WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Білозубенко Володимир Станіславович Науковий ступень Кандидат економічних наук зі спеціальності «Світове господарство й міжнародні економічні відносини», тема дисертації «Участь України ...»

Білозубенко Володимир Станіславович

Науковий ступень

Кандидат економічних наук зі спеціальності «Світове господарство й

міжнародні економічні відносини», тема дисертації «Участь України в

регіональних інтеграційних процесах в умовах глобалізації».

Наукове звання

доцент кафедри міжнародної економіки, 12ДЦ № 026084, 20 січня 2011 р.

Посада

доцент кафедри міжнародної економіки

Член спеціалізованої вченої ради К 11 із захисту дисертації по спеціальності

08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

1997-2002 рр.

Донецький національний технічний університет,Україна Спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «Магістр економіки»

Диплом НК №21231834, 15 липня 2002 р.

2002-2005 рр.

Донецький національний університет економіки й торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, аспірантура, кафедра міжнародної економіки Дослідження: «Участь України в регіональних інтеграційних процесах в умовах глобалізації»

Кандидат економічних наук за фахом 08.05.01 – Світове господарство й міжнародні економічні відносини, Диплом ДК №038256, 9 листопада 2006 р.

30.11.2006 – 18.05.2007 Донецький національний університет економіки й торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Інститут післядипломної освіти, Донецьк, Україна Курси підвищення кваліфікації молодих викладачів сертифікат № 122/07, 18 травня 2007 р.

Наукові інтереси:

міжнародна інтеграція, економічна політика ЄС, глобалізація світової економіки, інноваційна діяльність, міжнародне науково-технічне співробітництво;

Дисципліни, що викладає:

інтеграційні процеси;

європейська інтеграція;

глобалізація економіки й міжнародний інноваційний процес;

міжнародна економіка;

інвестиційна й інноваційна політика ЄС.

Основні публікації:

Монографії та навчальні посібники

1. Міжнародний менеджмент [Текст]: Навч. посіб. / За ред. О.Б. Чернеги. – 2-е вид., оновл. і доп. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 592 с.

2. Чернега О.Б., Семенов А.А., Білозубенко В.С. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. Посіб. – 2-е вид., оновл. і доп. – Львів: «Магнолія 2006», 2009. – 346 с.

3. Спеціальні програми Альянсу [Текст] : навч. посіб. / О. Б. Чернега, В.

С. Білозубенко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. – Донецьк :

[ДонНУЕТ], 2009. – 219 с.

4. Інституційне забезпечення євроатлантичної інтеграції України [Текст] :

навч. посіб. / Садєков А.А., Дрожжина С.В., Чернега О.Б. Самосьонок Л.М., Білозубенко В.С., Іваненко А.І.; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – 261 с.

5. Международная интеграция [Текст]: Учебное пособие / О.Б. Чернега, В.С.

Белозубенко, И.С. Бондаренко, А.Ю. Молчанова, Л.М. Самосьонок, А.А.

Семенов; под ред. О.Б. Чернеги. – 2-е. изд, обновл. и доп. – Донецк: «Каштан», 2009. – 350 с.

6. Чернега О.Б. Промислова і сільськогосподарська політика ЄС [Текст]:

навч. посіб./ О.Б. Чернега, В.С. Білозубенко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 250 с.

7. Конкурентоспроможність економіки України: можливості, переваги, компетенції: монографія [Текст] / М-во освіти і науки України; О.Б. Чернега [та ін.]; наук. ред. О.Б. Чернега. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – 591 с.

8. Чернега, О.Б. Інноваційна компонента конкурентоспроможності економіки України [Текст] / [О.Б. Чернега, В.С. Білозубенко, І.С. Бондаренко.

М-во освіти і науки України]. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – 327 с.

Методичні видання

1. Глобалізація та економічний розвиток. метод. рек. до вивч. дисципліни для студ. спец. 6.050105 «Банківська справа» / М-во освіти і науки України, ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. екон-ки; В.С.

Білозубенко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 154 с.

2. Інтеграційні процеси. метод. рек. до вивч. дисципліни для студ. спец.

6.050100 «Міжнародна економіка» всіх форм навчання / М-во освіти і науки України, ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. екон-ки; В.С.

Білозубенко, А.І. Іваненко, О.М. Савоськіна. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 170 с.

3. Європейська інтеграція. метод. рек. до вивч. дисципліни для студ. спец.

6.050100 «Міжнародна економіка» всіх форм навчання / М-во освіти і науки України, ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, каф. міжнар. екон-ки; В.С.

Білозубенко, А.І. Іваненко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 131 с.

4. Озаріна, О.В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст]: тести для студентів всіх спеціальностей і форм навчання / О.В. Озаріна, В.С.

Білозубенко, С.С. Кузьменко: М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, каф. міжн. економіки. – Донецьк, 2011. – 48 с.

5. Білозубенко, В.С. Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес [Текст]: метод. рек. до викон. курс. роботи для студ. напряму підготовки. 6.030503 «Міжнар. економіка» всіх форм навчання / В.С.

Білозубенко, Ю.Г. Бочарова: М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, каф. міжн. економіки. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 57 с.

6. Білозубенко, В.С. Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний процес [Текст]: метод. рек. до вивч. дисципліни для студ. напряму підготовки. 6.030503 «Міжнар. економіка» всіх форм навчання / В.С.

Білозубенко, Ю.Г. Бочарова: М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, каф. міжн. економіки. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 158 с.

7. Міжнародна економічна діяльність України [Текст]: тести з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» всіх форм навчання / О.Б. Чернега, В.С. Білозубенко, І.А. Іваненко, О.В. Кислицина, В.Ю. Матвєєва, О.В. Озаріна, А.А. Семенов, Л.М. Самосьонок, Т.Г.

Шеремет; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. Нац. Ун-т економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського, каф. Міжнар. Економіки.

– Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 79 с.

Статті:

1. Белозубенко В.С. Сущность, структура и типы национальных инновационных систем // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / ДонЕГІ, Інти-т еконо.-прав. дослі-нь НАН України. – Вип. 1 (28). – Донецьк: ДЕГІ, 2009. – С. 73-75.

2. Чернега О.Б., Белозубенко В.С. Особенности инновационной конкуренции и ее механизм // Вчені записки кримського інженернопедагогічного університету. Випуск. 17 Економічні науки. – Сімферополь: НІЦ КІПУ, 2009. – С. 182-188.

3. Білозубенко В.С. Роль національної інноваційної системи у підтримці інноваційної активності // Вісник Донец. нац. універ-ту економ-ки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського: наук. жур-л. Сер.: економічні науки

– 2009. – №4 (44). – С. 13-20.

4. Білозубенко В.С. Інноваційна активність і національна інноваційна система // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. Вип.. 28, т. 2 / Голов. ред. О.О. Шубін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 332-340 с.

5. Білозубенко В.С. Зміст і механізм реалізації інноваційної політики Європейського Союзу // Вісник Хмельницького національного університету. Сер.: Економ. науки. Т. 4. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – №4. – С. 162-166.

6. Білозубенко В.С. Створення Європейського дослідницького простору як крок до формування міжнародної інноваційної системи // Економіка:

проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Вип. 263: В 9 т. – Т. IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – 1658-1666.

7. Білозубенко В.С. Складові міжнародних науково-технічних зв’язків // Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науковопрактичних статей). – Харків: УДАЗТ, 2010. – Вип. 32. – С. 76-79.

8. Білозубенко В. С. Глобалізація світової економіки – нові умови для інноваційного розвитку. Торгівля і ринок України: Темат. зб. Наук. пр.

Вип. 30, т. 2 / Голов. ред. О.О. Шубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2010. – С. 7Білозубенко В. С. Особливі заходи і складові підтримки інновацій у Європейському Союзі. Економічний простір: Зб. наук. Праць. – №48/1. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. – С. 5-12.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


10. Білозубенко В. С. Управління науковим сектором в умовах глобалізації:

концептуальні зауваження. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: науковий економічний журнал. – 2011. – №2 (14).

– С. 24-28.

11. Білозубенко В. С., Бочарова Ю. Г. Модернізація національної інноваційної системи України на принципах селективного розвитку її цивілізаційного потенціалу. Культура народов Причерноморья: науч.

журнал. – 2011. – № 196, Т. 2. – С. 18-23.

12. Білозубенко В. С. Розвиток міжнародного співробітництва у сфері інновацій: досвід Європейського союзу. Менеджер. Вісник Донецького державного університету управлення. – 2011. – №2(56) – С. 79-82.

Матеріали конференцій, тези доповідей та інші видання

1. Чернега О.Б., Белозубенко В.С. Жизненный цикл и деградация национальной инновационной системы // Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах: доповіді та сповіщення: Т.1 / IV міжнар. наукова конф., 23-25 вересня 2009 р. – м.

Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. – С. 83-87.

2. Чернега О.Б., Белозубенко В.С. Система инноваций и национальная конкурентоспособность // Економічна політика країн ЄС в умовах глобалізації: матеріали між нар. наук.-практ. Конф. М. Познань, Польща / М-во освіти і науки України, Донец. нац. Ун-т економіки і торгівлі ім.. М.

Туган-Барановського, Акад.. готел. Менедж. Та харчування; редкол.

Шубін О.О. та ін. – Донецьк: донНУЕТ, 2009. – 169-171 с.

3. Чернега О.Б., Белозубенко В.С. Интернационализация национальных инновационных систем в контексте развития международного сотрудничества // «Україна-Чехія-Польща-ЄС: сучасний стан та перспективи». Збірник матеріалів між народ. науково-практ. Конференції (Випуск 6). – Херсон-Прага-Вроцлав: ПП Вишемирський В.С., 2009. – С.

188-192.

4. Чернега О.Б., Белозубенко В.С. Проблемы становления экономики знаний в условиях глобализации // Бізнес та умови його розвитку: національний і міжнародний дискурси: матер. першої міжнар. наук.-практ. конф. м.

Донецьк / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського, Акад.. готел. Менедж. Та харчування; редкол.: Шубін О.О.. [та ін.]. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – С. 284-286.

5. Чернега О.Б., Білозубенко В.С. Методика викладання дисципліни «Інтеграційні процеси» // Інновації і якість вищої освіти: зб. тез. доп.

учасників ювілейн. наук.-метод. конференції науково-педагогічних працівників університету, присвяченої 90-ю освітньої діяльності. – Донецьк. ДонНУЕТ, 2010. – С. 40-42.

6. Білозубенко В. С., Горіна Г. О. Про сутність мережної економіки і її переваги в області інновацій. Глобальна економіка в посткризовий період та Україна: збірник тез доповідей між нар. наук.-практ. конференц. студ.

та молодих вчених, 17-18 лют. 2011 р., м. Тернопіль / М-во овіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – С. 12-14.

7. Білозубенко В. С., Горіна Г. О. Принципові питання побудови мереж в економіці: аспект інновацій. Перспективні наукові досягнення – 2011: Зб.

матеріалів всеукраїн. наук.-практ. конференції, 17 лютого 2011 р., м.

Миколаїів / М-во овіти і науки, молоді та спорту України, Націонал. Ун-т кораблебудування ім.. адмірала Макарова. – Тернопіль: Видавництво НУК, 2011. – С. 14-15.

8. Білозубенко В. С., Чернега О. Б. Проблематика международного сотрудничества Европейского союза в сфере науки и инноваций. Бізнес та умови його розвитку: національний і міжнародний дискурси: матер.

другої міжнар. наук.-практ. Інтернет конф. м. Донецьк / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім.. М. Туган-Барановського, Акад. готел. менедж. та харчування;

редкол.: Шубін О.О. [та ін.]. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С. 37-39.

9. Білозубенко В. С., Чернега О. Б. Стимулирование инновационной активности промышленности в условиях кризисна. Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень у постсоціалістичних країнах: матер.

п’ятої міжнар. наук. конф. м. Черкаси / АЕН України, Білорус. держ. ун-т, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. Відповід. ред.: Кукурудза І.І.

Черкаси: ЧНУ, 2011. – С. 63-64.

10. Білозубенко В. С., Чернега О. Б. Особенности стимулирования инновационной активности промышленности в условиях кризисна.

Вісник Черкаського університету. Сер.: Економічні науки. – 2011. – Вип.

197. – С. 34-36. 
Похожие работы:

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ В ЕКОНОМІЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЧАСТИНА ІІ Одеса УДК 33.02(063) ББК 65.05я43 П 7 Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакція не завжди поділяє думку та погляди автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій....»

«Мiнiстерство освiти i науки України Прикарпатський нацiональний унiверситет iменi Василя Стефаника Юридичний iнститут Збiрник наукових статей Актуальнi проблеми вдосконалення чинного законодавства України Випуск XXIV Iвано-Франкiвськ, 2010 Мороз Г. В. Правове регулювання громадського екологiчного контролю УДК 349.6 До прiоритетних напрямкiв контролю в Українi В. М. Гаращук вiдносить саме контроль за пiдтриманням екологiчної безпеки або екологiчний контроль [1, с. 133-134]. У науцi немає...»

«УДК 339.924 Інтеграційний вектор реалізації національних економічних інтересів України: теоретичні та практичні аспекти АНДРІЙ ГРИЩЕНКО* АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто доцільність оптимального поєднання відкритості економіки України та політики економічного протекціонізму з метою захисту її національних інтересів. Запропоновано заходи щодо вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності України, проаналізовано чинники впливу на поліпшення структури вітчизняного експорту та систематизовані...»

«ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист економічної конкуренції ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 12, ст.64 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами від 26.12.2002, ВВР, 10-11, ст.86 N 380-IV ( 380-15 ) 2003, N від 15.05.2003, ВВР, 30, ст.247 N 762-IV ( 762-15 ) 2003, N від 27.11.2003, ВВР, 17-18, ст.250 N 1344-IV ( 1344-15 ) 2004, N від 23.12.2004, ВВР, 7-8, ст.162 N 2285-IV ( 2285-15 ) 2005, N від 25.03.2005, ВВР, N 2505-IV ( 2505-15 ) 2005, N 17, N 18-19, ст.267 N 2596-IV ( 2596-15 ) від...»

«Крім цього, треба зауважити, що вираз (5) для поправки справедливий, лише якщо b a, тому й формула (16) буде справедлива тільки для b a.1. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. Справочник / Под ред. В.В. Клюева. Кн. 2. – М.: Машиностроение, 1986. – 351 с. 2. Бучма І.М., Репетило Т.М. Електричні моделі дослідних об’єктів при вихорострумовому методі // Автоматика, вимірювання та керування. – 2008. – № 608. – С. 34–41. 3. Мизюк Л.Я. О состоянии и некоторых перспективах...»

«Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. Актуальні задачі сучасних технологій – Тернопіль 19-20 грудня 2012. УДК 338:658.7 Людмила Малюта, Петро Слобода Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА РИНКУ СВІТЛОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ Lyudmyla Malyuta, Petro Sloboda FORMING OF EFFECTIVE SYSTEM OF DATAWARE OF STUDY AND PROGNOSTICATION OF...»

«УДК 658.8:658.624 Гребнєва В.С., магістр Кубишина Н.С. канд. екон. наук, доцент ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНОК У статті сформовано і розроблено комплекс методів, методичних підходів та пропозицій щодо процесу впровадження нового товару на ринок з метою мінімізації комерційних ризиків. Для ефективного управління даним процесом розроблена модель впровадження нового товару на ринок з урахуванням маркетингових аспектів, а саме маркетингового дослідження ринку та розробки комплексу...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ В. Д. Дмитрієнко, О. Ю. Заковоротний ЗАСОБИ ТА АЛГОРИТМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Лабораторний практикум для студентів денної та заочної форм навчання за напрямком «Комп’ютерна інженерія» та «Комп’ютерні науки» Затверджено редакційно-видавничою радою університету НТУ ХПІ, протокол № 2 від 7.12.2011 Харків HTMT 2012 УДК 004.021 ББК 32.973-02 Д 53 Рецензенти: Б. І. Кузнецов, д-р....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ЗВІЛЬНЕНИХ У ЗАПАС ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ М. КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ КОДАЦЬКА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ Для спеціальностей 5. 05160201«Швейне виробництво» та 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів i двигунів» ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ Для спеціальності 5. 05170101«Виробництво харчової продукції»...»

«ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО Голова Голова обласної обласної ради державної адміністрації Й.А.Запаловський С.М.Рижук від 28.02.2013 № р-5-22/203 від 28.02.2013 № 1310/30/2-13 ПЛАН основних організаційних заходів керівництва Житомирської обласної державної адміністрації та обласної ради на березень 2013 року Дата Назва заходу Відповідальний (П.І.Б.) 1 березня, Всесвітній день цивільної оборони п'ятниця Всесвітній день імунітету Всесвітній день котів День професійного сержанта в Україні Особистий прийом...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»