WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для проходження переддипломної практики для студентів зі спеціальності 8.03060101 Менеджмент організації та ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПВНЗ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для проходження переддипломної практики

для студентів зі спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організації та

адміністрування"освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” напрямку

підготовки: 0306 “Менеджмент і адміністрування”

Київ – 2013

Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту педагогічної

практики (для студентів зі спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організації та адміністрування" освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” напрямку підготовки: 0306 “Менеджмент і адміністрування”). – Укл. О.Є.

Ґудзь, С.А. Кравченко – Київ: Європейський університет, 2013. – 13 с.

Укладачі: д.е.н., проф. Гудзь О.Є., д.е.н., проф. Кравченко С.А.

Рецензент: Гудзинський О.Д., доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту ім. Й. С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування Затверджено на засіданні кафедри менеджменту протокол № 6 від 28 серпня 2013 р.

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ

ПРАКТИКИ

Переддипломна практика є логічним завершенням усіх видів практики.

Це підсумковий етап підготовки студента до виконання дипломної роботи та подальшої самостійної діяльності з фаху.

Метою переддипломної практики є підготовка студентами індивідуального завдання з усебічного вивчення конкретної проблеми управління організацією, збір практичних й статичних матеріалів для виконання дипломної роботи та поглиблення й закріплення набутих теоретичних знань з основних професійно орієнтованих дисциплін, опанування сучасними прийомами й й методами прийняття управлінських рішень, розроблення пропозицій щодо впровадження найновіших технологій управління підприємством; систематичного оновлення та творчого застосування набутих знань у практичній діяльності при вирішенні завдань діяльності, які постають при реалізації ключових функцій менеджменту.

Об»єктами переддипломної практики є державні установи та організації, підприємства різних форм власності та організаційно-правових форм, які є юридичними особами і здійснюють один чи декілька видів економічної діяльності за Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-96. Це повинні бути підприємства, що застосовують передові форми та методи ведення господарства та управління. Високий рівень професіоналізму фахівців базових підприємств має забезпечувати можливість сприяння студентам у здобутті професійних умінь та навичок. З такими підприємствами університет укладає відповідні договори на проведення переддипломної практики магістрів.

Переддипломна практика проводиться після закінчення теоретичного курсу навчання студентів і спрямована на закріплення отриманих у ВНЗ знань і набутих навичок практичної роботи. Тривалість практики – 8 тижнів.

Переддипломна практика є початковим етапом підготовки випускної кваліфікаційної роботи.

Переддипломна практика організовується задля ознайомлення студентів з роботою управлінських служб підприємств та організацій, придбання практичних знань та навичок, збору матеріалу для підготовки випускної кваліфікаційної роботи. Реалізація цієї двовекторної мети припускає, що поряд із загальною для всіх студентів програмою практики кожному студенту керівником його випускної кваліфікаційної роботи видається індивідуальне завдання, відповідно до затвердженої кафедрою менеджменту теми роботи. Завдання містить перелік питань, що вимагають вивчення в процесі практики, і календарний графік звітності про його виконання.

Загальними для всіх студентів є наступні завдання, які повинні бути виконані в процесі переддипломної практики:

а) знайомство зі структурою організації, характеристика місця в ній окремих підрозділів;

б) аналіз кола завдань, що вирішуються організацією в цілому і конкретно кожним підрозділом;

в) вивчення форм та змісту управлінських документів, які обробляються в відділах, документообігу в організації в цілому;

г) характеристика програмних продуктів, що використовуються організацією для здійснення управлінської роботи;

д) знайомство з порядком взаємодії з іншими організаціями;

ж) виявлення найбільш типових управлінських та еономічних проблем, що виникають у організації.

Для здійснення керівництва переддипломної практики кафедрою призначається керівник, на якого покладається вся організаційна і методична робота по наданню допомоги студентам у ході практики, по взаємодії з установами, які приймають студентів на практику. Викладачем-керівником практики проводяться щотижневі консультаціі, в процесі яких ведеться поточний контроль за результатами практики. Крім того, керівник періодично (не рідше 1 разу на 2 тижні) призначає студентам зустрічі з метою контролю за виконанням індивідуальних завдань. Студенти, які проходять практику за межами м. Києва повинні щотижня по телефону або в письмовій формі повідомляти керівника практики про виконану роботу.

Організації, що приймають студентів на практику, призначають керівника практики зі свого боку. Він надає допомогу студентам щодо аналізу нормативних документів, форм звітності і поточної роботи організації відповідно до програми переддипломної практики.

Під час проходження практики щоденно заповнюється щоденник, в якому вказуються види виконуваної роботи, що підтверджується підписом керівника практики з боку приймаючої організації.

За підсумками проходження переддипломної практики повинен бути оформлений звіт, в якому слід відобразити результати, відповідно поставлених завдань. Крім того, в ньому повинні знайти відображення результати виконання індивідуального завдання.

При підготовці звіту повинні бути враховані наступні вимоги.

По-перше, порядок подання матеріалу повинен відповідати програмі практики. У випадку, коли студенту не вдалося представити необхідні за програмою форми звітності організації, необхідно вказати причини цього.

Тим не менш нормативні документи з даного питання повинні бути вивчені і проведено аналіз їх реалізації організацією.

По-друге, основою звіту є аналітична, а не описова робота, виконана студентом. Аналіз повинен міститися у викладі всіх питань, запропонованих у програмі практики для вивчення. Це стосується як практичних завдань, що реалізуються організацією, так і теоретичних проблем вдосконалення її діяльності виходячи з перспективних напрямків фінансової політики країни.

Наявність аналітичного матеріалу, повнота висвітлення управлінських та економічних питань, глибоке знання предмета захисту є умовою отримання відмінної оцінки з переддипломної практики.

Звіт може бути представлений як у рукописному, так і в машинописному вигляді. Вимоги до його оформлення аналогічні вимогам до підготовки наукових робіт.

Тим студентам, які проходять практику в одній і тій же організації, дозволяється представити один на всіх екземпляр форм звітних документів, що виходять з організації. Однак аналіз діяльності організації повинен міститися в кожному звіті, і відобразити власну думку кожного студента.

Для даної групи студентів захист звітів проводитися в один день.

Захист звітів проводиться на кафедрі протягом одного тижня після завершення практики.

Результатом проходження практики є формування професійних і особистісних компетенцій:

вміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію відповідно до мети дослідження;

вміння виявляти причинно-наслідкові зв»язки процесів та явищ у конкретній галузі;

вміння обґрунтовувати наукові висновки та конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об»єктом;

вміння використовувати дані наукових досліджень, розробляти методики та методичні рекомендації щодо впровадження результатів наукових досліджень;

вміння планувати організаційні зміни з урахуванням розроблених стратегій організаційного розвитку, у тому числі з використанням інструментарію ре інжинірингу бізнес-процесів, реструктуризації та реорганізації;

вміння обґрунтовувати економічну ефективність впровадження наукових досліджень та проводити відповідний контролінг;

вміння виявляти та оцінювати індивідуальні потреби працівників у навчанні, розробляти проекти планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


вміння формувати пропозиції щодо створення сприятливих умов для навчання та розвитку персоналу організації; заходів з оцінювання та стимулювання персоналу;

вміння дотримуватися професійної етики консультанта в процесі здійснення наукових досліджень на об»єкті практики, формування плідних консультант-клієнтних відносин тощо.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

1.1. Переддипломна практика для студентів зі спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організації та адміністрування" освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” напрямку підготовки: 0306 “Менеджмент і адміністрування”, організовується деканатом факультету економіки та менеджменту університету.

1.2. База практики. Базами практики є державні органи влади, провідні підприємства та організації.

1.3. Розподіл студентів магістратури за базами практики з урахуванням їх, побажань здійснюється кафедрою менеджменту.

1.4. Загальне керівництво практикою покладається на кафедру менеджменту. Безпосереднє керівництво практикою здійснюється в індивідуальному порядку призначеним викладачем кафедри менеджменту, який:

– забезпечує проведення всіх організаційних заходів, тобто інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам необхідних документів (програм, щоденника, індивідуального завдання відповідно до затвердженої теми магістерської роботи);

– інформує студентів про систему звітності з практики;

– забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

– надає практикантам необхідні консультації;

– приймає звіт з практики;

– складає характеристики на практикантів, в яких підводить підсумок їх, діяльності під час практики.

1.5. З числа висококваліфікованих викладачів університету наказом ректора призначається науковий керівник переддипломної практики, який персонально відповідає за організацію й проведення практики відповідно до календарного графіка.

Студенти під час проходження переддипломної практики 1.6.

зобов'язані:

– одержати від керівника, призначеного кафедрою, консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

– у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;

– своєчасно повідомляти керівника практикою від кафедри про виникнення труднощів з виконанням програми;

– вести щоденник про проходження практики;

– згідно з вимогами скласти звіт про виконання програми переддипломної практики.

1.7. Науковий керівник переддипломної практики забезпечує умови для проходження практики, надає необхідні консультації

3. ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

У графіку необхідно передбачити такі етапи роботи:

оформлення відповідних документів, інструктаж щодо завдань практики – 1 день;

ознайомлення з базою практики, керівництвом від організації і спільна розробка плану дій – 1 день;

проведення безпосередньої переддипломної практики – 53 дні;

оформлення звіту з практики –5 днів.

Графік затверджується керівником практики від університету у відповідності до навчального плану.

4. ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ Під час переддипломної практики виконується індивідуальне завдання, зміст та порядок якого затверджується керівником дипломної роботи.

Ефективність виконання індивідуального завдання значною мірою залежить від того, наскільки правильно орієнтований студент на зміст практичного завдання, на його пріоритетні питання, а також на раціональний розподіл часу, відведеного на проходження практики. Завдання можуть бути пов»язані не тільки з написанням магістерської роботи, а й з науководослідною роботою кафедри з держбюджетної та господарської тематики, підготовкою доповідей на студентську наукову конференцію та написанням наукових статей. Науково-дослідна робота в період практики має бути спрямована на підвищення фахового рівня підготовки студентів.

Після закінчення переддипломної практики студент має підготувати пропозиції науковому керівнику щодо змісту першого варіанту теоретичного та аналітичного розділів дипломної роботи, комплексу завдань для дослідження з використанням комп»ютерних технологій. Пропозиції щодо змісту теоретичного та аналітичного розділів дипломної роботи повинні мати логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

містити елементи самостійного дослідження;

містити розрахунки, виконані на ПЕОМ;

містити достатній для обґрунтування пропозицій аналіз досліджуваної проблеми у межах базового підприємства.

По закінченню переддипломної практики студент подає на кафедру менеджменту ґрунтовні пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства запропонований для подальшого дослідження комплекс розробок з використанням комп»ютерних технологій та інших видів виконаних робіт.

5. СТРУКТУРА ЗВІТУ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

Звіт із переддипломної практики має включати такі частини:

І. Вступ, що передбачає визначення мети та завдання практики, які окреслюються спільно з керівником практики від академії.

ІІ. Основну частину складають:

1. Загальні відомості про базу практики (вказати джерела інформації).

2. Комплексний управлінський та економічний аналіз функціонування об’єкта дослідження:

- аналіз зовнішнього середовища, сильних та слабких сторін, економічного потенціалу, конкурентоспроможності, активів та пасивів, джерел фінансування, ліквідності, платоспроможності, рентабельності, обсягів капіталу та прибутку, дебіторської та кредиторської заборгованості, руху інформаційних та фінансових потоків тощо;

- оцінка моделей, схем та організації здійснення управлінських заходів;

- аналіз здійснення технології платежів та розрахунків;

- діагностика взаємодії організації із державними й фінансовими установами (податковими органами, банками, страховими організаціями тощо);

- аналіз нормативно-правового забезпечення управлінської та економічної роботи та можливостей її комп’ютерної підтримки;Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«СОНЕЧКО Читанка-хрестоматія для читання в дитячому садку ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 82(082):373.2 ББК 83.8я70 С62 Укладач Клід Ірина Олексіївна С62 Сонечко. Читанка-хрестоматія для читання в дитячому садку / укладач Клід І.О. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2012. — 304 с. ISBN 978-966-10-2338-2 Збірник творів «Читанка-хрестоматія для читання в дитячому садку» укладено відповідно до базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» Міністерства освіти і науки...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних робіт з дисципліни “ В И РО БН И Ч І С И СТ Е МИ Н А А В Т О М О БІ ЛЬН О МУ Т Р АН СП О РТ І ” для студентів спеціальності 7(8).07010601 “Автомобілі та автомобільне господарство ” денної та заочної форми навчання Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних робіт з дисципліни “ ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ ” для студентів спеціальності 7(8).07010601 –...»

«УДК 330.341/316.324.8 Т. М. Пестова, аспірантка, кафедра політичної економії обліково-економічних факультетів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ ТА МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ АНОТАЦІЯ. У статті досліджено передумови становлення нової парадигми та зміни у методологічному інструментарії дослідження економічних явищ і процесів в умовах становлення постіндустріального типу економіки. КЛЮЧОВІ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ІНСТИТУТ «ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ І ПРАВО В БУДІВНИЦТВІ» КАФЕДРА «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ»Затверджую: Голова приймальної комісії ректор ДонНАБА _ Горохов Є.В. «_» «_» 2014 р. ПРОГРАМА фахового вступного екзамену за спеціальністю 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» для освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст і магістр Програма розглянута на засіданні кафедри...»

«Воробйов Ю.М. Роль фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва УДК 336.14 Воробйов Ю.М., д.е.н., професор, НАПКБ РОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА У статті здійснено теоретичне дослідження ролі фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва в ринковій економіці. Обґрунтовано основні положення взаємозв’язку фінансових ресурсів і капіталу суб’єктів підприємництва. Ключові слова: фінансові ресурси підприємства, капітал підприємства, активи ВСТУП Фінансові ресурси мають велике...»

«УДК 336.221.24:336:71 І.І. Д’яконова, д-р екон. наук, проф. кафедри міжнародної економіки ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” РОЗВИТОК СИСТЕМИ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ ЗА УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО НАГЛЯДУ У статті досліджується система банківського маркетингу з точки зору функціонального підходу, розробляються шляхи взаємодії банківської системи та банківського маркетингу в умовах реалізації концепції ризик-орієнтованого нагляду. Ключові...»

«Шляхи розвитку української науки 2012 № 9 (88) Інформаційно-аналітичний бюлетень ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ № 9 (88) Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі» Засновники Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) Головний редактор О. Онищенко, академік НАН України Редакційна колегія: В. Горовий (заступник головного редактора, науковий керівник проекту) І. Беззуб, Н. Вітушко, В. Вовк, О....»

«УДК 330:322 Ю. В. Лазар, О. С. Завальна1 Сучасні тренди розвитку соціально відповідального інвестування: закордонний та вітчизняний досвід У статті розглянуто питання соціально відповідального інвестування (СВІ) – одне з найактуальніших питань сучасної економіки на фоні екологічних та соціальних проблем людства. Визначено передумови виникнення СВІ на фондовому ринку та здійснено аналіз розвитку соціально відповідальних інвестицій у США та Європі. Показано перші ґрунтовні зміни національної...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ як навчальний посіб ник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 656.7.072 (075.8) ББК У375-814я М Тиражувати без офіційного дозволу НАУ забороняється Рецензенти: А. М. Новікова, д-р екон. наук, ст. наук. співроб. (Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут) В. П. Поліщук, д-р техн. наук, проф. (Національний транспортний університет) М. В....»

«4. Decreux, Yvan and Lionel Fontagn An assessment of May 2008 proposals for the DDA, Centre d’tudes Prospectives et d’Informations Internationales (CEPII), 1 July 2008.5. Hertel, TGlobal trade analysis — modeling and applications, Cambridge University Press. (1997).6. Kruman P. Dead Doha. The Conscience of a Liberal, The New York Times Opinion, 30 July 2008. 7. «Negotiations on Agriculture: First Draft of Modalities for the Further Commitments» (Harbinson Draft). 2003TN WTO. /AG/W/1/Rev.1....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»