WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ІМІДЖЕМ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

ХАТІКОВА Заліна Валеріївна

УДК 338.242:640.41

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

УПРАВЛІННЯ ІМІДЖЕМ

ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(підприємства туристично-рекреаційного комплексу)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук СІМФЕРОПОЛЬ – 2010 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі менеджменту Ялтинського університету менеджменту доктор економічних наук, професор

Науковий керівник:

Новік Людмила Іванівна, Ялтинський університет менеджменту (м. Ялта), завідувач кафедри менеджменту доктор економічних наук, доцент

Офіційні опоненти:

Туріянська Марія Михайлівна, Донецький інститут туристичного бізнесу (м. Донецьк), завідувач кафедри менеджменту кандидат економічних наук, доцент Бойко Маргарита Григорівна, Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ), доцент кафедри готельноресторанного та туристичного бізнесу Захист відбудеться «11» червня 2010 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.051.06 у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського за адресою: 95007, м. Сімферополь, вул. Ялтинська, 20, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського за адресою: 95007, м. Сімферополь, просп. Академіка Вернадського, 4, корпус «А».

Автореферат розісланий «7» травня 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради І.Г. Павленко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Розвиток сфери туризму в Україні передбачає необхідність підвищення ефективності управління іміджем туристичних підприємств. Це дозволить значно покращити їх рівень конкурентоспроможності як на вітчизняному, так і на світовому ринках туристичних послуг, при цьому результатом ефективного управління іміджем є позитивний імідж, який наразі стає одним із найважливіших стратегічних факторів розвитку підприємств даної сфери.

Теоретичним засадам управління розвитком туристичних підприємств присвячені праці таких вітчизняних та зарубіжних учених, як М. Бойко, А. Бузні, Л. Захаричева, А. Козаченко, В. Королько, І. Олейник, Ю. Палєхі, В. Подсолонка, Г. Почепцова, О. Родіонова, С. Скобкіна, М. Туріянської, А. Фірюліної, С. Цьохли, М. Армстронга, С. Блека, А. Дейяна, Б. Джі, П.

Друкера, Ф. Котлера, М. Мескона, Д. Огілві, А. Томпсона, Д. Траута. Серед невеликої кількості існуючих досліджень, що безпосередньо стосуються формування іміджу та його управління, треба вирізнити наукові роботи авторів:

І. Альошиної, А. Панасюка, Ж.-П. Бодуана, Г. Даулінга, Д. Доті.

Однак проведений аналіз наукових досліджень із зазначеної тематики свідчить про необхідність подальшого вивчення ефективного управління іміджем підприємств, заснованого на врахуванні як специфіки сфери туризму, так і трансформаційної економіки України.

Теоретична та практична значущість цієї проблеми, недостатня розробленість окремих її питань зумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету та завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з Державною програмою розвитку туризму в Україні на 2002рр., яка затверджена Кабінетом Міністрів України від 29.04.2002 р., і відповідно до плану науково-дослідних робіт Ялтинського університету менеджменту за темою «Управління розвитком індустрії туризму в регіоні Велика Ялта» (державний реєстраційний номер 0107U010191), в якому здобувачем обґрунтовано концепцію та запропоновано характеристику основних складових методики оцінки щодо підвищення рівня ефективності управління іміджем туристичних підприємств (довідка № 001/03-621 від 23.10.2009 р.). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої раді Ялтинського університету менеджменту (протокол № 39 від 07.09.2006 р.), уточнено та перезатверджено на засіданні Вченої раді Ялтинського університету менеджменту (протокол № 52 від 07.12.2009 р.).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління іміджем підприємств сфери туризму.

Для досягнення визначеної мети дослідження сформульовано та вирішено такі завдання:

– розкрито теоретичні засади управління іміджем підприємства з позиції загальної концепції маркетингу;

– визначено специфіку управління іміджем на підприємствах сфери туризму;

– систематизовано методичні підходи до визначення ефективності управління іміджем підприємств сфери туризму;

- проаналізовано сучасні технології й інструментарії організації управління іміджем підприємств сфери туризму;

– визначено зміст, структурні складові та етапи організаційнофункціонального механізму підвищення ефективності управління іміджем підприємств сфери туризму;

– проведено аналіз і надано оцінку організації ефективного управління іміджем підприємств сфери туризму АР Крим;

– запропоновано програму іміджбілдингу підприємств сфери туризму;

– розроблено процесну модель ефективного управління іміджем підприємств сфери туризму;

– обґрунтовано методичний підхід щодо визначення оцінки рівня ефективності управління іміджем підприємств сфери туризму на основі мультиплікативної двохфакторної економіко-математичної моделі.

Об'єкт дослідження – процес управління іміджем підприємств сфери туризму.

Предмет дослідження – теоретичні, методичні та практичні положення, які пов'язані з підвищенням ефективності управління іміджем підприємств сфери туризму.

Методи дослідження. Методичною основою дисертаційної роботи є загальнонаукові прийоми та методи дослідження: діалектичного і порівняльного аналізу – при визначенні понять і категорій: іміджелогія, імідж, іміджбілдинг, туризм, індустрія туризму; економіко-статистичний – для характеристики змін у часі показників досліджуваних явищ, для зіставлення еталонного і фактичного рівня ефективності управління іміджем туристичного підприємства, порівняння аналізу показників ефективності управління іміджем туристичних підприємств; системного підходу до вивчення економічних явищ – при розробці концептуальних основ та процесної моделі ефективного управління іміджем підприємств сфери туризму; експертної оцінки – для визначення рівня управління іміджем туристичних підприємств; кореляційного, регресивного та дисперсивного аналізу – з метою визначення ступеня лінійної залежності між ваговими значеннями та шкальними оцінками критеріїв управління іміджем туристичного підприємства; факторний аналіз – для розробки мультиплікативної двохфакторної економіко-математичної моделі оцінки рівня ефективності управління іміджем туристичних підприємств.

Інформаційною базою для написання дисертації є публікації провідних вітчизняних із зарубіжних учених із проблем ефективності управління іміджем, основні положення Законів України та Указів Президента України, нормативних документів Кабінету Міністрів України, офіційні дані Державного комітету статистики України і Міського управління статистики м. Ялта, Всесвітньої туристичної організації, Державної служби туризму і курортів України, Міністерства курортів і туризму АР Крим, статистична та бухгалтерська звітність досліджуваних підприємств туризму.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретичних положень, обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління іміджем підприємств сфери туризму.

Основні положення дисертації, що визначають її наукову новизну і винесено на захист, полягають у наступному:

Уперше:

запропоновано концептуальні основи організаційно-функціонального механізму підвищення ефективності управління іміджем підприємства сфери туризму шляхом розгляду етапу розвитку іміджу підприємства, а також кожного етапу життєвого циклу іміджу у взаємодії, що дозволить своєчасно здійснювати необхідні заходи стосовно ефективного управління іміджем.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Удосконалено:

процесну модель ефективного управління іміджем підприємств сфери туризму, яка має високий організаційно-методичний потенціал та спрямована на аналіз ефективності системи взаємопов'язаних процесів управління іміджем, її оптимізації, планування та здійснення діяльності щодо цілеспрямованого вдосконалення управління іміджем туристичного підприємства;

методичний підхід до здійснення якісної оцінки ефективності управління іміджем підприємств сфери туризму шляхом розширення спектру базових оціночних критеріїв, які дозволяють найбільш повно проаналізувати рівень управління іміджем туристичного підприємства;

методичний підхід щодо визначення оцінки рівня ефективності управління іміджем туристичних підприємств на основі мультиплікативної двохфакторної економіко-математичної моделі, що дозволяє підвищити рівень ефективності управління іміджем за кожною зацікавленою групою аудиторії іміджу із відповідного набору критеріїв.

Набуло подальшого розвитку:

категорійно-понятійний апарат теорії ефективного управління іміджем у вигляді уточнення дефініцій «імідж підприємства сфери туризму», «іміджбілдинг туристичного підприємства», «управління іміджем підприємства сфери туризму», а також наукове обґрунтування сукупності ключових факторів, які впливають на рівень ефективності управління іміджем туристичних підприємств, що дозволило створити науково-методологічне підґрунтя для дослідження особливостей формування та управління іміджем підприємств сфери туризму;

технології організації ефективного управління іміджем туристичних підприємств: технологія узгодженої дії, технологія просування, технологія комунікативного впливу, технологія закріплення, – послідовне застосування яких дозволить підприємствам сфери туризму здійснювати успішну політику управління іміджем та вдосконалювати її надалі для досягнення високих результатів в господарській діяльності підприємств сфери туризму;

методичні підходи щодо створення та розвитку іміджбілдингових та іміджевих заходів на основі інтегрованого стратегічного планування шляхом формування програми іміджбілдингу туристичного підприємства, впровадження та реалізація якої забезпечує принципову відмінність іміджу підприємства, який створюється, від іміджу конкурентів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні та практичні положення дисертаційної роботи можуть бути застосовані підприємствами сфери туризму з метою підвищення ефективності управління їх іміджем. Практичне значення запропонованої та обґрунтованої у роботі методики оцінки рівня ефективності управління іміджем туристичних підприємств на основі мультиплікативної двохфакторної економікоматематичної моделі підтверджено довідкою Міністерства курортів і туризму АР Крим (№ 01-09/128 від 16.12.2009 р.).

Наукові розробки автора використані в практичній діяльності низки підприємств, що функціонують у сфері туризму ТОВ «Таврійська туристична компанія» (довідка № 01-1/5302 від 03.12.2009 р.), ТОВ «Кримський Центр Розвитку Туризму» (довідка № 219-02/09 від 15.07.2009 р.), ПП Кримський Туроператор «Третій вік» (довідка № 138 від 08.06.2009 р.). Державними органами управління результати дослідження використані у рамках надання методичних рекомендацій підприємствам сфери туризму, які здійснюють іміджеву діяльність, щодо організації більш ефективного управління іміджем (довідка № 02.5-20/178 від 02.12.2009 р. відділу по курортам та туризму виконкому Ялтинської міської ради).

Теоретичні розробки і практичні рекомендації роботи упроваджено у навчальний процес Ялтинського університету менеджменту при викладанні дисциплін «Ефективне управління іміджем туристичного підприємства», «Маркетинг у туризмі» (довідка № 001/03-621 від 23.10.2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною роботою, де викладено авторський підхід до розробки теоретичних, методичних і практичних положень та рекомендацій, які направлені на підвищення ефективності управління іміджем підприємств сфери туризму. Всі наукові результати та прикладні розробки, які представлені в дисертації, одержані автором одноосібно. Особистий внесок здобувача є достатнім. У праці, написаній у співавторстві, дисертантові належать теоретичні положення що характеризують сучасні тенденції управління іміджем підприємств.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати виконаного дослідження автор доповідав на 7 міжнародних та республіканських науково-практичних конференціях, зокрема: П'ятій міжнародній науковопрактичній конференції «Управління розвитком соціально-економічних систем:

глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (м. Донецьк, 2004 р.), П'ятій міжнародній науково-практичній конференції «Наукові і практичні проблеми створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків»

(м. Донецьк, 2005 р.), Першій міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми економіки та управління в сучасних умовах» (м. Сімферополь, 2005 р.), Шостій міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і практика сучасної економіки» (м. Черкаси, 2005 р.), Шостій міжнародній науковопрактичній конференції «Проблемы, инновационные подходы и перспективы развития индустрии туризма» (м. Сочі, 2006 р.), Третій республіканській науково-практичній конференції «Туризм, курорты и наука. Использование международных стандартов в теории и практике туристского бизнеса, Школы гостеприимства в Украине» (м. Сімферополь, 2005 р.), Десятій науковій конференції (м. Ялта, 2005 р.).

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 17 наукових праць загальним обсягом 4,68 друк. арк., з яких особисто здобувачу належить 4,54 друк. арк. З них у фахових наукових виданнях, які затверджені ВАКом України – 10 праць загальним обсягом 3,99 друк. арк., з яких 3,85 друк. арк. належить особисто здобувачу.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, що налічує 220 найменувань, і 17 додатків на 27 сторінках. Обсяг загального тексту роботи становить 178 сторінок, містить 16 таблиць і 30 рисунків (з них 5 таблиць та 4 рисунки містяться на 10 окремих сторінках).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇPages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ Робочий зошит для учня За загальною редакцією доктора економічних наук, професора Т. С. Смовженко Видання друге, виправлене і доповнене Київ УДК 336:371(075.3) ББК 65.261 Ф 59 Видання підготовлено за підтримки Проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» (FINREP) За загальною редакцією доктора економічних наук, професора Т. С. Смовженко Авторський колектив: О. І. Білик (урок 1), О. Д. Вовчак (урок 9), Т. Д. Гірченко (уроки 6–8, 11, 18), В. О. Джулай (урок 5), О. О. Другов...»

«УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС [10, с.42]. Тобто, у співвідношенні «індивідуальне благо – колективне благо», «індивідуальні інтереси – колективні інтереси» повинні домінувати колективні переваги. В процесі формування спільної мети, в певній економічній системі можуть виникати конфліктні ситуації, які в значній мірі обумовлені неспівпадінням інтересів окремих членів групи. Але ці неспівпадіння повинні бути не дезінтегруючими, тобто не йти повністю в розріз з інтересами групи в цілому. Взагалі, конфліктні...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра цивільного права і процесу АГРАРНЕ ПРАВО ПРОГРАМА навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань «Право» (0304) напряму підготовки «Правознавство» (6.030401) Київ – 2013 Розроблено та внесено: Національна академія внутрішніх справ Розробник програми: доцент кафедри цивільного права і процесу Полішко Н.Л. Обговорено та затверджено на засіданні кафедри цивільного...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЧУДІК ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА УДК 664.68.001.5:664.641.4:663.05 УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БІСКВІТНИХ І ПІСОЧНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ НА ОСНОВІ ЯЧМІННОГО БОРОШНА Спеціальність 05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів та харчових концентратів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Київ – 2002 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківській державній академії технології та організації харчування Міністерства освіти і...»

«Формування ринкової економіки. 2010. № 24 При рівні значущості 0,02 перевірена правильність гіпотези H : A 0 і встановлено, що форма зв’язку між Y та x* є лінійною. Відповідно до переходу від лінеаризованої до логістичної моделі знайдено довірчий інтервал для прогнозних значень y y 1 логістичної функції КП «Полтавський 267,0182 x* 1 7,55e 0, 23 м’ясокомбінат», чисельно визначено діапазон параметра p [1,96;2,03], а також чутливість функції збуту при цих значеннях параметра в рамках довірчого...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 р. N 3 НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ ДК 003:2005 (На заміну ДК 003-95) Чинний від 01.04.2006 р. ПЕРЕДМОВА 1. Розроблено Науково-дослідним інститутом соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України за участю Інституту української мови НАН України та Науково-дослідного інституту...»

«Конференція представлена Європейським регіональним форумом Міжнародної асоціації юристів за підтримки польських і українських юридичних компаній, правничих та ділових організацій Польсько-український правничий день 19 вересня 2012 р. Готель «Citadel Inn» – Львів, Україна Оргкомітет Підтримку надають Тематика конференції Рівень взаємної обізнаності з правовими системами та інвестиційними умовами наших двох країн залишає бажати кращого. Ця конференція надасть можливість обміну інформацією та...»

«23. Лич В. М. Організація управління, планування і регулювання економікою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.02.03 „Організація управління, планування і регулювання економікою” / В. М. Лич. — К., 2005. — 35 с.24. Радько С. Оценка трудового потенциала предприятия с учетом рисков его управления / С. Радько // Управление риском. — 2003. — № 2. — С. 30—41.25. Радько С. Г. Трудовой потенциал как социально-экономическая система и риски его управления / С. Г....»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 347.9 (341.9) А. О. Філіп’єв кандидат юридичних наук, доцент, кафедра цивільно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРАВО СТОРІН НА ВИБІР СУДУ В ОКРЕМИХ ДЖЕРЕЛАХ МІЖНАРОДНОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Інтеграція до Європейського Союзу (далі – ЄС) і, як наслідок, набуття членства у ньому, є метою української держави, яка закріплена на законодавчому рівні (ч. 2 ст. 11...»

«I Міжнародний форум «IT-Тренди: великі дані, штучний інтелект, соціальні медіа»: Тези доповідей. Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2014. 210 с. ISSN – 2409-5486 Друкується за рішенням Вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (протокол №1 від 16.10.2014 р.). Посвідчення УкрІНТЕІ про реєстрацію конференції № 333 від 23.06.2014. Збірник публікує тези доповідей, що містять нові теоретичні та практичні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»