WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ ТРАНЗИТОМ У статті висвітлено результати дослідження участі підприємств оптової торгівлі у транзитному товарообороті. ...»

Серія Економіка. Випуск 2 (43).

УДК 657.12

Чернін О.Я.

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ

ТРАНЗИТОМ

У статті висвітлено результати дослідження участі підприємств оптової торгівлі у транзитному

товарообороті. Виокремлено порядок зазначеної участі, досліджено питання переходу права власності

на товар у процесі здійснення операцій з реалізації товарів транзитом. Висвітлено стан наукових досліджень щодо облікового відображення операцій з продажу товарів транзитом. Виявлено особливості та розроблено пропозиції з удосконалення бухгалтерського обліку операцій з реалізації товарів транзитом з участю у розрахунках.

Ключові слова: товар, транзитний товарооборот, транзитна торгівля, підприємство оптової торгівлі.

розрахунках та з участю підприємства оптової ВСТУП Постановка проблеми. В умовах активного торгівлі у розрахунках.

розвитку комунікацій, збільшення товарообмінних “Товарорух транзитний без участі в операцій актуалізується роль транзитної торгівлі. розрахунках – різновид транзитного товароруху, при Використання останньої підприємствами оптової якому роль посередника зводиться до організації торгівлі сприяє оптимізації витрат, веде до економії товаропросування” [5, с. 358]. При транзитній на оренді складських приміщень, забезпечує реалізації товарів без участі в розрахунках зменшення транспортних витрат, термінів доставки підприємство оптової торгівлі є лише посередником товарів кінцевому споживачу. Для розвитку при укладанні договорів поставки між покупцем та ефективної системи транзитної торгівлі для потреб постачальником. При транзитній реалізації товарів з управління повинна надаватись достовірна та участю в розрахунках підприємство оптової торгівлі оперативна інформація, що зумовлює необхідність укладає два самостійних договори поставки: перший подальших досліджень щодо розвитку методичних – з постачальником товару, в якому підприємство підходів до облікового відображення операцій з оптової торгівлі є покупцем; другий – з кінцевим реалізації товарів транзитом. покупцем товару, де підприємство оптової торгівлі є продавцем. У цьому випадку умови переходу права Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблеми формування і функціонування транзитного власності на товар до підприємства оптової торгівлі товарообороту, особливості облікового відображення визначаються положеннями договору поставки або операцій з реалізації

–  –  –

Рис. 1. Вплив транзитної торгівлі на розвиток бухгалтерського обліку операцій з продажу товарів (власна розробка автора) Оскільки оптовим підприємством-посередником відображення таких операцій на рахунках при здійсненні транзитної реалізації товарів з участю в бухгалтерського обліку (табл. 1).

розрахунках укладаються договори як з За результатами аналізу наведених у таблиці 1 постачальником, так і з кінцевим споживачем, момент підходів авторів до облікового відображення операцій з переходу права власності на товар обов’язково повинен реалізації товарів транзитом з участю у розрахунках закріплюватися в договорах поставки. Так, при сформовано висновок про наявність дискусій з приводу укладенні договору поставки з постачальником на доцільності відображення у оптового підприємстватранзитну реалізацію товару він фактично не надходить посередника собівартості реалізованих товарів на на склад оптового підприємства-посередника, але оплата рахунку 902 “Собівартість реалізованих товарів” або ж за товар здійснюється безпосередньо підприємством відображення цих витрат на рахунку 93 “Витрати на оптової торгівлі. збут”. Також невирішеним залишається питання з “Фактично поставляти (відвантажувати) товар приводу використання рахунку 28 “Товари” при покупцю може і постачальник, але за договором це використанні реалізації товарів транзитом, оскільки обов’язок оптового підприємства-посередника. Тому і надходження товарів на склад оптового підприємствасвої претензії покупець може пред’явити тільки посередника не відбувається.

оптовому підприємству-посереднику, оскільки останній Оскільки при реалізації товарів транзитом у є для нього продавцем” [1]. Саме тому умовами підприємства оптової торгівлі виникають непрямі договору може бути передбачено, що право власності на витрати, пов’язані з укладанням договорів поставки та товар належатиме оптовому підприємству-посереднику виконанням їх умов, пропонуємо такі витрати від моменту відвантаження товарів зі складу відображати на рахунку 93 “Витрати на збут”.

Для підприємства-постачальника до моменту їх отримання формування належної інформаційної бази для прийняття кінцевим споживачем (покупцем). управлінських рішень, поглиблення економічного Від умов, передбачених у договорі поставки аналізу витрат періоду підприємства та оцінки їх впливу стосовно переходу права власності на товар при на результативні показники пропонуємо здійсненні транзитної реалізації, порядку відшкодування використовувати такі аналітичні рахунки для транспортно-експедиційних витрат залежатиме база відображення інформації про витрати, понесені при оподаткування та порядок відображення операцій з реалізації товарів транзитом: 93.1 “Витрати на реалізації товарів транзитом з участю в розрахунках. дослідження кон’юнктури ринку”; 93.2 “Трансакційні Серед дослідників дотепер не опрацьований витрати при реалізації товарів транзитом”; 93.3 єдиний методичний підхід до відображення операцій з “Транспортно-експедиційні витрати”; 93.4 “Соціальні та реалізації товарів транзитом з участю в розрахунках. інші витрати на реалізацію товарів транзитом”;

Наведемо пропозиції авторів щодо порядку 93.5 “Витрати на моніторинг договірної політики”.

Серія Економіка. Випуск 2 (43).

–  –  –

Дискусійним питанням залишається також О.Г. Дроздовою [3] щодо доцільності використання правомірність використання рахунк 28 “Товари” при позабалансового рахунку. Пропонуємо реалізації товарів транзитом з участю у розрахунках. використовувати рахунок 026 “Транзитна реалізація Вважаємо, що використання рахуку 28 “Товари” при товарів”, на якому повинна відображатися продажна відображенні операцій з реалізації товарів транзитом вартість товарів, що відвантажені кінцевому можливим є лише у разі, якщо умовами договору споживачу в розрізі асортименту товарів та поставки між продавцем та оптовим підприємством- контрагентів. Використання цього позабалансового посередником передбачено перехід права рахунку дозволить контролювати рух товарів, власносності на товар у період його транзиту між проданих транзитом, виявити випадки невиконання продавцем та покупцем. У цьому разі пропонуємо умов договору поставки в частині доставки товарів до використовувати субрахунок 287 “Транзитні товари в кінцевого споживача. Порядок використання дорозі”. У випадку, якщо умовами договору перехід запропонованих рахунків для відображення операцій права власності до оптового підприємства- з продажу товарів транзитом наведено в табл. 2.

посередника не здійснюється, погоджуємось з

–  –  –

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алиев Т. Торговля транзитом: особенности учета / Т. Алиев // Бухгалтер и закон. – 2011. – № 44 (127).

2. Грек Г. Продажа товаров транзитом / Г. Грек, З. Романова// Бухгалтерия. – 2002. – № 28 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.buhgalteria. com.ua/ Hit.html?id=300.

3. Дроздова О.Г. Бухгалтерський облік і контроль руху товарів: організація і методика: автореф. дис. на здобуття наук.

ступ. к.е.н. за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомир, 2013. – 21 с.

4. Іваненко В.О. Особливості облікового відображення руху товарів за різними каналами збуту / В.О. Іваненко, О.Г.

Дроздова // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 2 (64). – С. 56-62.

5. Кислий В.М. Логістика: теорія та практика: навч. посіб. / В.М. Кислий, О.А. Біловодська, О.М. Олефіренко. – К.:

Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

6. Тарасова М. Продажа товара с доставкой / М. Тарасова // Дебет-Кредит. – 2010. – № 35. – C. 150-152.

7. Цивільний кодекс України № 435-IV вiд 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

–  –  –Похожие работы:

«ҐЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В ОСВІТІ ПОСІБНИК ДЛЯ ТРЕНЕРІВ УДК 37.014.53:316.346.2 ББК 74.04я7 Я62 «Ґендерна рівність в освіті. Посібник для тренерів». Запоріжжя: Друкарський світ, 2011. – 80 с. ISBN 978-966-2333-30-5 УДК 37.014.53:316.346.2 ББК 74.04я7 Авторський колектив: Маргарита Янкаускайте, Наталія Кургановська Робоча група Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄС-ПРООН: Кобелянська Лариса Станіславівна, координатор Проекту Гуцуляк Ігор Романович, експерт з ґендерної освіти Ябченко...»

«Державний архів Донецької області Примірна номенклатура справ управління (відділу) економіки міської ради (районної держадміністрації) ПОГОДЖЕНО Протокол засідання експертноперевірної комісії державного архіву Донецької області від 10.07.2013 № 8 Донецьк 2013 Індекс Заголовок справи Кількість Строк Примітка справи (тому, частини) справ зберігання справи (тому, (томів, частин) частини) і № статей 01 Організаційно-розпорядча діяльність Що Закони, постанови та інші акти Верховної Ради Доки не мине...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ А.П. ЛАДАНЮК К.С. АРХАНГЕЛЬСЬКА Л.О. ВЛАСЕНКО ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологи» Київ НУХТ 201 УДК 519.068(075.8) Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-8522 від...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напряму підготовки 6.070106 – “Автомобільний транспорт” Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напряму підготовки 6.070106 – “Автомобільний транспорт” Вінниця ВНТУ Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №11 від 20 червня 2013 р.)...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК СКЛАДОВА СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ аналітична доповідь КИЇВ 201 Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України. – К.: НІСД, 2013. – 71 с.Автори: Собкевич О. В., к. е. н., с. н. с., Сухоруков А. І., д. е. н., проф., заслужений економіст України, Шевченко А. В., Воробйов С. Л., к. т. н., Крупельницька Т. П., Бєлашов Є. В., Шевчук В. О. За редакцією к....»

«УДК: 371.51 О. Боднар, к.пед.н. м.Тернопіль МЕНЕДЖМЕНТ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ: СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ Анотація. Розглянуто функції, класифіковано управлінські технології у структурі менеджменту педагогічного персоналу та досліджено його специфіку у порівнянні з управлінням педагогічним колективом, управлінням педагогічними кадрами, кадровою роботою. Ключові слова: менеджмент педагогічного персоналу, управління педагогічним колективом, управління педагогічними кадрами, кадрова робота,...»

«БУКОВИНСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ Діденко В.М. МЕНЕДЖМЕНТ Підручник Рекомендовано Міністерством освіти і науки як підручник для студентів вищих навчальних закладів Київ ББК 65.050. УДК М 69 Рекомендовано Міністерством освіти і науки як підручник для студентів вищих навчальних закладів Лист №1.4\18 Г 102 від 18.05.2007 р.Рецензенти: Попрозман О.І. – кандидат економічних наук, доцент кафедри еко номіки Європейського університету Коваль В.М. – кандидат економічних наук, доцент завідувач...»

«Починок К. Б. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 2). С. 84-91. УДК 342.951 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Починок К. Б. Національний університет державної податкової служби України м. Ірпінь, Україна У статті досліджено теоретичні аспекти формування та розвитку технічного регулювання в контексті адміністративної реформи, а також розглядається...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національна академія наук України Академія технологічних наук України Інститут проблем математичних машин і систем НАН України Глінвордський університет, Великобританія Технічний університет Лодзі, Польща Інститут прикладної математики імені М.В. Келдиша РАН, Росія Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, Білорусь Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка Чернігівський державний технологічний університет...»

«ЕКСПРЕС-ВИПУСК Держстат Головне управління статистики у Львівській області 15.08.2013 № 214 Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Львівської області за І півріччя 2013 року Експорт Імпорт у % до у % до Сальдо тис.дол. тис.дол. І півріччя І півріччя США США 2012р. 2012р. Усього 186791,4 201,1 52401,1 147,7 134390,3 Країни СНД 25484,7 105,1 2045,7 57,4 23439,1 у тому числі Азербайджан 1101,5 97,0 21,1 658,1 1080,4 Білорусь 2245,8 145,5 773,3 327,5 1472,6 Вірменія 187,4 24,4 8,3 22,8...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»