WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«МАРКЕТИНГ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” денної та заочної форм навчання, в тому ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _______________ С.В. Іванов

(Підпис)

«_____» ___________________ 2014 р.

МАРКЕТИНГ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Всі цитати, цифровий та СХВАЛЕНО фактичний матеріал, на засіданні кафедри бібліографічні відомості маркетингу перевірені. Написання Протокол № 12 одиниць відповідає від 25 березня 2014 р.

стандартам Підпис автора _______________________

« 04 » квітня 2014 р.

Підпис завідувача кафедри ____________

« 07 » квітня 2014 р.

Підпис рецензента ___________________

« 07 » квітня 2014 р.

Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 45.11-11.04.2014 КИЇВ НУХТ 2014 Маркетинг [Електронний ресурс]: метод. рекомендації до вивч. дисц. та викон. контр. роботи для студентів напряму підготовки 6.030601“Менеджмент” денної та заочної форм навчання, в тому числі перепідготовка спеціалістів за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» / уклад.

Л.В. Страшинська. – К.: НУХТ, 2014. – 55 с.

Рецензент О.П. Сологуб, д-р. екон. наук, проф.

Укладач Л.В. Страшинська, д-р. екон. наук, проф.

Відповідальний за випуск О.П. Сологуб, д-р. екон. наук, проф.

Подано в авторській редакції

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Предметом вивчення дисципліни «Маркетинг» є економічні відносини в умовах ринку та спрямування виробничо-господарської діяльності підприємств на вивчення та задоволення потреб споживачів.

Мета навчальної дисципліни «Маркетинг» – формування у студентів – майбутніх менеджерів наукового світогляду та спеціальних знань з теорії, методології маркетингу, вироблення вмінь і навичок здійснення управлінських функцій на підприємстві на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Основними завданнями курсу є:

– ознайомити майбутніх менеджерів з термінологією, понятійним апаратом маркетингу і забезпечити його засвоєння студентами;

– озброїти студентів системою знань у сфері теоретичних, методичних, інформаційних основ маркетингу; маркетингових досліджень; потреб та попиту; сегментації ринку і типології споживачів; товару, ціни, розповсюдження, комунікацій як елементів комплексу маркетингу;

– забезпечити засвоєння студентами методичного інструментарію маркетингу, оволодіння навичками творчого критичного підходу до оцінки викладених у спеціальній методичній літературі точок зору щодо маркетингу, діючого механізму реалізації маркетингу на підприємствах України та розроблення обґрунтованих пропозицій щодо його удосконалення;

– сформувати у студентів чітке уявлення про маркетинг як про концепцію внутрішньофірмового управління та цілісної системи організації підприємницької діяльності, спрямованої на вирішення завдань фірми щодо організації виробництва і пропонування на ринку товарів і послуг, які якнайкраще задовольняють потреби активних і потенційних покупців.

– забезпечити вироблення вмінь та навичок впровадження і використання маркетингу в практиці діяльності підприємств;

– навчити конкретним прийомам поведінки та активної маркетингової діяльності в умовах динамічного маркетингового середовища;

– забезпечити зацікавленість студентів в активній навчальній та науководослідній роботі.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– визначення маркетингу, функції маркетингу;

– концепції управління маркетингом;

– зміст моделі «4Р», сутність маркетингового міксу;

– основні поняття маркетингу;

– склад маркетингового середовища підприємства;

– визначення та етапи проведення маркетингових досліджень;

– сутність і принципи сегментації ринку;

– методи виходу на цільовий ринок і стратегії охоплення ринку;

– сутність позиціювання;

– сутність стратегічного маркетингового планування;

– визначення цілей підприємства;

– склад господарського портфеля фірми;

– різновиди маркетингових стратегій зростання підприємства;

– поняття «товару» в маркетингу, маркетингова «цибулина» товару ;

– поняття нового товару, етапи розроблення нових товарів;

– зміст життєвого циклу товарів, основні стадії життєвого циклу;

– сутність ринкової атрибутики товару;

– сутність політики розподілу;

– класифікацію каналів розподілу;

– системи управління каналами розподілу;

– сутність просування товарів;

– складові комплексу просування;

– сутність маркетингової цінової політики;

– види цін та методи їх встановлення;

– етапи процесу ціноутворення;

– сутність організації і контролю маркетингової діяльності на підприємстві.

уміти :

– розробляти програму маркетингу залежно від цілей діяльності;

– формувати на підприємстві систему маркетингової інформації для збору, систематизації та аналізу первинної й вторинної інформації – бази для прийняття обґрунтованих маркетингових рішень;

– аналізувати фактори внутрішнього та зовнішнього середовища;

– розробляти маркетингові заходи з урахуванням взаємозв’язку між елементами комплексу маркетингу;

– застосовувати концепції управління маркетингом на підприємстві;

– визначити систему управління каналами розподілу, яку застосовує підприємство;

– досліджувати складові маркетингового міксу;

– проводити сегментування ринку за різними ознаками;

– аналізувати поведінку споживачів;

– проводити позиціювання товарів підприємства;

– визначати цілі підприємства;

– аналізувати склад господарського портфеля фірми;

– розробляти матрицю Бостонської консультативної групи і визначати стратегії господарського портфеля фірми на її основі;

– будувати матрицю «товар/ринок»;

– розробляти стратегії розвитку підприємства;

– аналізувати товарний асортимент, його ширину та глибину;

– визначати життєвий цикл товарів;

– визначати структуру збуту та рівні каналів розподілу підприємства;

– визначати структуру витрат на товарорух;

– визначати цілі просування;

– визначати комплекс просування товарів підприємства;

– визначати стратегії ціноутворення;

– визначати організаційну будову служби маркетингу на підприємстві;

– визначати показники для проведення контролю маркетингової діяльності.

мати навички:

– аналізу складових маркетингового середовища;

– складання анкет щодо проведення опитування споживачів продукції підприємства;

– дослідження поведінки споживачів;

– проведення сегментування ринку;

– здійснення позиціювання продукції;

– аналізу цілей підприємства і побудови «дерева цілей»;

– побудови матриці Бостонської консультаційної групи і визначення становища стратегічних господарських підрозділів;

– дослідження структури товарного асортименту підприємства;

– аналізу рівнів каналів розподілу підприємства;

– аналізу інтенсивності використання каналів збуту;

– прийняття рішення щодо структури комплексу просування;

– аналізу цілей ціноутворення;

– прийняття рішення щодо вибору організаційної будови відділу маркетингу на підприємстві;

– аналізу показників, які характеризують маркетингову діяльність підприємства.

Опис навчальної дисципліни наведено у табл. 1.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


–  –  –

Тема 1. Сутність маркетингу та розвиток його концепцій Історичні передумови виникнення та розвитку маркетингу.

Поняття і сутність маркетингу. Основні підходи Ж.-Ж. Ламбена щодо визначення сутності маркетингу: маркетинг як самостійний вид підприємницької діяльності; маркетинг як функція управління; маркетинг як сучасне бачення філософії бізнесу.

Функції та принципи маркетингу. Характеристика функцій маркетингу:

комплексного дослідження ринку; розроблення стратегії маркетингу;

формування комплексу маркетингу: товарної, цінової, комунікаційної та збутової політики; організації та контролю маркетингової діяльності.

Основні концепції маркетингу та їх характеристика: удосконалення виробництва, удосконалення товару, удосконалення комерційних зусиль, соціально-етичного маркетингу. Поява нових концепцій управління маркетингом – маркетингу стосунків і маркетингу вражень. Маркетинг, що орієнтується на споживачів, або активний маркетинг. Порівняльні характеристики маркетингових орієнтацій на збут і на споживача.

Література [1, с. 6–25, с. 30–36; 2, с. 22–35; 3, с. 7–19].

–  –  –

Склад маркетингового середовища, його розподіл на внутрішнє та зовнішнє. Керовані та некеровані фактори маркетингового середовища.

Макросередовище та його складові. Характеристика економічних, політичних, правових, соціальних та техніко-технологічних чинників, що впливають на макросередовище підприємства.

Маркетингове мікросередовище підприємства. Характеристика постачальників, посередників, споживачів та контактних аудиторій.

Внутрішнє середовище підприємства. Основні чинники внутрішнього середовища.

Цілі, завдання та види маркетингу, їх характеристика.

Типи маркетингу залежно від сфер застосування.

Література [1, с. 26–30, 2, с. 92–117; 3, с. 19–25].

Змістовий модуль 2. «Методологічні та інформаційні основи маркетингу»

Тема 3. Формування маркетингової інформаційної системи на основі проведення маркетингових досліджень Зміст поняття «маркетингові дослідження», види та класифікаційні ознаки маркетингових досліджень, основні напрями досліджень.

Алгоритм процесу маркетингового дослідження: визначення мети, проблеми і завдань дослідження, робоча гіпотеза, оцінка цінності маркетингової інформації, складання плану дослідження, здійснення дослідження, розроблення рекомендацій та презентація результатів дослідження.

Маркетингова інформація та її класифікація. Первинна та вторинна маркетингова інформація, її переваги і недоліки. Кабінетні та польові дослідження.

Методи збирання первинної та вторинної маркетингової інформації.

Складання анкет. Правила розроблення опитувальних листів. Види питань.

Література [1, с. 54–92; 2, с. 125–156; 3, с. 152–195].

–  –  –

Сутність потреб, їх класифікація та фактории, що впливають на потреби.

Ієрархія потреб А. Маслоу. Потреби первинні та вторинні. Споживча цінність та задоволення споживача.

Сутність та принципи сегментування ринку: територіальний, соціальний, демографічний, психологічний, поведінковий. Вибір цільових (найбільш привабливих) сегментів ринку. Пошук ніші ринку.

Критерії сегментування: кількісні параметри сегменту, доступність сегменту для підприємства, суттєвість сегменту, прибутковість, сумісність сегменту з ринком основних конкурентів, ефективність роботи на обраний сегмент ринку, захищеність обраного сегменту від конкуренції.

Стратегії маркетингу щодо сегментації ринку.

Позиціонування товару на ринку. Умови позиціонування та ціль позиціонування.

Література [1, с. 61–69; 2, с. 160–190; 3, с. 201–215].

Змістовий модуль 3. «Комплекс маркетингу: сутність та зміст»

–  –  –

Сутність «товару» та основні види його класифікації. Характеристики, що формують споживчу вартість товару. Маркетингова концепція товару.

Суть маркетингової товарної політики. Характеристика товарного асортименту: ширина та глибина товарного асортименту.

Якість товару і її значення в сучасних умовах функціонування.

Класифікація показників якості продукції. Методи оцінки якості продукції.

Управління якістю продукції.

Концепція «життєвого циклу» товару і характеристика його основних етапів.

Товар-новинка та етапи його розробки.

Ринкова атрибутика товару. Упаковка та фактори, що враховуються при розробці упаковки товару. Торгова марка.

Конкурентоспроможність товару та методи її визначення.

Література [1, с. 181–216; 2, с. 242–263, 280–301; 3, с. 25–27].

–  –  –

Суть і роль маркетингової цінової політики підприємства. Цілі ціноутворення.

Види цін та фактори, що впливають на ціноутворення: зовнішні та внутрішні.

Методи ціноутворення: метод «витрати +», метод конкурентного паритету, метод на основі споживчої цінності.

Цінові стратегії: поняття, види. Засоби коригування цін.

Література [1, с. 227–257, 2, с. 308–339; 3, с. 63–80].

–  –  –

Сутність та цілі політики розподілу у системі маркетингу.

Канали розповсюдження та їх характеристика: нульовий, одно-, дво- та трирівневий. Довжина та ширина каналу розподілу. Інтенсивність використання каналів розподілу.

Функції каналів розподілу.

Види маркетингових посередників. Критерії вибору посередників.

Функції оптової торгівлі. Роздрібна торгівля, її функції і методи. Форми роздрібної торгівлі.

Товарорух та організація його каналів. Формування збутової мережі.

Методи збуту. Системи збуту.

Література [1, с. 276–293; 2, с. 347–376, 385–414; 3, с. 80–115].

Тема 8. Комунікації у комплексі маркетингу Поняття, функції та види маркетингових комунікацій.

Складові комплексу маркетингових комунікацій: реклама, стимулювання збуту, прямий маркетинг, персональний продаж та паблік рілейшнз.

Основні етапи процесу просування. Визначення цілей просування.

Розроблення стратегій просування. Складання й розподіл бюджету просування.

Сутність реклами, її цілі, завдання та види. Оцінка ефективності реклами.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«ІНІЦІАТИВА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ПРЕДС ТАВЛЕННЯ ІНІЦІАТИВА ЗАХИС Т У ПРАВ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РАВ ІНТЕРЕСІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНІРАЇНІ (ПРОЕКТ ДІАЛОГ) (ПРОЕКТ ДІА ЛОГ) №38, (лютий) 2014 року НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОМІСЯЧНЕ ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ ПРОЕКТУ “ДІАЛОГ” УВАГА! НАБУВАЮТЬ ЧИННОСТІ 1 березня Закон України від 23.02.2014 № 772-VII «Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я» 2 березня Закон України від 27.02.2014 №...»

«Видання систематизовані, класифіковані та внесені в бази даних електронного каталогу: “Книжковий фонд”, “Періодичні видання”, “Автореферати дисертацій, захищених у Національній академії та її регіональних інститутах”, “Автореферати дисертацій, захищених в інших установах України”.Бази даних інформаційно-пошукової системи САБ “ІРБІС” відділу інформаційнобібліотечного забезпечення доступні на зовнішньому порталі Національної академії: робота в локальній мережі та в режимі віддаленого доступу:...»

«Economic Gains without Environmental Losses OGI Update No.6 February, 1999 The information bulletin of Organization Gromadyanska Initsiatyva(OGI) International Tel / Fax: +380 44 2538470 E-mail: office@ogii.org Web-page: www.ogii.org ПРОЕКТ З ТРАНСКОРДОННОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА (ТЕС). Регіон: Україна Республіка Молдова. Вступ Міжнародна організація Громадянська Ініціатива спільно із Програмою Розвитку ООН в Україні за підтримки Програми Схід-Схід Міжнародного Фонду Відродження...»

«ЛЕКЦІЯ 4 УКЛАДАННЯ УГОД З ВИКОРИСТАННЯМ ДИЛІНГОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 1. Етапи укладання угоди за допомогою дилінгових інформаційних систем.2. Способи запиту та надання котирування на міжбанківському ринку.3. Укладання угод з використанням дилінгового обладнання Reuters.1. Етапи укладання угоди за допомогою дилінгових інформаційних систем За останні роки використання дилінгового обладнання набуло досить широкої популярності серед дилерів. Дилінгові інформаційні системи дають можливість...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Проблеми та напрями реалізації експортного потенціалу паливно-енергетичного комплексу України Аналітична доповідь Київ – 2011 УДК 339. 56. 055: 662. 6 (477) П 7 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: Воронцов С. Б., к. е. н.; Бєгун С. В., к. т. н.; Білуха А. А.; Кошарна О. П., к. т. н. За загальною редакцією А. Ю. Сменковського, заслуженого економіста України Електронна версія:...»

«Центральна спілка споживчих товариств України Львівська комерційна академія Інститут економіки та фінансів Кафедра банківської справи ПРОГРАМА Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи розвитку» 3 березня 2014 року м. Львів ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ Голова оргкомітету: Директор Інституту економіки та фінансів Герасименко Тамара Львівської комерційної академії, к.е.н., доц. Олегівна Члени...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Тинкалюк Оксана Володимирівна УДК 378.091.33-027.561:81’243:33 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Львівському національному...»

«N Посібник користувача Персональний комп'ютер Серія VPCX n2N Зміст Перед використанням Підключення оптичного дисководу Додаткові відомості про ваш комп'ютер VAIO. Підключення зовнішніх динаміків або навушників. Аспекти ергономічності Підключення зовнішнього дисплея Початок роботи Вибір режимів дисплея Розміщення елементів керування і портів. 10 Використання функції підключення кількох Інформація про світлові індикатори моніторів Підключення джерела живлення Підключення USB-пристроїв...»

«УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ УДК 336:228.32 О.В. Акіншина Національний університет “Львівська політехніка”, Л.І. Третьякова Львівський інститут менеджменту МІЖНАРОДНЕ ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ © Акіншина О.В., Третьякова Л.І., 2013 Досліджено основні ознаки глобалізації економіки, методи та схеми міжнародного податкового планування. Наведено класифікацію та дано характеристику методів трансфертного ціноутворення. Розглянуто інструменти міжнародного...»

«Региональная экономика 2. Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2009 рік // Головне управління статистики в АР Крим. — Сімферополь, 2010. — 560 с.3. Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2010 рік // Головне управління статистики в АР Крим. — Сімферополь, 2011. — 560 с.4. Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим за 2011 рік // Головне управління статистики в АР Крим. — Сімферополь, 2012. — 560 с.5. Населення Автономної Республіки Крим за 2007 рік:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»