WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ по написанню й оформленню домашньої контрольної роботи з дисципліні «Міжнародна економіка» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Севастопольський національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

по написанню й оформленню

домашньої контрольної роботи

з дисципліні «Міжнародна економіка»

для студентів економічних спеціальностей

денної та заочної форми навчання

Севастополь

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

УДК 339

Методичні вказівки по написанню й оформленню домашньої роботи з

дисципліни «Міжнародна економіка» для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання / Сост. О.В. Горбачова, М.І.

Матвієнко. – Севастополь: Видавництво СевНТУ, 2011. – 60 с.

Метою роботи є закріплення й поглиблення теоретичних знань, придбаних студентом в процесі вивчення курсу.

Формування у студентів навиків роботи з учбовою, спеціальною літературою та статистичними матеріалами, уміння робити узагальнення й виводи, вирішувати практичні завдання. У роботі даються рекомендації по написанню і оформленню домашньої контрольної роботи.

Методичні вказівки розглянуті й затверджені на засіданні кафедри «Економіки та маркетингу», протокол № 6 від 28.01 2011 р.

Рецензенти: В.І. Плаксін, професор кафедри «Фінанси» СевНТУ Т.Д. Літвінова, доцент ЧФ МДУ ім. М.В. Ломоносова Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………….4

1. Мета домашньої контрольної роботи…………………………………………5

2. Загальні вимоги до домашньої контрольної роботи…………………………5

3. Вимоги та методичні вказівки до виконання теоретичної частини домашньої контрольної роботи………………………………………………….6

4. Критерії оцінювання домашньої контрольної роботи………………………8 Додаток А…………………………………………………………………………9 Додаток Б…………………………………………………………………………12 Додаток В…………………………………………………………………………56 Додаток Г…………………………………………………………………………58 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ВСТУП Сьогодні у світі відбуваються глобальні зміни. Міжнародне співтовариство стало цілісним, взаємодії у ньому набули системний характер.

Події, які мають місце в одній частині світу, обов’язково впливають на іншу частину.

Формування всесвітнього господарства є результатом тривалого розвитку та пов'язаного з цим процесу еволюції економічних відносин. Національний економічний простір все більш інтегрується у всесвітнє господарство. Розширюються та стають більш складними транскордонні зв’язки, швидкими темпами розвиваються інформаційні та комунікаційні технології, зростає взаємозалежність суб’єктів світового господарства.

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з міжнародної економіки, умов, форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності.

Завдання вивчення курсу спрямовані на формування у студентів знань щодо: визначення сутності міжнародної економіки, її значення та еволюції формування; вивчення проблем міжнародної економіки як частини теорії ринкової економіки, що вивчає закономірності міждержавного руху товарів і чинників виробництва, особливості взаємодії національних економік та світового господарства в цілому, їх функціонування та регулювання в умовах глобалізації фінансових ринків; уміння творчо аналізувати стан системи світогосподарських відносин, визначати проблеми і тенденції їх розвитку; використовувати одержані знання як в Україні, так і за її межами, виходячи з цілей її інтеграції в сучасну систему світогосподарських зв’язків.

При вивченні курсу «Міжнародна економіка» студентам необхідно написати домашню контрольну роботу з курсу, яка дозволяє викладачу перевірити самостійну роботу студента.

У методичних вказівках запропоновано перелік тем для контрольних робіт та тестів, детально розглянуто кожен етап виконання контрольної роботи, наведено приклади по деяким моментам.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

1. МЕТА ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Домашня контрольна робота є важливою формою самостійного вивчення студентами курсу «Міжнародна економіка». Її виконання сприяє поглибленому вивченню курсу на основі наукових праць вітчизняних та зарубіжних економістів, державних законодавчих актів і програмних документів, статистичних, практичних матеріалів однієї з проблем міжнародних економічних відносин. При цьому студенти набувають навичок пошуку необхідних літературних джерел та матеріалів, їх аналізу та узагальнення, досвіду самостійного дослідження та письмового викладання теоретичних питань, поєднують методи творчого застосування знань з курсу та вміння пов’язувати їх з практикою реальних економічних процесів.

Крім того, у процесі виконання домашньої контрольної роботи студенти денної форми навчання набувають вмінь, які можуть бути використані в майбутній практичній роботі та наукових дослідженнях.

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ

Студент виконує домашню контрольну роботу, варіант якої обирається за порядковим номером студента у списку групи. Обсяг контрольної роботи – 15аркушів формату А4.

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної (1 теоретичне питання в залежності від складності) та практичної (10 тестів).

Контрольна робота повинна продемонструвати опанування студентом матеріалу певної теми; вміння самостійно осмислити і систематизувати навчальну інформацію; чітко, стисло і логічно викласти матеріал, обґрунтувати власну думку, зробити висновки. Висвітлення теоретичних питань не потребує плану, вступу, але обов’язково повинно завершуватись висновками.

Розв’язання тестів у другій частині домашньої контрольної роботи не повинно супроводжуватись поясненнями, формулами, графіками і висновками.

Умови тестів також переписувати не потрібно.

Контрольна робота виконується на основі вивчення студентом основної літератури, список якої подається у завданні, а також потребує залучення додаткової літератури - публікацій фахових журналів: "Економіка України", "Зовнішня торгівля", "МЭМО", "Економіст", "Політика і час" та інших.

Студенти, які не виконали домашньої контрольної роботи, до іспиту не допускаються.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3. ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ДОМАШНЬОЇ КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ

Основні етапи виконання теоретичної частини домашньої контрольної роботи:

1) Вибір теми домашньої контрольної роботи. Згідно з варіантом (див.

розділ 2), студент в залежності від рівня складності обирає одне теоретичне питання, перелік яких представлений в Додатку А.

2) Складання бібліографії. Бібліографія – це список літературних джерел, з якими необхідно ознайомитись для вірного розуміння теми контрольної роботи та викладення її змісту. Для складання бібліографії, підбору необхідних книжок і статей необхідно використовувати систематичні та предметні каталоги у бібліотеках, а також огляди змісту економічних журналів та тижневиків, які друкуються в останньому номері журналу за кожен рік. Перш за все треба переглянути журнали: «Мировая экономика и международные отношения», «Плановое хозяйство», «Економіст», «Економіка України», «Фінанси України».

Починаючи роботу над темою, складання бібліографії краще проводити з праць, надрукованих у поточному році, поступово переходячи до робіт, надрукованих у попередні роки. Такий порядок звільняє від дублювання запису робіт з однієї й тієї ж проблеми та полегшує вивчення питань теми з урахуванням вимог сучасності. Рекомендований перелік джерел наведено в додатку В.

3) Вивчення літературних джерел. Мета роботи – отримати повне уявлення про тему, що вивчається, про коло питань, які вона охоплює. Внаслідок кропіткого вивчення літературних джерел розширюються та поглиблюються теоретичні знання, розвивається логічне мислення, виробляється критичне відношення до різних точок зору на питання, що вивчаються.

Робота з відібраною літературою починається з ознайомлення з відповідними розділами навчальних посібників, узагальнюючих монографій з обраної теми контрольної роботи. Наступний етап – вивчення книжок, журналів, статей, що стосуються обраної теми. У процесі роботи над літературою треба робити виписки (конспекти), які містять найбільш важливі визначення, аргументи, факти, які дають можливість зробити певні висновки з проблем, що вивчаються. Такий метод роботи сприяє кращому засвоєнню та запам’ятовуванню прочитаного матеріалу, полегшує його систематизацію, дає змогу не звертатися знов до вивченої літератури.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Конспектування матеріалу, що вивчається, може здійснюватися або у вигляді коротких записів прочитаної літератури своїми словами, або у вигляді цитат (дослівних витягів з тексту). Цитати повинні бути дослівно переписані у лапках з зазначенням автора, назви роботи, теми, сторінок. Цитат в контрольній роботі має бути не більше 3-5 і їх обсяг не повинен перевищувати 0,5 сторінки.

4) Складання плану теоретичної частини домашньої контрольної роботи.

Контрольна робота повинна містити: титульний аркуш, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури.

Зміст роботи повинен відрізнятися суворою логічністю та послідовністю, щоб передбачені в ньому питання були часткою цілого.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Обсяг теоретичної частини контрольної роботи – 15-20 аркушів (із одного боку) формату А4. В основній частині розкривається зміст теми, яку досліджує студент. Вона складається з 3 питань. Обсяг питань повинен бути пропорційним. Питання повинні мати завершений характер та містити в кінці логічний перехід до наступного розділу.

Перевищення обсягу роботи буде свідченням невміння студента відібрати необхідні матеріали та коротко їх викласти. Недостатній обсяг роботи показує поверхневу роботу студента над даною темою.

5) Підбір та обробка статистичних даних та інших фактичних матеріалів.

Перелік рекомендованих джерел мережі Інтернет, які містять статистичну інформацію щодо різних форм міжнародного економічного співробітництва та зовнішньоекономічної діяльності України, наведено в додатку Г.

6) Написання тексту контрольної роботи. Після ретельного вивчення літературних джерел та фактичних даних, а також складання плану, необхідно приступити до написання тексту контрольної роботи. Її якість оцінюється, перш за все, по тому, наскільки самостійно, вірно, глибоко та всебічно розглянуті основні питання теми.

Текст контрольної роботи повинен бути чітко розподілений за питаннями плану, інакше неминучі повтори одного й того ж матеріалу у різних місцях роботи або проблеми в освітлені окремих питань. Кожному питанню плану повинен відповідати розділ тексту контрольної роботи під такою ж назвою. Кожне питання повинне починатися з нової сторінки.

Текст контрольної роботи має бути відредагований, без граматичних помилок. Як найретельніше мають бути продумані словосполучення. Треба уникати багатослів’я, емоційних виразів, використання зайвих слів та переказ від першої особи. Весь текст контрольної роботи треба висловлювати своїми словами. Повне копіювання не тільки цілих блоків тексту, а й окремих фраз з наявних економічних публікацій не дозволяється. При використанні цитат окремих авторів, а також статистичних та фактичних матеріалів, треба робити посилання на літературні джерела, зазначаючи у квадратних дужках номер, під яким знаходиться це джерело у списку використаних джерел, і після коми вказати сторінку.

7) Захист домашньої контрольної роботи. Перевірена викладачем контрольна робота разом із його рецензією повертається студенту. У випадку незадовільної оцінки робота має бути перероблена відповідно до зауважень рецензента і повторно подана у встановлений рецензентом строк. Після перевірки контрольної роботи викладач робить позначку «до співбесіди допускається»

або «до співбесіди не допускається», а після співбесіди оцінює контрольну роботу за 50-ти бальною системою.

Домашня контрольна робота захищається перед викладачем у присутності всіх студентів, що мають захищатися у цей день. Під час захисту контрольної роботи студент має виявити глибокі знання з вивчених розділів курсу, вміти розкривати в усній доповіді зміст розглянутих у контрольних роботі положень і відповісти на поставлені викладачем запитання.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Г) Засіб регулювання економічної поведінки національних виробників, які поставляють свою продукцію на експорт.

–  –  –

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Г) виникнення транснаціонального монополістичного капіталу, просування за кордон підприємницької діяльності.

–  –  –

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

8. Основні правові норми регулювання міжнародної трудової міграції визначаються та контролюються:

А) Віденською конвенцією Про міжнародну трудову діяльність.

Б) Міжнародною організацією праці

Г) Положенням ООН.

Д) Вірними є відповіді п. 1, 2.

9. Опціон – це:

А) Біржова угода про купівлю-продаж валюти, сировини, товарів чи золота фіксованою ставкою в момент укладення угоди ціною, з виконанням операцій через 2-3 роки.

Б) Міжбанківська угода про взаємну компенсацію збитків від зміни процентних ставок протягом одного року.

В) Позабіржова валютна угода, яка здійснюється банками та промисловоторговими корпораціями на договірній основі.

Г) Право купувати чи продавати цінні папери, товари та валюту протягом певного періоду часу за встановленою ціною

10. Сучасне світове господарство - це:

А) поступальний розвиток економіки усіх країн на ринкових засадах шляхом раціонального використання ресурсів;

Б) система відносин органічно поєднаних національних господарств, що взаємодіють завдяки наднаціональному господарському механізму на основі інтернаціоналізації технологічного способу виробництва;

В) система економічних законів, яка управляє розвитком всесвітнього господарства;

Г) міжнаціональний механізм регулювання світового економічного співробітництва.

–  –  –Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«МАРКЕТИНГОВІ ВІЙНИ 20 е ювілейне видання Ел Райс і Джек Траут Київ 2006 Заказать книгу можно в отделе продаж Companion Group по телефону (044) 494-25-04 (02), а также на сайтах www.companion.ua и www.strategy.com.ua в разделе «Книги» Присвячується одному з найвидатніших маркетингових стратегів, яких тільки знав світ, — Карлу фон Клаузевіцу. Двадцять років потому ми додаємо до присвячення імена ще декількох досить непоганих маркетингових стратегів. Ел Райс, Джек Траут Заказать книгу можно в...»

«Проект «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні» EuropeAid/125234/C/SER/UA Рекомендовані коефіцієнти перерахунку для використання в аналізі витрат і вигід великих інфраструктурних проектів в Україні (Частина «Практичного посібника з оцінки державних інфраструктурно-інвестиційних проектів в Україні») Група ПСРРУ Проект «Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні» 25.11.2011 р. Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні EuropeAid/125234/C/SER/UA Відмова від...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ» ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ПРОГРАМИ з позашкільної освіти Дослідницько-експериментальний напрям ВИПУСК 2 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ УДК 374+001.89(80/7.072.2) ББК 74.200.5 А в т о р с ь к и й к о л е к т и в:...»

«СПЕЦПРОЕКТ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції Київ 14–15 червня 2012 р. У семи томах Том 7 Актуальні питання економіки Дніпропетровськ Видавець Біла К. О. УДК 336 ББК 65.01 С 71 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: Голова оргкомітету: Корецький М. Х. – д.держ.упр., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи Академії муніципального управління, м. Київ. Члени оргкомітету: Бакуменко В. Д. – д.держ.упр., професор,...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЕКОНОМІЧНЕ І СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ М.ЧЕРНІВЦІВ ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2014 РОКУ Чернівці Державна служба статистики України Головне управління статистики у Чернівецькій області адреса: вул. Головна, 249-а, м.Чернівці, 58018, Україна телефони: (0372) 55-09-42, факс: (0372) 58-19-3 електронна пошта: gus@cv.ukrstat.gov.ua веб-сайт: www.cv.ukrstat.gov.ua Відповідальні за випуск: Т.Г.Сарчинська, В.С.Дронь, Г.І.Петрова,...»

«бальченко, О. А. Рядно // Вісник ДДФА. — 2006. — № 2 (16). — С. 109—120.12. Білошицький О. В. Аналіз фінансової стабільності страхової компанії в умовах інформаційної невизначеності / О. В. Білошицький // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — К.: КНЕУ, 2009. — Вип. 79. — С. 140—160.13. Ковалев В. В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В. В. Ковалев. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 560 с.: ил.14. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України...»

«УДК 658.2:643:346.51 Гусєва О.В. ЦІНИ ЯК ІНДИКАТОР ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ НА РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ КРУПНОГО МІСТА У статті проведено порівняльний аналіз A comparative price analysis is conducted in цін на готельні послуги в крупних містах the hotel services of large cities. There was світу й у м. Одесі, виявлено певні found out certain tendencies of Odessa’s тенденції, пов'язані з ціновою політикою, hotel market in the article. The conclusions та зроблені висновки про вплив цін на of prices...»

«СПІЛЬНА ЗАЯВА про керівні принципи розвитку внутрішнього судноплавства та екологічного захисту Дунайського басейну Оригінал англійський 1. Вступ Дана Спільна заява є керівництвом для відповідальних осіб, що займаються питаннями внутрішнього водного транспорту (ВВТ) та екологічної стійкості (ВВТ), а також керівників водних господарств, що готують відповідні річкові плани, програми і проекти з екології та навігації. Процес підготовки Спільної заяви було ініційовано Міжнародною комісією із захисту...»

«Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, №3/2013 УДК 657.3 : 369 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЄДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ ВНЕСКОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Бойко О.С., студентка 5-го курсу, Напрям підготовки «Облік і аудит» (спеціалізація «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»), ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» науковий керівник: Слободяник Ю.Б., кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ДВНЗ...»

«Аннотації 169 Бережна І.В., Мельнікова Н.В. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ. // Економіка і управління. – 2010. №3-4. – С.10. У статті розглядаються методичні аспекти оцінки рівня збалансованого розвитку регіону. На основі результатів проведених теоретико-методичних досліджень розроблена методика розрахунку інтегрального показника збалансованого розвитку курортної території, реалізація якої припускає розрахунок інтегрального показника за допомогою побудови...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»