; Л.М. Янович, кандидат біологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ВПЛИВ ГІДРОХІНОНУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ВМІСТ ПІРОВИНОГРАДНОЇ КИСЛОТИ В ОРГАНАХ НУТРЯНОГО МІШКА UNIO CONUS (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) У статті висвітлено вплив гідрохінону у концентраціях, які відповідають 2 ГДК, 5 ГДК, 10 ГДК, на вміст піровиноградної кислоти у гепатопанкреасі і гонадах U. conus за різної тривалості...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 20 УДК 632.51 КУРДЮКОВА О.М., кандидат біол. наук, доцент Луганський національний університет імені Тараса Шевченка e-mail: asfodelina@ro.ru ШКІДЛИВІСТЬ НЕТРЕБИ ЕЛЬБІНСЬКОЇ (XANTHIUM ALBINUM (WIDDER) H. SCHOLZ) ТА ХІМІЧНІ ЗАХОДИ ЇЇ КОНТРОЛЮ В ПОСІВАХ СОНЯШНИКА У статті наведено результати польових дослідів шкідливості нетреби ельбінської та ефективності контролю її та інших бур’янів за допомогою гербіцидів в умовах...»

«АГРАРНА ЕКОНОМІКА УДК 504:637.12 ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ ВИРОБНИЦТВА ВИСОКОЯКІСНОГО МОЛОКА (НА ПРИКЛАДІ ОКРЕМИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ) Маменко О.М., Портянник С.В. Харківська державна зооветеринарна академія В статті висвітлено результати досліджень з оцінки екологічного ризику регіонів України, особливо Полтавської області, де було проведено науково-господарські досліди з виробництва екологічно безпечного молока. Запропоновано способи реалізації концепції екологічної безпечності виробництва...»

«РОСЛИННИЦТВО УДК: 631.8:631.527.5.:633.15:632 В.Д. ПАЛАМАРЧУК, кандидат с.-г. наук, доцент М.І. ПОЛІЩУК, кандидат с.-г. наук, доцент О.Д. ПАЛАМАРЧУК, магістрант Вінницький національний аграрний університет ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ДО СТЕБЛОВОГО КУКУРУДЗЯНОГО МЕТЕЛИКА У статті приводиться характеристика стійкості різних гібридів кукурудзи до стеблового кукурудзяного метелика залежно від системи удобрення. Приведена залежність кількості пошкоджених стебловим...»

«УДК 657 АУДИТ ДОСТОВІРНОСТІ СТАТЕЙ БАЛАНСУ, ПОВ’ЯЗАНИХ З СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ Подолянчук О.А., асистент Вінницький державний аграрний університет Висвітлено методологічний аспект аудиту щодо біологічних активів. Обґрунтовано мету та послідовність незалежної перевірки достовірності статей балансу „Довгострокові біологічні активи” та „Поточні біологічні активи”. Постановка проблеми. Світова економічна наука та практика виробили універсальне джерело інформації про фінансовий стан...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»