WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«К.е.н. Цимбалюк І.О. Волинський національний університет імені Лесі Українки Реформування прямого оподаткування як складової податкової системи України Прямі податки належать до ...»

Цимбалюк І. О. Реформування прямого оподаткування як складової податкової

системи України /І. О. Цимбалюк // Динаміка та сучасна наука 2010 – 2010:

матеріали 6-ї. наук.-практ. Конференції, 7-15 липня 2010 р., Софія. Т. 4

/відп.ред. Милко Тодоров Петков. – Софія, 2010. – Т. 4.– С.39-41.

К.е.н. Цимбалюк І.О.

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Реформування прямого оподаткування як складової

податкової системи України

Прямі податки належать до найдієвіших важелів, за допомогою яких уряд може впливати на діяльність суб’єктів господарювання та головним джерелом коштів, що надходять у розпорядження держави і використовуються для фінансування суспільних, загальнонаціональних потреб.

Реформування податкової системи сьогодні набуває особливої актуальності оскільки, майбутнє України, як держави з визначеним вектором євроінтеграції, потребує вироблення відповідних підходів до вдосконалення податкової системи, зокрема прямого оподаткування.

Основна складова податкової системи – прямі податки – є одним із визначальних факторів розвитку економічної системи держави, вони проникають у всі сфери суспільного життя та поєднують в собі реалізацію економічних інтересів усіх суб’єктів національної економіки. Прямі податки – як система соціально-економічних та організаційно-правових відносин, виникають між державою, юридичними та фізичними особами з приводу надходження до бюджету держави частини вартості ВВП з метою фінансового забезпечення виконання державою своїх функцій.

Щодо законодавства, яке регулює пряме оподаткування в Україні, то за роки незалежності України воно було значно змінено. Позитивними моментами варто назвати прийняття Закону України «Про податок на прибуток підприємств», який вступив в дію з другого півріччя 1997 р. З його прийняттям відбулися істотні зміни в оподаткуванні підприємницької діяльності, спрямовані на підтримку виробника, активізацію інвестиційної діяльності підприємства, зокрема, змінилися методика, ставка та порядок адміністрування податку на прибуток підприємств, чітко визначалися законодавством суми, які включаються, виключаються або на які може бути зменшений валовий дохід та валові витрати.

Значний крок у процесі податкового реформування був здійснений 22 травня 2003, коли був прийнятий Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб», що вступив в силу з 01.01.2004 року. Принциповим нововведенням цього Закону є деталізація термінів, зміна ставки оподаткування доходів громадян: з 1.01.2004 встановлено на рівні 13%, незалежно від розміру та місця отримання доходу, а з 1.01.2007 ця ставка становить 15%.[3, с. 116] Законодавство України має також ряд недоліків, зокрема, Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» був прийнятий ще у 1998 році і досі не переглядався. По-друге, остання оцінка вартості землі в Україні, дані якої використовуються сьогодні в оподаткуванні, здійснювалась у 1995 році. Це також є негативним моментом, адже сьогодні характеристики землі значно змінилися. Аналіз чинної системи прямого оподаткування в Україні показав, що вона є досить недосконалою і суперечливою. Основною проблемою на сьогодні залишаються недостатні та нестабільні податкові надходження до бюджетів усіх рівнів.

В Україні податки є основними джерелами державних доходів. У структурі прямих податкових надходжень провідна роль належить платежам підприємств та податкам з громадян. В останні роки спостерігається позитивна тенденція щодо рівня надходжень прямих податків до Зведеного бюджету країни. Однак, у 2008-2009 роках цей ріст значно скоротився внаслідок світової фінансовоекономічної кризи. У доходах Державного бюджету найбільшу питому вагу серед прямих податків має податок на прибуток підприємств, у доходах місцевих бюджетів – податок з доходів фізичних осіб. Надходження податку на прибуток у 2009 році становили 32,6 млрд. грн., від податку на доходи фізичних осіб – 44,9 млрд. грн. [4] Щодо спрощеної системи, то вона на даний момент часу є таким елементом української податкової системи, який викликає найбільше дискусій.

Так з кожним роком кількість суб’єктів малого підприємництва, які переходять на сплату єдиного податку, зростає, однак частка від його надходжень в доходах місцевих бюджетів все одно залишається незначною (1,57 млрд. грн. у 2007 році та 1,68 – у 2009 році). [4] Не зважаючи на постійний приріст податкових надходжень, податкова заборгованість в Україні знаходиться на досить високому рівні, і в останні роки ситуація тільки погіршується. Хоча податковими органами і проводяться досить часті перевірки платників податків, результат це дає досить незначний.

Основними недоліками податкової системи України є наступні:

безсистемність податкового законодавства, значна кількість податкових пільг, розбіжності у підходах оцінки доходів та власності, нерівномірність розподілу податкових надходжень між центром та регіонами, низький рівень податкової культури, зростання податкового боргу тощо. [1] На сучасному етапі розвитку ринкових відносин можливими напрямками реформування податкової системи є:

удосконалення інституційного середовища оподаткування;

усунення неточностей в алгоритмах визначення бази оподаткування;

мінімізація податкових пільг;

поетапне зниження податкового навантаження на економіку країни;

підвищення фіскальної ефективності податків шляхом розширення податкової бази, удосконалення системи адміністрування;

реформування державної податкової служби.

Доцільним для забезпечення соціально-економічної справедливості податкової політики в Україні є застосування деяких моментів зарубіжного досвіду оподаткування доходів та власності, зокрема, запровадження податку на нерухомість, реформування податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб, а також вдосконалення на основі світового досвіду оподаткування землі. Зокрема, майже у всіх розвинутих країнах податок на прибуток підприємств та податок на доходи фізичних осіб мають прогресивну шкалу ставок, причому ставки значно вищі, ніж в Україні. Необхідно враховувати світовий досвід при запровадженні податку на нерухомість та реформуванні земельного оподаткування.

Досвід західних держав цілком прийнятний у сучасних умовах України, якщо його не сліпо копіювати, а краще з досвіду застосовувати, зважаючи на конкретні особливості економіки нашої держави.

Література 1. Проект стратегії реформування податкової системи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.ambu.org.ua/node/971 Крисоватий А.І. Податкові 2.

–  –  –

податкової адміністрації України – Режим доступу: www.sta.gov.ua Добрый день, Цимбалюк І.О. Ваша работа принята!

Название секции: ЭКОНОМИКА. Государственное регулирование экономикой Авторы: Цимбалюк І.О.

Название работы: Реформування прямого оподаткування як складової податкової системи України Количество страниц: 4 Количество сборников: 1 Страна: Украина Мобильный телефон: 0673644702 Почтовый адрес: Цимбалюк І.О. вул. Бенделіані буд.5, кв 62, м. Луцьк, Волинська обл., Україна, 43017 E-mail: Cherry_ir@mail.ru Название конференции: Динамика современной науки

Реквизиты для оплаты:

Получатель: ДCП Схід, р/с 26005060056478 в КБ Приватбанк, г.Днепропетровск, МФО 305299, ОКПО 30663998 Адрес получателя: 49000, Украина, г.Днепропетровск, ул. Бердянская 61б Сумма к оплате: 48 украинских гривен Счет для оплаты Вы можете заказать по электронной почте info@rusnauka.com или факсу +38 0562 342961. Не оплаченные работы не печтаются, не забудьте в назначении платежа указать фамилии авторов.После оплаты просим выслать нам отсканированную копию документа об оплате. После опубликования Ваша работа будет выслана на адрес :Цимбалюк І.О. вул. Бенделіані буд.5, кв 62, м.

Луцьк, Волинська обл., Україна, 43017 Ориентировочный срок публикации в течении 3-4 недели с момента проведения конференции.

Справки по телефонам +38 0562 357819, +38 056 3701313, e-mail:

info@rusnauka.comПохожие работы:

«ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА УДК 281.9 (477.51) Максим Блакитний ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО СВІЧКОВОГО ЗАВОДУ (1872 – 1916 рр.) ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСІВ ЧЕРНИГОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ ТА ВЕРА И ЖИЗНЬ У статті на підставі матеріалів, які були опубліковані у часописах Чернигов ские епархиальные известия і Вера и жизнь, йдеться про діяльність Чернігівсь кого єпархіального свічкового заводу у 1872 – 1916 рр. Головна увага приділена питанню фінансування даним підприємством різних церковно...»

«СТАТУТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА МОЛОДЬ УКРАЇНИ» (нова редакція) ідентифікаційний код 35255371 Цей Статут визначає порядок діяльності, організації та ліквідації Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Об'єднання «Європейська молодь України», що створена на підставі рішення Установчої конференції Молодіжної громадської організації «Об'єднання «Європейська молодь Україна» від 19.05.2007 р. Молодіжна громадська організація «Об'єднання...»

«www.zgia.zp.ua УДК 358.58 Горобець О.С. аспірант кафедри економіки підприємства Запорізька державна інженерна академія ep.zgia@gmail.com ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ «ВИТРАТИ» Горобець О. С. Економічний зміст та підходи до поняття «витрати».У статті подано характеристику основних етапів розвитку знань про витрати: від зародження до сучасності. Висвітлено економічний зміст поняття «витрат», розглянуто підходи до цього поняття. Порівняно тлумачення поняття «витрати» у зарубіжних...»

«УДК 658.012 Погорелов Юрій Сергійович, к.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту ЗЕД Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Запропоновано принципи створення організаційного супроводу використання способу (або способів) розвитку підприємства. Запропоновано склад та структуру програми розвитку підприємства. Ключові слова: організаційний супровід, розвиток, спосіб, принцип, програма розвитку Постановка...»

«Вінницький фінансово – економічний університет Методичні вказівки до семінарських занять з курсу „Контролінг” (для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання) Вінниця 2006 Вінницький фінансово – економічний університет Методичні вказівки до семінарських занять з курсу „Контролінг” (для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання) Затверджено на засіданні кафедри менеджменту Протокол № Від „”_2006 р. Вінниця 2003...»

«УДК 330.10 ББК 65.012.3 Олег Сухарев ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ І УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТОЧКИ СПОЛУЧЕННЯ У статті розглядаються проблеми розвитку сучасної економічної теорії з точки зору того, які рецепти вона дає для управління економічними системами різної складності. Вводяться базові форми управління макроекономічною системою, розглядаються типи управління господарськими системами, які зумовлюють характер вирішення наявних завдань розвитку, і обумовлені початковим станом системи. Розвивається...»

«Електронний бюлетень Твій вибір – 2012 ОБ’ЄДНАНА ОПОЗИЦІЯ БАТЬКІВЩИНА Випуск № Автори: Світлана Конончук, Максим Лациба Зміст Організаційні та ідейні витоки ОО Батьківщина Партії-учасниці ОО Батьківщина. Лідер...6 Політичні партнери партії.. Бажаний спосіб реалізації влади (система державної влади)..7 Місце держави в соціальних та економічних процесах.. Освіта, наука та гуманітарний розвиток.. Обороноздатність країни.. Зовнішньополітичні орієнтації.. Права людини і громадянське суспільство....»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Серія: Економічна теорія та право Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у січні 2010 р. № 2 (5) 2011 Харків «Право» УДК 330.1:340 ISSN 2218Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (протокол № 8 від 18 березня 2011 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію № 16455-4927Р від 20.01.2010 р. Вісник Національної юридичної академії України імені...»

«С.Семенюк. Стратегічне планування маркетингу: теоретико-концептуальні засади / С.Семенюк // Галицький економічний вісник. — 2010. — №2(27).— с.64-72 (економіка України) УДК 658.338.1 (477) Світлана СЕМЕНЮК СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ: ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ Резюме. В статті розглянуто сутність стратегії маркетингу в контексті планування маркетингу, охарактеризовано основні типи маркетингових стратегій, розглянуто стратегії для продуктів та ринків, а також для елементів комплексу...»

«Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – 152 с. 10. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: [підручник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – [вид. 2-ге, випр., доп.]. – К.: “Академвидав”, 2007. – 464 с. 11. Кузьмін О.Є. Прикладний менеджмент: [навч. посібник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2009. – 292 с. 12. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: [навчальний посібник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – [3-є...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»