WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Укладачі: Задорожна Н.В., к.е.н., проф. Євдокимова Н.М., к.е.н., проф. Решетняк Т.І., к.е.н., доц. 3.4.1. Мета та завдання магістерської дипломної роботи Згідно до вимог ...»

-- [ Страница 1 ] --

3.4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА

ЗАХИСТУ

МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Укладачі:

Задорожна Н.В., к.е.н., проф.

Євдокимова Н.М., к.е.н., проф.

Решетняк Т.І., к.е.н., доц.

3.4.1. Мета та завдання магістерської дипломної роботи

Згідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра з

економіки підприємства серед основних його функцій і типових завдань важливе місце займає науково-дослідна робота. Тому наукові дослідження є обов’язковою складовою освітньої програми підготовки фахівця з вищою освітою. Їх особливістю є те, що на відміну від навчальної складової програми, яка є переважно стандартизованою, наукові дослідження набувають більш індивідуалізованого характеру з урахуванням професійної спрямованості майбутнього фахівця, а також освітніх потреб особистості.

Кінцевим результатом наукових досліджень на освітньо - кваліфікаційному рівні ”магістр” є дипломна робота. Вона має характеризуватися внутрішньою єдністю та відображати хід і результати розробки обраної теми дослідження.

Сукупність отриманих результатів дипломної роботи має свідчити про наявність у автора набутих протягом періоду університетського навчання навичок виконання наукового дослідження та відповідати обраному напряму професійної діяльності.

Дипломна робота виконує передусім кваліфікаційну функцію, а також має певний набір ознак наукової праці: відповідність сучасному рівню розвиненості теоретичних засад економічної науки; актуальність; наявність дискусійного та полемічного матеріалу, застосування ефективних діагностичних підходів, методичного апарату та інструментарію економічних досліджень, аргументованість пропозицій та висновків тощо. Дипломна робота хоч і належить до категорії самостійних наукових досліджень, все ж відноситься більше до навчально-дослідних робіт, в основі яких лежить моделювання вже відомих рішень. Її тематично-проблемна спрямованість завжди повинна перебувати в межах об’єкта професійної діяльності фахівця зі спеціальності «Економіка підприємства» та відповідної магістерської програми. Виконання такої роботи повинно не стільки вирішувати наукові проблеми, скільки свідчити про те, що автор навчився самостійно вести науковий пошук, бачити проблеми діяльності підприємства, знати найбільш загальні методи і прийоми їх рішень.

Метою підготовки дипломної роботи як важливої складової навчального процесу є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціалізації, формування умінь застосовувати їх для розв’язання конкретних практичних завдань; сприяння розвитку пошуку сучасних наукових підходів у певній сфері та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем.

Основними завданнями дипломної роботи є:

вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретикометодологічних засад обраного напряму досліджень;

проведення всебічної економічної діагностики підприємства із застосуванням сучасного інструментарію;

розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

обґрунтування запропонованих рішень з використанням інструментарію стратегічного управління, проектного аналізу і управління проектами, менеджменту знань тощо.

Дипломна робота — це самостійно виконана робота науководослідного та прикладного характеру; вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого у процесі захисту Державна екзаменаційна комісія визначає здатність магістранта до самостійної практичної роботи в галузі економіки підприємства, рівень його компетенцій, що відповідають освітньокваліфікаційному рівню «магістр».

Мета і завдання конкретної магістерської роботи визначається темою та специфікою предмета й об’єкта дослідження.

Дипломні роботи магістрантів програми «Стратегічний менеджмент»

мають бути орієнтовані на дослідження особливостей стратегічного процесу на підприємстві. Це означає, що головним завданням дослідження, поруч із загальною економічною діагностикою підприємства, є ідентифікація цілей, загальної стратегії та порядку її формування й реалізації на підприємстві.

Головним критерієм оцінки таких робіт є практична значущість розробок магістранта. Разом із тим у роботі мають бути представлені дослідницькі елементи, результати наукового пошуку, оцінка існуючих методичних підходів та інструментарію дослідження.

3.4.2. Регламент процедурних аспектів підготовки та захисту магістерської дипломної роботи Наукове керівництво дипломною роботою, порядок призначення та обов’язки наукового керівника. З метою надання магістранту теоретичної, методичної та практичної допомоги в період виконання дипломної роботи кафедрою призначається науковий керівник. Обов’язки наукового керівника на різних етапах виконання дипломної роботи різні. На першому етапі науковий керівник:

надає допомогу студенту у виборі напряму дослідження;

дає кваліфіковану консультацію з підбору спеціальної літератури та фактичних матеріалів, необхідних для виконання дипломної роботи;

допомагає студенту скласти розгорнутий план дипломної роботи та розробляє індивідуальне завдання (див. додаток Б) з визначеними строками виконання консультаційного проекту та кожного розділу дипломної роботи.

На другому етапі:

консультує студента в процесі виконання ним окремих етапів дослідження;

оцінює якість завершеного консультаційного проекту та приймає участь у роботі комісії, що заслуховує захист консультаційних проектів.

На третьому етапі:

надає в письмовому вигляді відзив на завершену дипломну роботу з аргументованим висновком щодо рівня її якості та відповідності до встановлених критеріїв оцінювання дипломної роботи ДЕК (див. додатки И; К);

допомагає студенту у підготовці доповіді та ілюстративного матеріалу до захисту дипломної роботи;

є присутнім під час попереднього захисту дипломної роботи в експертній комісії з метою виявлення готовності студента до його захисту в ДЕК;

є присутнім на відкритих засіданнях ДЕК під час захисту дипломної роботи студентів.

Дипломнику слід періодично (не рідше, ніж раз на два тижні) інформувати наукового керівника про хід виконання дипломної роботи, консультуватись із складних або сумнівних питань, обов‘язково повідомляти наукового керівника про наявні відхилення (незалежно від їх причин) від затвердженого регламенту підготовки магістерської дипломної роботи.

В ході виконання дипломної роботи науковий керівник виступає як консультант та опонент, вказує магістранту на недоліки аргументації, стилю, оформлення та ін., звертає увагу на необхідність підсилення, наприклад, діагностичної частини, економічного обґрунтування тощо, радить, як можливо подолати недоліки.

Рекомендації та зауваження наукового керівника дипломник має сприймати творчо. Він може враховувати їх або відхиляти на свій розсуд, однак, повинен мати на увазі, що науковий керівник не є ані співавтором, ані редактором дипломної роботи й тому не повинен виправляти наявні у дипломні роботі теоретичні, методологічні, стилістичні та інші помилки.

Відповідальність за виконання, зміст та коректне оформлення дипломної роботи повністю покладається на студента, а не на наукового керівника, що підтверджує його (студента) підпис (див. додаток Е) на останній сторінці дипломної роботи.

Завершену дипломну роботу студент подає науковому керівнику для отримання відгуку. На цьому етапі науковий керівник виступає як експерт кафедри і складає письмовий відзив (див. додатки И; К), в якому всебічно характеризує якість дипломної роботи: виявляє ступінь самостійності її виконання, визначає позитивні сторони та недоліки, особливу увагу приділяє вказаним під час виконання дипломної роботи та не усунутим недолікам, характеризує ритмічність або неритмічність виконання роботи у відповідності з регламентом, рекомендує або не рекомендує дипломну роботу до захисту в ДЕК. При підготовці відгуку та обгрунтуванні власного висновку щодо якості змісту дипломної роботи, науковий керівник орієнтується на встановлені вимоги та критерії оцінювання дипломної роботи в ДЕК (див. підрозділ «Критерії оцінювання дипломної роботи»

даних методичних рекомендацій). Негативний відгук наукового керівника, якщо студент не вважає його достатньо об’єктивним, не є перепоною для подання дипломної роботи для розгляду експертною комісією кафедри та проходження процедури попереднього захисту.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Порядок вибору і затвердження теми дипломної роботи. Напрями досліджень формулюються з урахуванням таких основних критеріїв:

відповідності вимогам професійної підготовки згідно освітньокваліфікаційної характеристики магістра з економіки підприємства та спеціалізації магістерської програми;

актуальності поточних проблем української економіки;

меж проблемного поля наукових досліджень випускаючої кафедри;

конкретних потреб або замовлень підприємств-баз практики.

Вибір теми дослідження студентом передбачає авторське усвідомлення міри складності її розробки, тому обрання напряму дослідження здійснюється відповідально, з певною організацією цього процесу у часі. Під час вибору індивідуального напряму дослідження студенту слід керуватися наведеною у підрозділі 3.2 тематикою, яка носить орієнтовний характер і періодично коригується та уточнюється з урахуванням змін, що відбуваються в економічній теорії та практиці. Також слід враховувати можливість отримання статистичної та іншої релевантної інформації, на базі якої буде виконуватиметься дослідження; можливість запропонування робочої гіпотези, що характеризувалася б новизною для даного підприємства, відповідність спрямованості обраного напряму науковим та практичним інтересам і напрацюванням студента, перспективам професійної діяльності. Магістрант має право запропонувати для розробки тему, яка відсутня у переліку рекомендованої тематики, але за обов’язкового дотримання умови, що назва теми та спрямованість роботи перебуватимуть в межах об’єкта спеціальності «Економіка підприємства» та відповідатимуть специфіці магістерської програми «Стратегічний менеджмент».

У процесі вибору напряму дослідження і формулювання теми роботи слід оцінити ступінь теоретичної та практичної розробки проблеми. Для цього студент складає бібліографію, у чому йому своїми рекомендаціями надає допомогу науковий керівник; корисні поради у процесі пошуку літератури можна також отримати від працівників бібліотеки. Значно прискорює цей процес використання алфавітних і систематизованих каталогів літератури, реферативних журналів, бібліографічних довідників, комп’ютерних пошукових систем та інших джерел і засобів пошуку інформації.

Поглиблене вивчення визначеної літератури доцільно починати з розгляду найновіших публікацій, оскільки в них висвітлюються останні досягнення в галузі економічної науки. Решту літератури вивчають у порядку, зворотному до хронологічного. Можна порекомендувати студентам здійснювати роботу щодо добору та вивчення літератури таким чином:

для того, щоб скласти для себе перше уявлення про проблему, слід опрацювати відповідні підручники та посібники, що вийшли друком за останні роки;

для того, щоб визначити шляхи вирішення проблеми, що вважається на сьогодні актуальною, слід ознайомитися з публікаціями у журналах відповідного спрямування.

Далі доцільним будуть пошук та ознайомлення з ґрунтовними науковими виданнями монографічного характеру.

На основі вивчення та критичного аналізу спеціальної літератури рекомендується окреслити в описовій та схематичній формі проблемне поле дослідження, тобто сукупність проблем, що потребують вирішення. Далі бажано скласти більш детальний перелік проблем, проранжувавши їх за певними критеріями. З огляду на неможливість охопити в рамках одного дослідження всі існуючі проблеми, необхідно обґрунтувати вибір саме тієї проблеми або сукупності проблем, що обрані за предмет поглибленого вивчення. Завершити цю роботу слід визначенням актуальності теми, формулюванням мети дослідження та його основних завдань, конкретизацією об’єкта та предмета дослідження.

Актуальність теми випливає із сутності проблеми, а проблема завжди виникає тоді, коли старе знання вже виявило свою неспроможність, а нове ще не набуло розвиненої форми. Отже, проблема – це суперечлива ситуація, що потребує свого вирішення.

Від доведення актуальності обраної теми логічно перейти до формулювання мети дослідження, яку слід конкретизувати виходячи з того, що метою будь-якої наукової праці є виявлення нових або уточнення відомих раніше, але недостатньо досліджених фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей. Мета – це кінцевий результат, на дослідження якого спрямовано дослідження.

Наступним кроком є визначення конкретних завдань, що мають бути вирішенні відповідно до сформульованої мети. Зазвичай це робиться у формі перерахування (вивчити..., описати..., встановити..., виявити... і т. ін.).

Формулювання завдань необхідно здійснити якомога ретельніше, оскільки опис їх вирішення складатиме зміст розділів роботи.

Надалі визначаються об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжують проблемну ситуацію й обрані для вивчення, а предмет дослідження – те, що міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне та часткове; в об’єкті дослідження виділяється та його частка, яка є предметом дослідження. На нього й спрямовується основна увага студента-дослідника, оскільки саме предмет дослідження і визначає тему науково-дослідної роботи.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Факультет обліково-фінансовий Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем ЗАТВЕРДЖУЮ Директор В. Т. Сусіденко Web-програмування ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” галузь знань 0305 “Економіка та підприємництво” (шифр, назва) напрям підготовки 6.030502 “Економічна кібернетика” (шифр, назва) Вінниця 2010...»

«543 Актуальні проблеми держави і права Summary Sveredenko V. M. About Conflicts in the Sfhere of Taxation: Theoretical Legal Aspect. — Article. The legal category of tax conflict, the conditions of its arising and structure have been studied and the definition of the notion «tax conflict» has been suggested. Keywords: tax legal relationship, tax offence, conflict, tax conflict. УДК 347.73 Л. В. Вакарюк МІСЦЕ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ Постановка проблеми. Починаючи з...»

«ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Маркіян Дацишин Василь Керецман Видавництво «К.І.С.» Київ – 200 INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF REGIONAL POLICY AND PRACTICES OF GOVERNMENT INTERACTION IN UKRAINE ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРАКТИКА ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Інституційне забезпечення регіональної політики та практика взаємодії органів влади в Україні / Дацишин М.,...»

«УДК 336.532.1+ 332.053.22 Горовий Дмитро Анатолійович, к.е.н., доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ФОРМУВАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ Анотація. Горовий Дмитро Анатолійович. Порівняльний аналіз витрат на формування нематеріальних активів на підприємствах України та Великобританії. В статті визначені обсяги НМА підприємств України, проведено порівняння витрат та визначені прогнозні обсяги і...»

«УДК 130.123.4:616-006 ДУХОВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА РЕАБІЛІТАЦІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ Місяк С. А., к. мед. н., координатор міжнародної програми ЕСНО Національний Комітет Товариства Червоного Хреста України, Київ Відновлення працездатності інвалідів, їхньої соціальної значимості в суспільстві має велике значення у зв'язку з тим, що ефективне вирішення цього питання пов'язано зі зменшенням кількості інвалідів у суспільстві. Повернення до повноцінної праці людей, які втратили повністю або в...»

«С.І. Сергійчук 139 економити кошти, не витрачаючи їх на послуги, які фактично будуть оплачені, але не спожиті. Страхові ж компанії зможуть оптимізувати пакети послуг, що пропонуються в тому чи іншому регіоні, в залежності від дійсних потреб підприємств. Висновок. Запропонований метод визначення математичних умов доцільності страхування для страхувальника може бути застосований у господарській практиці для пошуку страхового продукту, який ґрунтується на порівнянні розрахунків імовірності...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 334.722.8:658.147 Здобувач І.С. Попіна – Львівська КА ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ На основі вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку інвестиційного процесу окреслено основні класифікаційні ознаки поділу інвестицій та їх економічну сутність. Competitor I.S. Popina – L'viv commercial academy The typologization and classification of the banks investition It is outlines the generosities classifical features division...»

«П.П. Микитюк ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів “Економічна думка” Тернопіль 2006 УДК 330.341.1 + 658.8 ББК 65.050.9 (4Укр) я73 + 65.9 (4Укр) 29-55я73 М 59 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № від ) Рецензенти: Я.Д. Крупка, доктор економічних наук, професор декан факультету „Обліку і...»

«Серія: Економіка УДК 378.1 Петро Хомин, Микола Палюх РОЛЬ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ Розглянуто роль наукових досліджень у формуванні освіченості студентів. Викладено особливості наукового пізнання, раціональної організації науково-дослідної роботи. Реформування вищої і галузевої освіти в Україні супроводжується до певної міри якісними змінами, переорієнтацією провідних вузів, насамперед, на виконання об’ємних і широкого спектру економічно потрібних в...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Інститут післядипломного навчання Кафедра подовженої професіональної підготовки Іванова І.В. МЕНЕДЖМЕНТ. ЗБІРНИК ЗАДАЧ Київ 20 УДК ББК Іванова Ірина Вячеславівна, доцент, завідувач кафедри подовженої професіональної підготовки Інституту післядипломного навчання НАУ Рецензенти: Поліщук О.В., к.е.н., доцент кафедри подовженої професіональної підготовки ІПН НАУ; Микитенко Н.М.,., к.е.н., доцент кафедри менеджменту Київського національного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»