WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Щомісячне видання Число 10 (72) Міжнародного центру перспективних досліджень Жовтень 2006 року економічна статистика 2006 Джерело Показники 2001 2002 2003 2004 2005 даних I–ІІІ I–VI ...»

ISSN: 1816-7

Щомісячне видання Число 10 (72)

Міжнародного центру перспективних досліджень Жовтень 2006 року

економічна

статистика 2006 Джерело

Показники 2001 2002 2003 2004 2005 даних I–ІІІ I–VI I–VII I–VIII 102 027 206 099 253 715 300 765 Держкомстат ВВП, млн. грн. 204 190 225 810 267 344 345 113 424 741 ВВП, реальна зміна поквартально, % — — — — — 3,2 … — — Держкомстат ВВП, ркз2, % 9,2 5,2 9,6 12,1 2,6 3,2 5,0 5,5 5,7 Держкомстат Приватне споживання, ркз, % 9,0 9,0 10,7 12,5 16,2 19,0 … — — Держкомстат Приватне споживання, % ВВП 57,0 57,0 56,4 53,7 57,6 65,7 … — — Держкомстат Державне споживання, ркз, % 10,4 -6,7 6,9 1,8 2,7 2,0 … — — Держкомстат Державне споживання, % ВВП 19,6 18,4 19,0 17,6 19,3 20,5 … — — Держкомстат Валові інвестиції, % ВВП 21,8 20,2 22,0 21,2 22,2 9,0 … — — Держкомстат Валове нагромадження основного капіталу, ркз, % 6,2 3,4 22,5 20,5 -0,3 8,2 … — — Держкомстат Валове нагромадження основного капіталу, % ВВП 19,7 19,2 20,6 22,6 22,0 18,5 … — — Держкомстат Капітальні вкладення, ркз, % 17,2 8,9 31,3 28,0 1,9 15,8 … — — Держкомстат Капітальні вкладення3, % ВВП 13,2 16,5 19,1 22,0 21,9 17,7 … — — Держкомстат Зміна запасів, % ВВП 2,1 1,0 1,4 -1,4 0,2 0,8 … — —

–  –  –

1 Використано офіційні публікації Державного комітету статистики України.

ркз = реальна кумулятивна зміна.

До капітальних вкладень, на які припадає найбільша частка валового нагромадження основного капіталу, належать витрати на машини та обладнання, будівельно-монтажні роботи, а також інструмент та інвентар, внесені до кошторисів на будівництво.

4 Із січня 2004 року Держкомстат обраховує показники промислового виробництва за новою Номенклатурою продукції промисловості. Через це наповнення окремих позицій суттєво змінено. Відповідно показники за різні роки для таких позицій можуть бути незіставними.

Показники за 2001–2003 роки відповідають обсягам промислового виробництва в оптових цінах. Із січня 2004 року, у зв’язку зі зміною методології, цей показник означає обсяги реалізованої продукції у відпускних цінах підприємств.

Із січня 2004 року ркз промислового виробництва визначається без урахування діяльності з розподілу теплоенергії, газу та води.

–  –  –

8 Дані платіжного балансу Національного банку України відрізняються від даних Держкомстату на суму донарахувань, які здійснює Національний банк. Зокрема імпорт у торгівельному балансі обчислюється в цінах CIF, тоді як у платіжному балансі – в цінах FOB. Крім того, велика частка в сумі донарахувань припадає на обсяг неформальної торгівлі.

–  –  –

Чисті ПІІ – прямі іноземні інвестиції в Україну мінус прямі інвестиції резидентів України за кордоном.

Держкомстат з початку 2003 року змінив методику розрахунку наявних доходів населення. Ретроспективні дані ми публікуватимемо в міру їх офіційного оприлюднення; показники, обчислені за попередньою методикою, ви зможете знайти в попередніх числах економічної статистики.

Сукупний індекс споживчих настроїв розраховується як середнє арифметичне окремих індексів. Значення індексу можуть змінюватися в межах від 0 до 200.

Значення індексу дорівнює 200, коли всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100, коли частка позитивних і негативних оцінок однакова. Значення індексу більше 100 означає перевагу позитивних оцінок у суспільстві.

12 Із січня 2004 року Держкомстат змінив методику розрахунку статистики заробітної плати. Відтепер методика враховує міжнародні рекомендації та стандарти Системи національних рахунків. Відповідно, показники за 2001–2003 та 2004–2006 роки є неспівставними.

13 Показники Зведеного бюджету обчислюються за методологією Міністерства фінансів України.

–  –  –

економічна статистика є щомісячною публікацією для клієнтів Міжнародного центру перспективних досліджень.

Друкований засіб масової інформації економічна статистика зареєстровано в Державному комітеті телебачення і радіомовлення України, свідоцтво КВ № 9891 від 27 травня 2005 року. ISSN: 1816-7128.

Редактор економічної статистики Ганна Чередниченко, телефон: (044) 484-4403, електронна пошта: hcherednychenko@icps.kiev.ua Розповсюджується за передплатою. Наклад 200 примірників. Друк МЦПД.

Щодо умов отримання бюлетеня економічна статистика просимо звертатися до Андрія Старинського, телефон: (044) 484-4410, електронна пошта:

marketing@icps.kiev.ua За умови цитування посилання на економічну статистику обов’язкове.

Міжнародний центр перспективних досліджень – незалежна дослідницька організація, яка має на меті впроваджувати в Україні концепцію та процедури публічної політики.

Адреса: вул. Пимоненка, 13а, Київ, Україна, 04050. Web: http://www.icps.com.ua/ Значення цього індексу може змінюватися в межах від 0 до 200. Значення індексу дорівнює 200, коли всі громадяни очікують зростання інфляції. Індекс дорівнює 100 в тому разі, коли кількість громадян, які очікують зростання інфляції, дорівнює кількості громадян, які очікують її зниження. Значення індексу більше за 100 означає перевагу в суспільстві очікувань щодо зростання інфляції.

Із квітня 2003 року дані містять нараховані відсотки. Відповідні перерахунки здійснено з січня 2000 року до березня 2003 року включно.

Показники поточного року обчислено як середнє за останній місяць зазначеного періоду.

–  –  – 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ДРУГІ ЧУМАЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ Збірник наукових праць Донецьк УДК 338. ББК У9(4УКР) 2 У6 Рассмотрены проблемы управления экономикой на современном этапе. Обобщены результаты исследований макроэкономических изменений в национальной экономике; формирования предпосылок и направлений повышения эффективности государственного управления экономикой на макро-,...»

«Посібник з експлуатації Для користувача Посібник з експлуатації calorMATIC 370 Залежний від температури приміщення регулятор UA Зміст Зміст 1 Вказівки до посібника з експлуатації 5.3.3 1 день режим не вдома 1.1 Дотримання вимог спільно діючої документації. 3 5.3.4 1 день режим вдома 1.2 Зберігання документації 5.3.5 Режим 1 x активна вентиляція 1.3 Використані символи 1.4 Паспортна табличка 6 Технічне обслуговування і усунення 1.5 Сфера застосування посібника несправностей 1.6 Маркування CE...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» КОЦЮБА ОЛЕКСІЙ СТАНІСЛАВОВИЧ УДК 658:519.86 МЕХАНІЗМ ТА АНАЛІТИКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (за матеріалами поліграфічних підприємств України) Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2009 Дисертацією є...»

«УДК 658.7:65.012.44+061.5 І. П. Міщук 1 Оцінювання ефективності системи логістики підприємства торгівлі Уточнено зміст і напрями логістичної діяльності підприємства торгівлі. Проаналізовано методичні підходи до визначення сутності ефективності логістичної діяльності торговельного підприємства та її вимірювання. Обґрунтована необхідність оцінювання ефективності системи логістики з використанням адаптованих до специфіки логістичної діяльності в торгівлі показників. Запропоновано методичний підхід...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань та організації самостійної роботи Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК [657.6:658.5](073) В60 Рекомендовано до видання методичною радою обліково-фінансового...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»