WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ВІДГУ К офіційного опонента на ди сертацію Басараба Руслана Ігоровича на тему “ Організаційно-правові засади діяльності Генерального прокурора У к р а їн и ”, подану до захисту на ...»

-- [ Страница 1 ] --

До спеціалізованої вченої ради

Д 26.730.01

Націонал ьної а кадемії

прокуратури України

ВІДГУ К

офіційного опонента на ди сертацію Басараба Руслана Ігоровича на

тему “ Організаційно-правові засади діяльності Генерального

прокурора У к р а їн и ”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня

кандидата юрид ични х наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій;

прокуратура та адвокатура (м. Київ, 2015)

А кт уальніст ь обраної теми. Дисертація Басараба Руслана Ігоровича мас науково-теоретичну і практичну значимість. її актуальність окреслюється, насамперед, важливістю досліджуваної проблематики для вироблення основних напрямів прокурорської діяльності в Україні.

Сучасний стан реформування органів прокуратури в Україні, що має чітко визначений Європейський вектор та ряд правових, економічних, політичних та інших державотворчих процесів в нашій державі ставлять перед суспільством завдання щодо суттєвих перетворень, зокрема, і в органах прокуратури.

Визначальним кроком на цьому шляху стало прийняття в жовтні 2014 року Закону України «Про прокуратуру», який набрав чинності 15 липня 2015 року. Вказаний Закон передбачає суттєві зміни та трансформацію прокуратури в напрямку підвищення ефективності її діяльності та зміцнення законності в державі. Новели закону потребують наукового осмислення та вироблення належних рекомендацій щодо організації роботи як в цілому в прокурорській системі, так і визначення організаційно-правових засад діяльності очільника прокуратури України.

Беззаперечною на сьогодні є важливість наукового пізнання та розкриття ролі Генерального прокурора України, визначення особливостей його правового статусу та окреслення основних напрямів удосконалення управління системою органів прокуратури в Україні. Залишається відкритим питання визначення засад демократизації органів прокуратури та реального забезпечення незалежності діяльності керівника прокурорської системи в Україні. Слід констатувати той факт, що лише комплексне опрацювання теоретичних та прикладних аспектів діяльності Генерального прокурора сприятиме з ’ясуванню змісту його діяльності, змісту процесів та відносини, які виникають у зв’язку з реалізацією ним управлінських повноважень.

В науці питання, що стосуються визначення правового статусу Генерального прокурора України, засад його діяльності, специфіки його повноважень розкривалися у дослідженнях таких учених, як: В.Б. Авер’янов, Ю.ГІ. Аверін, Г.В. Атаманчук, О.М. Бандурка, В.Г. Бессара

–  –  –

підходів до розкриття його організаційно-правових засад, визначення системи вимог, що встановлюються до осіб, які претендують на зайняття такої посади, і виокремлення ключових напрямів підвищення ефективності реалізації адміністративних повноважень Генерального прокурора України.

Дисертаційне дослідження Р.І. Басараба здійснювалось відповідно до Плану заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого Указом Президента України від 12 січня 2011 року № 24/2011. Дисертацію підготовлено згідно з планом наукової роботи Національної академії прокуратури України за темою «Правові основи діяльності органів прокуратури та їх реалізації в національному законодавстві».

Ступінь обґрунт ованост і наукових полож ень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Робота, запропонована Р.І. Басарабом, характеризується системним підходом до предмету дослідження. Структурно дисертація складається із вступу, трьох розділів, нерозривно пов’язаних між собою, висновків, списку використаних джерел та додатків. Структура повністю відповідає цілям і задачам дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі проблеми, визначені автором.

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, підтверджується також критичним аналізом наявних літературних джерел юридичного, методологічного, філософського спрямувань з проблематики організаційноправових засад діяльності Генерального прокурора України. Список джерел містить 212 найменувань.

Високий ступінь вірогідності і наукової обгрунтованості результатів виконаного дослідження забезпечено також використанням відповідних наукових методів - компаративістики, системного аналізу і синтезу, логікосемантичного методу, формально-юридичного, соціологічного та інших.

Більше того, ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, визначається й тим, що вони підтверджуються глибоким аналізом чинних правових норм і загалом є переконливими. Все це дозволило дисертанту сформулювати ряд важливих наукових положень, висновків та рекомендацій.

Вагомим є висновки, зроблені у дисертації, зокрема щодо нового порядку внесення до Верховної Ради України кандидатів на посаду Генерального прокурора України (одночасне внесення кількох кандидатів);

авторський підхід до визначення форм діяльності Генерального прокурора України як нормативно врегульованих допустимих зовнішніх способів вираження його повноважень (прав та обов’язків) у процесі реалізації управлінських функцій, які мають виключний характер та адміністративну спрямованість; характеристика представницької ролі Генерального прокурора України щодо взаємовідносин органів прокуратури України з іноземними і міжнародними установами, організаціями та інституціями.

Зокрема, розкрито його повноваження у якості суб’єкта публічних відносин, який відстоює, представляє та захищає інтереси прокуратури як самостійного правоохоронного органу. Важливим моментом є удосконалення системи нормативно-правового регулювання, що регламентує питання правового статусу Генерального прокурора України, яка включає зовнішню та внутрішню нормативні бази; системи основних форм управлінської діяльності Генерального прокурора України, яка включає в себе організаційно-управлінську та нормативно-управлінську діяльність; поняття і систему методів діяльності Генерального прокурора України, з зазначенням, що вказана система формується з імперативного, заохочувального, виховного та рекомендаційного методів; системи гарантій незалежності в діяльності Генерального прокурора України, яка включає ряд факторів фінансового, нормативного й етичного спрямування. Доцільним було подальше розроблення питань, щодо періодизації розвитку правового статусу Генерального прокурора України та визначено, що основними етапами є: доба національно-визвольного руху (1917-1921 рр.); доба входження України до складу СРСР (1921-1991 рр.); доба формування прокуратури в незалежній Українській державі (1991-2014 рр.); новітній етап розвитку прокуратури в Україні (2014 р. - по теперішній час);

змістовного наповнення правового статусу Генерального прокурора України крізь призму його адміністративних функцій, що є чітко регламентованими та спрямованими на забезпечення належної діяльності всієї системи органів прокуратури України; визначення основних напрямів удосконалення організаційно-правових засад діяльності, зокрема вирішення питань стосовно нормативного, методично-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Генерального прокурора України; позиції щодо необхідності наділення Генерального прокурора України правом законодавчої ініціативи; щодо визначення системи критеріїв, що встановлюються до осіб, які претендують на зайняття посади Генерального прокурора України.

Д ост овірніст ь і новизна наукових полож ень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисерт ації не викликає сумнівів.

Положення дисертації ґрунтуються на об ’єктивних теоретичних дослідженнях, висновки є достовірними та базуються на теоретичних судженнях автора. Цінним є те, що дисертація має безпосередньо практичну спрямованість. Так, практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в тому, що сформульовані Р.І. Басарабом пропозиції та рекомендації можуть бути корисними у науково-дослідній сфері - для подальших наукових досліджень організації і управління в органах прокуратури України (Акт про впровадження наукових розробок дисертаційного дослідження в наукову роботу Національної академії прокуратури України від 2 квітня 2015 року); в правотворчості - для подальшого вдосконалення законодавства, що регулює діяльність органів прокуратури (Довідка про впровадження у правотворчу діяльність результатів дисертаційного дослідження від 23 квітня 2015 року № р-43); у б

–  –  –

централізовану систему прокуратури України перед іншими органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, а також з судовими органами інших держав та міжнародними організаціями.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Так, Генеральний прокурор України бере участь у пленарних засіданнях Верховної Ради України, засіданнях комітетів і комісій Верховної Ради, Ради національної безпеки і оборони України, з ’їздах суддів України з метою інформування цих органів про стан законності і участі в обговоренні питань зміцнення правопорядку (стор. 59-60 дисертації).

Важливим є визначення автором дисертації і загального кола функцій Генерального прокурора України, серед яких: 1) функція організації роботи та управління; 2) функція керівництва; 3) функція планування; 4) функція прогнозування; 5) функція нагляду і контролю; 6) нормотворча функція в сфері прокуратури; 7) установча функція; 8) функція представництва (стор.

63 дисертації).

Вагомим здобутком даної дисертаційної роботи є розкриття змісту гарантій діяльності Генерального прокурора України (стор. 92 - 103 дисертації).

У дисертаційній розробці мені імпонує позиція автора, щодо визначення правового статусу Генерального прокурора України, під яким він пропонує розуміти конституційно та законодавчо визначену взаємодоповнюючу систему прав, обов’язків, повноважень, функцій та завдань інституту Генерального прокурора України, а також принципів та гарантій його діяльності. При цьому, структурними елементами правового статусу Генерального прокурора України є: 1) система прав та обов’язків;

2) повноваження; 3) система завдань та функцій; 4) принципи та гарантії діяльності (стор. 108 дисертації).

Дисертант вірно акцентує на питанні визначення кваліфікаційних вимог, які висуваються до кандидата на пост Генерального прокурора України обумовлюються його призначенням та завданням (стор. 115-116 дисертації).

Цікавим і цінним у науковій розробці є авторські пропозиції щодо визначення методів діяльності Генерального прокурора України, під якими він розуміє як прямо передбачені законодавством, так і вироблені практикою сукупність конкретних засобів і прийомів, які застосовуються Генеральним прокурором України в процесі реалізації повноважень, з метою організації, координації та контролю, як керівника, централізованої системи органів прокуратури України (стор. 138 дисертації).

Важливе значення для практики є пропозиція щодо того, що Генеральний прокурор України повинен взяти на контроль питання постійного підвищення професіоналізму підпорядкованих йому прокурорів.

Автор вважає, що ефективним буде проведення систематичних перевірок прокурорів у формі тестувань, екзаменування, атестацій і т.п. Таким чином, вважаємо, що потрібно Закон України «Про прокуратуру» доповнити статтею, яка визначає обсяг обов’язків Генерального прокурора України, одним з яких повинен бути обов’язок щодо контролю за систематичним підвищенням професіоналізму усіх підпорядкованих йому прокурорів (стор.

179-180 дисертації).

П овнот а викладу наукових полож ень дисерт ації в опублікованих працях. Основні положення та висновки, що містяться у дисертації, повно відображені 5 наукових статтях, які опубліковані у фахових виданнях України, 2 статті, що вийшли друком в іноземних журналах, та 3-х тезах доповідей на науково-практичних конференціях. Тексту дисертації у повній мірі відповідає зміст автореферату.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Економіка транспортного комплексу, вип. 20, 2012 77 Література 1. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер; пер с англ.; под ред. В. Д. Щетинина. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.2. Шкардун В. Д. Методика исследования конкуренции на рынке / В. Д. Шкардун, Т. М. Ахтямов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. – № 4. – С. 44–45.3. Носова Н. С. Конкурентная стратегия кампании, или Маркетинговые методы конкурентной борьбы / Н. С. Носова. – М. : ООО «ИТК «Дашков и К°», 2009....»

«Міністерство освіти і науки України Українська академія друкарства Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ Й АУДИТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ» 26–28 листопада 2014 р., м. Львів Львів 2014 УДК 658+655.41(075.8) ББК 65.9(2) Ш 331 Рекомендовано до друку Вченою радою Української академії друкарства (протокол №3/655 від 20.11.2014 р.) УПОРЯДНИК д-р екон....»

«УДК 81'42 СПЕЦИФІКА КАТЕГОРІЙ АДРЕСАНТ І АДРЕСАТ У ПРОФЕСІЙНОМУ ДИСКУРСІ Колесникова Ірина Анатоліївна, канд. філол. наук, доц. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Стаття присвячена аналізу специфіки категорій адресант і адресат у професійному дискурсі і визначенню кваліфікаційних ознак цих категорій. Пропонується характеристика типів адресантів і адресатів у цьому дискурсі, отримана в результаті вивчення спеціальних українських, англійських та російських...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» (УКРАЇНА) БАТУМСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ (ГРУЗІЯ) ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЗВ’ЯЗКУ (ЛАТВІЯ) УНІВЕРСИТЕТ ОНТАРІО ІНСТИТУТ ТЕХНОЛОГІЙ (КАНАДА) НАУКОВИЙ ПАРК КНЕУ(УКРАЇНА) Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 19—20 листопада 2015 р. УДК 005.93+658.1+330.341.1 ББК 65.291.213я43 С 83 Стратегія підприємства: результативність за умов...»

«Держава і право · Випуск 60 238. 13. Harbers I. Democratic deepening in Third Wave democracies: Experiments with participation in Mexico City / I. Harbers // Political Studies. – 2007. – Vol. 55. – Р. 38-58. 14. Rodrik D. After neoliberalism, what? / D. Rodrik // Paper presented at BNDES seminar on New Paths of Development. – Rio de Janeiro, 2002. 15. Stiglitz J. More instruments and broader goals: Moving towards the Post-Washington сonsensus/ J. Stiglitz // WIDER Annual Lecture, Helsinki,...»

«УДК 658.012 А. М. Пасічник, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри транспортних систем та технологій Академії митної служби України, академік МАКНС І. В. Нестеренко, інспектор ВМО у м. Лисичанську Енергетичної регіональної митниці В. А. Пасічник, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного моделювання Дніпропетровського національного університету, експерт МАКНС Я. С. Добриніна, курсант Академії митної служби України ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГТС...»

«Економічні науки процессов. Однако как реструктуризация предприятия, так и реинжиниринг его бизнес-процессов (одного или нескольких, основных или вспомогательных) являются инструментами его эффективной и конкурентоспособной его деятельности.Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования можно отметить: – проведенное исследование показало неоднозначность подходов к определению сущности категории «реструктуризация предприятия» и «реинжинириг бизнес-процессов предприятия»; –...»

«Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації КЗ Львівської обласної ради Львівська обласна наукова медична бібліотека Довідково-бібліографічний відділ НОВІ К Н И Г И, що надійшли у КЗ ЛОР ЛОНМБ за січень-березень 2015 р. Львів – 2015 Укладач: Новицька І.М.Відповід. за випуск: Лозинська С.С. Сайт Департаменту охорони здоров'я http://guoz.lviv.ua Сайти КЗ ЛОР Львівська обласна наукова медична бібліотека: http://www.lvonmb.narod.ru або http://www.lonmb 13 ucoz.ua...»

«УДК 631.153:016(477) ПАНАСЮК Броніслав Якович, академік УААН, професор, доктор економічних наук, заслужений економіст України, професор кафедри Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана (м. Київ) УКРАЇНЕЦЬ – ІЛЛЯ РОМАНЕНКО У статті автор ділиться особистими спогадами про І. Н. Романенка – ученого з аграрної економіки, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, завідувача кафедри економіки сільського господарства Української сільськогосподарської академії, організатора...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2015. – №1(11) УДК 349.2 Вишновецька С. В. доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права і процесу (Юридичний інститут Національного авіаційного університету) ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ1 В основі поділу зайнятості на стандартну і нестандартну лежить специфіка організації трудового процесу, що набуває різних форм. У науковій літературі нестандартна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»