WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для ...»

-- [ Страница 1 ] --

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни

«Фінансовий аналіз та звітність»

для студентів економічних спеціальностей

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи

з дисципліни

«Фінансовий аналіз та звітність»

для студентів економічних спеціальностей

Вінниця

ВНТУ

Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького

національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 9 від 21 травня 2009 р.)

Рецензенти:

О. В. Мороз, доктор економічних наук, професор Н. П. Карачина, кандидат економічних наук, доцент Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність» для студентів економічних спеціальностей. / Уклад. І. В. Шварц. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 47 с.

Методичні вказівки містять пояснення загальних вимог до виконання та оформлення курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз та звітність».

Наводиться структура курсової роботи, вимоги до оформлення, зразки розрахунків фінансових показників, особливі вказівки щодо аналізу показників. Методичні вказівки будуть корисними викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, а також всім бажаючим.

ЗМІСТ 1 Загальні положення

2 Вимоги до змісту курсової роботи

3 Етапи виконання курсової роботи

4 Вимоги до оформлення текстової частини

5 Рекомендована література

6 Українсько-англійський словник

Додаток А. Рекомендовані теми курсових робіт

Додаток Б. Зразок титульного аркуша курсової роботи................

Додаток В. Бланк завдання до курсової роботи

Додаток Г. Типові бланки форм фінансової звітності підприємства

Додаток Д. Система показників для оцінки фінансового стану підприємства

Додаток Е. Зразок таблиці для проведення аналізу суб’єкта господарювання

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Метою написаннякурсової роботи з курсу „Фінансовий аналіз та звітність” є закріплення і поглиблення теоретичних знань з курсу, вміння застосовувати їх для вирішення конкретних практичних задач, набуття навичок роботи з науковою літературою, даними фінансової звітності суб’єктів господарювання.

У процесі виконання курсової роботи студенти набувають важливих навичок аналізу, узагальнення певних теоретичних аспектів та статистичної інформації, вчаться грамотно і коректно робити висновки, що є виключно важливим при подальшому написанні дипломних робіт.

Основою курсової роботи є відповідні законодавчі, нормативні матеріали, спеціальна літератури з теми дослідженення, наукові видання.

Під час виконання курсової роботи слід намагатися використовувати останні періодичні видання та підручники, монографії, навчальні посібники.

Вихідними даними для виконання роботи є фінансова звітність та інша інформація конкретного діючого суб’єкта господарювання. Цю інформацію студент збирає самостійно.

Курсова робота здається на кафедру і реєструється не пізніше, ніж за два тижні до її захисту. Курсова робота повертається на доопрацювання якщо вона виконана без дотримання вимог. За позитивною оцінкою студент може одержати вищу оцінку під час захисту, який відбувається прилюдно в присутності членів комісії та студентів.

Обсяг текстової частини КР 30 сторінок формату А4 (допускається відхилення ± 10 сторінок).

У випадку повного збігу тем курсової роботи індивідуальне завдання має містити не тільки різні числові вихідні дані, але й передбачати самостійне викладення студентом тексту пояснювальної записки.

2 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота виконується за матеріалами конкретного діючого підприємства. В курсовій роботі студент повинен розкрити зміст теми, показати вміння використовувати методи наукового дослідження, знання літературних джерел і нормативних актів. Зміст КР має відображати суть теми, яка розглядається, а також відповідати розробленому плану. Студент обирає тему КР з переліку, наведеного у дод. А, відповідно до свого порядкового номера у списку групи. За ініціативи студента дозволяється обирати іншу тему, при цьому обов’язковим є погодження її з науковим керівником.

Курсова робота повинна містити такі структурні елементи у наведеній нижче послідовності:

– титульний аркуш (зразок наведено у дод. Б);

– бланк завдання (зразок наведено у дод. В);

– анотація;

– зміст;

– перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності).

– вступ (обсяг 2-3 сторінки);

– основна частина роботи (3 розділи загальним обсягом не більше 30 сторінок);

– висновки (2-3 сторінки);

– перелік літературних джерел (не менше 15);

– додатки.

Титульний аркуш Титульний аркуш є першою сторінкою КР, яка не нумерується. На титульному аркуші обов’язково повинні бути підписи наукового керівника та студента, який виконав роботу.

Бланк завдання Бланк завдання розміщують одразу після титульного аркушу. Цей лист не нумерується та не рахується. На бланку завдання обов’язково повинні бути підписи керівника, що видав завдання, та студента, що його отримав.

Анотація Анотація призначена для ознайомлення з текстовим документом курсової роботи. Вона має бути стислою, інформативною і містити відомості, які характеризують виконану роботу. Анотацію слід розміщувати безпосередньо за бланком завдання, починаючи з нової сторінки, нумерація якої не зазначається, але рахується як друга сторінка роботи. Нижче наведено зразок написання анотації до курсової роботи на тему „Аналіз фінансової стійкості суб’єкта господарювання” АНОТАЦІЯ Курсову роботу присвячено проблемі підвищення фінансової стійкості підприємства. У першому розділі розглянуто теоретичні основи фінансової стійкості, підходи до аналізу цього аспекту діяльності підприємства.

Другий розділ містить характеристику ВАТ „Маяк”, аналіз динаміки основних показників його фінансово-господарської діяльності, а також спеціальний аналіз фінансової стійкості підприємства.

У третьому розділі здійснено факторний аналіз валового прибутку підприємства, а також запропоновано ряд заходів для підвищення рівня фінансової стійкості ВАТ „Маяк”.

Зміст Зміст розташовують безпосередньо після анотації, з нової сторінки.

До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки) роботи;

висновки; рекомендації; перелік літератури; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу із зазначенням сторінок, на яких вони вміщені. Зміст за нумерацією пояснювальної записки є третьою сторінкою. Назви заголовків змісту повинні однозначно відповідати назвам заголовків пояснювальної записки за текстом. Нумерація сторінок повинна бути наскрізною.

Приклад змісту курсової роботи на тему „Аналіз фінансової стійкості суб’єкта господарювання”:

Вступ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Економічна сутність і значення фінансової стійкості в 6 системі фінансового аналізу підприємства

Методичні основи аналізу фінансової стійкості 10 1.2.

підприємства

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВАТ “Маяк”

2.1. Загальна характеристика ВАТ “Маяк”

2.2. Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності ВАТ “Маяк”

2.3. Аналіз фінансової стійкості ВАТ “Маяк”

РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ВАТ “Маяк”

3.1. Факторний аналіз валового прибутку підприємства.................. 25

3.2. Зниження рівня запасів і оптимізація структури капіталу 28 ВАТ „Маяк”

Висновки

Список використаної літератури

Додаток А. Фінансова звітність ВАТ „Маяк” за 2005-2007 рр........ 36 Вступ У вступі необхідно розкрити сутність і ступінь дослідження в науковій літературі теми курсової роботи, її значущість. Необхідно охарактеризувати обрану тему курсової роботи з точки зору її місця, ролі в економіці та у фінансовому аналізі суб'єктів господарювання Інформація щодо курсової роботи відображається у вступі у такій послідовності.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Обґрунтовують актуальність, своєчасність і доцільність обраної теми дослідження для розвитку певної галузі. Для цього достатньо кількох речень.

Формулюють мету курсової роботи. Слід уникати формулювань мети, що починаються зі слів „Дослідження...”, „Вивчення...”, оскільки ці вирази вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Наприклад, для теми „Аналіз фінансової стійкості суб’єкта господарювання” мету можна сформулювати таким чином: „виявлення резервів та розробка заходів з підвищення рівня фінансової стійкості підприємства”.

Потім необхідно сформулювати завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Зазвичай кількість завдань 5-7.

Наприклад, до теми фінансової стійкості суб’єкта „Аналіз господарювання” можна сформулювати такі завдання:

вивчити сутність та значення аналізу фінансової стійкості підприємства;

проаналізувати існуючі підходи до оцінки рівня фінансової стійкості підприємства;

дослідити стан та динаміку основних фінансових показників підприємства-об’єкта дослідження (тут треба вказати назву конкретного підприємства);

проаналізувати основні показники фінансової стійкості підприємства;

виявити фактори та резерви підвищення показників фінансової стійкості підприємства;

розробити пропозиції для підвищення рівня фінансової стійкості підприємства.

У вступі визначають об’єкт та предмет дослідження. Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Предмет міститься у межах об’єкта дослідження.

Вони співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виокремлюється та його частина, яка є предметом дослідження.

Продовжуючи обрану для прикладу тему „Аналіз фінансової стійкості суб’єкта господарювання” можна сформулювати: об’єкт дослідження – процес управління фінансовою стійкістю ВАТ...; предмет дослідження – методи оцінки фінансової стійкості.

Наступним елементом вступу є зазначення методів дослідження (зокрема, діалектичний, логічний методи, порівняння, групування, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, інші специфічні прийоми і методи). Тут необхідно не просто навести перелік використаних наукових принципів, методології та методів дослідження, а й чітко вказати, для вирішення яких завдань використовувався той чи інший метод. Наприклад: методи логічного узагальнення, аналізу, синтезу використано для дослідження теоретичних основ фінансової стійкості підприємства. Методи фінансового аналізу, зокрема, коефіцієнтний, групування даних використано при дослідженні фінансового стану об’єкта дослідження. Факторний аналіз використовується для виявлення основних факторів, що впливають на рівень фінансової стійкості досліджуваного підприємства. Графічний метод використано для наочного подання інформації.

Після методів дослідження необхідно вказати теоретичну й методологічну базу дослідження (закони України, постанови Верховної ради України та Кабінету Міністрів України, інші нормативні документи, теоретичні висновки та узагальнення вітчизняних і зарубіжних вченихекономістів, що містяться у монографічній, спеціальній та періодичній літературі, матеріали науково-практичних конференцій.

Обсяг вступу 2-3 сторінки.

Основна частина курсової роботи Основна частина роботи складається з розділів, які, в свою чергу, містять підрозділи. Класична побудова курсової роботи передбачає наявність 3 розділів, кожен з яких містить 2-3 підрозділи. У кінці кожного розділу формулюють стислі (1-2 абзаци) висновки, що повинні містити теоретичні і практичні результати, отримані у даному розділі.

Використовуючи конкретні матеріали, студент повинен одразу ж у тексті вказати джерела їх отримання.

Перший розділ – теоретичний (огляд літератури). Особливу увагу тут слід приділити методиці та методам дослідження того чи іншого аспекту фінансового аналізу відповідно до теми курсової роботи. Обсяг розділу до 10 сторінок.

У загальному вигляді перший розділ повинен мати таку структуру.

1.1. Коротка характеристика основних теоретичних питань та понять за темою. Висвітлити погляди різних авторів на суть питання, що розглядається, зазначити законодавче та нормативне забезпечення досліджуваної проблеми, зарубіжний досвід та проаналізувати доцільність його використання у вітчизняних умовах.

1.2. Ступінь розробленості питання теми у фінансовому аналізі.

Показати підходи окремих авторів до методики проведення аналізу за темою, дати короткий огляд методів аналізу у вітчизняній та світовій літературі. Розглянути завдання, зміст аналізу з даної теми. Вказати переваги та недоліки використання розроблених методів та прийомів аналізу з теми, показати свою точку зору у спірних питаннях. Визначити систему аналітичних показників та методи аналізу. Показати послідовність методики проведення фінансового аналізу за темою.

Другий розділ – аналітичний. Студент проводить практичне дослідження питань теми курсової роботи на прикладі облікових і статистичних даних конкретного суб’єкта господарювання, використовуючи аналітичні методи і ЕОМ. Цей розділ роботи має бути логічно пов’язаний з теоретичними відомостями першого розділу Тут необхідно дати стислу характеристику підприємства-об’єкта дослідження (форма господарювання, продукція тощо); вивчити динаміку основних фінансових показників за останні 2-3 роки; дослідити стан об’єкта дослідження стосовно тематики курсової роботи (необхідно проаналізувати ряд спеціальних фінансових показників, їх динаміку, зробити висновки). Результати оброблення вхідної практичної інформації повинні бути належним чином систематизовані і оформлені у вигляді таблиць, графіків, схем тощо. Обов’язковим під час роботи над другим розділом є використання фінансової звітності конкретного суб’єкта господарювання. Це, як правило, такі бухгалтерські форми:

Форма №1 “Баланс”, Форма №2 “Звіт про фінансові результати”, Форма №3 “Звіт про рух грошових коштів”, Форма №4 “Звіт про власний капітал”, Форма №5 “Примітки до річної фінансової звітності”.

Типовий вигляд зазначених форм фінансової звітності наведено у дод. Г.

У другому розділі слід аналізувати дані із зазначених форм звітності, а саму звітність розмістити у додатках.

Обсяг другого розділу 10-12 сторінок.

Рекомендована структура другого розділуPages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Випуск 47 ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНІ ЗРУШЕНЯ В РЕАЛЬНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ Одеса ББК 65.01+65.011 УДК 332.15+338 ЕКОНОМІЧНІ ІННОВАЦІЇ. Випуск 47: Проблеми та сучасні зрушеня в реальному секторі економіки. Збірник наукових праць. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012. – 351 с. Головний редактор Буркинський Б.В. – академік НАН України, доктор економічних наук,...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ присвячений 210 річниці від дня народження директора Головного училища садівництва, професора Олександра Давидовича Нордмана Частина І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ І ТЕХНІЧНІ НАУКИ Умань – 2013 УДК 63 (06) Збірник студентських наукових праць Уманського національного університету садівництва – / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. – Умань: 2013. – Ч. І:...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Общественная организация «Центр экономических исследований и развития» СТРАТЕГІЯ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ: СУТНІСТЬ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 24 – 25 серпня 2012 року) СТРАТЕГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА: СУЩНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Сборник тезисов научных робот участников Международной научно-практической конференции...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять та самостійної роботи Для студентів напряму підготовки 6.030503 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.9 М43 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій...»

«Тези виступу президента Національної академії державного управління при Президентові України Ковбасюка Юрія Васильовича на науково-практичній конференції кафедри європейської інтеграції “Лібералізація візового режиму між Україною та ЄС: хто виграє?” Доброго дня, шановні колеги, шановні гості! Ми розпочинаємо роботу науково-практичної конференції на тему “Лібералізація візового режиму між Україною та ЄС: хто виграє?”, організованої кафедрою європейської інтеграції Національної академії...»

«СОНЕЧКО Читанка-хрестоматія для читання в дитячому садку ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 82(082):373.2 ББК 83.8я70 С62 Укладач Клід Ірина Олексіївна С62 Сонечко. Читанка-хрестоматія для читання в дитячому садку / укладач Клід І.О. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 304 с. ISBN 978-966-10-2338-2 Збірник творів «Читанка-хрестоматія для читання в дитячому садку» укладено відповідно до базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» Міністерства освіти і науки...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ НА МАКРОТА МІКРОРІВНЯХ» м. Одеса, 12-13 лютого 2011 р. Одеса Забезпечення сталого розвитку економіки на макрота мікрорівнях: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 лютого 2011 р.). – Одеса: ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011. – 124 с. У збірнику містяться матеріали, подані на Міжнародну науково-практичну конференцію «Забезпечення сталого розвитку...»

«МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» 29-30 ВЕРЕСНЯ 2011р. Частина І Одеса УДК 330.316 (043) ББК 31.2. Теорія та практика розвитку інноваційної економіки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 29-30 вересня 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах, ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011. – Ч.І. –с. 140. УДК 330.316 (043) ББК 31.2. Усі матеріали подаються у авторській редакції. Рекомендовано до...»

«РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УДК: 330.341.4 В.О. Ананьєва Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка” СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРІОРИТЕТІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ © Ананьєва В.О., 2007 Проаналізовано теоретичні принципи впровадження Концепції сталого розвитку як процесу гармонізації продуктивних сил та забезпечення гарантованого задоволення необхідних потреб суспільства. З’ясовано вплив цільових завдань стратегії сталого...»

«УДК 330.341.1:005.591.3:658.8 Шевлюга Олена Геннадіївна, фахівець ІІ кат. кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету; Олефіренко Олег Михайлович, к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ НА РИНОК ТЕХНОЛОГІЙ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА У статті досліджено вплив технологічних інновацій на розвиток підприємства, встановлено взаємозв’язок між різними видами інновацій за однією з класифікаційних ознак....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»