WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Перелік наукових та навчально-методичних праць Маршавіна Ю. М. (Станом на 1.12. 2013 р.) 1. Монографії 1.1.Маршавін Ю. Підприємництво як фактор розвитку зайнятості населення. – К.: ІПК ...»

-- [ Страница 1 ] --

Перелік наукових та навчально-методичних праць

Маршавіна Ю. М.

(Станом на 1.12. 2013 р.)

1. Монографії

1.1.Маршавін Ю. Підприємництво як фактор розвитку зайнятості населення. –

К.: ІПК ДСЗУ, 2004. – 234 с.

1.2. Бандур С. І., Заяць Т.А., Маршавін Ю.М. Структурна трансформація

економіки України: тенденції, соціальні наслідки, перспективи.- Київ: ІПК ДСЗУ,

Рада по вивченню продуктивних сил НАН України, 1999. – 268 с.

1.3. В.Г. Федоренко, М. Г. Чумаченко, Ю.М. Маршавін та ін. Івестування.

Зайнятість. Освіта: Монографія/; За наук. Ред. В.Г. Федоренко.-К.: Наук.світ, 2002.с.

1.4. Денисенко М.П., Федоренко В.Г., Маршавін Ю.М. та інш. Особливості розвитку підприємництва на інвестиційно-інноваційних засадах в умовах реформування відносин власноасті. - Київ: ІПК ДСЗУ, 2006. - 360 с.

1.5. В.Г. Федоренко, Ю.М. Маршавін, І.Ф. Гнибіденко та ін. Теоретичні та прикладні засади інвестиційно-інноваційного розвитку економіки та ринку праці в Україні: Монографія /За заг. Ред.. В.Г. Федоренко. – К.:ІПК ДСЗУ, 2007. – 317 с.

1.6. Професійна орієнтація та професійне навчання безробітних (організаційноправовий та психолого-педагогічний аспекти): Колективна монографія / В.Є.

Скульська, Ю.М. Маршавін, М.А. Міропольська М.А та ін.; За заг. Ред.. В.Є.

Сеульської. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007.- 346 с.

1.7. Ринок праці та зайнятість населення: проблеми теорії та виклики практики:

кол. моногр. / Ред. - координатор М. В. Туленков. – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 363 с.

(підрозд. 1.3; с. 45-60).

1.8. Ринок праці та зайнятість населення: проблеми теорії та виклики практики:

кол. моног. / Ред.-координатор М. В. Туленков. --- К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 363 с. (Пар 1.3; С. 45-60).

1.9. Маршавін Ю. М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу : монографія. – К.: Альтерпрес, 2011. – 397 с.

1.10. Андрагогічні засади професійного навчання безробітних : кол. моног. / За заг. ред. Л.М. Капченка. – К.: ІПК ДСЗУ, 2013. – 124 с. (Пар. 3.6 : С. 105-115).

1.11. Гнибіденко ВІ.Ф. Ринок праці України : перспективи євро інтеграції:

Монографія / за ред. І.Ф. Гнибіденко. / І.Ф. Гнибіденко, Н.Б. Кузнецова, Ю.М.

Маршавін, О.М. Могильний, Ю.Б. Пінчук, М.М. Руженський, В.Г. Федоренко. – К.:

ТОВ "ДКС центр", 2012. – 246 с. (Ю.М. Маршавін – розділ 6. Основні напрями розвитку системи регулювання ринку праці в умовах інтеграції національної економіки (с. 86-115).

2. Статті, надруковані у виданнях, що зареєстровані ВАК України як фахові в галузі економічних наук

2.1. Маршавін Ю.М. Державна політика зайнятості в умовах подолання економічної кризи. // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н.

Каразіна. Економічна серія. - 1999. - № 459. - С.150-158.

2.2. Маршавін Ю.М. Економічні методи регулювання ринку праці: аналіз та оцінка. // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2000.- № 3. –Ч.1 (21). С.159-162.

2.3. Маршавін Ю.М. Економічна інтеграція України в Європейський союз як чинник продуктивної зайнятості населення.// Вісник Тернопільської академії народного господарства. - № 15. - 2000. - С.118-124.

2.4. Маршавін Ю.М. Удосконалення технології надання соціальних послуг центрами зайнятості як інституційний чинник регулювання ринку праці. // Зайнятість та ринок праці. Міжвідомчий науковий збірник. - Випсук № 13. Рада по вивченню продуктивних сил АН України, 2000. - С. 138- 146.

2.5. Маршавін Ю.М. Доходи від допомоги по безробіттю: соціально-економічна сутність та основні напрямки реформування. // Вісник Технологічного університету Поділля. - 2001.- № 2. – Ч. 1 (30). - С. 108-112.

2.6. Петюх В. М., Маршавін Ю.М. Сприяння підприємництву в системі функцій підрозділів державної служби зайнятості.// Теорії мікро-макроекономіки: Зб. Наук.

праць професорсько-викладацького складу і аспірантів. – К.: Київського національного університету ім. Т. Шевченка. - 2000. – Випуск 6. - С. 110 -114.

2.7.Маршавін Ю.М. Технологія обслуговування населення в центрах зайнятості:

принципи, концепція, переваги. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - 2000. - № 6. - С.117-123.

2.8. Маршавін Ю.М. Шляхи удосконалення інституційного забезпечення ринку праці України. // Зайнятість та ринок праці: Міжвідомч. Наук. Зб. - 2001. - Випуск 14. - С. 99-109.

2.9. Маршавін Ю.М. Соціальне партнерство у системі регулювання ринку праці України.// Социально-экономические аспекты промышленной политики.

Социально-трудовые отношения в современных экономических условиях: Сб. Науч.

Тр.- Т. 2 / НАН Укрины. Ин-тут экономики пром - сти. - Донецк, 2001. - С.5-12.

2.10. Маршавін Ю.М. Забезпечення продуктивної зайнятості населення України в умовах глобалізації світогосподарських процесів. // Зовнішня торгівля: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць. - 2000. - Випуск 4. Частина 2. / Українська академія зовнішньої торгівлі. - С. 101-110.

2.11. Маршавін Ю.М., Петюх В.М. Методи розподілу чисельності працівників служби зайнятості населення між регіонами. // Вісник Східноукраїнського національного Університету. - 2001. - № 8(42). - С. 16-20.

2.12. Маршавін Ю.М. Загальноекономічні методи регулювання ринку праці:

можливості підвищення ефективного використання. Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки. Міжнародна науково-практична конференція. (Київ, 19-20 вересня 2000р.). І.ІІ. - К.: Мінпраці України, РВПС України НАНУ, УІСД, 2000. - С.110-120.

2.13. Маршавін Ю.М. Удосконалення професійного навчання безробітних як чинник регулювання ринку праці. // Зайнятість та ринок праці: Міжвімч. Наук. Зб. випуск 15. - С. 145-152.

2.14. Маршавін Ю.М. Петюх В.М. Кретеріальні ознаки моделей ринків праці в соціально орієнтованій економіці. // Проблеми формування ринкової економіки:

Міжвід. Наук. Зб. Спец. Вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 378 – 384.

2.15. Маршавін Ю.М. Удосконалення системи регулювання ринку праці України в контексті сучасних економічних теорій. // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. - №2 Ч.1 (39). – С. 54-58.

2.16. Маршавін Ю.М. Оподаткування як чинник забезпечення продуктивної зайнятості населення. // Технічний прогрес та ефективність виробництва: Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. Збірка наукових праць. Випуск 24. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2001. –С. 176 – 178.

2.17. Маршавін Ю.М. Регіональна складова інституціонального механізму профілактики і подолання довготривалого безробіття // Вісник Рівненського державного технічного університету. Економіка. “Актуальні проблеми підготовки фахівців в умовах реструктурізації органів регіонального управління”. Збірник наукових праць. - Випуск 2 (15). – Рівне, 2002. – С. 485- 492.

2.18. Маршавін Ю.М. Мотивація до зайнятості в системі регулювання ринку праці. // Регіональні перспективи.- 2002.- №3-4.-Червень.- с. 118-120.

2.19. Маршавін Ю.М. Мале підприємництво як стратегічний чинник підвищення попиту на робочу силу// Стратегія економічного розвитку України. Науковий збірник.

2002.- № 3 (10). –С. 141- 150.

2.20. Маршавін Ю.М. Мале підприємництво в стратегії забезпечення зайнятості населення// Торгівля і ринок праці України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Донецький державний університет економіки та торгівлі ім. М. І. Туган-Барановського. – 2002. – Вип. 14.-Т. II. – С. 216Маршавин Ю.Н. Новые подходы к организации деятельности центров занятости – важный фактор содействия занятости населения.// Муниципальное и местное самоуправление. Сборник научных трудов. - 2002. - Вып. 2. М: Российская академия естественных наук. Национальная академия имени Петра Великого.

Академия наук социальных технологий и местного самоуправления. Тульское отделение. - С. 162-173. (Сборник научных трудов/ отв редактор – доктор медицинских наук Л.Б. Истомина. – Москва-Тула, 2002. - 183 с.)

2.22. Маршавін Ю.М. Удосконалення нормативно-правового регулювання зайнятості населення. // Україна: аспекти праці. - 2002. - №7. -С. 7-10.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2.23. Маршавін Ю.М. Інвестиції в системі економічних методів регулювання ринку праці. //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України.

Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. –2001.-Вип. 5.-С.

172-176.

2.24. Маршавін Ю.М. Розвиток підприємництва як фактор розширення зайнятості населення// Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. – вип. 3. –Кіровоград: КДТУ, 2002.- С. 325 – 337.

2.25. Маршавін Ю.М. Інституційний механізм сприяння продуктивної зайнятості молоді// Социально-экономические аспекты промышленной политики.

Рынок труда и занятость: Сб. науч.тр. – Т. 3./НАН Украины. Ин-т экономики пром-ти;

Редкол.: Амоша А.И. (отв. Ред.) и др.-Донецк, 2003.- 396 с. (С. 318-324).

2.26. Маршавін Ю.М. Принципи державної політики як основа нормативноправового забезпечення повної, продуктивної і вільнообраної зайнятості// Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2004. - №1 (17). - Частина 2.- С. 114 – 118.

2.27. Маршавін Ю.М. Закономірності зародження і розвитку ринку праці і їх особливості в Україні.// Економіка та держава. – 2004. - №5. – С. 7-13.

2.28. Маршавін Ю.М. Теоретико-методологічні основи регулювання ринку праці// Економіка та держава. – 2004. - №7. – С. 6-14.

2.29. Маршавін Ю.М. Новітні інформаційні системи і технології на ринку праці України як фактор сприяння інтеграції України в європейський союз. Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 44 (у двох частинах). Частина I. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Інститут міжнародних відносин, 2003. – С. 84 – 88.

2.30. Маршавін Ю.М. Удосконалення співпраці з роботодавцями як чинник підвищення ролі державної служби зайнятості в регулюванні ринку праці// Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. // Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільської академії народного господарства. – Вип. 9. - 2004. - С.129-133.

2.31. Маршавін Ю.М. Інституційна складова регулювання ринку праці і зайнятості// Економіка та держава. – 2004. - №12. – С. 39 – 43.

2.32. Маршавін Ю.М. Державна служба зайнятості як інституціональний чинник ринку праці: шляхи підвищення функціональної ефективності// Економіка та держава.

– 2005. - №2. – С. 6 – 11.

2.33. Маршавін Ю.М. Шляхи підвищення ефективності державного регулювання професійного навчання безробітних в умовах сучасного ринку праці// Економіка та держава. – 2005. - №6. – С. 63–67.

2.34. Маршавін Ю.М. Удосконалення обов'язкового державного страхування на випадок безробіття як фактор розвитку ринку праці України./ Формування ринкової економіки: Зб. Наук. Праць. Спец. Вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Т.3. Регулювання соціально–трудових відносин на ринку праці. – К.: КНЕУ, 2005. – 648 с. С. 372–380.

2.35. Маршавін Ю.М. Соціально-етичне підприємництво як фактор продуктивної зайнятості і соціально орієнтованої економіки// Економіка і держава. – 2006. – № 2.

С.91–92.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ УДК 004.822 004.5 І. А. Козак, канд. екон. наук, доц., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ІМОВІРНІСНА ЛІНГВІСТИЧНА ЗМІННА ТА її ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ЗНАННЯМИ ВІРТУАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В статті запропоновано розширення поняття лінгвістичної змінної, введеного Л. Заде, для оперування значеннями концептів у системах керування знаннями. Також описано метод автоматичного визначення ймовірностей значень лінгвістичної змінної. КЛЮЧОВІ СЛОВА: системи...»

«Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст]: Випуск 22 : У двох частинах / М–во освіти і науки України, Черкас.держ.технол.ун–т. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – Частина 1. – С. 23–27. УДК 658.114.5 ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПАРТНЕРСТВ ПІДПРИЄМСТВ Гребешкова О.М., к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств, Махова Г.В., старший викладач кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Актуальність теми та...»

«УЧАСТЬ МОЛОДІ У РОЗБУДОВІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ МАТЕРІАЛИ 28-Ї СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Міністерство освіти і науки України Миколаївський національний аграрний університет Навчально-науковий інститут економіки та управління Обліково-фінансовий факультет УЧАСТЬ МОЛОДІ У РОЗБУДОВІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ КРАЇНИ Матеріали 28-ї студентської науково-теоретичної конференції м. Миколаїв, 22-24 березня 2015 р. Миколаїв УДК 338.432-053.6 ББК 65.32.4+60.542.15 М...»

«Вихідні дані статті: Серебрянський Д.М. Енергетичні субсидії: світові тенденції та українська практика / Д.М. Серебрянський, Н.В. Новицька // Наукові записки. Серія “Економіка” : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 19. – 472 с. – C. 56-60. Серебрянський Дмитро Миколайович начальник відділу податкової політики та методології оподаткування, к.е.н., с.н.с. Новицька Надія Володимирівна науковий співробітник відділу...»

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №5/201 УДК: 336. ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКУ З БОКУ РІЗНИХ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНКИ Мащенко М., студентка 5-го курсу, спеціальність «банківська справа», ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» Науковий керівник: Бєлова І. В., кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «УАБС НБУ» Анотація У статті досліджено основні підходи до поняття ефективності банку з...»

«Управління розвитком. – Харків, Вид. ХНЕУ, 2008. – №18. – С. 20–23. Гребешкова О.М., к.е.н.,доцент, Махова Г.В., старший викладач ДВНЗ «КНЕУ імені В. Гетьмана» УДК 658.114.5 ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА СПОСОБИ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ Актуальність теми. Неможливість вирішення тільки власними силами якісно нових задач, що ставить перед сучасними підприємствами швидкозмінне середовище їх функціонування, обумовлює розповсюдження...»

«УДК 528.92; 91(075.8) Бондаренко Е. Л. Київський національний університет імені Тараса Шевченка НАУКОВІ ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ ГІС Стаття присвячена науковому обґрунтуванню і визначенню принципів, які необхідно враховувати при розробці поліфункціональних ГІС, а також оцінки ефективності їхнього функціонування. Доведено, що останнім досягненням при створенні таких ГІС є їх чотирирівнева структура. Ключові слова: поліфункціональні ГІС, чотирирівнева...»

«1. Лисюк О. Особливості формування ринкових відносин в агропромисловому виробництві регіону // Аграрна політика в умовах ринкової трансформації економіки агропромислового комплексу: Кол. монографія / За заг. ред. П.С. Березівського. – Львів: Львів. держ. аграр. ун-т, 2006. – С.268-274. 2. Ігнатенко М.Г., Малєєв В.О. До проблеми: земля як особливий природний капітал — еколого-економічний підхід // Теорія і практика оцінювання, оптимізації використання та відтворення земельних ресурсів — 2007 с....»

«Розвиток галузей 2. Баб’як Л. В. Інноваційна стратегія поведінки підприємств нафтогазового комплексу [Електронний ресурс] / Баб’як Л. В., Мацяк О. М., Баб’як О. В. // Національний університет «Львівська політехніка» — 2011. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/natural/Vnulp/Logistyka/2011_706/27.pdf 3. Веремійчук Ю. А. Аналіз стану галузей паливно-енергетичного комплексу в контексті забезпечення енергетичної безпеки України [Текст] / Ю. А. Веремійчук // Екологічний менеджмент у...»

«УДК 37.015.3 Формування соціокультурного складника креативної особистості майбутніх економістів засобом підручника Ю. Ю. Олару, викладач кафедри української та іноземної мов Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» e-mail: obdarovanist@rambler.ru Постановка проблеми. Етап трансформації суспільного розвитку й радикальних перетворень у сфері освіти передбачає збільшення обсягу знань, якими має оволодіти майбутній економіст за роки навчання у вищому...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»