WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 89 |

«Д. В. Зеркалов, М. Д. Кацман, М. І. Адаменко, О. Г. Родкевич, Т. В. Пічкур НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Монографія Електронне видання комбінованого використання на ...»

-- [ Страница 1 ] --

Приватний вищий навчальний заклад

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ

Д. В. Зеркалов,

М. Д. Кацман, М. І. Адаменко,

О. Г. Родкевич, Т. В. Пічкур

НАУКОВІ ОСНОВИ

ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Монографія

Електронне видання комбінованого

використання на CD-ROM

Київ

«Основа»

УДК 20.1502.7

ББК 20.1

З-57

Зеркалов Д. В. та ін.

Наукові основи техногенно-екологічної безпеки.

Електронний ресурс : Монографія / Д. В. Зеркалов, М. Д. Кацман, М. І. Адаменко, О. Г. Радкевич, Т. В. Пічкур. За редакцією Д. В. Зеркалова – Електрон. дані. – К. : Основа, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb RAM; Windows 98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0. – Назва з тит. екрана.

© Зеркалов та ін..2014 ISBN 978-966-699-761-9 Приватний вищий навчальний заклад

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ

Д. В. ЗЕРКАЛОВ, М. Д. КАЦМАН, М. І. АДАМЕНКО, О. Г. РОДКЕВИЧ, Т. В. ПІЧКУР

НАУКОВІ ОСНОВИ

ТЕХНОГЕННОЕКОЛОГІЧНОЇ

БЕЗПЕКИ

монографія За редакцією Д. В. Зеркалова Київ Основа УДК 20.1502.7 ББК 20.1 З-57 Рекомендовано Вченою радою ПВНЗ Міжнародний університет фінансів (протокол № 7-13/14 від 28.03. 2014 р.) Р е ц е н з е н т и: Цапко В. Г. – докт. мед. наук, професор кафедри охорони праці та інженерної екології Національного університету біоресурсів і природокористування України; Пилипчук О. Я. – докт. біол. наук, професор, зав. кафедри екології та безпеки життєдіяльності Державного економіко-технологічного університету транспорту.

Наукові редактори:

к. т. н. доц. Праховник Н. А., к. т. н. доц. Полукаров О. І.

Зеркалов Д.В. та ін.

З-57 Наукові основи техногенно-екологічної безпеки. Монографія/ Зеркалов Д.В., Кацман М. Д., Адаменко М. І., Родкевич О. Г., Пічкур Т. В. За редакцією Д. В. Зеркалова. — К.: Основа, 2014.— 837 с.

ISBN 761-9 У монографії викладено теоретичні основи техногенно-екологічної безпеки, розглянуто глобальні проблеми, контроль, моніторинг і управління охороною довкілля, як умови сталого розвитку суспільства. Наведені дані про стан довкілля в Україні та Європі, особливості моніторингу навколишнього середовища. Наведено ДСТУ системи управління якістю.

Для фахівців-екологів, державних службовців, керівників підприємств і слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів і студентів навчальних закладів.

УДК 20.1502.7 ББК 20.1

–  –  –

ВСТУП В умовах науково-технічного прогресу цивілізація опинилася на межі екологічної кризи. Нині багато держав нездатні спонукати людей до творчості з метою створення і використання нового у техніці по відношенню до природи. Якість економічного зростання, особливо у країнах, що не відносяться до країн так званого «золотого мільярда», сьогодні значною мірою визначається екстенсивною складовою, тобто забезпечується за рахунок залучення до суспільного виробництва все більшої кількості нових ресурсів, зокрема ресурсів природи.

Дана ситуація створює низку загроз, зокрема екологічного характеру. Відбувається забруднення і виснаження сільськогосподарських земель, забруднення атмосфери, вод, зменшення товщини озонового шару, вичерпання природних ресурсів, мають місце несприятливі тенденції у кліматі. Тому лише високий рівень екологічної культури дозволить підтримувати природну рівновагу і контроль над станом навколишнього середовища.

Сьогодні очевидно, що ідея економічного зростання, проголошеного єдиною метою господарської діяльності економічних систем, являється помилковою, оскільки занижує значущість таких важливих чинників, як соціальні та екологічні наслідки господарювання. Останні несуть все відчутнішу загрозу людству. Оскільки безпека пов'язана практично зі всіма видами діяльності людини, іноді важко побачити єдиний зв'язок між потребою людей у безпеці та безпечною роботою пристроїв, а відтак і сформулювати продуктивну теорію.

На сьогодні немає методологічної бази, на основі якої можлива побудова ефективної теорії та отримання експертних оцінок безпеки життєдіяльності людини. В існуючих підходах і принципах, розроблених для забезпечення безпеки, не можна виявити цілісність поглядів і методів, вживаних працюючими у цій області фахівцями. Дана ситуація обумовлена тим, що у науковому світі дотепер не прийнята парадигма безпеки як галузі наукового знання.

Часто дослідники, що займаються розробкою теоретичних аспектів безпеки, використовують такі окремо добре відпрацьовані, але часто недостатньо коректно методологічно зістиковані один з одним поняття, як ризик, катастрофа, надійність, уразливість і збиток. При спробі використання даних понять для аналізу проблем екологічної безпеки, часто виникають ситуації неоднозначного тлумачення даних понять, що стає причиною появи подальших методологічних ускладнень.

Незістикованість методологій, на наш погляд, є головною перешкодою для вироблення спільних принципів теоретичної бази і з'ясування цілісної картини екологічної безпеки. У зв'язку з цим представляється доцільним використання для вирішення названої проблеми накопиченого в області філософського наукового знання методологічного заділу, отриманого при комплексному дослідженні складних проблем, систем і процесів.

Збудувати парадигму науки про загальну теорію безпеки можна на основі поняття складної системи. З огляду на те, що безпека є абстракцію вищого порядку, вона не може бути безобєктовою: аналізуючи безпеку, у кожному конкретному випадку слід говорити, наприклад, про безпеку транспорту, енергетики, виробництва, окремо взятої людини, співтовариства, держави або людства в цілому.

Поняття системи може стати основним базисом цієї науки: система як сукупність комплексу утворюючих її елементів і способу їх організації.

До недавнього часу дослідження в області безпеки проводилися у межах уявлень про дані системи як замкнуті статичні системи або системи з лінійною динамікою; у таких дослідженнях застосовували принципи математичної ймовірності, що породжувало необхідність проведення великої кількості спостережень і обробки значних обсягів отриманої інформації [1-9]. У пропонованому науковому підході продуктивною є ідея безпеки систем і процесів, трактування безпеки як безперебійної реалізації, здійснення властивостей системоутворюючих елементів у системах і процесах. Беручи до уваги тезу про безпеку в системах і процесах, ми ставимо питання про методи і способи їх опису, що моделюють і прогнозують їх стан.

Перспективним бачиться дослідження систем і процесів із нелінійною динамікою. Проте, якщо досвід практичного застосування замкнутих статичних систем і систем із лінійною динамікою накопичений достатній, то стосовно систем із нелінійною динамікою можна констатувати іншу ситуацію: тут досвід практичного застосування не може вважатися достатнім. При лінійній динаміці на підставі поточного стану системи ми можемо говорити про її передування або подальший стан; на відміну від лінійної динаміки, система із нелінійною динамікою такої можливості не надає, і це значно ускладнює прогнозування поведінки системи.

На дану обставину звернув увагу нобелівський лауреат І. Пригожин [10, 11], але до нього учені також висловлювали думку про те, що реальність може бути описана як один процес, що складається із структурних і системних відносин, оскільки будь-який матеріальний об'єкт, річ, явище, стан є процесами. Крім того, використання методологічного підходу відкриває можливості опису різних видів динаміки і посилює прогностичну функцію науки.

Таким чином, запропоноване дослідження, ґрунтуючись на принципі складності і динамічності, може інтегрувати різні види наукової діяльності і використовувати не тільки строго дедуктивний математичний апарат, але і індуктивні властивості людської свідомості. У даному випадку йдеться про необхідність вирішувати проблему мінімізації екологічно шкідливого впливу промисловості на довкілля під час її сталого функціонування, внаслідок якого відбуваться повільне негативне зміщення екологічної рівноваги, та функціонування під час аварій наслідки яких є значно масштабнішими. При вирішенні такої проблеми методологія невід’ємна від природи такого досліджуваного об'єкту, яким являється екологічна безпека.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Зміст сучасних трансформаційних процесів полягає в екологізації суспільного виробництва, у перетворенні суспільних інститутів, регулюючих природокористування. З урахуванням екологічної ситуації виникає потреба їх активізації та технічного забезпечення необхідних заходів, що безумовно доводить актуальність теми дисертаційної роботи.

Життя людей, їх трудова діяльність, побут та відпочинок проходять в складній системі взаємопов’язаних соціальних, природних та штучно створюваних факторів і явищ, які характеризують даний стан природи, етап розвитку суспільства і його взаємодію з природою. Це повітря, вода, грунт, рослинність, тваринний світ і всі досягнення науково-технічного прогресу, що оточують людину і створюють умови для її існування. Цю систему, як правило, називають навколишнім середовищем чи довкіллям. Щоправда, в міжнародних угодах під терміном "навколишнє середовище" мають на увазі лише оточуюче природне середовище.

Тисячоліттями люди не відчували відповідальності за збереження природи, відносились до неї як до невичерпного джерела, вмістилища ресурсів і місця скидання відходів.

Сучасний стан довкілля визначають як стан глобальної екологічної кризи і визначальним для людства зараз є формування екологічної свідомості, культури і цілісного екологічного світогляду. Саме тому, екологічна освіта і виховання разом з розвитком законодавчої бази та законодавчого обмеження рівнів забруднення стали основними напрямами державної екологічної політики. Через це в усіх учбових закладах для спеціалістів різних галузей введено обов’язкове вивчення екологічних дисциплін. Більшість пригод з екологічно небезпечними наслідками трапляється переважно з вини людини і дуже часто саме через її необізнаність.

Світове співтовариство з кожним роком виявляє все більшу зацікавленість в охороні довкілля, забезпечення сталого розвитку країн і регіонів, захисту інтересів майбутніх поколінь. Наближення екологічної кризи вперше відчули промислово розвинуті країни ще у 70-х роках XX століття і почали розробляти природоохоронні заходи як законодавчого, так і нормативного характеру, виробили і почали інтенсивно впроваджувати певну стратегію управління навколишнім середовищем.

Для реалізації наміченої стратегії почали розроблятися спеціальні національні стандарти, які визначали єдину методологію її проведення. Міжнародні організації зі стандартизації головну увагу почали звертати не тільки на розроблення стандартів на методи контролю (визначення) компонентів навколишнього середовища (повітря, вода, грунти), а і на розроблення комплексу стандартів системи управлінням навколишнім середовищем.

Інтернаціоналізація проблеми якісті довкілля актуалізує не тільки природничо-наукові та соціально-економічні, але й міжнародно-політичні аспекти управління природними системами. Внаслідок цього до числа багатьох природничонаукових і суспільно-наукових дисциплін, що проводять дослідження різноманітних приватних аспектів комплексної проблеми «людина — суспільство — природа», цілком закономірно залучається й група екологічних.

В сучасних умовах розвитку науки і техніки надзвичайно важливу роль відіграють прогресивні методи та засоби системного підходу у вирішенні проблем охорони довкілля з метою забезпечення гармонізації природоохоронної діяльності зі світовими вимогами.

Раніше природоохоронна діяльність підприємств і організацій зводилася до здійснення відповідних заходів з метою зменшення чи взагалі звільнення від штрафів за забруднення довкілля. Зараз у розвинутих країнах світу питання охорони довкілля – це реалізація спеціальних заходів з метою реального захисту довкілля, про що свідчить факт надання банками відповідних кредитів лише за умови доведення екологічної доцільності проекту.

Надзвичайно важливу роль у сучасних умовах розвитку науки і техніки має застосування прогресивних методів та засобів контролю стану довкілля з метою забезпечення гармонізації принципів і методів його охорони зі світовими вимогами, що спонукає до підвищення вимог до загальної освіти фахівців екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів при вивченні загальних питань охорони довкілля.

Створення та впровадження міжнародних екологічних стандартів – це результат великої необхідності вирішення проблеми світового рівня: викиди в атмосферу, забруднення річок і водойм тощо не обмежуються територією лише однієї країни. Міжнародні екологічні стандарти визначають методи створення та забезпечення функціонування систем екологічного управління на підприємствах і організаціях, вимоги до таких систем, встановили вимоги до екологічного аудиту тощо.

Міжнародні організації з метрології та стандартизації, відповідні національні органи велику увагу звертають не тільки на розроблення стандартів на методи контролю (визначення) основних параметрів довкілля (повітря, вода, грунти), а і на розроблення сучасних автоматизованих і автоматичних засобів контролю та вимірювання. Розробляються національні стандарти на методи контролю, в основу яких закладаються самі сучасні засоби вимірювальної техніки.

Пропонована Вашій увазі монографія містить всебічну систематизовану інформацію щодо захисту довкілля, глобальним та регіональним екологічним проблемам, екологічної безпеки та державного контролю у галузі охорони довкілля, екологічної стандартизації і нормування, екологічної експертизи і аудиту тощо.

У монографії викладені основні положення і термінологія з питань державного контролю та моніторингу довкілля, сучасного стану довкілля в Україні та Європі, екологічного нормування параметрів стану довкілля, методів та засобів контролю параметрів об’єктів довкілля, акредитації екологічних лабораторій, застосування міжлабораторних порівняльних випробувань та питання транскордонного забруднення довкілля.

Наведена інформація щодо національних систем моніторингу довкілля, висвітлені питання здійснення моніторингу атмосферного повітря, води, грунтів, відходів, біорізноманіття. Коротко викладена інформація про державне управління якістю і контролем стану довкілля, екологічний моніторинг, стандартизації та метрологічного забезпечення контролю забруднення навколишнього середовища.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 89 |
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України 5. Кудактин А. Бурый медведь Западного Кавказа// Охота и охотничье хозяйство. – М., 1975, № 12. – С. 16-17.6. Кучеренко С.П. Хищные звери леса. – М.: Агропромиздат, 1988. – С. 16-35.7. Милицкий В., Федичкин П. Бурый медведь в Башкирии// Охота и охотничье хозяйство. – М., 1974, № 6. – 19 с.8. Строганов С.У. Звери Сибири. – М.-Л.: Изд-во АН СРСР. – 1962. – С. 83-133.9. Тавровский В.А., Егоров О.В., Кривошеєв В.Г., Попов М.В., Лабутин Ю.В....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Навчальний посібник За загальною редакцією О. Х. Юлдашева Київ ББК 67.301.21я П Автори: Г. О. Анцелевич, В. О. Голубєва, Т. В. Злуніцина, Л. І. Ковалевська, О. Х. Юлдашев Рецензенти: О. Ф. Висоцький, д р юрид. наук, проф. В. І. Сенченко, д р екон. наук, проф. Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол 3 від 30.03.04) Правове регулювання зовнішньоекономічної...»

«Теория и практика управления 29 УДК 711.4.011:33.004 (А0433) ВЄЬ КА ІНФ О АВ.ИВ М.,Н О СК С ЕА. О МЕТОДИКА ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВОДНОЇ,М Л В Г ГАЛУЗІ Сєвка В.Г., Іванов М.Ф., Мельникова О.С. Запропоновано методику проведення переддіагностичних досліджень на основі експрес-діагностики як дієвої процедури економічної діагностики. Методика базується на системі досліджень, що ідентифікують стан об’єкту та враховують специфічні умови його функціонування. Визначено напрямки та...»

«www.zgia.zp.ua УДК 658.8 Коваленко О.В., к.е.н. доцент кафедри економіки підприємства Калниш М.В. магістр Запорізька державна інженерна академія ep.zgia@gmail.com УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Коваленко О.В., Калниш М.В. Управління конкурентоспроможністю промислової продукції в сучасних умовах. Розглянуто поняття конкурентоспроможності продукції. Досліджено основні напрямки управління та фактори впливу на конкурентоспроможність продукції. Визначено...»

«КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЩОДЕННА ЕКСПРЕС – ІНФОРМАЦІЯ ПРЕС-СЛУЖБИ 16 вересня 2011 року 17 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ РЯТІВНИКА УКРАЇНИ Шановні рятівники! Від імені Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята – Дня рятівника. Ми вдячні вам за героїзм і мужність, високу майстерність і невтомну працю, готовність завжди прийти на допомогу тим, хто чекає захисту від розбурханих стихій вогню, води, шквального вітру,...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра теоретичної і прикладної економіки КОМПЛЕКСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Методичні вказівки щодо підготовки та проведення Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” усіх форм навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 330.8(073) К47 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ Лесюк Андрій Володимирович УДК 338 Інноваційні шляхи удосконалення господарської діяльності підприємства (на прикладі ПАТ «Борщівський сирзавод») Спеціальність 8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності АВТОРЕФЕРАТ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Тернопіль – 2013 Магістерською роботою за ОКР «Магістр» є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського...»

«УДК 334.726:339.7.012 Феномен сталого розвитку та фінансово-економічної стабілізації транснаціональних корпорацій ЛАРИСА РУДЕНКО* АНОТАЦІЯ. Доведена актуальність і важливість дослідження транснаціональних корпорацій у сучасних умовах, коли формуються глобальні ринки із новою якістю конкуренції та регулювання. Розроблено концепцію формування ефективної бізнесмоделі розвитку транснаціональних корпорацій, яка дозволяє оптимізувати дедалі значніші капіталопотоки в їх динамічно еволюціонуючих...»

«Національний інститут стратегічних досліджень Регіональний філіал у м. Одесі О.Є. Рубель, Л.Л. Рассоха УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ (концептуальні засади) Аналітична доповідь Одеса – 201 УДК 332.1:330.15(075.8) ББК 65.04я73+65.28я Рекомендовано до друку рішенням засідання співробітників Регіонального філіалу НІСД у м. Одесі, Протокол № 8 від 31 серпня 2011 року. Рецензенти: д.е.н., проф. О.М. Котлубай д.е.н., проф. В.М. Степанов Участь України в...»

«ЛОГІСТИЧНЕ ТА МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ УДК 658.012 В.Г. Герасимчук Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ: ВІД ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ДО БЮДЖЕТУВАННЯ © Герасимчук В.Г., 2012 Наголошується на необхідності раціонального поєднання ринкових інструментів з використанням методів планування у веденні бізнесу. Розкрито сутність і місце плану маркетингу в системі управління об’єктом господарювання. Увага зосереджена на розбіжностях в трактуванні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»