WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ВІДГУК офіційного опонента на дисертаційну роботу Ладонько Людмили Степанівни на тему: «Формування інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України», подану на здобуття ...»

-- [ Страница 1 ] --

Спеціалізованій вченій раді Д 79.051.01

в Чернігівському національному

технологічному університеті

Міністерства науки і освіти України

14027, м. Чернігів,

вул. Шевченка, 95

ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу Ладонько Людмили Степанівни

на тему: «Формування інноваційного потенціалу промисловості в

регіонах України», подану на здобуття наукового ступеня доктора

економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і

регіональна економіка

1. Актуальність теми дисертації та її зв’язок з науковою тематикою.

У якості центрального елементу реального сектору регіональної економіки країни виступає виробнича система, головною функцією якої є здійснення процесу перетворення вихідних ресурсів у кінцевий результат (продукт, технологію, послугу). Втім, наявність ресурсної складової в межах стратегічного потенціалу, навіть, за умови її ефективного використання не гарантує її корисності для забезпечення сталого економічного розвитку, оскільки не кожен ресурс може бути представлений як потенціал, а складовими потенціалу можуть бути не лише реальні, а й приховані потенційні резерви та можливості. Таким чином, умовою освоєння як наявного масштабу стратегічного потенціалу промисловості, так і інноваційного потенціалу промисловості в регіонах - є їхня доступність, визначеність та справедливість розподілу, технологічна сприйнятливість, інноваційна спрямованість.

Зазначене вище підтверджує необхідність формування нової парадигми управління розвитком інноваційного потенціалу промисловості в регіонах на сучасному етапі розвитку національного господарства, де, у більшій мірі, слід врахувати чинники впливу зовнішнього середовища (у т. ч., і глобалізації), як такі, що обмежують повноцінне функціонування реального сектору регіональної економіки держави на основі дії загальновідомих економічних законів та закономірностей регіонального розвитку.

Актуальність теми дослідження Ладонько Л. С., зумовлена недостатнім ступенем розробки теоретико-методологічних підходів до формування, нарощення та раціоналізації використання інноваційного потенціалу реального сектору регіональної економіки, з одного боку, та важливістю результатів науково-прикладних розробок щодо забезпечення соціальноекономічного зростання регіональних соціально-економічних систем держави, з іншого, що свідчить про необхідність подальшого системного дослідження визначеної наукової проблематики.

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації, їх достовірність та новизна.

Зміст дисертації, структура та виклад науково-прикладних розробок свідчать про завершеність наукового дослідження, в якому розв'язано актуальне науково-практичне завдання, яке формалізовано автором. За результатами детального вивчення матеріалів, можна підтвердити, що основні наукові положення, висновки і практичні рекомендації, які викладені у дисертації Ладонько Л. С. є логічними та послідовними.

Всі наукові положення є аналітично обґрунтованими та доведеними.

Достовірність розроблених теоретичних положень дисертації підтверджена впровадженнями в практичну діяльність. Зокрема:

- вперше запропонована (с. 27-31), дефініційно оформлена (с. 75-77) системно-універсальна концепція формування, нарощування та раціоналізації використання інноваційного потенціалу промисловості в регіонах, що базується на синхронному застосуванні принципів системного, процесного, структурно-інформаційного, когнітивно-інформаційного та ресурснофункціонального підходів.

- обґрунтовано механізм формування та реалізації стратегічного управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів України (с. 52-54), розроблена методологічна схема реалізації дії механізму формування та реалізації стратегічного управління розвитком інноваційного потенціалу промисловості в регіонах (263-268);

- вперше розроблена та запропонована замкнена чотирьохкомпонентна схема системного аналізу результатів розбудови і впровадження у практику системи стратегічного управління розвитком інноваційного потенціалу промисловості в регіонах та його прогнозування (с. 296-297). Це обумовило визначення основних напрямів дослідження і обґрунтування єдиного критерію оцінювання масштабів розвиненості інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України (с. 282-283);

- вперше сформульовано та обґрунтовано концептуально-аналітичний підхід до формалізації чотирьохрівневої моделі інноваційного потенціалу промисловості в регіонах, що передбачає використання цільових елементів системи стратегічного управління у якості визначальних компонент, визначених за наслідками формалізації структурних модельних рішень, репрезентованих із урахуванням вагомості їхнього впливу для відтворення інноваційних відзнак функціонування: інтелектуальної; ресурсної;

інституціональної; інфраструктурної (с. 336-340);

- побудовано структуру системи стратегічного управління розвитком інноваційного потенціалу промисловості в регіонах у тривимірній площині реалізації дії чотирнадцяти її підсистем, розмежованих за трьома потенційнофакторними основами: цільовою, забезпечуючою та функціональною (с. 108-114).

- визначені базові принципи формування підмеханізмів стратегічного управління розвитком і освоєнням інноваційного потенціалу промисловості в регіонах, а саме: наукова обґрунтованість, сталість, цілеспрямованість, комплексність, об’єктивність, системність, субсидіарність, транспарентність, соціальна орієнтованість, динамічна рівновага. Доведено, що систему базових принципів стратегічного управління розвитком інноваційного потенціалу промисловості в регіонах доцільно доповнити специфічними принципами, а саме: алокаційності, селективності, гнучкості, евристичності, фрактальності, гнучкості, адаптивності, безперервності, достатності, повноти, збалансованості (с.128-130);

- класифіковано різні за природою фактори впливу на процеси формування, нарощення та раціоналізацію використання інноваційного потенціалу промисловості в регіонах, що передбачає їхнє розмежування за трьома площинами: напрямом дії, результативністю дії, тривалістю впливу (с. 149-156);

- розроблено системно-універсальну технологію стратегічного управління та добір оптимізаційного складу її засобів, принципів, методичних підходів, прикладного інструментарію, моделей і методів (с. 121обґрунтовано пріоритетні напрями локалізації зусиль, на яких слід сконцентруватися суб’єктам управління, які опікуються питаннями формування інноваційного потенціалу промисловості в регіонах, що полягають у формуванні організаційно-економічних та нормативно-правових передумов шляхом удосконалення законодавчої бази та залучення адміністративного ресурсу; форсованому переходу до виробництва інноваційно-інформаційного типу, заснованому на розвитку інноваційних технологій; впровадженні організаційно-економічного підходу до визначення масштабів інноваційного потенціалу в системі стратегічного потенціалу;

пошуку можливостей ущільнення інтеграційних процесів між регіонами та підвищення ступеню інкорпорованості реального сектору до світогосподарської системи; використанні прикладного інструментарію із оцінювання та прогнозування вимірів розвиненості інноваційного потенціалу (с. 76-84);

- удосконалено організаційно-економічний підхід до визначення базових характеристик і здатностей промисловості в регіонах, що передбачає ідентифікацію вимірів їхньої залежності від трьох можливих станів інноваційного потенціалу: нерозвинені масштаби; достатні масштаби;

розвинені масштаби (с. 271-272);

- визначено та сформульовано змістовність етапів формування інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України, за якими у часовій та вертикальній площинах є можливим інтегрувати сукупність ресурсів, резервів та можливостей РСРЕ із процесами забезпечення надійності та збалансованості його функціонування при постійному нарощенні суспільно-політичних та військово-економічних загроз і ризиків українському державотворенню (с. 354-355);

- результатом детального розроблення авторських методик, обґрунтованості методологічних засад формування інноваційного потенціалу промисловості в регіонах стало розроблення концептуальних засад формування оптимальної для України стратегії управління розвитком інноваційного потенціалу промисловості в регіонах (с.364-367), об’єктивність яких засвідчено перевіркою на адекватність побудованого до 2020 р. його прогнозу (с.370-373).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- за прогнозом інтелектуального, ресурсного, інституціонального та інфраструктурного забезпечення ІППР сформовано стратегічний набір реалізації оптимізаційного складу промислових політик різної природи до 2020 року як у межах промисловості України у цілому, так і для 9 регіонів України (с.370-373);

- побудовано та доведено адекватність структурно-логічної схеми інституціонального вирішення проблем щодо формування інноваційного потенціалу промисловості в регіонах в Україні. Запропоновано до запровадження у практику управління на трьох рівнях (національному, на рівні видів економічної діяльності та регіональному) колегіального органу профільних Міністерств і відомств України - Раду з розвитку продуктивних сил та управління інноваційними проектами. Визнано, що суб’єкти управління, які здійснюватимуть керівництво в межах Ради – повинні входити до Колегій відповідних Міністерств України (с. 376-379).

3. Теоретико-методологічна та практична значущість результатів.

Дисертантом розроблено та обґрунтовано теоретичні методологічні положення, практичні рекомендацій щодо нового вирішення науковоприкладної проблеми формування інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України, що охоплює одночасно всі чинники, перешкоди та фактори впливу на інноваційний потенціал, а не один із них за рахунок іншого, перетворивши у замкнутий циклічний процес діагностики, прогноз макроекономічних показників та контроль за відхиленнями, корегування загальних і специфічних вимог до інноваційного потенціалу, регулювання та удосконалення набору стратегій.

Теоретичне значення отриманих результатів полягає у збагаченні основ сучасної теорії розвитку продуктивних сил і регіональної економіки при обґрунтуванні нової парадигми відносно застосування системноуніверсальних підходів до стратегічного управління розвитком інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України.

Встановлено сутність та зміст важливих категоріальних понять, зокрема: «інноваційний потенціал промисловості в регіонах», «технологія стратегічного управління», «інноваційна управлінська технологія стратегічного управління процесами формування інноваційного потенціалу промисловості в регіонах системно-універсального типу»; введено в практику аналітичних розрахунків такі показники, як «інформаційна ємність реального сектору регіональної економки», значення якого відтворює вихідні характеристики інтелектуальної підсистеми та «інформаційна ефективність функціонування промисловості в регіонах», виявлено та класифіковано його складові елементи.

Визначено найвагоміші чинники, перешкоди та фактори впливу на масштаби розвиненості інноваційного потенціалу, здійснена їх систематизація. Розкрито закономірності об’єктивізації призупинення сповзання регіональних промислових комплексів України до неперспективних конусів розвитку. Визначено змістовні характеристики пріоритетних напрямів локалізації зусиль державними і регіональними корелянтами в напрямі залучення до процесів формування інноваційного потенціалу промисловості в регіонах ендогенних важелів.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ На правах рукопису Остапенко Андрій Валентинович УДК 338.246:629.341 ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ АВТОБУСОБУДІВНОЇ ПІДГАЛУЗІ УКРАЇНИ 08.00.03 – економіка та управління національним господарством Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дисертація є ідентичною іншим Науковий керівник примірникам дисертації Красноносова Олена Миколаївна В.о. вченого секретаря спеціалізованої кандидат економічних наук,...»

«Економічні науки УДК 658.8:331.108 Н. І. МАЙОРОВА Хмельницький національний університет ПРАКТИЧНА АДАПТАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВНУТРІШНЬОГО МАРКЕТИНГУ ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ОБ’ЄКТУ Стаття присвячується застосуванню технології внутрішнього маркетингу та її адаптації до системи управління персоналом конкретного промислового підприємства. Досліджується матеріальна, кар’єрна, професійна і моральна задоволеність персоналу промислового підприємства. Визначаються напрямки посилення...»

«УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ На правах рукопису ХЛИСТУН Ольга Анатоліївна УДК 338.27 : 334/024-027 [658.586] : 631.145 ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник: Митяй Оксана Василівна, кандидат економічних наук, доцент Умань – 2015...»

«УДК 536.532 О. Кочан НДІ Інтелектуальних комп’ютерних систем Тернопільського національного економічного університету ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПОХИБКИ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З КЕРОВАНИМ ПРОФІЛЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ © Кочан О., 2009 Описано методику та результати експериментальних досліджень методичної похибки термоелектричного перетворювача з керованим профілем температурного поля вздовж електродів головної термопари. Отримані результати порівняно з теоретичною оцінкою...»

«УДК 636.2.083.033:631.14 О.С. Василець, спеціаліст Інститут тваринництва НААНУ Є.І. Чигринов, д-р с.-г. наук, професор Харківська державна зооветеринарна академія РІВЕНЬ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА М’ЯСА ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ Постановка проблеми. Продовольча забезпеченість країни в значній мірі залежить від ефективного виробництва основних продуктів харчування. Особливе значення при цьому має виробництво м’яса, тому необхідність наукового...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Ралко Олександра Сергіївна УДК 338.12:664 Організаційний розвиток підприємства та критерії його ефективності Спеціальність 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ НУХТ 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному університеті харчових технологій...»

«Економічні науки N ( c ) = N прод Т + (t Т в ), (5) де N ( c ) – обсяг продукції у сфері споживання після збільшення об’ємів виготовлення продукції підприємством, нат. од./рік. У даному випадку, коли підприємство планує збільшити інтенсивність виготовлення продукції, функція життєвого циклу запишеться таким чином: П t, 0 t T p (a ); (6) N прод t = N прод Т, Т р t Т в (b); N прод Т + (t Т в ), Т в t Т ц (c). Звичайно, збільшувати обсяги виробництва продукції можна і швидше від періоду Т в....»

«Держава і право · Випуск 60 УДК 347.12 Є. Ю. СОБОЛЬ ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАбЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТОВАНОСТІ ОСІб З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ Акцентується увага на різних наукових підходах щодо розуміння поняття «соціальна адаптація». Соціальна адаптація особи з інвалідністю розглядається передусім як активний паритетний взаємозв’язок суспільства та особи, який направлений на з’ясування соціумом можливих умов пристосування до суспільного життя кожного окремого індивіда; приведення поведінки особи до...»

«УДК 339.5 Шкіль Н.Г. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ВИМІРІВ Стаття присвячена виявленню тенденцій та імперативів розвитку міжнародного бізнесу на сучасному етапі. Виявлено, що при здійсненні міжнародної підприємницької діяльності ф ірми можуть вибирати один або декілька видів міжнародного підприємництва або методів інтернаціоналізації, до яких належать такі: експор т та імпорт товарів і послуг; неформальні Стратегічні...»

«УДК 37.013.43 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНІЙ ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ Полякова Я.В., к. пед. н., доцент Макіївський економіко-гуманітарний інститут У статті розглядаються тенденції розвитку релігійної освіти у Великій Британії, а саме особливості впровадження релігійної освіти в мультикультурному суспільстві, а також інтерпретативний та діалоговий підходи до вивчення релігії в британських школах. Ключові слова: мультикультурність, мультикультурна освіта, релігійна освіта....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»