WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор С.В. Іванов (підпис) «»_2014 р. ОСНОВИ ПАТЕНТОЗНАВСТВА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять для студентів спеціальностей 8.05010101, 7.05010101 «Інформаційні ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ____________ С.В. Іванов

(підпис)

«____»_______________2014 р.

ОСНОВИ ПАТЕНТОЗНАВСТВА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до практичних занять

для студентів спеціальностей

8.05010101, 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи і технології», 8.05010105 «Комп`ютерний еколого-економічний моніторинг», денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості На засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць відповідає Інформаційних систем стандартам Протокол № 06 від 12.02.2014 р.

Підпис авторів ________/ Хлобистова О.А../ ________/ Гладка М.В / «12» лютого 2014 р.

Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ __51.12 – 06.03.2014____ Київ НУХТ 2014 Основи патентознавства [Електронний ресурс]: методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальностей 8.05010101, 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи і технології», 8.05010105 «Комп`ютерний еколого-економічний моніторинг», денної та заочної форм навчання. / уклад.

О.А. Хлобистова, М.В. Гладка – К. НУХТ, 2014.– 30 с.

Рецензент В.А. Литвинов, д-р техн. наук, проф. __________________

(Підпис) Укладачі: О.А. Хлобистова, канд. техн. наук, М.В. Гладка Відповідальний за випуск В.В. Самсонов, канд. техн. наук, проф.

Подано в авторській редакції ЗМІСТ ВСТУП

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1 Ознайомлення з основними засадами патентознавства

1.1. Промислова власність як частина інтелектуальної власності............... 5

1.2. Об’єкти інтелектуальної власності

Теми для обговорення

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2 Опис і формула винаходу. Види винаходів....... 11 Теми для обговорення

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3 Корисна модель. Перевірка патентоспроможності винаходу і корисної моделі

Теми для обговорення

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4 Патентна інформація і патентна документація.

Патентні дослідження і патентний пошук

Теми для обговорення

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5 Види ліцензій і ліцензійних договорів............ 15 Теми для обговорення.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6 Розрахунок ринкової ціни ліцензії на об`єкти промислової власності

Теми для обговорення

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7 Законодавство України в галузі охорони прав на винаходи

Теми для обговорення.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8 Класифікація і каталогізація патентної інформації

Питання для обговорення

САМОСТІЙНА РОБОТА

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Додаток А. Заява про видачу патенту на винахід (корисну модель)........... 29

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Основи патентознавства» входить до нормативно-правових дисциплін за вибором.

Мета вивчення дисципліни – придбання додаткових специфічних знань щодо сутності патентної документації в сфері створення об`єктів промислової власності та набуття прав на них на рівні винаходів, корисних моделей, промислових зразків, необхідних майбутнім випускникам вищого навчального закладу в подальшій професіональній діяльності.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- існуючи методи систематизованого пошуку рішень;

- перелік та класифікацію об’єктів, що охороняються патентним правом;

- структуру державної системи правової охорони інтелектуальної власності взагалі і зокрема промислової власності;

- особливості використання об’єктів, що охороняються патентним правом;

- чинне законодавство України в галузі охорони прав на об’єкти промислової власності (включаючи міжнародні угоди);

- зміст і суть патентної інформації і видів патентної документації;

- основні правила оформлення патентної документації.

вміти:

- визначати об’єкти і суб’єкти патентного права;

- володіти і вільно орієнтуватися в патентній документації;

- практично застосовувати чинне законодавство України та міжнародні угоди в галузі охорони прав на об’єкти промислової власності;

- легко і швидко знаходити необхідну патентну інформацію;

- уміло використовувати сучасні інформаційні технології у патентнонформаційній діяльності.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при складанні контрольної роботи та індивідуального завдання.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект завдань для контрольних та індивідуальних завдань.

–  –  –

Мета заняття: Придбання знань у сфері інтелектуальної власності. Уміння розрізнити об’єкти інтелектуальної власності. Знати права та обов’язки винахідника, автора винаходу.

–  –  –

1.1. Промислова власність як частина інтелектуальної власності.

Інтелектуальна власність (скорочено «ІВ», англ. intellectual property) — результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або групи осіб.

Право інтелектуальної власності — у найширшому розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях.

Але доцільнішим є визначення інтелектуальної власності через зазначення об'єктів ІВ:

- авторські права (літературні твори, комп'ютерні програми, бази даних, карти, фотографічні твори);

- суміжне право;

- право промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, товарні знаки);

- фірмові та комерційні найменування;

- географічні назви;

- сорти рослин та породи тварин;

- топографії інтегральних мікросхем;

- комерційна таємниця;

Законодавство, яке визначає права на ІВ, базується на праві кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи благом не матеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними, крім випадків, визначених законодавством.

Поняття «ІВ» виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати інтелектуальної діяльності у галузі науки, виробництва, мистецтва і літератури. У 1967 році у Стокгольмі було підписано Конвенцію про заснування Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності, якою було визначено, що до ІВ належать права на:

- літературні, художні та наукові твори;

- виконавчу діяльність артистів, звукозапис, радіо - і телевізійні передачі;

- винаходи у сферах людської діяльності;

- наукові відкриття;

- промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові назви і комерційні позначення;

- захист від недобросовісного суперництва;

- усі інші права, що належать до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, літературній і художній галузях.

–  –  –

Об'єкти авторського права

- Твори літератури: письмові твори белетристичного характеру, збірники творів.

- Твори мистецтва: музичні, драматичні, хореографічні, аудіовізуальні твори; твори образотворчого та прикладного мистецтва, архітектури, фотографії; сценічні обробки, аранжування, переробки та переклади творів.

- Комп’ютерні програми: набір інструкцій, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети.

- Бази даних: сукупність творів, даних, або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, підбір і розташування складових частин якої, та її упорядкування є результатом творчої праці.

Об'єкти суміжних прав

- Виконання творів: виконання вперше на території України, зафіксовано на фонограмі чи включено в передачу організації мовлення.

- Фонограми і відеограми: місце знаходження виробника i перша публікація фонограми — на території України, чи протягом 30 днів від дня першої публікації в іншій державі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- Програми телерадіоорганізацій: місце знаходження i здійснення передач з передавача розташованого на території України.

Об'єкти науково-технічної інформації

- Науково-технічна документація: результати науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, зафіксовані у формі, яка забезпечує їх відтворення, використання та поширення.

- Наукові відкриття: встановлення раніше невідомих, об’єктивно існуючих закономірностей, властивостей i явищ матеріального світу.

- Раціоналізаторські пропозиції: пропозиція нова i корисна для підприємства, якому вона подана i передбачає створення, або заміну конструкції виробів, технології виробництва i застосовуваної техніки, або складу матеріалів. Сорти рослин (селекційні досягнення): сорт є новим та відповідає умовам відмінності, однорідності i стабільності.

- Породи тварин (селекційні досягнення): порода є новою та відповідає умовам відмінності, однорідності i стабільності.

Об'єкти промислової власності

- Винаходи: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин i тварин), спосіб, застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням, якщо він новий, має винахідницький рівень i є промислово придатним. Корисні моделі: конструктивне виконання пристрою, що є новим i промислово придатним.

- Промислові зразки: форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу i призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб, якщо він новий i промислово придатний.

- Топографії інтегральних мікросхем: зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними.

- Секретні об’єкти: об’єкти промислової власності (винаходи, корисні моделі i промислові зразки), що становлять державну таємницю.

- Засоби захисту від недобросовісної конкуренції: захист через адміністративні чи судові органи від недобросовісних конкурентних дій — неправомірне використання ділової репутації підприємця, створення перешкод у процесі конкуренції, неправомірне використання комерційної таємниці.

Промислова власність — юридичний термін, що об'єднує у собі такі об'єкти інтелектуальної власності як: винаходи, корисні моделі, промислові зразки та топографії інтегральних мікросхем.

Термін «Промислова власність» об'єднує у собі ті результати інтелектуальної діяльності, які пов'язані із винахідництвом та раціоналізаторською справою і не належать до об'єктів авторського права.

Інколи до промислової власності відносять також засоби індивідуалізації, що потребують спеціальної реєстрації, такі як знаки для товарів та послуг або зазначення походження товарів.

Право промислової власності разом із авторським правом та суміжними правами утворюють систему права інтелектуальної власності. Однак ці дві підгалузі мають низку істотних відмінностей:

- Авторське право та суміжні права захищають зовнішнє вираження творчості, тобто конкретну форму вираження твору. Право промислової власності захищає форму реалізації ідеї. Наприклад, якщо ви винайшли новий спосіб приготування яєчні, і ваш спосіб є патентоздатним, ви зможете отримати патент на цей спосіб. При цьому право промислової власності охоронятиме сам спосіб — ви зможете подати судовий позов до будь-кого, хто використає запатентований вами спосіб, а авторське право охоронятиме текст вашого патенту або текст буклету із описом цього способу — наприклад, якщо спосіб ви розробили у співавторстві з вашим колегою по роботі, але текст буклету писали лише ви самі — авторське право дозволить вам заборонити колезі використовувати написаний вами текст буклету попри те, що він може бути одним із власників патенту.

- Більшість об'єктів промислової власності потребують реєстрації у країні, де зацікавлена особа прагне отримати правовий захист, для того, аби особа, якій належать права на ці об'єкти, могла захищати свої інтереси, посилаючись на положення національного законодавства. Авторське право не потребує виконання жодних формальностей збоку зацікавленої особи, включно із необхідністю реєстрації для того, аби його об'єкти отримали юридичний захист збоку держави. Це, однак, не означає, що об'єкти авторського права можуть реєструватись на добровільних засадах із метою спростити процес доведення авторства у суді.

Незважаючи на наведені вище відмінності, авторське право, суміжні права та право промислової власності оперують спільними термінами (авторство, новизна, заборона несанкціонованого використання і т.і., та мають спільні механізми реалізації і захисту прав.

Отже, промислову власність можна визначити як результати науковотехнічної творчості, які можуть бути використані на користь суспільства у будь-якій доцільній діяльності людей. Промислова власність — один із видів інтелектуальної власності, є її складовою частиною.

Промисловою власністю визнаються результати науково-технічної творчості, які відповідають вимогам законодавства. В об'єктивному значенні право промислової власності — це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються у процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічної творчості.

В суб'єктивному значенні правом промислової власності є право, яким наділяється відповідно до законодавства автор будь-якого результату науковотехнічної діяльності. Отже, об'єктом суб'єктивного права промислової власності може бути будь-який результат науково-технічної діяльності незалежно від того, чи відповідає цей результат встановленим вимогам. Наприклад, винахідник подав пропозицію до патентного відомства України. Пропозиція відзначається високою ефективністю, але її новизна втрачена. Пропозиція ознакам винаходу не відповідає і тому ним не може бути визнана. Але, незважаючи на це, ця пропозиція не перестала бути об'єктом права власності її автора-винахідника. Інша справа, що держава не зможе забезпечити надійну правову охорону цієї пропозиції. Вона може одержати захист лише як раціоналізаторська пропозиція.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Дудкін П. До питання інституційного забезпечення функціонування інноваційно-логістичної системи вищого навчального закладу (ВНЗ) [Електронний ресурс] / П. Дудкін, В. Паляниця, Б. Паласюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2011. — Вип. 2 (5). — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11dpdisv.pdf. УДК 658.7 Павло Дудкін, Віктор Паляниця, Богдан Паласюк Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ДО ПИТАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО...»

«УДК 378.126 Г. М. Романова, кандидат педагогічних наук, доцент (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана) CУБ'ЄКТНО-ПРОДУКТИВНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У статті проаналізовано підходи до навчання викладачів дидактичному проектуванню, під яким розуміється проектувальна діяльність, пов’язана зі створенням дидактичних проектів на рівні окремих навчальних дисциплін та її складових....»

«Т. М. Боровська, І. С. Колесник, В. А. Северiлов Стенд План перевезень mag потреби магазинів skl2 70 skl можливості складів ci2 1 6 ci ціни перевезень pp2 1 32.3 pp ОПТ ИМАЛЬНИЙ план 3 mag1 40 перевезень ci1 1 12 Vz12 k Зона введення параметрів: ci2 2 10 pp 1 1 7.7 2 ціни перевезень: Vz22 k pp 2 2 37.7 skl1 50 ci ci1 2 16 pp1 2 42.3 потреби: можливості: mag2 80 mag skl T План_перевезень 7.7 1 k Vz21 k 37.7 Vz1 42.3 32.3 Опф pp1 1 pp1 2 pp2 1 pp2 2 1340 грн мінімальні витрати Міністерство освіти...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Сумський державний університет О.В. Прокопенко Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності Монографія Суми Видавництво СумДУ УДК 005.32:502.132:330.341. ББК 65.9(4Укр)28 П-80 Рецензенти: І.О. Александров – доктор економічних наук, професор (Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк); В.С. Кравців – доктор економічних наук, старший науковий співробітник (Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів); Є.В....»

«ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО–ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра економічної теорії ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання Київ – 2008 УДК 330.101 Політична економія: Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання / М.М. Чеховська, О.В. Чернюк. – К.: ДЕТУТ, 2008. – 36 с. Методичні рекомендації спрямовані на формування у...»

«Заключний документ Семінару зі сталого виробництва та споживання для країн західних СЄКЦА, 17—19 квітня 2007 р., м. Київ. Ми, представники екологічних громадських організацій Білорусі, Молдови, Росії та України, зібралися, щоб обговорити прогрес кожної із наших країн у переході до сталих (екологічно збалансованих) моделей виробництва та споживання на основі звітів країн, їх місце та роль у регіональному та глобальному процесах, частиною яких є СВС («Довкілля для Європи» та Комісія зі сталого...»

«НАДХОДЖЕННЯ до фонду бібліотеки у IV кварталі 2013 року Кількість: 390 назв Список підготувала: бібліотекар відділу комплектування Колодюк С. В. Я 76 Яроцький, П. Л.Релігієзнавство (Сучасні релігійні процеси у світі й Україні) [Текст] : підручник / П. Л. Яроцький ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Інт філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України Від-ня релігієзнавства. К. : Кондор, 2013. 439 с. ISBN 978-966-2781-57-1 : 100.00 грн 338. Н 7 Новітній маркетинг [Текст] : навч. посіб. / за...»

«УДК 343.31 М. А. РУБАЩЕНКО, аспірант кафедри кримінального права № 1, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків ВИДОВИЙ ОБ’ЄКТ ПОСЯГАННЯ НА ТЕРИТОРІАЛЬНУ ЦІЛІСНІСТЬ І НЕДОТОРКАННІСТЬ УКРАЇНИ Проаналізовано існуючі в науці кримінального права погляди на місце посягання на територіальну цілісність і недоторканність України в системі злочинів проти основ національної безпеки України. Визначено критерії виділення видового об’єкта посягання на...»

«Науковий вісник, 2005, вип. 15.4 кож побачити економічні проблеми в момент їхнього виникнення й одразу їх усувати. Однак на практиці лише деякі підприємства споживчої кооперації застосовують систему управлінського обліку для ефективнішого вирішення питань i проблем ведення бізнесу, багато керівників не завжди усвідомлюють роль управлінського обліку на підприємстві та недостатньо чітко розуміють поставлену мету і завдання. Література 1. Україна. Закон. Про бухгалтерський облік та фінансову...»

«СЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДСЕКЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ УДК 339.926 ЧИННИКИ РОВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗРІЗ М. М. Єзєєва, аспірант Чернігівський державний технологічний університет Регіональний розвиток є складним, динамічним процесом, дослідження якого вимагає вивчення факторів регіонального розвитку, як його основи, та чинників впливу різного рівня, що зумовлюють подальші напрямки розвитку регіональних господарських систем та їхніх елементів. В основі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»