WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Постановка проблеми. Вимоги до сучасного фахівця технічного профілю визначаються сучасними завданнями розвитку суспільства. Традиційні підходи до оцінювання знань, умінь і навичок ...»

УДК 378.094 О.А. Стахова

м. Вінниця, Україна

КОМПОНЕНТИ ТА РІВНІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ

МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Постановка проблеми. Вимоги до сучасного фахівця технічного

профілю визначаються сучасними завданнями розвитку суспільства.

Традиційні підходи до оцінювання знань, умінь і навичок фахівця, що

передбачають порівняння, зіставлення зі сталими нормами, наразі є недостатніми для формування уявлень про професійну компетентність фахівця, зокрема, фахівця технічного профілю. Відбувається формування нових підходів до визначення якості підготовки спеціаліста.

Сучасному викладачеві, майстру вищого навчального закладу технічного профілю, необхідно не тільки вміти використовувати у своїй діяльності контрольно-оцінювальні методики ефективності навчального процесу, але й розуміти необхідність зміни якості діагностичної діяльності.

Аналіз попередніх досліджень. Російський науковець А. Троцька визначає такі головні рівні професійної компетентності суб'єкта професійної діяльності: навченість, професійна підготовленість, професійний досвід і професіоналізм [3].

В. Кальней, А. Моісеєв, С. Шишов, Е. Яковлєв для аналізу та інтерпретації різних аспектів професійної освіти звертаються до категорії «якість освіти». Під час аналізу різних трактувань поняття «якість освіти» стає очевидним, що цей термін розглядається з різних позицій. У науковій літературі під час розгляду процесу формування та розвитку професіоналізму використовується таке поняття, як «компетентність». Розробкою компетентнісного напряму у професійній освіті займаються В. Байденко, Є.

Зеєр, І. Зимня, Г. Ібрагімова, Л. Іванова, В. Кальней, Н. Кузьміна, А. Маркова, Ю. Татур, А. Хуторський, В. Шадриков, І. Якиманська та інші. Аналіз наукової літератури дозволив визначити діагностику навчально-професійної діяльності як складову навчально-виховного процесу, що дозволяє за допомогою аналізу й узагальнення здійснювати контроль і наступну корекцію навчальнопрофесійної діяльності студентів.

Мета статті - виокремити й обґрунтувати компоненти та рівні професійної готовності майбутніх молодших спеціалістів технічного профілю як мету та результат їхнього професійного навчання у вищому навчальному закладі.

Виклад основного матеріалу. Професійну готовність майбутніх економістів ми розглядаємо як складне особистісне утворення, що містить у собі багато чинників.

Відповідно до кваліфікаційних характеристиками випускників ВНЗ технічного напрямку підготовки нами обґрунтовано доцільність виокремлення основних рівнів професійної готовності фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»: як високий, достатній, середній, низький.

Доречно найвищим рівнем професійної готовності фахівця вважати високий творчий рівень.

Рівень професійної діяльності - характеристика професійної діяльності за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов'язків (робіт), що виконує працівник. У сфері праці розрізняють такі рівні професійної діяльності:

- стереотипний рівень (рівень використання) - уміння використовувати налагоджену систему (об'єкт діяльності) під час виконання конкретних завдань діяльності та знання призначення об'єкта і його основних (характерних) властивостей;

- операторський рівень - уміння готувати (налагоджувати) систему і керувати нею під час виконання конкретних завдань діяльності та знання принципу (основних особливостей) побудови і принципу дії системи на структурно-функціональному рівні;

- експлуатаційний рівень - уміння під час виконання конкретних задач діяльності тестувати й аналізувати роботу системи з метою виявлення та усунення пошкоджень і знання методів аналізу функціонування системи та методів аналізу, пошуку та усунення пошкоджень;

- технологічний рівень - уміння під час виконання конкретних завдань діяльності здійснювати розробку систем, що відповідають заданим характеристикам (властивостям), і знання методів синтезу та технологій розробки систем і способів їх моделювання;

- дослідницький рівень - уміння проводити дослідження систем із метою перевірки їх відповідності заданим властивостям, уміння вибирати з множини систему, що дозволяє найбільш ефективно вирішувати завдання діяльності, знання методики дослідження систем і методів оцінки ефективності їх застосування під час вирішення конкретних завдань діяльності.

Як свідчать наші дослідження, фахівці усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) стереотипного, операторського та експлуатаційного рівнів професійної діяльності в сучасних умовах розвитку технологій не є конкурентноздатними на ринку праці України.

Таким чином, підготовка фахівців у вищих технічних навчальних закладах має спрямовуватись на формування саме технологічного та дослідницького рівнів професійної діяльності майбутніх фахівців.

Вважаємо доречним у сучасному контексті зіставляти рівні професійної готовності та рівні професійної діяльності майбутнього фахівця технічного профілю таким чином:

- низький - стереотипний;

- середній - операторський;

- достатній - експлуатаційний;

- високий - технологічний;

- високий - дослідницький.

Високий - дослідницький рівень професійної готовності фахівця передбачає ознаки творчої діяльності у професії.

У проведеному дослідженні ми виокремили компоненти готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності: соціально-особистісні;

загальнонаукові; інструментальні; професійні.

Складові кожного компоненту визначені таким чином: I. Соціально особистісні складові професійної готовності майбутнього молодшого спеціаліста технічного профілю:

- здатність здобувати нові знання;

- розуміння і сприйняття етичних норм поведінки;

- дисциплінованість і відповідальність;

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;

- екологічна грамотність;

- здатність працювати в колективі, комунікабельність;

- дотримання корпоративного стилю роботодавця;

- здатність вести конструктивний діалог.

II. Загальнонаукові складові професійної готовності майбутнього молодшого спеціаліста технічного профілю:

- здатність застосовувати знання з математики під час виконання професійних завдань;

- здатність використовувати природничо-наукові знання у професійній діяльності;

- здатність до моделювання;

- технічна грамотність;

- базові знання у відповідній галузі;

пізнання фактів, принципів, теоретичних закономірностей, що визначають економічну політику держави.

III. Інструментальні складові професійної готовності майбутнього молодшого спеціаліста технічного профілю:

- здатність допрофесійного спілкування українською мовою;

- здатність до розуміння іноземної мови;

- володіння законодавчою базою, яка регулює господарсько-фінансову діяльність підприємства;

- володіння основами трудового законодавства, питаннями менеджменту;

- здатність використовувати комп'ютерні технології у професійній діяльності;

- визначеність особистості величиною професійних, економічних і соціальних зв'язків з людьми.

IV. Професійні складові професійної готовності майбутнього спеціаліста технічного профілю:

- здатність аналізувати стан господарської діяльності та виявляти резерви підвищення ефективності роботи підприємства;

- здатність нормувати витрати на виготовлення продукції, виконання робіт, послуг;

- здатність вести облік витрат виробництва;

- здатність готувати статистичну звітність підприємства;

- здатність контролювати виконання планових завдань підрозділами і підприємствами в цілому;

- аналіз та оцінка поширених економічних явищ, принципів ефективного господарювання;

- здатність приймати ефективні рішення з економічних питань;

- здатність оцінити престиж практичної, економічної діяльності;

- забезпечення конкурентоспроможності в даних ринкових умовах;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- практичне вирішення виробничих ситуацій, що виникають;

- вміння приймати рішення, впроваджувати нововведення, сміливо йти на виправданий ризик, доводити виробничі завдання до остаточного вирішення, до досягнення успіху.

Діагностика рівнів професійної готовності майбутніх фахівців технічного профілю дозволяє визначити динаміку процесів і результатів професійної підготовки з метою її удосконалення.

Цілісну систему діагностики рівнів професійної готовності майбутніх молодших спеціалістів технічного профілю у процесі їх професійної підготовки розглядаємо з двох позицій:

- методи педагогічної діагностики та діагностичний інструментарій навчального закладу;

- методи педагогічної діагностики та діагностичний інструментарій кожного викладача. Основним результатом функціонування такої системи діагностики є забезпечення реальних педагогічних умов для професійно-творчого розвитку майбутнього фахівця, зокрема в технічних коледжах.

Нині виникла значна потреба у фахівцях технічного профілю, здатних творчо підійти до розв'язання будь-якої професійної проблеми: дослідити, порівняти, проаналізувати, знайти вдалий вихід із нестандартних ситуацій.

Формування дослідницьких умінь і навичок фахівця технічного профілю визначається за допомогою таких критеріїв, як творча активність особистості та технологічна готовність до досліджень, які визначаються певними компонентами та відповідними рівнями готовності до професійної діяльності.

У власному дослідженні ми виділяємо окремі складові із кожного компоненту (соціально-особистісні, загальнонаукові, інструментальні, професійні), які є ознаками технологічного або дослідницького рівнів професійної готовності:

- готовність здобувати нові знання (А);

- готовність до моделювання (В);

- готовність до використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності (С);

- здатність до аналізу нових професійних ситуацій (Б);

- здатність приймати нестандартні рішення (Б).

Формалізуємо виокремлені складові професійно-творчої діяльності фахівця технічного профілю та рівні готовності до професійної діяльності у вигляді матриці:

У межах нашого дослідження ми ґрунтовно проаналізували характеристики студентів технічного коледжу підготовлені керівниками виробничих практик. Аналіз засвідчив відносну поверховість висновків щодо фахових знань, умінь, компетенцій майбутніх фахівців. Система наших рекомендацій стосується виокремлення в характеристиках рівнів готовності (низький, середній, достатній, високий, творчий) до професійної діяльності, зокрема за такими складовими:

- готовність здобувати нові професійні знання та уміння;

- готовність до використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності;

- здатність до моделювання засобами математики;

- здатність приймати нестандартні рішення.

Результати наших досліджень дозволяють також сформулювати пропозиції щодо удосконалення змісту анкет роботодавців, які широко використовуються у Вінницькому технічному коледжі.

Висновки. Моделювання процесу активізації професійного саморозвитку фахівця у процесі його професійної підготовки визначається основними цілями:

- формування потреби у професійному саморозвитку;

- стимулювання професійного саморозвитку різними прийомами та засобами;

активізація професійного саморозвитку засобами дослідницької діяльності та набуття досвіду інноваційної діяльності.

Література:

1. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учебное пособие для студентов ВНЗ ; [под ред. В. А. Сластенина, И. А. Колесниковой.] М., 2006.

2. Карпова Г.А. Методы педагогической диагностики : учебное пособие / Г.А. Карпова. - Екатеринбург, 2001.

3. Троцкая А.М. Педагогические аспекты формирования профессиональной компетентности будущего педагога [Електронный ресурс] // ТОТЭМ - портал технологического образования/ А.М. Троцкая. - 2006. - С.1-4.

- Режим доступа http://totem.edu.ru/content/view/56/30.

4. Овсейчик Н.В. Формирование профессиональной компетентности при подготовке специалистов // Материалы всероссийской научной конференции с международным участием (17-18 февраля 2005г.) - Омск, 2005. - С.1-3.

5. Щербакова В.В. Профессиональная компетентность как результат образования / В.В. Щербакова // Среднее образование. - 2008. - №4. - С.3-10.

У статті визначено та проаналізовано основні компоненти та рівні професійної готовності майбутніх молодших спеціалістів технічного профілю.

Виокремлено компоненти готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності.

Ключові слова: рівні професійної діяльності, компоненти готовності майбутніх фахівців, складові професійної готовності, професійний саморозвиток молодшого спеціаліста технічного профілю.

В статье определены и проанализированы компоненты и уровни профессиональной готовности будущих младших специалистов технического профиля. Выделены компоненты готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности.

Ключевые слова: Уровни профессиональной готовности, компоненты готовности будущих специалистов, составляющие профессиональной готовности, профессиональное саморазвитие младшего специалиста технического профиля.

The main components and levels of the professional readiness of the future technicians are analyzed in this article. The components of their readiness for the future professional activity are distinguished.

Keywords: the levels of the professional activity, the components of the readiness of the future specialists, the components of the professional readiness, the professional self-development of the future technician. 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФІЛІАЛ у м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ Земляний Н.Г., Дорошкевич А.З., Ряузова Т.В., Вербинський В.В., Бараннік В.О. ПЕРСПЕКТИВИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ Монографія За загальною науковою редакцією директора ДФ НІСД доктора техн. наук професора А.І. Шевцова Дніпропетровськ УДК 321.1 (477) ББК 66.4 (4УКР) Рекомендовано до друку Вченою радою Національного інституту стратегічних досліджень (протокол № 9 від 24 грудня...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15) Список використаних джерел 1. Мартякова О.В. Грошові потоки в системі управління фінансовогосподарсьвою діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Мартякова, В.А. Харченко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Вип. 32 (126) – Донецьк, ДонНТУ, 2007. – С. 158–162. – Режим доступу: http://library.donntu.edu.ua/fem/vip32/32_22.pdf 2. Кузнецова С.А. Бухгалтерський облік...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Збірник наукових праць Випуск 72 Одеса «Юридична література» УДК 340(063) ББК 67.0я43 А 437 У черговому збірнику наукових праць розглядаються актуальні проблеми сучасної юриспруденції у контексті забезпечення сталого розвитку державних інституцій та окремих галузей права. Більшість опублікованих статей виконані науковцями НУ ОЮА у рамках таких державних фундаментальних та...»

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ І ПОРЯДОК ЗАХИСТУ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ І ПОРЯДОК ЗАХИСТУ Харків Видавництво НФаУ УДК 615.014(001.89) Рекомендовано ЦМК Національного фармацевтичного університету (протокол № 1 від 19.09.2013 р.) Рецензент: Ярних Т.Г. професор, завідувач кафедри технології ліків Національного фармацевтичного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ А.П. ЛАДАНЮК К.С. АРХАНГЕЛЬСЬКА Л.О. ВЛАСЕНКО ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологи» Київ НУХТ 201 УДК 519.068(075.8) Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-8522 від...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ Матвієнко Роман Олександрович УДК 332.137 УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. Науковий керівник:...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗ Колективна монографія Київ 2007 УДК 314.18 : 316.42] (477) ББК 60.7 (4 Укр) Л9 Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз (колективна монографія) / За ред. Е.М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 367 с. Монографія підготовлена колективом науковців відділу досліджень людського розвитку Інституту демографії та...»

«Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні IХ міжнародна науково-технічна конференція Комплексне дослідження природного активу на прикладі водних ресурсів УДК 330.15:504.062 Автори: Потай Інна Юріївна, к.т.н., доцент; Бадовський Олександр Васильович, магістрант; Овчаров Тарас Сергійович, магістрант З ростом розмірів економічної підсистеми щодо природної системи вода стає обмеженим ресурсом. Різні напрямки її використання стають конкуруючими. Наприклад, конкуруючими є скидання...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра міжнародної економіки ДИПЛОМНА РОБОТА МАГІСТРА Методичні рекомендації щодо написання і захисту Для студентів спеціальності 8.03050301 “Міжнародна економіка” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 339.5 Д4 Рекомендовано до видання методичною радою факультету банківських технологій Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF L’VIV ECONOMICS DEPARTMENT ЕКОНОМІЧНИЙ НАУКОВИЙ КЛУБ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ SCIENTIFIC ECONOMIC CLUB OF STUDENTS, POSTGRADUATES AND YOUNG RESEARCHERS IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF L’VIV ECONOMICS DEPARTMENT STRATEGIC GUIDELINES OF UKRAINE’S ECONOMY DEVELOPMENT Materials of st 1 International Scientific Internet-Conference of Students, Postgraduates...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»