WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Науковий вісник Ужгородського університету 2015 УДК 65.011.4 Соколов О.Є. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ У статті розглянуто питання щодо визначення ...»

-- [ Страница 1 ] --

Науковий вісник Ужгородського університету 2015

УДК 65.011.4

Соколов О.Є.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

У статті розглянуто питання щодо визначення дефініції поняття «ефективна діяльність підприємства», проведено дослідження умов забезпечення ефективної діяльності, розроблено укрупнену схему алгоритму формування сучасних напрямів (заходів) забезпечення ефективної діяльності підприємств машинобудування в умовах нестабільного зовнішнього середовища, надано рекомендації щодо впровадження розробленого методичного підходу у практичну діяльність підприємств.

Ключові слова: ефективна діяльність, машинобудівне підприємство, результативні показники, укрупнена схема, напрями (заходи) забезпечення ефективної діяльності.

Постановка проблеми. Сучасні умови господа- діяльності підприємств, надаються рекомендації щодо рювання вітчизняних промислових підприємств харак- забезпечення ефективної роботи підприємств, які не батеризуються вельми значною мінливістю, невизначеніс- зуються на сучасних науково-методичних підходах.

Постановка завдання. Метою статті є визнатю зовнішнього середовища та, найчастіше, негативним впливом його чинників. У той же час після підписання чення дефініції поняття «ефективна діяльність», доУкраїни Угоди з Євросоюзом для підприємств-товаро- слідження умов її забезпечення, розробка алгоритму виробників з’явилися нові можливості щодо виходу на формування сучасних напрямів (заходів) забезпечення європейські ринки збуту промислової продукції. Від- ефективної діяльності машинобудівних підприємств.

Виклад основного матеріалу. Провідна роль у новлювання промислового комплексу країни сьогодні потребує забезпечення стабільного ефективного висо- вирішенні питань відбудови економіки України належить коприбуткового функціонування машинобудівних під- машинобудівному комплексу, який є основою економіки приємств. Розвиток машинобудівних підприємств на будь-якої країни. Неможливо не погодитися із науковцявсіх стадіях життєвого циклу базується на забезпечен- ми, які вважають, що сучасний етап розвитку ринкових ні ефективної діяльності їх основних функціональних відносин у нашій країні вимагає від машинобудівних сфер, а саме маркетинговій, виробничій, інноваційно- підприємств активних дій з підвищення ефективності інвестиційній, трудовій, логістичній, фінансовій. їх функціонування, пошуку нових шляхів забезпечення Аналіз останніх досліджень і публікацій. ефективної діяльності [4, 8]. Лише висока ефективність Розвиток ринково-орієнтованої вітчизняної системи може забезпечити конкурентоспроможність підприємгосподарювання потребує результативної діяльності ства, а внаслідок цього – його стійкий розвиток.

підприємств-товаровиробників, які змушені само- Поняття ефективної діяльності підприємства, безстійно приймати обґрунтовані рішення щодо свого умовно, пов’язане із поняттям ефективності, але є певні подальшого перебування на ринку. За цих умов за- відмінності. На це звертають увагу у своїх працях екогострюється проблема підвищення ефективної діяль- номісти-науковці П. І. Перерва, С. А. Мехович, М. І. Поності машинобудівних підприємств, котрі створюють горєлов, Л.В. Бескоровайна [10, 11]. У монографії [6, с.

основу промисловості країни, а на практиці важливим 117 ] приведено таке авторське визначення: «Ефективна стає завдання пошуку дійових напрямів забезпечення діяльність підприємства – це така діяльність, що забезх ефективного функціонування. печує зростання ефекту та ефективності від реалізації За результатами проведеного аналізу спеціаль- комплексу організаційно-економічних, науково-технічної літератури проблеми дослідження було встановле- них та екологічних заходів у різних функціональних но, що науковці приділяють увагу розгляду цілої низки сферах підприємства у темпах, які дозволяють досягти питань: розкриттю понять економічного ефекту та еко- цілей, передбачених бізнес-планом розвитку протягом номічної ефективності [1, 2]; класифікації чинників його часового горизонту та пріоритетність яких може впливу на економічну ефективність діяльності підпри- бути змінено відповідно до зміни кон’юнктури ринку, ємств [1, 3]; аналізу ефективності функціонування під- на якому підприємство реалізує свою продукцію для заприємств [4]; вибору показників оцінки економічної доволення постійно зростаючої потреби споживачів та ефективності суб’єктів господарювання [5, 6]; опису забезпечення справедливого балансу вимог різних безнапрямів забезпечення ефективності різноманітної ді- посередньо зацікавлених груп людей (акціонерів, працівяльності промислових підприємств [7-9] тощо. ників, робітників, менеджерів, суспільства)».

Однак, незважаючи на розмаїття питань, що ви- За результатами проведених кабінетних досліджень світлені за цією тематикою, в наукових працях недостат- [6, с. 116; 10, с. 817; 11, с. 6] у табл. 1 надано характеристику ньо вивченими залишаються питання розмежування умов ефективної діяльності підприємств машинобудування.

понять «ефективність діяльності» та «ефективна ді- Отже діяльність підприємства можна вважати яльність», спостерігається ототожнення змістового на- ефективною за таких умов: значення результативних повнення напрямів і факторів забезпечення ефективної показників діяльності зростають при постійних витратах; значення результативних показників діяльності _________________________

зростають, витрати зменшуються; темпи зростання © Соколов Олег Євгенович, здобувач кафедри «Еконорезультативних показників перевищують темпи зросмічної кібернетики та управління економічною безпекою»

тання витрат. При цьому основними визначальними Харківського національного університету радіоелектроніки, заступник начальника 4-го Київського регіонального управ- параметрами ефективної діяльності підприємства ління ПАТ «УкрСиббанк» BNP Paribas Group, м. Київ, e-mail: можна вважати такі: результативні показники діяльlv.sokolova@mail.ru Серія "Економіка". Випуск 1 (45). Т.1 ності, витрати діяльності, темпи зростання результа- ком, який відображує як кінцевий результат (ефект), тивних показників та темпи зростання витрат. Слід так і зусилля щодо досягнення економічних цілей.

зазначити, що результативний показник – економічний Перш ніж розглянути підхід щодо формування ефект виступає у якості абсолютного показника, який сучасних напрямів забезпечення ефективної діяльності характеризує досягнутий результат без урахування тих машинобудівних підприємств, дамо характеристику основитрат, які забезпечили отримання цього результату. вним параметрам, що використовуються для визнання Економічна ефективність є тим відносним показни- діяльності ефективною. У відповідності з вимогами [12]

–  –  –

Науковий вісник Ужгородського університету 2015 Забезпечення ефективної діяльності машинобу- відміну від існуючих, широко відомих підходів щодо дівних підприємств базується по суті на впроваджен- підвищення ефективної діяльності підприємств, які ні певної сукупності заходів різної спрямованості, які базуються на чинниках, пов’язаних із використанням об’єднуються за окремими напрямами їх реалізації. На окремих видів ресурсів, та/або чинниках системного Рис. 1. Укрупнена схема забезпечення ефективної діяльності підприємства Джерело: розробка автора характеру, пов’язаних із комплексним використанням ної системи стратегічних показників діяльності підресурсів [14], у роботі пропонується формування бан- приємства; діагностика та моніторинг фінансового ку даних – цілеспрямованого переліку сучасних на- стану підприємства; проведення бенчмаркетингових прямів (заходів), які не претендують на вичерпаність досліджень; впровадження у планову діяльність підх складу, а виявляють можливість звернути увагу ме- приємства план-фактного аналізу; аналіз драйверів неджерів підприємств на доцільність їх впровадження створення цінності на фінансовому рівні; раціональу практичну діяльність машинобудівних підприємств. ний розподіл та використання ресурсів підприємства Формування банку даних щодо сучасних, пер- відповідно до завдань його бізнес-плану; формування спективних напрямів забезпечення ефективної ді- ефективної стратегії управління персоналом; управяльності підприємств машинобудування базується ління результатами діяльності підприємства на основі на висновках експертів – антикризових менеджерів, ключових показників – метрик ефективності тощо.

фахових консультантів, top–менеджерів, науковців- Відповідно до управлінського профілю забезпеекономістів, провідних спеціалістів машинобудівних чення ефективної діяльності машинобудівного підприпідприємств. Вивчення досвіду роботи машинобудів- ємства виділено такі її сфери: виробництво, фінанси, них підприємств та аналіз спеціальної літератури з до- маркетинг, персонал, логістика, інновації [6, с. 112].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


сліджуваної проблеми [15-23] дали підставу сформу- Черговість вибору i-ої сфери діяльності підприємства вати певну сукупність актуальних, сучасних напрямів та доцільних напрямів (заходів) забезпечення ефекукрупнених заходів) забезпечення ефективної діяль- тивної діяльності є прерогативою його top–менедженості машинобудівних підприємств, а саме: ефектив- рів, тому що прийняття таких рішень пов’язано як із ний маркетинг; забезпечення платоспроможності та важливістю пріоритетності вибору сфери діяльності, фінансової стійкості підприємства; диверсифікація так й із фінансовими можливостями самого підприємвиробництва; ефективне управління активами підпри- ства профінансувати реалізацію того чи іншого заходу, ємства; аутсорсинг; формування та реалізація корпо- який може бути представлено у вигляді інноваційративної стратегії за зональною методикою «GYOR»; но-інвестиційного проекту. При цьому оцінку сприйстратегічне інвестування; функціонально-вартісний нятливості заходів (проектів) пропонується здійснюаналіз як високоефективний метод зниження витрат вати за відомим критерієм max (чистий приведений виробництва і виявлення резервів; формування та ефект) [24]. Орієнтація саме на цей показник націлює ефективне управління портфоліо стратегічних інвес- на впровадження саме тих проектів, які забезпечують тиційних програм і проектів; діагностика збалансова- економічне зростання машинобудівного підприємства.

Серія "Економіка". Випуск 1 (45). Т.1 Висновки і перспективи подальших дослі- проекту, що впливає на необхідність дисконтування джень. У роботі розглянуто питання щодо розмежу- грошових потоків та інвестицій; розміри початкових вання понять «ефективність діяльності підприємства» інвестицій, що пов’язано із фінансовими можливостята «ефективна діяльність підприємства», що сприяє ми підприємства; можливість часткового впровадженпоширенню та удосконаленню понятійного апарату те- ня проекту, що визначає особливості формування реорії економіки підприємства. Кожен із представлених ального інвестиційного портфеля підприємства.

напрямів (заходів) по різному впливає на забезпечення Таким чином, тривожний стан економіки країни ефективної діяльності машинобудівного підприємства. актуалізує доцільність вирішення проблем, пов’язаних Менеджери основних сфер діяльності повинні обґрун- із ефективною діяльністю підприємств машинобудувантовувати рішення, що ними приймаються, на підставі ня, та обумовлює необхідність пошуку нових напрямів розрахунку показника. При цьому обов’язково треба забезпечення підвищення ефективного їх функціонубрати до уваги: строки впровадження того чи іншого вання в умовах нестабільного зовнішнього середовища.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. / М.В.Афанасьєв, О. Б. Плоха. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 320 с.

2. Головко В. А. Теоретико-методичні засади визначення сутності категорії «ефективність діяльності підприємства»

/ В. А. Головко // Науково-технічний збірник. – 2011. – № 98. – С. 88–94.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Енергосервісна Екологічні компанія Системи Схема теплопостачання смт Октябрське ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ЕС3.031.115.01 КНИГА 1 м. Запоріжжя 2011 р.. ЕС3.031.115.01 Схема теплопостачання смт Октябрське. Пояснювальна записка Енергосервісна компанія “Екологічні Системи” ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ТОВ ЕСКО Екологічні Системи Селищний голова смт Октябрське _ Степаненко В. А. Грабован В.І. Схема теплопостачання смт Октябрське ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ЕС3.031.115.01 м. Запоріжжя 2011 р.  ...»

«Збірник наукових №4 (81) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 338.47 ББК 65.37-81 Родащук Галина Юріївна, викладач, кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем Уманський національний університет садівництва ОПТИМІЗАЦІЯ МАРШРУТНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ В статті розрахована оптимальна маршрутна мережа для перевезення пасажирів у сільській місцевості Тростянецького району Вінницької області. В результаті проведених наукових досліджень та...»

«Енергосервісна Екологічні компанія Системи Схема теплопостачання м. Попасна ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ЕС3.031.116.01 КНИГА 1 м. Запоріжжя 2011 р.. ЕС3.031.116.01 Схема теплопостачання м. Попасна. Пояснювальна записка Енергосервісна компанія “Екологічні Системи” ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ТОВ ЕСКО Екологічні Системи Міський голова м. Попасна _ Степаненко В. А. Онищенко Ю.І. Схема теплопостачання м. Попасна ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ЕС3.031.116.01 м. Запоріжжя 2011 р.   ЕС3.031.116.01 Схема...»

«Матеріали конференції. 37 Студентські наукові записки. Серія “Політичні науки”. Матеріали конференції: “Перспективи та загрози демократії у постпомаранчевий період в Україні”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – Вип. 4. – 150 с. – С.37-40. Коваль Роман Миколайович, студент Національного університету “Острозька академія”, спеціальності “політологія” АБСЕНТЕЇЗМ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ДИНАМІКА Метою статті є з’ясувати чи присутнє явище абсентеїзму в...»

«4. Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер, Х. Тоффлер. – Новосибирск : Сибирская молодежная инициатива, 1996.5. Becker G. S. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis / G. S. Becker // The Journal of Political Economy. – 1962. – № 70. – Р. 9–49. Отримано 30.03.2012. ХДУХТ, Харків. © В.В. Кривошей, О.М. Іванюта, 2012 УДК 330.341.1(4/9)+(477) О.В. Шкурупій, д-р екон. наук (ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», Полтава) Н.Г. Базавлук (ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», Полтава) ІННОВАТИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: СВІТОВИЙ...»

«УДК 32-027.21:323.1(477) С. В. Матушкіна, аспірантка кафедри політології Донецького національного університету КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ВИМІР ЕТНОПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ Розглянуто концептуальні аспекти існуючих моделей етнополітики. Досліджено їх основні положення та проаналізовано специфіку реалізації в Україні. Авторкою доведено, що концептуальний вимір етнополітики означає моделювання політичної реальності в багатонаціональних державах, але українська реальність цим фактором дещо нехтує. У результаті...»

«УДК 330.341 Шипуліна Юлія Сергіївна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД, заступник декана факультету економіки і менеджменту з інформаційних та медіа технологій Сумського державного університету ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВІ У статті викладено результати порівняльного аналізу інноваційної активності України і країн світу, визначено позиції України за показниками здатності до створення і впровадження...»

«ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ підвищення ефективності відтворення кадрового потенціалу сфери освіти виділені напрямки, охарактеризовані методи відтворення кадрового потенціалу соціальної сфери Ключові слова: кадровий потенціал, відтворення кадрового потенціалу, міграція, плинність кадрів, демографічні процеси. Аннотация В статье определенная сущность понятия «кадровый потенциал», проанализированные проблемы процесса развития воссоздания кадрового ресурса, причины кадрового...»

«Костянтин БалаБанов, ректор Маріупольського державного університету, Почесний консул Республіки Кіпр в Маріуполі, член-кореспондент НАПН України, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики МДУ; Микола ТрофиМенКо, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) Маріупольського державного університету, кандидат політичних наук, доцент УДК 327.82(045) «Публічна диПломатія» як відПовідь на виклики сучасності І з розвитком процесів...»

«УДК: 619:636.5:616-076:578 ОДЕРЖАННЯ КОМПОНЕНТІВ ІМУНОФЕРМЕНТНОЇ ТЕСТ-СИСТЕМИ ДЛЯ СЕРОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНОГО ЕНТЕРИТУ ГУСЕЙ Музика Н.М. Інститут птахівництва УААН, с. Борки, Харківська обл. Стегній Б.Т. ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків Одержано очищений та концентрований вірус ентериту гусей з титром 10-10,5 lg ТЦД50/см3 та високоактивна гіперімунна сироватка з титром 1:5120. За характеристиками компоненти придатні для випробування в якості...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»