WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор (Підпис) (Прізвище, ініціали) 2011р. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ В МИТНИХ ОРГАНАХ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до практичних занять для студентів за напрямом підготовки 6.030601 ...»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ______________________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

____________________2011р.

ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ В МИТНИХ ОРГАНАХ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять для студентів за напрямом підготовки 6. 030601 “Менеджмент” спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” спеціалізації “Менеджмент митної системи” денної форми навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО електронних методичних на засіданні кафедри вказівок у НМУ Менеджменту ЗЕД Протокол №16 Від 17.03.2011 року КИЇВ НУХТ 201 Організація і управління в митних органах: Метод. вказівки до практичних занять для студ. спец. 6.050200 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” спеціалізація “Менеджмент митної системи” напряму підготовки 0502 “Менеджмент” ден. форми навчання / Уклад. О.В.П’янкова. К.: НУХТ, 2011. 22с.

Рецензент В.М.Марченко, канд. екон. наук Укладач О.В.П’янкова, асистент Відповідальна за випуск М.А.Міненко, канд. екон. наук, доц.

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ Програма вивчення дисципліни «Організація і управління в митних органах» складена у відповідності до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Предметом дисципліни «Організація і управління в митних органах» є особливості організації процесу управлінської діяльності в органах митної служби.

Мета навчальної дисципліни «Організація і управління в митних органах»

- на основі професійної підготовки прищепити знання та навички професійного управління, що допоможуть правильно організувати систему управління, приймати найбільш ефективні рішення, організувати їх оптимальне виконання, а також дати уявлення про засоби і шляхи подальшого вдосконалення управління в галузі митної справи.

Дисципліна «Організація і управління в митних органах» посідає особливе місце в системі професійних знань — як один з предметів, вивчення якого дозволяє майбутньому фахівцю свідомо та ефективно приймати участь в управлінні діяльністю митних органів України.

Дисципліна «Організація і управління в митних органах» тісно пов’язана з такими дисциплінами: «Митне регулювання», «Митна політика».

Базою вивчення є дисципліна «Основи менеджменту», яка вивчається раніше і розглядає загальні питання управління.

Знання та вміння, отримані під час вивчення дисципліни «Організація і управління в митних органах», будуть використані під час вивчення інших дисциплін професійної та практичної підготовки фахівця.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

· особливості організації та управління в митних органах · систему органів митної служби в Україні;

· законодавчі акти, що визначають діяльність митних органів України;

· методологію управління митними органами як соціальною системою;

· особливості побудови організаційної структури в митних органах;

· технологію розробки та реалізації управлінських рішень;

· особливості планування в митних органах;

· принципи, форми і методи контролю в митних органах;

· особливості забезпечення управління в митних органах

Студенти повинні вміти:

· приймати та організовувати виконання управлінських рішень;

· організувати проведення аналітичної роботи в митних органах · здійснювати прогнозування діяльності митних органів;

· визначити ступінь ризику;

· уміти запроваджувати контроль в митних органах;

· організувати інформаційне, документаційне, кадрове та правове забезпечення управління в митних органах

Студенти повинні мати навички:

· Застосування сучасних методів управління у практичній роботі в різних органах і підрозділах митної служби України;

· Формування та перебудови організаційної структури митних органів · Розробки планів в митній службі;

· Оптимізації управлінських рішень в митних органах;

· Оптимізації митного контролю за рахунок аналізу ступеню ризику;

· Інформаційного, документаційного, кадрового та правового забезпечення управління в митній службі;

· Забезпечення безпеки роботи митних органів України.

Практичні заняття № пор. Тема заняття Кількість Діяльність студента годин

–  –  –

1. Лінійна організаційна структура управління (схема, приклад)

2. Система управління у митній службі (рівні управління стратегічний, тактичний, оперативний)

3. Класифікація планів в управлінні митною службою з/п Основа для Вид плану Приклад класифікації

–  –  –

1. Класифікація управлінських рішень в митній службі

2. Лімітна чисельність

3. Діловодство за зверненнями громадян у митній службі

4. Кадровий резерв

–  –  –

Митниця :

А) митний орган, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства України з питань митної справи, справляння податків і зборів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України

Б) структурний підрозділ, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

До вимог, що висуваються до структур управління не відносяться:

а). простота і економічність, ясність, визначеність, управляємість, стійкість, гнучкість;

б). простота і економічність, гомеостатичність;

в). компетентність, централізація визначеність, управляємість;

г). звільнення керівників від вирішення деяких спеціальних питань.

Варіант 2

–  –  –

За спрямованістю і характером розв’язуваних завдань виділяють наступні види планів:

А)Перспективні, поточні, робочі;

Б)Стратегічні, тактичні, оперативні;

В)Зовнішні, внутрішньосистемні

Реорганізація:

А)це заснування наказом Голови ДМСУ органу, спеціальної митної установи або організації для здійснення митної справи.

Б) це злиття, приєднання, поділ, виділення або перетворення органу, спеціальної митної установи або організації, які призводять до зміни їх структури і функцій.

В)припинення діяльності органу, спеціальної митної установи або організації без переходу прав та обов'язків у порядку правонаступництва до інших органів.

Варіант 3

1. Нормотворчість

2. Реорганізація

3. Вимоги до кадрового складу

4. Класифікація управлінських рішень в митній службі № Підстави для Вид управлінських рішень Приклад класифікації 1 За спрямованістю Зовнішні;

безпосереднього внутрішньосистемні впливу 2 За масштабом та Стратегічні;

рівнем управління тактичні;

оперативні

Митний пост :

А) митний орган, який безпосередньо забезпечує виконання законодавства України з питань митної справи, справляння податків і зборів та виконання інших завдань, покладених на митну службу України

Б) структурний підрозділ, який безпосередньо здійснює митний контроль та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Фіскальна функція.

А)Полягає у виконанні митними органами в зоні своєї діяльності функцій щодо стягнення до державного бюджету платежів: мита, податку на додану вартість, акцизного збору з товарів та інших предметів при переміщенні через митний кордон.

Б) спрямована на захист держави від зовнішніх загроз і в широкому розумінні включає: захист національної безпеки держави; підтримання миру та міжнародної безпеки, суспільного порядку, моральності; захист внутрішнього ринку; забезпечення екологічної безпеки, захист інтересів споживачів; створення умов для підтримання законного порядку переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів;

ефективну боротьбу з контрабандою та іншими порушеннями митних правил; сприяння боротьбі з міжнародним тероризмом, злочинністю тощо.

В) митна служба виконує роль економічного інструмента зовнішньоторговельної політики держави.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Варіант 4

1. Довідково-інформаційні документи

2. Ротація кадрів

3. Штатна чисельність

4. Класифікація управлінських рішень в митній службі

–  –  –

Основний розпорядчий документ органу митної служби:

А) інструкція

Б) директива

В) наказ Регулятивна функція.

А)Полягає у виконанні митними органами в зоні своєї діяльності функцій щодо стягнення до державного бюджету платежів: мита, податку на додану вартість, акцизного збору з товарів та інших предметів при переміщенні через митний кордон.

Б) спрямована на захист держави від зовнішніх загроз і в широкому розумінні включає: захист національної безпеки держави; підтримання миру та міжнародної безпеки, суспільного порядку, моральності; захист внутрішнього ринку; забезпечення екологічної безпеки, захист інтересів споживачів; створення умов для підтримання законного порядку переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів;

ефективну боротьбу з контрабандою та іншими порушеннями митних правил; сприяння боротьбі з міжнародним тероризмом, злочинністю тощо.

В)митна служба виконує роль економічного інструмента зовнішньоторговельної політики держави.

Список рекомендованої літератури Основна література

1. Про митну справу в Україні: Закон України від 28 січня 1994 р. (зі змінами і доповненнями станом на 22 лютого 2000 р.), Парлам. вид-во, 2000

2. Митний кодекс України (зі змінами і доповненнями станом на 11 липня 2002 р.) – Верховна Рада України, Парламентське вид-во, 2002

3. Владимиров К.Н., Бардачова В.Ю. Митне регулювання: Навч. посіб. – Херсон: Олді-плюс, 2002. – 336 с.

4. Ершов А. Д. Основи управления и организации в таможенном деле: Учеб.

пособ. – СПб.: СПбИВЭСЭП; Знание, 1999

5. Кивалов С. В. Организационно-правовые основы таможенного дела в Украине: Общ. часть. – Одесса: Агропромиздат, 1994

6. Митний контроль та митне оформлення: Навч. посіб. / За ред. М.М.

Каленського, П.В. Пашка. – К.: Знания; КОО, 2002. – 284с.

7. Основы таможенного дела: Учеб. / Под.ред В.Г. Драганова М.:

Экономика, 1998. – 360 с.

8. Основи митної справи: Навч. посіб. / За ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, КОО, 2002. – 318 с.

9. Управління в митній службі: Під-к /За ред.Ю.Д.Кунєва.-К.:ЦНЛ, 2006.с.

Додаткова література

10.Ківалов С. В., Кормич Б. А. Митна політика України: Під-к. - Одеса:, Юр.

літ-ра, 2002. – 256 с.

11.Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. – К.: Віра-Р, 1998. – 421 с.

12.Науменко В.П., Пашко П.В., Руссков В.А. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – К.: Знання, 2004. – 403 с.

13.Науменко В., Яворський М. Митна вартість товарів: Теорія та практика:

Довід. посіб. – К.: Ваіте, 2004. – 144 с.

14.Правила "ІНКОТЕРМС – 2000". – Міжнародна торгова палата.

15.Терещенко С. Основи митного законодавства України: Теорія та практика. – К.: Август, 2001. – 421 с.Похожие работы:

«ЗБІРНИК НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦЬ НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ: збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3. – 376 с. Збірник публікує науково-технічні праці співробітників вищих навчальних закладів України, науковців з-за кордону, а також спеціалістів лісового і деревообробного комплексу, присвячених різним аспектам освітянських проблем та наукових досліджень, передового досвіду і впровадження у виробництво здобутих...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні вказівки до виконання та теМатика контрольних робіт здисципліни “Муніципальна соціально-еконоМічна політика” (длябакалаврів,спеціалістів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри організації самоврядування В. В. Утвенком Затверджено на засіданні кафедри організації самоврядування (протокол № 12 від 31.10.06) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом утвенков.в. Методичні вказівки до виконання та тематика...»

«Региональная экономика УДК 338.49 : [338.45 : 629.33/.36] ШСУПЕРСИСТЕМА «АВТОТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА»: СУТНІСТЬ ТА ЕУ ВК Ч Я. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ Шевчук Я. В Розглянуто суть та особливості розвитку автотранспортної інфраструктури. Аналізується місце і склад основної автотранспортної інфраструктури в транспортній інфраструктурі Визначено її підсистеми та функції які вона виконує. Ключові слова: транспорт, інфраструктура, транспортна інфраструктура, автотранспортна інфраструктура,,...»

«А.О. Гура РОЗДІЛ 4 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЇ УДК 331.556.4 (477) А.О. Гура ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАСЛІДКИ У статті досліджено сучасні тенденції розвитку зовнішньої трудової міграції в контексті загальної соціально-економічної ситуації в Україні. Визначено основні фактори, що впливають на міграційний рух населення, проаналізовано масштаби міграційних процесів в Україні, наведено гендерну, географічну, освітню та галузеву структуру розподілу...»

«Проблеми економіки організацій та управління ISSN 1813 6796 підприємствами ВІСНИК КНУТД 2014 №1 Economic Questions and Enterprise Management STATE REGULATION OF ART AND CULTURE ESTABLISHMENTS FUNCTIONING IN UKRAINE NASTYCH T.P. Chernihiv State Institute of Economics and Management The article elucidates the problematic of financing cultural activity in Ukraine, defines the ways and mechanisms of improving state support of culture and the sources of improving financial condition of art and...»

«Збірник матеріалів для підготовки фахівців, що працюють в сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення КИЇВ 2014 ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 27, ст.218 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 4005-XII ( 4005-12 ) від 24.02.94, ВВР, 1994, N 27, ст.219 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 49 N 331/97-ВР від 11.06.97, ВВР, 1997, N 31,...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ТРАНСПОРТУ Кафедра економічної теорії РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ УКРАЇНИ методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів економічних спеціальностей безвідривної форми навчання КИЇВ 2003 Методичні вказівки розглянуті та затверджені на засіданні кафедри (протокол № 11 від 22 квітня 2003 р.) та на засіданні методичної комісії факультету (протокол № 3 від 21 травня 2003 р.) Призначені для студентів економічних...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Общественная организация «Центр экономических исследований и развития»СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА НАУКА: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 26 – 27 жовтня 2012 року) СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА Сборник тезисов научных робот участников Международной научно-практической конференции (Одесса, 26 – 27 октября 2012 года) Одеса ББК 65.0 УДК 330.1 С-89...»

«Матеріали для семінарів 13.-15.05.2014р. Місія німецького експерта з питань реалізації стандартів ЄС в управлінні державними фінансами пані д-р Ельке Бауманн (Федеральне міністерство фінансів Німеччини) на тему: «Планування та формування реалістичного та прозорого бюджету» м.Київ, Україна 2014 Електронна версія матеріалів на сайті проекту GIZ «Підтримка реформи управління державними фінансами» http://pfm.in.ua/ Теми до обговорення Семінари у Києві, 13.-15.05.2014 1. Регуляторні акти: o Пакт про...»

«Громадська організація «Центр економічних досліджень та розвитку» Общественная организация «Центр экономических исследований и развития» СЦЕНАРІЇ ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 12–13 квітня 2013 року) СЦЕНАРИИ И СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ Сборник тезисов научных робот участников Международной научно-практической конференции (Одесса, 12-13 апреля 2013 года)...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»