WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 63 |

«Екологічне право України За редакцією професорів А. П. Гетьмана і М. В. Шульги Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого

Екологічне право

України

За редакцією професорів

А. П. Гетьмана і М. В. Шульги

Затверджено Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих

навчальних закладів

Харків

«Право»

ББК 67.3

Е

Гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих

навчальних закладів» надано 18.11.2004 р.

Рецензенти Н. Р. Малишева, доктор юридичних наук, професор, член корес пондент АПрН України, А. Г. Бобкова, доктор юридичних наук, професор Автори підручника А. П. Гетьман д р юрид. наук, професор, академік АПрН України — розділи ІІІ (§ 5–7), ХІІІ М. В. Шульга д р юрид. наук, професор, член кор. АПрН України — розділи VІІІ, ІХ, Х В. К. Попов д р юрид. наук, професор, член кор. АПрН України — розділи І § 1(§ 2, 3, 5, 6 (у співавторстві з Г. В. Анісімовою), 4 і 7(у співавторстві з А. К. Со коловою)), ХVII (у співавторстві з Г. В. Анісімовою) Г. В. Анісімова канд. юрид. наук, доцент — розділ І (§ 2, 3, 5, 6 (у співавторстві з В. К. Поповим)), розділи ІV, VII, ХVII (у співавторстві з В. К. Поповим), XIX В. І. Гордєєв канд. юрид. наук, доцент — розділ ХVIII С. В. Размєтаєв канд. юрид. наук, доцент — розділи V, XII А. К. Соколова канд. юрид. наук, доцент — розділ І (§ 4, 7 (у співав торстві з В. К. Поповим)), розділ VI (§ 8), розділ ХІ Д. А. Суржан канд. юрид. наук, доцент — розділ ІІ (§ 1, 2) О. М. Ткаченко канд. юрид. наук, доцент — розділ XVI В. О. Чуйков канд. юрид. наук, доцент — розділи VI (§ 1–7, 9), XV С. В. Шарапова канд. юрид. наук, доцент — розділ ІІ (§ 3) В. С. Шахов канд. юрид. наук, доцент — розділи ІІІ (§ 1–4), XIV Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого на основі новітнього екологічного законодавства і відповідно до оновленої програми курсу екологічного права.

Основу Загальної частини становлять теми, в яких висвітлюються питання предмета, джерел та системи цієї самостійної галузі права, розкриваються екологічні права та обов’язки громадян, розглядаються особливості права власності на природні ресурси та права при родокористування,

–  –  –

ЗАГАЛЬНА

ЧАСТИНА

Розділ І Предмет, метод, принципи та система екологічного права § 1. Взаємодія суспільства й природи — об’єктивна передумова виникнення екологічних відносин і екологічного права Під передумовою зазвичай розуміють об’єктивний або суб’єк тивний фактор, який забезпечує виникнення соціальних, еко логічних, економічних, правових та інших явищ у суспільному житті людей. Взаємодія суспільства й природи — об’єктивно існу юче явище. Природа як сукупність органічних і неорганічних утво рювань виникла раніше, ніж суспільство, яке є породженням при роди. Природа розвивається за об’єктивними законами, тоді як суспільство функціонує на основі законів соціального розвитку.

Людина є безпосередньо природною істотою, вона і підкоряється біологічним законам, являє собою вінець розвитку природи, оскіль ки належить до вищого біологічного виду. Але поряд із цим люди на виступає і істотою, а тому суспільство розглядається як організо вані людські соціальні організми1.

Процес взаємодії суспільства і природи здійснюється на основі певних закономірностей. Перш за все, суспільство не може існувати без природи, оскільки природні блага забезпечують життєдіяльність людини. У свою чергу й природа потребує діяльності суспільства, зо крема, використані суспільством природні ресурси (ґрунт, води, ліси та ін.) повинні відтворюватися й відновлюватися. Ці процеси відбу ваються як природним шляхом, так і штучними заходами з активною діяльністю людини, при якій виникають певні суспільні екологічні відносини, що регулюються правовими приписами. Однак при втру Див.: Соломина С. Н. Взаимодействие общества и природы. – М.: Мысль, 1983. – С. 5–18.

–  –  –

чанні людини в природні процеси вона повинна максимально врахо вувати закони розвитку як окремих природних об’єктів, так і в ціло му закони функціонування довкілля, адже усі екологічні об’єкти пе ребувають у постійному і нерозривному об’єктивному природному зв’язку, який в інтересах тієї ж людини порушувати не можна.

Об’єктивна закономірність взаємодії суспільства і природи вияв ляється також і у тому, що в процесі використання природних ре сурсів для виробництва матеріальних благ, необхідних суспільству, у природне середовище скидаються різні відходи виробництва і про дукти життєдіяльності людей. Природа у даному випадку виступає як постійний резервуар для складування забруднюючих речовин. Однак сама природа може утилізувати лише незначну кількість забрудню ючих речовин. Отже, постає проблема належної охорони природного середовища, бо без природоохоронної діяльності у сучасних умовах, коли техногенний тиск на довкілля зростає, неможливо забезпечи ти екологічну безпеку суспільства, довкілля та людини. Охорона при роди — об’єктивна необхідність, яку не можна ігнорувати. При її організації кожна держава повинна вишукувати оптимальні можли вості для здійснення екологічних заходів. У процесі цього виникає широке коло екологоохоронних суспільних відносин, юридичною формою яких виступають правові приписи.

Оскільки природні ресурси забезпечують життєдіяльність лю дей, частина з них належить відповідним суб’єктам. Звідси вини кає відповідна організаційно правова форма їх приналежності пев ним суб’єктам — державі, окремим територіальним громадам, ко лективам, індивідам тощо. В Конституції України (ст. 13) закріплені дві такі форми: 1) право власності на природні об’єкти; 2) право ко ристування ними. Можливе існування різних видів власності на природні ресурси та користування ними, але безумовно визначен ня організаційно правових форм приналежності природних об’єк тів конкретним соціальним суб’єктам є своєрідною формою взає модії суспільства й природи. В основі такої взаємодії лежать об’єк тивні й суб’єктивні фактори. Об’єктивні полягають у тому, що закономірність взаємодії суспільства й природи обумовлює не обхідність приналежності природних ресурсів суб’єктам власності.

При їх відсутності або невизначеності природне середовище поз бавляється підтримки з боку конкретних власників або користу вачів природних об’єктів. Суб’єктивний фактор проявляється в тому, що держава як людська інституція визначає оптимальні фор ми приналежності природних ресурсів відповідним суб’єктам і закріплює це у законодавчому порядку.

Роздiл I. Предмет, метод, принципи та система екологiчного права

Загальновідомо, що природні явища змінюються повільніше, ніж суспільні. Обумовлено це специфікою законів розвитку приро ди. Тому держава, уособлюючи інтереси суспільства і здійснюючи екологічну функцію, визначає правові форми регулювання сус пільних відносин, що виникають у процесі не лише визначення приналежності природних об’єктів, забезпечення екологічної без пеки, а і їх використання, відтворення й охорони природного се редовища. Така соціальна діяльність повинна сприяти зміцненню взаємодії суспільства й природи на науково обґрунтованому рівні, реальному відображенню їх взаємодії.

Таким чином, об’єктивно існуюча взаємодія суспільства й при роди породжує різноманітні екологічні відносини між певними суб’єктами, а також правові форми, які повинні оптимально відпо відати цим відносинам.

§ 2. Предмет екологічного права Предметом екологічного права є відносини, які складаються між суб’єктами з приводу приналежності, використання, забезпечення екологічної безпеки, відтворення природних об’єктів та охорони навко лишнього природного середовища з метою задоволення екологічних та інших інтересів.

Термін «екологія» був уведений у наукову термінологію у 1866 році німецьким біологом Е. Геккелем, який визначав екологію як вчення про умови існування живих організмів у взаємодії із середовищем, у якому вони існують (у межах біології). Хоча автор занадто вузько підхо див до розуміння екології, його заслуга полягає в тому, що він уперше виділив екологію у самостійне поняття, а це стимулювало поглибле не його дослідження у науці та подальше практичне застосування у різних сферах суспільства, правотворчій і правозастосовній діяльності.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Крім суто біологічного визначення екології, сформувалися або ще формуються інші різновиди екології: геоекологія (в географії);

антропоекологія (у медицині); інженерна геоекологія (в геології);

економоекологія (в природокористуванні); соціальна екологія ( в соціології) та інші1. Таким чином, екологія — поняття більш широ ке, ніж біологічне явище. Вузьке розуміння екології без її соціаль ного аспекту збіднює це поняття і не узгоджується з об’єктивно існуючою взаємодією суспільства й природи. У житті постійно й безперервно здійснюється взаємодія індивідів, колективів людей, Див.: Бачинский Г. А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 26 – 29.

–  –  –

у цілому суспільства з природним середовищем або з його окреми ми частинами. Тому широке розуміння екології сприяє усвідомлен ню та проведенню необхідних екологічних заходів, створенню на лежної правової основи екологічних відносин, яка забезпечує підтримку сприятливого екологічного стану в державі та її окремих регіонах. Широке розуміння екології не виключає існування її різновидів у рамках єдиного поняття. Однак в усіх названих різно видах екології бере участь людина як соціальна істота.

Екологічні відносини за своїм змістом є різноманітними, але вза ємопов’язаними та єдиними. Їх єдність обумовлена зв’язком усіх природних об’єктів між собою, внаслідок чого існує єдина екологічна система. Поряд з тим єдність екологічних відносин не виключає існу вання їх різновидів, обумовлених екологічними факторами. Зокре ма, природні об’єкти (земля, води, рослинний світ, ліси, надра, фау на, атмосферне повітря та ін.) за своїми природничими характеристи ками відрізняються один від одного. Через це виникають різновиди єдиних екологічних відносин: земельні, водні, флористичні, фа уністичні, атмосфероповітряні та інші відносини, що обумовлює необхідність визначення їх правових форм. Диференціація еко логічних відносин за основними природними об’єктами не відміняє єдності екологічних відносин, їх предметної цілісності.

Диференціація екологічних відносин можлива також і за основ ними сферами діяльності людей у галузі навколишнього природно го середовища: 1) відносини, що виникають з приводу приналеж ності природних об’єктів певним суб’єктам на праві власності або на праві користування; 2) відносини, що виникають у сфері експлу атації екологічних об’єктів конкретними суб’єктами з метою задо волення своїх інтересів; 3) відносини, що виникають із приводу забезпечення екологічної безпеки довкілля, суспільства та грома дян; 4) відносини, що складаються у галузі відтворення, відновлен ня природних об’єктів, поліпшення їх якості; 5) відносини, що ви никають у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Можливе існування похідних від них відносин, зокрема, еколо го процесуальних, еколого інформаційних, відносин у сфері роз гляду спорів та інших. Похідність цих відносин полягає у тому, що вони здійснюються поряд з основними екологічними відносинами в процесі їх виникнення, розвитку, припинення. Тому вони мають підпорядкований характер щодо основних екологічних відносин.

В умовах проведення економічної та адміністративної реформи в Україні зазнають значних змін і екологічні відносини щодо прина лежності природних об’єктів у їх видовому різноманітті Це сто

Роздiл I. Предмет, метод, принципи та система екологiчного права

сується, по перше, відносин власності на екологічні об’єкти.

Вітчизняне законодавство розвивається у напрямку правового закріплення різноманіття форм власності на деякі природні об’єк ти, що сприяє більш ефективному їх використанню, розвитку ініціативи власників у забезпеченні належної охорони природно го середовища, в додержанні нормативів і правових приписів з пи тань екології. Значна частина природних ресурсів перебуває ви ключно у власності держави. Обумовлене це тим, що екологічні об’єкти утворюють єдину екологічну систему, тому їх перебування у власності держави сприяє екологічній рівновазі на території Ук раїни. Однак це не виключає можливості поступового переходу частини природних об’єктів в інші форми власності.

Відносини у галузі використання природокористувачами екологічних об’єктів мають певні особливості: пріоритетність екологічних відно син перед іншими відносинами; платність за спеціальне використан ня природних ресурсів; стягнення збору за забруднення природного середовища та погіршення якості природних ресурсів; обов’язкове додержання суб’єктами відносин екологічних стандартів, нормативів і лімітів у процесі експлуатації природних об’єктів; значно розшире ний судовий захист прав природокористувачів тощо.

Відносини в сфері екологічної безпеки сприяють захищеності життєво важливих інтересів людини і громадянина, навколишнього природного середовища, своєчасному виявленню, запобіганню і нейтралізації реальних та потенційних загроз екологічним інтере сам. Вони забезпечуються збалансованою взаємодією природних, технічних та соціальних систем, здійсненням широкого комплек су взаємопов’язаних політичних, економічних, організаційних, дер жавно правових та інших заходів. Україна проводить екологічну політику, спрямовану на забезпечення екологічної безпеки, збережен ня безпечного для існування живої й неживої природи навколишнь ого середовища, що є важливим у сучасних умовах при значному ан тропогенному навантаженні.

Особливого значення в умовах розвитку ринкових відносин на бувають відносини у галузі відтворення та відновлення природних об’єктів, поліпшення їх якісного стану. Чимало природних об’єктів мають підвищений попит у виробників матеріальних благ (напри клад, деякі корисні копалини, лісові ресурси). З точки зору ринко вих відносин можна було б дати простір реалізації, скажімо, лісової деревини, однак тут відносини стримуються об’єктивними еко логічними факторами: зокрема, лісова рослинність сприяє виник ненню кисню, який є необхідним для життєдіяльності людей та

Загальна частинаPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 63 |
 
Похожие работы:

«УДК 519.866+005.21:658 СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ А. О. Азарова канд. техн. наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного менеджменту Вінницький національний технічний університет aza@vstu.vinnica.ua О. В. Антонюк канд. екон. наук lpigul@mail.ru У статті розроблено методологічний підхід і побудовано відповідні структурну та математичну моделі визначення рівня використання стратегічного...»

«Державна податкова адміністрація України Національний університет державної податкової служби України Науково дослідний інститут фінансового права ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ: ПРАВОЧИНИ ТА ОПОДАТКУВАННЯ Навчальний посібник За загальною редакцією доктора економічних наук, професора О. Г. Мендрула Київ КНТ УДК ББК XXX Рекомендовано до друку Вченою радою Науково дослідного інституту фінансового права “16” жовтня 2007 р. За загальною редакцією Мендрула О. Г. – доктора економічних наук, професора...»

«Міністерство освіти і науки України Київський Національний Економічний Університет Криворізький Економічний Інститут Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Управлінський облік” для студентів спеціальності “Контроль та ревізія” Затверджено на засіданні кафедри Контролю та ревізії Протокол № 3 Від 30.10.2001 р. Кривий Ріг – 2001 Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу “Управлінський облік” для студентів спеціальності “Контроль і ревізія” Укладачі: Шкіря Н.Л., Бондаренко Т.Ю. –...»

«Інформаційні технології в економіці ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ УДК 658.518.3 Л.О. Левченко, О.П. Кілянчук, О.Ю. Повханич Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ ОГЛЯД ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВ Запропоновано огляд порівняльних характеристик найбільш поширених на ринку систем автоматизації фінансового-економічного аналізу. Розглянуто сучасні програмні пакети вітчизняного виробництва,...»

««Главред», 20.11.09 17:10 Бюджет-2010: оптимальная структура, перспективы принятия Стенограмма пресс-конференции 23 ноября в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Бюджет-2010: оптимальная структура, перспективы принятия».В пресс-конференции приняли участие: -директор Института бюджета и социально-экономических исследований Ирина Щербина;-член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий; -автор книги «Как поднять украинскую экономику» Андрей Новак....»

«Теорія стратегії та економічного розвитку 9 У цьому контексті необхідно наголосити, що позитивних стабільних результатів у створенні сучасної конкурентноздатної економіки України можна досягти лише завдяки коригуванню вектора трансформаційних процесів у відносинах власності, який не повинен суперечити базовим економічним законам. Література 1. Амоша А. И., Иванов Е. Т. Каноны рынка и законы экономики / Институт экономики промышленности. — Донецк, 2000. — 504 с. 2. Бабицкий А. Ф. Законы...»

«УДК 621.332.3: 621.315.66 Полях О.М., старший викладач (Укр. ДІІТ) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВДОСКОНАЛЕННОГО МЕТОДУ ДІАГНОСТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ОПОР КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ На залізницях України в експлуатації знаходиться 22.9% опор контактної мережі поза нормативний термін служби. Кількість опор, які підлягають діагностуванню, з кожним роком зростає. Так в порівнянні з 1998 роком в 2003 цей показник збільшився в 2 рази, а потім різко почав підійматися: в 2004 – в 3 рази, 2005 – в 3,7...»

«6. Балацкий Е. В. Оценка объема потенциального ВВП // Проблемы прогнозирования. — 2000. — № 1. — С. 39—48.7. Дербенцев В. Д. Аналіз довгострокових тенденцій економічного росту національної економіки за допомогою односекторної моделі // Економічна кібернетика (подано до друку).8. Кобринский Н. Е., Майминас Е. З., Смирнов А. Д. Экономическая кибернетика. — М.: Экономика, 1982. — 408 с.9. http:// www.ukrstat.gov.ua 10. Мышкис А. Д. Математика. Специальные курсы. — М.: Наука, 1971. — 632 с. 11....»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ В ЕКОНОМІЦІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЧАСТИНА І Одеса УДК 33.02(063) ББК 65.05я43 П 7 Матеріали друкуються в авторській редакції. Редакція не завжди поділяє думку та погляди автора. Відповідальність за достовірність фактів, власних імен, географічних назв, цитат, цифр та інших відомостей несуть автори публікацій....»

«Інформація про стан економічного і соціального розвитку Кіровоградської області у рамках виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки за січень-листопад 2013 року 1. Підвищення конкурентоспроможності економіки та покрашення інвестиційного клімату 1.2. Детінізація економіки З метою детінізації економіки в області вживаються заходи щодо: підвищення рівня заробітної плати, у тому числі шляхом легалізації відносин у сфері зайнятості населення та оплати праці;...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»