WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЄМЦЕВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ

УДК 005.332.4:338.439:664.1

КОНКУРЕНТОФОРМУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ

ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ

Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наук

ового ступеня доктора економічних наук Київ НУХТ 2013 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України доктор економічних наук, професор Науковий консультант: Мостенська Тетяна Леонідівна, Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків доктор економічних наук, професор,

Офіційні опоненти:

заслужений економіст України Коденська Марія Юхимівна, Академія праці, соціальних відносин і туризму Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економічної теорії та економіки підприємства доктор економічних наук, професор Гудзинський Олексій Дмитрович, Національний університет біоресурсів та природокористування України Міністерства освіти і науки України, професор кафедри менеджменту доктор економічних наук, професор Романова Лідія Василівна, Інститут міжнародної економіки, фінансів та інформаційних технологій Міжрегіональної Академії управління персоналом Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри маркетингу Захист дисертації відбудеться «27» лютого 2014 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.058.01 у Національному університеті харчових технологій Міністерства освіти і науки України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68, ауд. А-311.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України за адресою: 01601, м. Київ, Володимирська, 68.

Автореферат розісланий «24» січня 2014 р.

Вчений

–  –  –

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Відкриття українського ринку на початку 90-х років минулого століття засвідчило неконкурентоспроможність продукції у багатьох групах товарів вітчизняного виробництва. І на сьогодні, коли країна експортує лише 4,6% наукомісткої продукції, яка виробляється у галузях високих технологій, та 16,6% у галузях середньовисоких технологій, а число виробничих підприємств, які застосовують технологію п'ятого устрою, не перевищує 2,3% - це призводить до того, що за рівнем конкурентоспроможності у рейтингах Всесвітнього економічного форуму Україна у 2005-2012 рр.

займала лише 76-84 місця серед 140 країн світу. Тому в сучасних умовах гостро постає питання підвищення конкурентоспроможності економіки країни в цілому та, особливо, її основної ланки – підприємств шляхом їх своєчасного пристосування до динамічних змін навколишнього конкурентного середовища.

Україна має у розпорядженні значний ресурсний потенціал і її теперішні окремі економічні успіхи значною мірою зумовлені саме наявністю природних конкурентних переваг, що особливо проявляється у функціонуванні АПК. Тому на сьогодні головним завданням є розвиток цих успіхів, збільшення кількості конкурентоздатних підприємств.

Виконання цього завдання вимагає створення і застосування нових підходів до розвитку конкурентоспроможності підприємств, які дозволять координувати і регулювати цей процес. Ці підходи охоплюють цілий ряд найважливіших питань, що стосуються методології оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств та визначення впливу на нього конкурентоформуючого середовища.

Актуальність теми дослідження обумовлена потребою розробки інтегрованого підходу до аналізу і оцінки конкурентоспроможності підприємств і формування комплексної стратегії її підвищення з урахуванням можливих змін конкурентоформуючого середовища.

Вивченню теоретичних аспектів конкуренції й конкурентоспроможності економічних суб'єктів в умовах ринку присвячені праці таких авторів як:

А. Сміт, Д. Рікардо, Й. Шумпетер, Дж. Гелбрейт, Д. Аакер, Г. Азоєв, І. Ансофф, Л. Балабанова, Р. Барр, А. Брандерберг, Б. Буркинський, Д. Веспер, Дж. Вікерс, О. Вільямсон, Р. Вінтер, Ф. Вірсема, А. Войчак, М. Вoйнаренкo, А. Гайдуцький, А. Гапоненко, С. Гаркавенко, В. Геєць, Є. Голубков, В. Горбатов, Я. Гордон, О. Гудзинський, Т. Данько, П. Дженестер, С. Дібб, П. Діксон, П. Дойль, П. Друкер, Б. Зайдель, Ю. Іванов, Г. Калетник, Р. Каплан, Б. Карлофф, Б. Кваснюк, Е. Кемпбел, Н. Коваленко, М. Коденська, П. Кругман, Ж. Ламбен, В. Лівіл, Б. Месель-Веселяк, М. Мескон, Г. Мінцберг, Д. Мур, Д. Нортон, В.

Оатс, Б. Пасхавер, А. Пилипенко М. Портер, К. Прахалад, Дж. Робінсон, Л.

Романова. П. Саблук, П. Самуэльсон, Т. Сахно, В. Семиноженко, Л. Сімкин, В.

Ситник, А. Слісаренко, С. Соколенко, Д. Сольє, Д. Старк, А. Стрикленд, Ю.

Тарануха, А. Томпсон, М. Трейсі, Р. Фатхутдінов, Л. Фаей, А. Фурса, Ф. Хайек, Г. Хакен, Г. Хамел, Б. Харрісон, Д. Хассі, Ф. Хедоури, Р. Хенфілд, Л. Хопкінс, Е.Чемберлин, Д. Черваньов, О. Чернега, Н. Чухрай, А. Шегда, В. Шпичак, О. Шубін, Д. Енджел та багато інших.

Визнаючи значущість внеску цих вчених у розробку і висвітлення у літературі основних концепцій теорій конкуренції та конкурентоспроможності, слід зазначити, що повною мірою ще не обґрунтовано теоретичні і методичні засади теорії конкурентоспроможності, особливо аспекти її розвитку у сучасних динамічних умовах. Крім того особливого значення набуває необхідність визначення особливостей конкурентоформуючого середовища підприємств цукрової галузі, що дозволить прогнозувати і розробляти заходи зміни з підвищення їх конкурентоспроможності.

Дискусійність проблематики, недостатня розробленість теоретичних засад, методологічних підходів, наявність невирішених проблем концептуального, методологічного та практичного характеру в управлінні розвитком конкурентоспроможності підприємств в умовах якісно нової ситуації функціонування економіки України свідчать про актуальність теми дослідження і обумовили вибір теми, її мету і завдання, предмет та об’єкт дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася відповідно до комплексного плану науково-дослідних робіт в межах наукових тем Національного університету харчових технологій:

«Розроблення економічного механізму функціонування підприємств харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської сировини» (номер державної реєстрації 0107U00475), де особисто автором здійснено дослідження стану та тенденцій розвитку конкурентоспроможності у різних галузях харчової промисловості України та надано практичні рекомендації щодо вдосконалення системи управління розвитком конкурентоспроможності підприємств; «Удосконалення системи менеджменту на підприємствах харчової промисловості» (номер державної реєстрації 01081U10781), в межах якої автором особисто розроблено рекомендації щодо стратегічного управління розвитком конкурентоспроможності підприємства, запропоновано методику оцінки конкурентоспроможності підприємств цукрової галузі України;

«Управління підприємствами в умовах забезпечення продовольчої безпеки» (номер державної реєстрації 01121U04638), де особисто автором розроблено набір стратегій розвитку конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості з урахуванням сучасного стану галузі та можливої активізації інтеграційної діяльності.

Мета і завдання дослідження. Головною метою дисертаційної роботи є розроблення теоретико-методологічних засад виявлення впливу конкурентоформуючого середовища на обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку конкурентоспроможності підприємств цукрової галузі, розробка і реалізація на цій основі стратегій розвитку конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів цукробурякового підкомплексу АПК.

Для досягнення визначеної мети в роботі поставлені та вирішені такі наукові та практичні завдання:

- виявлено і проаналізовано концептуальні підходи до дослідження сутності конкуренції, її рушійних сил на основі дослідження: генезису теорій конкуренції і конкурентоспроможності; сутності, видів і функцій конкуренції як середовища функціонування підприємства;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- визначено характеристики конкурентоформуючого середовища та його вплив на розвиток конкурентних переваг підприємств цукрової галузі;

- розширено теоретичний підхід до визначення конкурентоспроможності;

- сформульовано методологію дослідження конкурентоспроможності, стратегій розвитку конкурентоспроможності підприємства у конкурентному середовищі;

- досліджено еволюцію теорії конкурентних переваг;

- визначено чинники формування і резерви розвитку конкурентоспроможності підприємств у конкурентному середовищі;

- уточнено методологічні засади дослідження організації як елемента конкурентного середовища із врахуванням законів розвитку організації;

- обґрунтовано підходи до розробки стратегій розвитку конкурентоспроможності підприємства;

- обґрунтовано стратегічні напрями та пріоритетність застосування конкретних типів стратегій розвитку підприємств цукрової галузі у відповідності до змін конкурентоформуючого середовища;

- проаналізовано існуючі підходи і розроблено рекомендації з розробки методичного інструментарію щодо визначення кількісної оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства;

- досліджено сучасний стан, виявлено основні проблеми, тенденції функціонування і розвитку внутрішнього ринку складових конкурентоформуючого середовища підприємств цукрової галузі: бурякового насінництва та буряківництва;

- досліджено сучасний стан світового та вітчизняного ринків цукру;

- визначено резерви підвищення і чинники зростання конкурентоспроможності підприємств цукрової галузі;

- упорядковано систему показників ефективності діяльності підприємств цукробурякового підкомплексу АПК України;

- розвинено теоретичні положення теорії конкурентоспроможності, що характеризують інтеграційні процеси;

- досліджено основні закономірності виникнення і розвитку кластеризації;

- обґрунтовано методологічний підхід до створення моделі цукробурякового кластера;

- розроблено засади підвищення конкурентоспроможності підприємствучасників кластера;

- визначено оптимальне співвідношення щодо розподілу доходу в ланцюгу сировина готова продукція;

- обґрунтовано потребу у сировині та потужності цукрових заводів для забезпечення максимальної ефективності виробничої діяльності;

- обґрунтовано пріоритетні напрями диверсифікації виробництва на цукрових заводах.

Об'єктом дослідження є економічні та організаційно-управлінські процеси забезпечення формування та розвитку конкурентоспроможності підприємств цукрової галузі в умовах існуючого конкурентоформуючого середовища та прогнозованість рівня конкурентоспроможності підприємства при адаптації підприємств галузі до його змін.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та прикладні аспекти впливу конкурентоформуючого середовища на конкурентний статус підприємств цукрової галузі та зміну рівня їх конкурентоспроможності.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є система загальнонаукових і спеціальних методів, що дозволило дослідити діяльність підприємств цукрової галузі з забезпечення розвитку їх конкурентоспроможності в умовах існуючого конкурентного середовища та розв'язати поставлені наукові завдання.

Виконані дослідження базувались на застосуванні методів: структурнологічного та семантичного аналізу (для уточнення й упорядкування термінології у понятійному апараті сфери конкуренції та конкурентоспроможності); абстрактно-логічного і системного аналізу (при теоретичному обґрунтуванні поставлених завдань дисертаційної роботи, уточненні ключових понять та дослідженні економічної сутності конкурентоспроможності, підходів до класифікації чинників, що впливають на її розвиток та формулюванні висновків); аналізу і синтезу, індукції та дедукції (при структуруванні предметної площини дослідження на підґрунті ідентифікації та формалізації проблем розвитку їх конкурентоспроможності в умовах існуючого конкурентного середовища, при розробленні системи показників, що характеризують ефективність діяльності підкомплексу); економікостатистичного, порівняльного і економічного аналізу (при аналізі стану, тенденцій, а також проблем розвитку конкурентоформуючого середовища та конкурентоспроможності підприємств цукрової галузі й господарюючих суб’єктів цукробурякового підкомплексу), аналітичних та логічних узагальнень (при визначенні та дослідженні факторів впливу на розвиток та формування господарюючих суб’єктів цукробурякового підкомплексу у період становлення та розвитку ринкових відносин в Україні; типів і стратегій розвитку конкурентоспроможності підприємств) дискримінантного аналізу (при розробці карт позиціонування), економіко-математичних: моделювання, прогнозування (при побудові математичної моделі оптимізації сировинних зон, при прогнозуванні зміни обсягів доданої вартості); експертної та рейтингової оцінок (при визначенні коефіцієнтів вагомості впливу змінних).

Для обробки статистичної інформації, розрахунків, побудови таблиць графіків, діаграм використовувались сучасні комп'ютерні технології (програмні пакети Місrоsоft Ехсеl for Windows, Maple12 for Maplesoft).

Теоретичною та інформаційною базою дослідження стали: законодавчі та нормативно-правові акти України, монографії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, матеріали періодичних видань з проблем менеджменту, управління конкурентоспроможністю, стратегічного управління, інтеграційної діяльності; офіційні дані Державної служби статистики України, статистична та бухгалтерська звітність підприємств цукрової галузі, агропідприємств та дані, отримані автором під час досліджень. У роботі використовувались публікації міжнародних та вітчизняних організацій, дані інформаційно-аналітичних бюлетенів і оглядів та довідкова література.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступних теоретичних, методологічних і методичних розробках:

вперше:Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«Інформаційні технології в бібліотеці суспільства знань Костенко Леонід Йосипович керівник Центру комп'ютерних технологій НБУВ, к. т. н., с. н. с. На початку XXI ст. особливої актуальності набула проблема визначення ролі та місця бібліотек у суспільстві. Така ситуація обумовлена двома чинниками. Один з них — необхідність переходу від епохи Гутенберга, коли основний обсяг знань людства зберігався в документах на паперових носіях, до ери електронних інформаційних комунікацій. Однак, більш важливим...»

«УДК 327.7:502.171 Скороход І.С., к.е.н, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки Олейник Вікторія – аспірант факультету міжнародних відносин Волинського національного університету імені Лесі Українки Діяльність міжнародних організацій в сфері природокористування Робота виконана на кафедрі міжнародних економічних відносин ВНУ ім. Лесі Українки У статті розглядаються особливості діяльності міжнародних організацій в сфері...»

«ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГНОЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬК Економічний прогноз до 2017 року для Дніпропетровська. Звіт підготовано в межах Проекту міжнародної технічної допомоги «Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України» (Проект РЕОП). Авторський колектив: Джозеф Хаймовіц (радник з економічних питань, Проект РЕОП) Олександр Жолудь (консультант з економічних питань, Проект РЕОП) Максим Борода (консультант з аналізу даних та прогнозування, Проект РЕОП) Сергій...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНЫЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» А.І. Яковлєв ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для вищих навчальних закладів за напрямком «Економіка підприємства» Харків НТУ “ХПІ” ББК 650.290-2(0) Я 47 УДК 005. Рецензенти: А.В. Гриньов, д-р екон. наук, проф., зав. кафедри міжнародної економіки Харківського національного автомобільнодорожнього...»

«Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – С. 136. 4. Економіка логістичних систем: Монографія / М.Васелевський, І.Білик, О.Дейнега, Є.Крикавський, Л.Якимишин та ін.; За наук. ред. Є.Крикавського та С.Кубіва. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – С.534–549. 5. Мороз Л.А., Князик Ю.М. Маркетинг відносин: проблеми понятійного апарату / Вісник НУ “Львівська політехніка” “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи...»

«УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРІ УДК 379.85 Н.В. Шандова, к.е.н., доц. (Херсонський національний технічний університет), А.В. Железняков, к.т.н., доц. (Донецький інститут туристичного бізнесу) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ СФЕРИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ У статті розглянуто питання формування системи ефективного управління підприємством сфери туристичних послуг, запропоновано поетапну процедуру обрання методів управління підприємством. Ключові слова: туризм,...»

«ВИСНОВКИ Аналіз сучасних напрямів розвитку підприємств роздрібної торгівлі дозволяє зробити висновок, що трансформація організаційної структури внутрішньої роздрібної торгівлі у напрямі концентрації торгового капіталу дала поштовх до створення і розвитку потужних торгових мереж, які ефективно функціонують як на національному, так і на локальному рівнях. Створення великих корпоративних структур у торгівлі дозволяє реалізувати завдання, які не вирішуються на рівні окремих підприємств, а саме:...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ СТАНЬКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА УДК 330.341. ІННОВАЦІЙНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі перо-пухової фабрики “БІЛЛЕРБЕК – УКРАЇНА”) Спеціальність 8.03060102 – Менеджмент інноваційної діяльності АВТОРЕФЕРАТ на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» Тернопіль – 2013 Магістерською роботою за ОКР «Магістр» є рукопис. Робота виконана на кафедрі менеджменту підприємницької...»

«Глава 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА Глава 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА § 2.1. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види § 2.2. Загальна характеристика джерел трудового права § 2.3. Єдність та диференціація в правовому регулюванні праці § 2.4. Значення рішень Верховного Суду України та керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду України § 2.1. Поняття джерел трудового права, їх класифікація та види В юридичній літературі термін джерело права застосовується у двох значеннях у значенні...»

«Приватний вищий навчальний заклад МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ Д. В. Зеркалов, М. Д. Кацман, М. І. Адаменко, О. Г. Родкевич, Т. В. Пічкур НАУКОВІ ОСНОВИ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Монографія Електронне видання комбінованого використання на CD-ROM Київ «Основа» УДК 20.1502.7 ББК 20.1 З-57 Зеркалов Д. В. та ін. Наукові основи техногенно-екологічної безпеки. Електронний ресурс : Монографія / Д. В. Зеркалов, М. Д. Кацман, М. І. Адаменко, О. Г. Радкевич, Т. В. Пічкур. За редакцією Д. В....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»