WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 2 (2), 2011 ІННОВАЦІЇ УДК 330.341.1 О. О. Зеленська, к.е.н., доцент, Н. О. Алєшугіна, к.е.н. РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В ...»

Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 2 (2), 2011

ІННОВАЦІЇ

УДК 330.341.1

О. О. Зеленська, к.е.н., доцент,

Н. О. Алєшугіна, к.е.н.

РОЛЬ ІННОВАЦІЙ В АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО

ГОСПОДАРСТВА (НА ПРИКЛАДІ ПОЛІСЬКОГО

ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ)

Піднімається актуальна для багатьох галузей народного господарства проблема підвищення конкурентноздатності на основі пошуку інноваційних шляхів розвитку. Запропоновано низку заходів щодо впровадження нових видів рекреаційних послуг, виявлення та використання нових ринків їх збуту, зміни в організації виробництва рекреаційних послуг.

Ключові слова: інновації, кластери, альтернативні види туризму, інноваційні послуги.

Е. А. Зеленская, к.э.н., доцент, Н. А. Алешугина, к.э.н.

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В АКТИВИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ

РЕКРЕАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ ПОЛЕССКОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА)

Поднимается актуальная для многих отраслей народного хозяйства проблема повышения конкурентоспособности на основе поиска инновационных путей развития. Предложен ряд мероприятий по внедрению новых видов рекреационных услуг, выявлению и использованию новых рынков сбыта, изменению в организации производства рекреационных услуг.

Ключевые слова: инновации, кластеры, альтернативные виды туризма, инновационные услуги.

O. Zelenska, PhD in Economics, ass. prof.

N. Aleshuhina, PhD in Economics

THE ROLE OF INNOVATIONS IN THE ACTIVISATION OF RECREATION

ECONOMY DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF POLESYA ECONOMIC

REGION) The authors touch upon a very topical issues for many spheres of national economy about the increase of competitiveness by finding innovative ways for the development. A number of activities to implement new types of recreation services, to explore and use new outlets, to change the organisation of recreation services production are provided in the article.

Keywords: innovations, clusters, alternative types of tourism, innovative services.

Актуальність теми дослідження. Перехід України до інноваційної моделі розвитку означає вибір шляху суспільного поступу за цивілізаційною парадигмою, згідно з якою інтереси людини перебувають у центрі регіональної політики. У цьому контексті набуває актуальності питання подолання невиправданих територіальних відмінностей у рівнях та якості забезпечення реалізації всебічного розвитку людського потенціалу.

Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 2 (2), 2011 ІННОВАЦІЇ Постановка проблеми. У даному контексті певної гостроти набуває проблема забезпечення потреб мешканців Поліського економічного району у рекреаційних послугах. Незважаючи на те, що даний регіон має потужний рекреаційно-ресурсний потенціал (21 % від загальноукраїнських рекреаційних ресурсів), рівень їх використання становить лише 9 %, при середньому в країні – 14,4 % [1, с.113], а рекреаційне господарство регіону характеризується низьким рівнем розвитку. Велике значення у даній ситуації мають наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, які вивели з обігу значні рекреаційні території на півночі Полісся. Проте у його південних районах, що характеризуються оптимальними екологічними умовами і значною концентрацією соціально-культурних та природних рекреаційних ресурсів, рекреаційне господарство теж не набуло більшменш значного розвитку. З огляду на позитивні соціальні та економічні впливи, які рекреаційне господарство здатне здійснити на регіон, розвиток останнього на Поліссі набуває певної актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри ретельні дослідження особливостей організації рекреаційної діяльності у різних регіонах Поліського економічного району, що проводяться І. Смалем, В. Смаль, В. Жученко (Чернігівщина), В. Павловим, Л. Черчик (Волинь), Р. Возняком (Західне і Київське Полісся), питання розвитку рекреаційної системи регіону як єдиного цілісного господарського утворення залишаються недостатньо вивченими. Немає і чіткої відповіді на питання, як зробити регіональний рекреаційний продукт гідною альтернативою продукції та послугам такого роду, що пропонуються суб’єктами рекреаційної господарської діяльності з інших регіонів.

Постановка завдання. Дана стаття присвячена пошуку відповіді на питання підвищення конкурентоздатності регіонального рекреаційного продукту і базується на врахуванні сучасних особливостей розвитку господарських систем в умовах економічних трансформацій, дослідженням яких присвячені праці В. Гейця, Г. Горжелака, Б. Данилишина, М. Долішнього, І. Лукінова, М. Портера та ін.

Виклад основного матеріалу. Підвищення попиту на рекреаційний продукт поліської індустрії відпочинку можливе за умов піднесення рівня її конкурентноздатності. Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити оригінальність та унікальність пропонованих послуг, їх досконалість в організаційному, технічному плані, застосовувати нові підходи до їх надання, сучасні методи просування рекреаційного продукту на ринку туристичних послуг - активізувати інноваційну діяльність. Виконання цієї умови є запорукою успішного становлення та ефективного розвитку регіональної системи рекреаційного господарства Полісся.

Згідно з класифікацією А. Ключникова, основними напрямами інноваційної діяльності як туристичних, так і взагалі рекреаційних організацій є: впровадження нових видів послуг; використання нових рекреаційних ресурсів; виявлення та використання нових ринків збуту рекреаційних послуг і товарів рекреаційного призначення; застосування нових технологій та техніки у виробництві рекреаційного продукту; зміна в організації виробництва і споживання традиційних рекреаційних послуг [2, с. 86].

Цілком реальним напрямом втілення в життя перших трьох напрямків інноваційної діяльності на території Полісся, а також вирішення інших регіональних проблем є розвиток на його території альтернативних видів туризму та відпочинку (екотуризм, сільський (зелений), агрорекреаційний, промисловий, культурно-пізнавальний, науковий, релігійний, екстремальний, спортивнооздоровчий туризм), популярність яких у світі зростає. Хоча дані види туризму не є абсолютною інновацією, для Полісся вони є новими. Наявність об’єктів природо-заповідного фонду, унікальних архітектурних, археологічних та кульЧернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 2 (2), 2011 ІННОВАЦІЇ турних пам’яток, районів давнього сільськогосподарського освоєння з усталеними землеробськими звичаями, строкатість ландшафтів регіону, багатий видовий склад флори та фауни, оригінальні народні промисли - необхідні передумови та чинники, що сприятимуть розвиткові альтернативних видів туризму на Поліссі.

Окрім розвитку альтернативних видів туризму, на Поліссі пропонується декілька нових рекреаційних послуг, надання яких можливе в регіоні:

- розвиток сімейного відпочинку за системою “тайм-шер” (Шацькі озера, береги Горині, Случі, Тетерева, Десни, Снові, Сейма, лісових озер);

- організація санаторно-курортного відпочинку для вагітних жінок із забезпеченням кваліфікованого медичного нагляду, збалансованого харчування, лікувальної фізкультури і т.ін (екологічно чисті території Полісся);

- організація молодіжних таборів (на екологічно чистих територіях) і таборів сімейного відпочинку (приміські рекреаційні смуги);

- розвиток рекреаційної інфраструктури вздовж транспортних коридорів, що проходять територією Полісся (№3 – Берлін – Дрезден – Львів – Київ, який проходить через Рівне та Житомир; №9 - Гельсінкі – Санкт-Петербург – Москва – Київ – Одеса – Димитровград – Александруполіс, який проходить по території Чернігівської області; а також коридор Балтійське море – Чорне море, який перетинає територію Волинської і Рівненської областей);

- відкриття кафе при літературно-меморіальних, історико-етнографічних та краєзнавчих музеях із використанням їх тематичного напрямку, особливостей місцевої кухні тощо;

- обмежений розвиток екстремального туризму, що, в принципі,вже відбувається у зоні відчуження.

Нові можливості щодо удосконалення якості рекреаційного продукту, заощадження часу, необхідного на його створення, скорочення виробничої собівартості перед виробниками рекреаційних послуг розкриває використання новітніх технологій та техніки у виробничому процесі.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


За специфікою і галуззю застосування їх можна розділити на: інформаційні (використання спеціальних програмних комплексів, що полегшують роботу з клієнтами та партнерами (Voyage Office Pro), послуг рекламно-інформаційного центру “Українські туристичні інформаційні технології”, мережі Інтернет, створення в ній туристичних web-сайтів); виробничі (використання сучасної діагностичної та лікувальної апаратури у санаторно-курортній справі, новітнього обладнання у закладах розміщення, харчування, фізкультурно-оздоровчих центрах, модернізованих засобів пересування тощо).

Напрямком інноваційних змін в організації виробництва є створення на територіях із високим рекреаційним потенціалом кластерів - об’єднань виробників рекреаційних послуг із допоміжними підприємствами, організаціями та установами, що постачають перших сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, інформацією, здійснюють технічне та кадрове забезпечення, надають консалтингові та маркетингові послуги та послуги реалізації. Детальній характеристиці особливостей цих нових територіально-організаційних утворень та можливостям і стратегії їх організації в Україні, зокрема на території Чернігівської області, присвячені дослідження В. В. Смаль та І. В. Смаля [3, с. 159-171]. Поділяючи їхню думку про можливість і необхідність створення в даному регіоні кластерів “Качанівка-Ніжин” (Ніжинський, Ічнянський, Бахмацький, Прилуцький, Срібнянський, Борзнянський і Талалаївський райони) та “Чернігів-Славутич” (Чернігівський, Менський, Коропський, Сосницький, Куликівський і Новгород-Сіверський райони), пропонуємо також інші варіанти кластерів, створення яких можливе на території Поліського економічного району: Шацького, Ковель-Луцьк, Берестечко-Рівне, СхідноВолинського (табл. 1).

–  –  –

ІННОВАЦІЇ Ефективною формою міжнародного співробітництва з обміну інноваційними ідеями та технологіями є організація та проведення міжнародних туристичних ярмарок, салонів, виставок. Вищевказані заходи сприяють не тільки впровадженню інновацій, але й розповсюдженню серед потенційних туристів та інвесторів інформації про туристичні можливості України. Це досить суттєвий аспект, оскільки саме брак інформації про вітчизняний і, особливо, Поліський ринок рекреаційних послуг є фактором, що обмежує збільшення туристичних та інвестиційних потоків.

Висновки. Таким чином, запорукою подальшого успішного розвитку рекреаційної галузі Полісся є, у тому числі, діяльність, спрямована на надання нових видів послуг, запровадження нових технологій, залучення нових рекреаційних ресурсів, а також активне просування регіонального продукту на ринку рекреаційних послуг.

Література

1. Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Україні у 2001. – К.:

Видавництво Раєвського, 2003. – 183 с.

2. Менеджмент туризма: Экономика туризма / [В. М. Козырев, И. В. Зорин, А. И. Сурин и др.]. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

3. Смаль І. В. Основи географії рекреації і туризму: Навчальний посібник / І. В. Смаль.

– Ніжин: Видавництво НДПУ імені Миколи Гоголя, 2004. – 264 с.

–  –  – 
Похожие работы:

«Тарасюк Г. Ключові показники ефективності та оцінка логістичної стратегії підприємства [Електронний ресурс] / Г. Тарасюк, О. Рудківський, О. Погайдак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 223-231. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13thmlsp.pdf. УДК 005.21 JEL Classification: L1, L21, M11 Галина Тарасюк 1, Олег Рудківський 2 Житомирський державний технологічний університет, вул. Черняховського, 103, Житомир, 10002, Україна...»

«СОНЕЧКО Читанка-хрестоматія для читання в дитячому садку ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 82(082):373.2 ББК 83.8я70 С62 Укладач Клід Ірина Олексіївна С62 Сонечко. Читанка-хрестоматія для читання в дитячому садку / укладач Клід І.О. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 304 с. ISBN 978-966-10-2338-2 Збірник творів «Читанка-хрестоматія для читання в дитячому садку» укладено відповідно до базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» Міністерства освіти і науки...»

«ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ КОНФЕДЕРАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ №4 (24) К ВІ ТЕН Ь 2 0 0 9 р. К ВІ ТЕН Ь 2 0 0 9 р. _ ЗМІСТ ЗМІСТ Кон к уре н то спр о мо жнііс ть біізн ес у К о н к у р е н то с п р о мо ж н с ть б з н е с у Відбувся круглий стіл на тему: «Угода про Зону вільної торгівлі між Україною та ЄС чиї інтереси захищає уряд України у переговорах?» 4 Відбулися Всеукраїнські збори об’єднань промисловців, підприємців і роботодавців з питань подолання кризових явищ в Україні 4 Вз ає модіія з ор...»

«ББК 67.9(4УКР)304.2 Б Рекомендовано Вченою радою юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 4 від 26 травня 2005 року) Рецензенти В. С. Щербина — член кореспон дент А П р Н У к р а ї н и, доктор ю р и д и ч н и х н а у к, проф есор, завідувач к а ф е д р и господарського права ю ридичного ф акультету К иївського націон альн ого ун іверситету ім ені Тараса Ш е в ч е н к а ; А. Г. Бобкова — до к то р ю р и д и ч н и х н а у к, проф есор,...»

«ДО ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми Мельник Аліна Василівна, і перспективи вдосконалення). Матеріали II Всеукраїнської науково практичної конференції 17—18.04.2008, м. Львів Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України Психічне (душевне) здоров’я є одним із найбільш важливих складових людсь кого, соціального і економічного...»

«УДК Л.М. Гурч А.М.Ченчик Національний транспортний університет МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ © Гурч Л.М., Ченчик А.М., 2008 Виконано теоретичний аналіз послуг на транспорті для ознайомлення із загальними поняттями, класифікацією та критеріями якості послуг. Проаналізовано український ринок транспортних послуг. Обґрунтовано способи вирішення проблем та недоліків, що виникають під час формування ринку в Україні. The theoretical analysis of transport services is...»

«УДК 658.589 Т.М. Пілявоз Вінницький національний технічний університет МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА У статті розглянуто різні методичні підходи оцінки інноваційного розвитку підприємства. Визначено основні засади розрахунку інтегрального показника рівня інноваційного розвитку, досліджено систему показників оцінки ефективності інноваційної діяльності та методичні положення соціальноекономічного оцінювання інноваційного розвитку підприємств. The...»

«УДК 35; 303.032 Завадський М.О., магістр права ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ На даний період офіційне бачення майбутніх змін у структурі виконавчої влади полягає у тому, що адміністративна реформа має бути органічною складовою більш масштабного процесу трансформації суспільних відносин в Україні. Зважаючи на це у статті здійснено узагальнення основних напрямів реформування організаційних структур виконавчої влади, які доцільно застосовувати при...»

«Національна академія державного управління при Президентові України Управління забезпечення міжнародних зв’язків 28 квітня 2014 року випуск 8 (41) Інформаційний вісник napa.international@ukr.net Шановні колеги! У цьому номері пропонуємо вам інформацію про наукові конференції, літні школи, конкурси, в яких ви можете взяти участь. Бажаємо успіхів і натхнення! Інформаційний вісник № 8 (41), 28 квітня 2014 р. Сторінка 2 Літня німецькомовна школа 2014 Організатор: Український Католицький Університет...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра теоретичної і прикладної економіки КОМПЛЕКСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Методичні вказівки щодо підготовки та проведення Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” усіх форм навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.8(073) К47 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»