WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» усіх ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Севастопольський національний технічний університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання домашньої контрольної роботи

з дисципліни «Стратегічне управління підприємством»

для студентів спеціальності 7.03050401

«Економіка підприємства»

усіх форм навчання

Севастополь

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

УДК 33

Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства» усіх форм навчання / Укл. канд. економ. наук, доцент Р.Л. Капченко. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2012. – 36 с.

Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам при виконанні аудиторної контрольної роботи, яка сприяє більш глибокому і повному вивченні дисципліни «Стратегічне управління підприємством», дозволяє організувати творче, активне вивчення теоретичних і практичних питань, закріплює і розширює знання, здійснює зв'язок теоретичних знань з практикою.

Дані методичні вказівки рекомендуються до використання викладачами та студентами.

Методичні вказівки розглянуті і затверджені на засіданні кафедри Економіки підприємства, протокол № 3 від «30» жовтня 2012 р.

Допущено навчально-методичним центром СевНТУ у якості методичних вказівок.

Рецензент:

канд. техн. наук, доцент Рясcкій А.В.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………………………... 4

1. Мета та завдання дисципліни «Стратегічне управління підприємством»……... 4

2. Загальні методичні вказівки до виконання контрольної роботи………………... 5

3. Заліковий модуль І ………………………………………………………………… 6

3.1. Завдання до контрольної роботи……………………………………………... 6

4. Заліковий модуль ІІ ………………………………………………………………... 20

4.1. Завдання до контрольної роботи……………………………………............... 20

5. Приклад задачі з розв'язанням…………………………………………………….. 33 6. Інформаційно-методичне забезпечення…………………………………………... 34 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) ВСТУП Курс "Стратегічне управління підприємством" є обов’язковою дисципліною навчального плану підготовкиспеціаліста зі спеціальності 7.03050401 "Економіка підприємства". Доцільність вивчення матеріалу цього курсу визначаються нижченаведеним. Перехід до ринку вимагає істотних перетворень у системі підготовки кадрів для роботи в ділових організаціях. Принципово нові умови й зміст ділової активності кардинальним чином змінили вимоги до якостей, які повинні мати фахівці.

Якщо раніше виведення майбутнього з минулого було основою стратегії управління, то в нових умовах управління повинно бути націлене на створення майбутнього часто всупереч минулому і теперішньому. Стратегічне управління має своєю основою теоретичні знання та практичні навички щодо стратегічного управління на підпримстві, подолання можливих перешкоджань його розвитку та шляхів подолання труднощів пов’язаних із впровадженням сучасних методів управління.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

Головною метою і завданням навчальної дисципліни "Стратегічне управління підприємством" є формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань, у галузі економіки та підприємництва, уміння аналізувати проблеми, розглядати ситуацію як ціле, приймаючи управлінське рішення, розуміти діяльність та проблеми свого підприємства та організацій-партнерів.

Тому основною метою викладання курсу "Стратегічне управління підприємством" є засвоєння теоретичних знань зі стратегії підприємства та формування навичок управління стратегічними змінами.

Завданням дисципліни "Стратегічне управління підприємством" є вивчення теоретичних засад управління змінами, методів аналізу ресурсів і компетенції підприємства, набуття навичок аналізу і розвитку організаційної структури і культури підприємства, впливу на агентів стратегічних змін на підприємстві.

У процесі навчання студенти повинні опанувати теоретичні і практичні знання з таких проблем:

- методи і процеси управління стратегічними змінами на підприємстві;

- оцінка розробленої стратегії з позицій можливостей розвитку підприємства;

- оцінка можливого опору стратегічним змінам на підприємстві і способу його подолання;

- організація, порядок, етапи й обґрунтування напрямків стратегічного управління;

- вибір найбільш ефективної моделі взаємодії колективу, підприємства, окремого індивідуума.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Текст контрольної роботи повинен включати:

1) Теоретичне питання, яке розглядається за наступною схемою:

– вступ (обґрунтування актуальності теми роботи; зв'язок з сучасним економічним станом в нашій країні; ступінь розробки теми роботи у літературі);

– 2-3 розділи, що розкривають основний зміст досліджуваної теми;

– висновки (головні висновки з аналізу, проведеного в роботі);

– перелік літератури.

2) Відповіді на тести:

– в тестах треба з запропонованих відповідей вибрати одну вірну й написати її.

3) Розв'язання задачі повинно мати таку послідовність:

– умова задачі;

– рішення задачі;

– висновки до вирішеної задачі.

За формою переказу матеріалу у написанні контрольної роботи необхідно керуватися даними вказівками.

Вимоги до оформлення контрольної роботи:

Контрольна робота повинна бути оформлена відповідно до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки, структура і правила оформлення".

Необхідно мати на увазі, що недотримання перелічених вище вимог до змісту та оформленню контрольної роботи веде до зниження оцінки.

Вибір теми контрольної роботи здійснюється за порядковим номером залікової книжки студента.

Варіант контрольної

–  –  –

Задача Банк має серйозні труднощі. Запрошені експерти відзначили, що однією з головних причин цього є відсутність плану чіткої стратегії розвитку. Президент банку вирішив домогтися істотного поліпшення обслуговування клієнтів для того, щоб досягти збільшення суми внесків. Для цього був уведений порядок, при якому керівники всіх рівнів зобов'язані спочатку обговорювати з начальником свої тактичні дії і тільки потім давати конкретні завдання підлеглим.

Ефективність діяльності останніх оцінювалася в залежності від того, наскільки успішно вони реалізовували на практиці поставлені перед ними цілі. Цьому ж підпорядковувалась система стимулювання. Однак результати виявилися скромними.

Опитування працівників банку показали, що, на їхню думку:

1. Перешкоджало неточне формулювання поняття "відмінне обслуговування клієнтів".

2. Поставлені перед співробітниками цілі були визначені неточно, не конкретно.

3. Співробітники не мали достатньої інформації про те, наскільки ефективно вони працюють.

4. Працівників банку даремно не залучають до розробки стратегії діяльності банку.

–  –  –

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

2. Що зі згаданого вище варто врахувати в сучасній українській практиці.

–  –  –

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Задача Головною метою створення та діяльності ВП "Катунь" є отримання прибутку за рахунок виробництва деревинних плит для потреб меблевої промисловості України.

<

–  –  –

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Задача Результати діяльності підприємства за поточний рік характеризуються показниками, представленими в таблиці.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

Задача Головною метою створення та діяльності виробничого підприємства є отримання прибутку за рахунок виробництва деревинних плит для потреб меблевої промисловості України.

Виробниче підприємство характеризується певною організацією виробничого процесу, спрямованого на виконання його місії та економічної ефективності.

–  –  –

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Задача Група підприємців має намір відкрити свою справу в галузі туристичного бізнесу. Оскільки всі члени групи знайомі між собою з часів навчання у вузі і їх об'єднують спільні спогади про проведення студентських канікул, то виникла ідея об'єднати свої можливості в плані відкриття туристичної фірми, яка б забезпечила потребу населення у відпочинку на мальовничих курортах і в той же час приносила певні доходи власникам. Вони поставили перед собою завдання виявити відносно не зайняту ринкову нішу в галузі туризму. Визначити її перспективність та умови розвитку на період 3-5 років.

Завдання:

- визначення концептуальні засади стратегічного управління (СУ) майбутньою фірмою;

- формування місії туристичної фірми;

– обґрунтування основи визначення ринкової ніші, в рамках якої фірма визначає свою місію і дає відповідь на питання: що буде задовольнятись? хто буде задовольняти? Як буде задовольнятись?

– аналіз можливостей фірми в пошуку незайнятої ніші ринку.

–  –  –

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 4 Коли підприємство не змінює галузь, але при цьому в ньому відбуваються радикальні зміни, то це:

1 - перебудова підприємства;

2 - радикальне перетворення підприємства;

3 - злиття з аналогічними підприємствами;

4 - перетворення функціонування підприємства.

5 Тип змін, коли підприємство змінює галузь і відповідно змінюється продукт та місце на ринку, – це:

1 - перебудова підприємства;

2 - радикальне перетворення підприємства;

3 - злиття з аналогічними підприємствами;

4 - перетворення функціонування підприємства.

Задача Підприємство займалося виробництвом, очищенням і упакуванням олії з зерен соняшника. Потім продукція прибутково реалізовувалася за рубежем. З закуповуваного соняшника близько 10% складали низкомаслянисті зерна., обробка яких була неекономічною.

Підприємство одержало інформацію, що можлива успішна реалізація пташиного корму, що складається з різноманітних зерен, основну частину яких складають низкомаслянисті, тобто був знайдений варіант реалізації не придатних зерен.

Підприємство провело дослідження ринку. Результат показав, що в декількох країнах існує попит на такий пташиний корм. Але на ринках цих країн діяли три відомі фірми, що випускають корми для тварин. Однак потенційна можливість проникнути на цей ринок усе-таки була, оскільки він ще не був насичений.

Підприємство усвідомлювало, що на такий ринок можна проникнути тільки маючи гарне реноме і марку. Тому відділ реклами разом з рекламним агентством спробував створити підприємству відповідну репутацію. У результаті до кінця третього року з'явилися зацікавлені продукцією підприємства з числа покупців конкурентів.

Через високі витрати на рекламу на початковому етапі реалізація була малоприбутковою. Але зрештою експеримент по впровадженню на ринок приніс свої результати – утворилося коло постійних покупців продукції й обсяг реалізації став поступово збільшуватись.

Питання:

1. Охарактеризуйте стратегію підприємства.

2. Визначте мету виходу підприємства на новий ринок.

–  –  –

Стратегічне управління і стратегія розвитку Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) щує ціни аналогічних виробів. Підприємство і раніш успішно використовувало таку політику. Керівництво прийняло цю пропозицію. Реалізація нової пасти не становила проблем, оскільки в "Бель" установилися давні зв'язки з підприємствами оптової торгівлі. Однак паста не знайшла попиту на ринку. Опитування покупців показали наступне:

– Зубна паста, що я зараз використовую, дуже гарна. У "Кволіті" неприємний смак

– Ніколи не бачив "Кволіті" у тому універсамі, де звичайно роблю покупки

– Не маю наміру купувати таку дорогу зубну пасту. Не може бути, щоб вона була настільки ж краще, наскільки дорожче.

Питання:

1. Оцініть стратегію виходу на ринок нової зубної пасти

2. Визначите, як позиціонували на ринку нову зубну пасту.

–  –  –

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) 20 3 - кон’юнктура та місткість ринку, конкуренція з боку підприємств харчової промисловості та торговельно-виробничих комплексів;

4 - розробка нової продукції, частота оновлення технології виробництва, реалізація власних бізнес-ідей.

Задача Західний банк у США має серйозні труднощі. Запрошені експерти відзначили, що однією з головних причин цього є відсутність плану маркетингу і чіткої стратегії розвитку. Президент банку вирішив домогтися істотного поліпшення обслуговування клієнтів для того, щоб досягти збільшення суми внесків. Для цього був уведений порядок, при якому керівники всіх рівнів зобов'язані спочатку обговорювати з начальником свої тактичні дії і тільки потім давати конкретні завдання підлеглим.

Ефективність діяльності останніх оцінювалася в залежності від того, наскільки успішно вони реалізовували на практиці поставлені перед ними цілі. Цьому ж підпорядковувалась система стимулювання. Однак результати виявилися скромними.

Опитування працівників банку показали, що, на їхню думку:

1. Співробітники не мали достатньої інформації про те, наскільки ефективно вони працюють.

2. Працівників банку даремно не залучають до довгострокового планування діяльності банку.

Питання:

1. Чи правильне було рішення керівництва банку про стимулювання працівників, що допомагають реалізації стратегічних планів.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН № Кількість Тема дисципліни Зміст самостійної роботи з\п годин Множини та операції над Множини й операції над ними. 1. ними Формула складних процентів Функціональна залежність між Проведення інтерполяції за допомогою 2. величинами інтерполяційного многочлена Лагранжа. Поняття про екстраполяцію та обробку результатів експерименту Елементи лінійної алгебри Вектори та дії над ними. 3. Визначники і їх властивості. Матриці та дії над ними. Обернена матриця. Системи лінійних рівнянь...»

«Вергун М.О. Методика оцінки рівня інвестиційного потенціалу ВНЗ в умовах ринкової економіки УДК 338.24.01: 330.322 Вергун М.О., аспірант, КНУТД МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В статті розглянуті питання визначення та дослідження структури інвестиційного потенціалу ВНЗ з врахуванням особливостей сучасної соціально-економічної ситуації в Україні та запропонована методика оцінки його рівня з використанням економіко-математичних методів Ключові...»

«№3 Взаємини з РФ, Митним союзом: погляди кандидатів у президенти Твій вибір – 2014 # Твій вибір – 2014 – Зовнішньополітичні орієнтації кандидатів у президенти України: між Європою та РФ №3 Твій вибір – 2014 Вісник «Твій вибір-2014». № 3 : Український незалежний центр політичних досліджень. К. 2014. Питання безпекової політики, європейської інтеграції, взаємин з Митним союзом, РФ, іншими геополітичними об’єднаннями є ключовими не тільки на порядку денному зовнішньої політики, а й значною мірою...»

«МІНІ ІСТЕРСТ ТВО АГР РАРНОЇ ПОЛІТИ ИКИ УКР РАЇНИ Ж ЖИТОМИИРСЬКИ НАЦІ ОНАЛЬН ИЙ НИЙ АГР РОЕКОЛЛОГІЧНИ ИЙ УНІВЕ ЕРСИТЕ ЕТ С СТРАТТЕГІЧН НА НІ АПРЯМ І МИ ПР РІОРИ ИТЕТИ ФОРМ АННЯ И МУВА КОН НКУРЕЕНТОС ОМОЖ СПРО ЖНОСТТІ АГРА АРНОГ СЕ ГО ЕКТОР РУ Маттеріали конференці молод вчен ії дих них-екон номістів в 24 лист топада 2010 рок 2 ку Жи итомир Редакційна колегія: І. Г. Грабар – проректор з наукової роботи, д. т. н., професор, голова оргкомітету; Ю. С. Цаль-Цалко – проректор з начальної роботи, д. е....»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра економічної кібернетики ДИЛІНГОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 8.03050802 “Банківська справа” заочної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.178:336.743(073) Д4 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального...»

«Міжнародна конференція «Україна і Близький Схід: проблеми, виклики і перспективи розвитку відносин з країнами регіону». Одеса, 14 жовтня 2011 р. 14 жовтня 2011 р. Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Одесі провів міжнародну конференцію «Україна і Близький Схід: проблеми, виклики і перспективи розвитку відносин з країнами регіону». Основна мета міжнародної конференції проаналізувати політику України щодо основних регіональних проблем на Близькому Сході в...»

«ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ – 200 ДОПОВІДЬ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНСЬКА ГЕЛЬСІНСЬКА СПІЛКА З ПРАВ ЛЮДИНИ ХАРКІВ «ПРАВА ЛЮДИНИ»  ББК 67.9(4УКР) П При оформленні обкладинки використано скульптури Алекса Савранського (www.petik.com) Художник-оформлювач Борис Захаров Загальне редагування Євген Захаров, Ірина Рапп, Володимир Яворський Книга видана за допомогою Національного фонду підтримки демократії (США) Права людини в Україні – 2007. Доповідь правозахисних організацій. / За ред. Є.Захарова,...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВІ ЧИТАННЯ – 2013 ЖИТОМИР – 2013 Редакційна колегія: В.М. Микитюк – ректор університету, к.е.н., професор, голова оргкомітету; Ю.С. Цаль-Цалко – перший проректор, проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, д.е.н., професор; О.В. Скидан – проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку, д.е.н., доцент; О.Д. Ковальчук – проректор з...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ МЕНЕДМЖЕНТУ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПРАВА Кафедра інформаційних технологій в менеджменті “Економетрія” методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки “Менеджмент” Вінниця – 2011 к.е.н., доц. Н.А. Потапова, асист. Леонтюк О.В., асист. Дусанюк С.В. Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт для студентів напрямку підготовки “Менеджмент”.– Вінниця: ОЦ ВНАУ. –...»

«УДК 330.10 ББК 65.012.3 Олег Сухарев ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ І УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТОЧКИ СПОЛУЧЕННЯ У статті розглядаються проблеми розвитку сучасної економічної теорії з точки зору того, які рецепти вона дає для управління економічними системами різної складності. Вводяться базові форми управління макроекономічною системою, розглядаються типи управління господарськими системами, які зумовлюють характер вирішення наявних завдань розвитку, і обумовлені початковим станом системи. Розвивається...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»