WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 52 |

«Головний редактор: Герасимчук З.В., доктор економічних наук, професор Заступник головного редактора: Вахович І.М., доктор економічних наук, професор Члени редакційної колегії: Галушкіна ...»

-- [ Страница 1 ] --

Економічний форум. 3/2013

УДК 330

Рекомендовано до друку вченою радою

Луцького національного технічного університету

(протокол 11 від 25 червня 2013 року)

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 17353 - 6123 Р

Рекомендовано як фахове видання з економіки

(Постанова Президії ВАК України 1-05/2 від 23.02.2011 р.)

У науковому журналі висвітлюються актуальні проблеми розвитку економіки макро-, мезо- та

мікрорівнів. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв підприємств, організацій установ та іншої інформації несуть автори статей. Висловлені у цих статтях думки можуть не збігатися з точкою зору редакційної колегії і не покладають на неї ніяких зобов’язань.

Головний редактор:

Герасимчук З.В., доктор економічних наук, професор

Заступник головного редактора:

Вахович І.М., доктор економічних наук, професор

Члени редакційної колегії:

Галушкіна Т.П., доктор економічних наук, професор Голян В.А., доктор економічних наук, професор Грановська Л.М., доктор економічних наук, професор Захарченко В.І., доктор економічних наук, професор Ковальська Л.Л., доктор економічних наук, професор Козоріз М. А., доктор економічних наук, професор Кондрашихін А.Б., доктор економічних наук, доцент Кощій О.В., доктор економічних наук, професор Кузнєцова А.Я., доктор економічних наук, професор Мікула Н.А., доктор економічних наук, професор Слав’юк Р.А., доктор економічних наук, професор Смовженко Т.С., доктор економічних наук, професор Черчик Л.М., доктор економічних наук, професор

Рецензенти:

Філиппова С.В., доктор економічних наук, професор, директор інституту бізнесу економіки та інформаційних технологій, завідуюча кафедрою обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету.

Хлобистов Є. В., доктор економічних наук, професор, завідувач відділом (ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»).

Адреса редакції: 43026, м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29, Луцький національний технічний університет, кафедра фінансів, тел. (0332) 78-55-66, e-mail: ekonomforum_lntu@mail.ru Підписано до друку 29.06.2013 р. Формат А4. Папір офсетний. Гарн. Таймс. Ум. друк. арк.

15,5. Обл.-вид.арк. 15. Тираж 100 прим. Ціна за домовленістю. Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ (43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75). Свідоцтво Державного комітету телебачення та радіомовлення України ДК 3880 від 20.09.2010 р. Зам. 285.

© Луцький національний технічний університет Економічний форум. 3/2013

–  –  –

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень.

Відповідно до Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України розділи статей повинні розпочинатися наступними назвами:

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми.

Цілі статті.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки.

Назви вказувати шрифтом Times New Roman Cyr жирний розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині.

Стаття подається українською, російською, англійською, польською або німецькою мовами.

З метою формування англомовної веб-сторінки журналу відповідно до вимог МОНмолодьспорту України (Наказ № 1111 від 17.10.2012 р.) з 1.01.2013 р. подані авторами статті повинні бути продубльовані англійською мовою.

Стаття повинна бути набрана у текстовому редакторі MS Word 3.0 і надрукована тільки на лазерному або струйному принтері на білих листах формату А4. Нумерацію сторінок не виконувати.

Обсяг статті не менше 4 сторінок і не більше 10 сторінок.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 2,5 см.

Шапка статті: індекс УДК, прізвища та ініціали авторів (на українській, російській та англійській мові), науковий ступінь, звання, посада, назва організації - набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю.

Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається літерами шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.

Анотація на українській, російській та англійській мовах розміщується на 1 см. нижче назви статті, виконуються шрифтом Times New Roman Cyr розміром 10 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Основний текст розміщується на 1 см нижче анотації, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Для набирання формул застосовувати редактор формул MS Word (використовувати шрифти:

Symbol, Times New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

Таблиці розташовувати по тексту. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1) вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити назву таблиці вирівнюючи по центру.

Список літератури (наявність якої є обов’язково) подається загальним списком в кінці рукопису згідно з встановленими вимогами (Бюлетень ВАК України. – 2008. - 3) через 1 см від останнього рядка шрифтом Times New Roman Cyr розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Обов'язково подати електронний варіант статті на диску CD-RW або електронною поштою. При значному обсязі статті архівувати за допомогою програми WINRAR і подавати на диску DVD-RW.

Для авторів статей, які не мають наукового ступеня доктора наук, обов’язкова рецензія за підписом доктора економічних наук (підпис засвідчується печаткою відділу кадрів).

Рукописи, що не витримують вище зазначених вимог, не розглядаються до друку.

Передбачувані періодичність випуску: чотири рази на рік (на початку кварталу).

Адреса редакції: 43026, м.Луцьк, вул. С.Ковалевської, 29, Луцький національний технічний університет, кафедра фінансів, тел. (0332) 78-55-66, e-mail: ekonomforum_lntu@mail.ru

–  –  –

У НОМЕРІ:

ЕКОНОМІЧНИЙ ФОРУМ № 3/2013 ЗМІСТ

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Борейко В. І.

Рекомендації М. І. Туган - Барановського для нинішнього уряду України…… 4 Глубіш Л.Я.

Економічні важелі механізму державного регулювання виробничої складової продовольчої безпеки……………………………………………………………… 9 Коломієць М.І.

Особливості розвитку ринку будівельних матеріалів України………………… 19 Мекшун П.В.

Еволюція наукових підходів до визначення суті економічної безпеки національної економіки та необхідності її державного забезпечення…………. 24

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Savosh L.V., Mykhalchuk L.V.

Europischen markt lndlichen tourismus–Polen-Ukraine-Belarus eine vergleichende analyse……………………………………………………………….

Ел Сеад Махмуд Тенденції глобалізаційних процесів в світовому господарстві ………………… 36

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Аверкіна М. Ф.

Дерево цілей» в якості методу забезпечення стійкого розвитку міста………… 43 Битов В. П., Гасуха Л.О.

Індикатори та критерії продовольчої безпеки регіону …………………………. 48 Вахович І.М., Франчук Ю.О.

Механізми стимулювання «зеленого» інвестування регіональної економіки… 54 Кондіус І. С.

Методичні підходи до моделювання регіональних систем…………………....... 58 Ропотан І. В.

Конвергенція сталого розвитку: поняття та сутність термінології…………....... 65 Різник Н. С.

Управління змінами при реалізації стратегії детінізації економіки регіону…... 68 Ступницький В.В., Ступницька Н.І., Срібна Є.В.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Аналіз оцінки сучасного соціально-економічного становища України……….. 75

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Андрєєва Н.М., Поляничко О.В.

Екологічні кластери в рекреаційно-туристичній сфері як модель регіонального розвитку підприємництва………………………………………… 82

–  –  –

Орел О. І.

Утилізація засобів хімізації сільського господарства як сучасна екологічна послуга……………………………………………………………………………..

Трофимчук В. О.

Макроекономічна динаміка природоохоронних витрат (на прикладі поводження з відходами)………………………………………………………… 93

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Алфьорова І. Є., Кувичко А. С.

Розробка політики фінансування майна за допомогою ефекту фінансового важеля……………………………………………………………………………… 105 Балан О. С., Котляр О. А.

Класифікація управлінських рішень при розробці та супроводі інвестиційного проекту промислового підприємства………………………….. 111 Должикова А.П.

Людський капітал підприємства: зміст та особливості економічної категорії 119 Задорожнюк Н. А.

Нейромаркетинг и его особенности……………………………………………… 126 Кобець В.В., Фісуненко П. А.

Бюджетування як інструмент управлінського планування діяльності підприємства……………………………………………………………………….. 130 Літинська В. А.

Процес проведення оцінювання персоналу машинобудівних підприємств…… 133 Семенюк О. М.

Необхідність формування інноваційної стратегії розвитку промислових підприємств………………………………………………………………………… 139 Ткачук В.В., Шейко П.Є.

Ідентифікаційна експертиза безалкогольного пива……………………………. 145 Яркина Н. М.

Эффективное управление предприятиями рыбного хозяйства Украины через призму мировой рыбохозяйственной практики………………………………… 149

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Бурковська А. В., Юрков В. О., Хабіров В. Р.

Важливість і необхідність оцінки та контролю фінансового стану аграрного підприємства………………………………………………………………………. 157 Ватаманюк - Зелінська У. З.

Вплив бюджетного фінансування на розвиток підприємництва………………. 161 Галазюк Н. М., Зелінська О. М.

Вплив фінансової глобалізації на розвиток і формування фінансового ринку України……………………………………………………………………………... 165 Зайцева І. Ю., Сиромятнікова О. О.

Інвестування як домінанта економічного розвитку підприємств залізничного транспорту…………………………………………………………………………. 171 Крисоватий І. А.

Інвестиційно-інноваційна спрямованість непрямих податків в Україні………. 175

Економічний форум. 3/2013

Логвіновська С. І.

Концептуальнi пiдходи до спрощеної системи оподаткування в Україні…….. 180 Мамченко К. Ю., Турбоба І. С.

Оцінка формування депозитів домогосподарств залежно від обсягів доходів населення…………………………………………………………………………… Пиріг С. О.

Аналіз карткового ринку України: перспективи розвитку……………................ 190

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

Амбарчян М. С.

Дослідження характеру взаємозв’язку «частка власності – частка контролю метод консолідації»……………………………………………………………….. 197 Башкова Д. О.

Аналіз корисності інформації бухгалтерської звітності при прийнятті рішень інвесторами та необхідність її поліпшення………………………………………… 204 Ксьонжик I. В., Дяченко О. С.

Облік і структура основних засобів: МСБО та світовий досвід………………... 207 Івасечко У. В.

Актуарні розрахунки страхової діяльності у системі обліку сучасних підприємств: суть, особливості та практичне значення…………………………. 212 Юркова І. М.

Класифікація виробничих запасів на вугледобувних підприємствах…….......... 217

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Бортнік С. М., Іщук Х. В.

Вивчення тенденцій зміни доходів населення Волинської області……………. 224 Логунова Н. А.

Экономическая оценка социальной эффективности круизного туризма……… 231 Нестуля О. О.

Лідерство давньоіндійських «Законів Ману» (ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.)……..... 238

–  –  –

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИММ ГОСПОДАРСТВОМ

УДК 330.831: 338.

Борейко В. І., д. е. н., проректор з наукової роботи Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука РЕКОМЕНДАЦІЇ М. І. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

ДЛЯ НИНІШНЬОГО УРЯДУ УКРАЇНИ

В статті досліджено теоретичні погляди та практичні рекомендації українського економіста М. І.

Туган-Барановського. Обґрунтовано, що використання пропозицій вченого щодо укріплення національної валюти, посилення контролю за діяльністю монополій, здешевлення кредитних ресурсів, збільшення державних замовлень, зменшення витрат на утримання апарату управління та майнової нерівності населення, створення сприятливого середовища для залучення інвестицій та роботи аграріїв забезпечить динамічний розвиток економіки України.

Ключові слова: М. І. Туган-Барановський, національна економіка, грошова одиниця, монополії, кооперація, інвестиції, аграрії.

Boreiko V. I.

RECOMMENDATIONS M. I. TUGAN-BARANOVSKY

FOR PRESENT GOVERNMENT OF UKRAINE

In the article theoretical views and practical recommendations of Ukrainian economist M. I. TuganBaranovsky are investigated. Proved, that the use proposals of scientist about strengthening the national currency, strengthening control over activities of monopolies, granting of cheaper credits, increase of public contracts, reducing of cost on maintenance of apparatus management and income inequality of population, create a favorable environment for involvement investment and of work of agrarians will provide the dynamic development of economy of Ukraine.

Keywords: M. I. Tugan-Baranovsky, national economy, currency, monopoly, cooperation, investment, agrarians.

Борейко В. И.

РЕКОМЕНДАЦИИ М. И. ТУГАН-БАРАНОВСКОГО

ДЛЯ НЫНЕШНЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 52 |
Похожие работы:

«НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН підвищення кваліфікації на тематичному короткостроковому семінарі для фахівців відділів пенсійного забезпечення територіальних управлінь Пенсійного фонду України в Полтавській області з 2 по 6 грудня 2013 року Форма годин К-сть № заняття Викладач з/п Тема заняття 1. Державне управління у соціальній 1 Тематична Коваль Олександр Миколайович, зустріч сфері: стан, проблеми, перспективи. заступник голови облдержадміністрації 2. Основні завдання органів Пенсійного 1...»

«О. В. Кубатко, І. В. Терещенко, Т. В. Руденко. Аналіз амортизаційної політики підприємства в світлі нового податкового законодавства УДК 338.1+330.111.6 О. В. Кубатко, І. В. Терещенко, Т. В. Руденко1 Аналіз амортизаційної політики підприємства в світлі нового податкового законодавства2 У роботі проаналізовано стан основних фондів підприємства ТОВ «Брік-Мануфактура» і визначено показники ефективності їх використання. Особливістю цього дослідження є проведення деталізованого аналізу змін...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ з дисципліни “Цивільна оборона” (Збірник нормативних документів) Затверджено на засіданні кафедри медико-екологічних і соціальних проблем здоров’я Протокол № 3 від 11 січня 2002 р. ТЕРНОПІЛЬ “ЕКОНОМІЧНА ДУМКА – 2002 Навчально-методичні матеріали з курсу “Цивільна оборона”. (Збірник нормативних документів). Тернопіль, 2002, с. 167. Укладач: Колюхов Юрій Григорович, старший викладач...»

«енциклопедичний словник [За ред. Ю.С. Шемшученка]. – К.: Юридична думка, 2007. – С. 981. Марченко М.Н. Юридический факт Конституционное право. 6. / Энциклопедический словарь [Отв. ред. С.А. Авакъян]. – М.: НОРМА, 2001. – С. 664-665.Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм / П.Е. Недбайло. – М.: 7. Политиздат, 1960. – С. 104-105. Тодыка Ю.Н., Супрунюк Е.В. Конституционное право Украины: отрасль права и 8. наука / Ю.Н. Тодыка, Е.В. Супрунюк. – Симферополь: Таврида, 1997. – С. 36. Гарчева...»

«Львівський національний університет імені Івана Франка Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ для слухачів факультету економіки, менеджменту та міжнародного права © Ю.С. Занько, В.Й. Плиса, 201 Львів Рекомендовано до друку Радою Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка Протокол № 1 від 18.09.2014 р. Уклали: Занько Юрій Степанович, Плиса...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «ЕКОТРОФОЛОГІЯ» студентами заочної форми навчання напряму 6.010406 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» Вінниця, 2013 Варіант 1. 1. Опишіть функції та значення їжі для людини. Які ви знаєте компоненти їжі. 2. Охарактеризуйте...»

«КИЇВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт (для студентів зі спеціальності 8.03050701 „Маркетинг, освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр напрямку підготовки 0305 Економіка та підприємництво) Київ – 201 Методичні вказівки до виконання, оформлення і захисту дипломних робіт (для студентів із спеціальності 8. 03050701 „Маркетинг”, освітньокваліфікаційного рівня Магістр напрямку підготовки 0305 Економіка і підприємництво). – Укл....»

«УДК 332.122:379.84(477.84) Яремчук О. Я ТУРИЗМ ЯК СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА В даній роботі, на основі системного підходу, туризм представлено як відкриту соціо-еколого-економічну систему в якій виявлено: мету, аспекти мети, функції, основні властивості, структуру, основні підсистеми та взаємозв’язок між її елементами в контексті сталого розвитку. Як одну із важливих підсистем туризму – представлено систему туристичного регіону. Ключові слова: системний підхід, система, туризм,...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 2 грудня 2013 р., понеділок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Володимир Рибак: «Не можна протиставляти економічні об’єднання одне одному» Голос України У рамках офіційного візиту до Санкт-Петербурга для участі в роботі Міжпарламентської Асамблеї держав—учасниць СНД, у п’ятницю Голова Верховної Ради України В.Рибак взяв участь у Тридцять дев’ятому...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ Непочатов Сергій Іванович УДК 334:7:657:338.467 АУТСОРСИНГ ОБЛІКОВИХ ФУНКЦІЙ У КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Донецьк – 2013 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті економіки промисловості Національної академії наук України (м. Донецьк). Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»