WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 334.012.64:339.137.2+519.86 Квик М.Я. аспірант Цегелик Г. Г. д. ф.-м. н., проф. Львівський національний університет імені Івана Франка ДО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ...»

УДК 334.012.64:339.137.2+519.86

Квик М.Я.

аспірант

Цегелик Г. Г.

д. ф.-м. н., проф.

Львівський національний університет

імені Івана Франка

ДО МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Проводиться аналіз методів оцінки конкурентоспроможності малого підприємства.

Пропонується оцінювати конкурентоспроможність малого підприємства на основі його прибутку, використовуючи багатофакторний регресійний аналіз.

Ключові слова: мале підприємство, конкурентоспроможність.

Набуття Україною конкурентоспроможності у сучасному світі нерозривно пов’язане із модернізацією її економіки. Як засвідчує міжнародний досвід, важливою складовою мобілізації інституційних чинників зміцнення конкурентоспроможності національної економіки є підприємництво.

Розвиток малого підприємництва є обов’язковою умовою економічної та політичної стабілізації в країні. Мале підприємництво (МП), як форма прояву суспільних відносин, сприяє зростанню матеріального і духовного потенціалу суспільства, створює ґрунт для реалізації здібностей і талантів кожної людини, веде до національної єдності. З досвіду багатьох країн можна сказати, що малі підприємства формують національний конкурентний потенціал. Активна підтримка розвитку МП сприяє створенню нових робочих місць, росту валового внутрішнього продукту та національного доходу, формуванню середнього класу.

Аналіз останніх досліджень. Питання конкурентоспроможності малих підприємств є досить актуальним, його досліджували багато зарубіжних та українських вчених - Азоєв Г., Ансофф І., Балабанова Л., Воронкова А., Градов А., Іванов Ю., Ламбен Ж.-Ж., Мазаракі А., Портер М., Райзберг Б., Скудар Г., Уотерман Р., Фатхудінов Р., Чернега О., Юданов А. та інші. Значний внесок у розвиток практичного застосування методів математичного моделювання в економіці зробили такі вчені як: Слуцький Є., Буркінський Б., Вовк В., Єлейко В., Здрок В., Лепа Н., Осипов В., Юринець В. та інші.

Наявні публікації, зазвичай, містять загальну проблематику. Потребують подальших досліджень питання впорядкування поняття конкурентоспроможності малого підприємства, оскільки сама конкурентоспроможність трактується фахівцями по-різному. Крім того, недостатньо обґрунтовані методи визначення оцінки конкурентоспроможності підприємств в умовах ринкової трансформації економіки. Деякі методи оцінки конкурентоспроможності складно застосувати на практиці.

Саме такі труднощі зумовлюють необхідність продовження дослідження з використанням математичних методів оцінки конкурентоспроможності підприємства.

Метою статті є розроблення пропозицій щодо використання економетричного аналізу для оцінки конкурентоспроможності малого підприємства.

Виклад основного матеріалу. Конкурентоспроможність підприємства є однією з найважливіших категорій ринкової економіки і характеризує можливість та ефективність адаптації підприємства до умов конкурентного середовища. Вагомою роль малих підприємств є у забезпеченні конкурентного середовища, гнучкості національної економіки, зайнятості та доходів населення. Тому проблеми підвищення конкурентоспроможності малих підприємств на вітчизняному та міжнародних ринках є важливими на сьогодні та у майбутньому.

Конкурентоспроможність бізнесу впливає на ефективність виробництва товарів і послуг, на якість бізнес-мережі всієї країни, а також на якість окремих дій і стратегій фірм.

Вважатимемо, що мале підприємство є конкурентоспроможним, якщо воно має конкурентну перевагу і здатне захистити свої конкурентні позиції на ринку. Кожна з цих складових при визначенні конкурентоспроможності не може існувати окремо.

Конкуренція – це постійна боротьба за споживачів, можливість якнайкраще задовольнити їх потреби, за частку ринку з метою досягнення розвитку підприємства та одержання прибутку.

Конкурентні переваги нерозривно пов’язані з конкуренцією. Вони виникають там, де виникає конкуренція. Чим більше поширюється конкуренція на українському ринку, тим більшими є конкурентні переваги.

Поштовхом до розвитку конкурентних відносин на сучасному етапі розвитку економіки України стала трансформація ринкових відносин. Збільшення кількості і розмаїтості форм підприємств, що стали діяти на українському ринку, лібералізація цін, фінансова дестабілізація та інфляційні процеси, демонополізація економіки, приватизація і формування недержавного сектора економіки сприяли збільшенню пропозиції товарів, що привело до пожвавлення конкуренції [2].

На проектування, виробництво, реалізацію й експлуатацію продукції малими підприємствами неабиякий вплив має конкурентне середовище. Це, насамперед, діючі конкуренти, споживачі продукції, постачальники, виробники товарів-замінників, а також державне регулювання. Тому малі підприємства повинні розробляти стратегії для активної адаптації системи управління підприємством до змін конкурентного середовища [3].

Аналіз економічної літератури дає підстави визначити конкурентоспроможність, як сукупність властивостей суб’єкту, які визначають його реальні та потенційні можливості брати участь та мати успіх у конкурентній боротьбі. Для розкриття сутності категорії конкурентоспроможності можна виділити наступні характеристики:

1) конкурентоспроможність не є явищем відокремленим від суб’єкту конкуренції;

2) конкурентоспроможність не є явищем спонтанним, вона визначається за умов порівняння одного суб'єкта з іншими суб’єктами того ж рівня;

3) конкурентоспроможність не дістається у спадок, а створюється [4].

У [1] запропоновано таке визначення конкурентоспроможності малого підприємства – його здатність у поточному періоді та в довгостроковій перспективі забезпечувати більш високу, порівняно з конкурентами, ефективність виробництва та вигідність реалізації своїх товарів (рис. 1).

Характеристики, притаманні категорії конкурентоспроможності Кінцева мета конкурентної боротьби Порівняльний характер Здатність малого підприємства у поточному Короткострокові та періоді та в довгостроковій довгострокові складові перспективі забезпечувати Конкурентобільш високу, порівняно з спроможність конкурентами, ефективність Залежність від малого виробництва та вигідність конкурентоспроможності товару підприємства реалізації своїх товарів

–  –  –

Рис. 2. Класифікація методів оцінки конкурентоспроможності малого підприємства [5] Аналізуючи та порівнюючи оцінки рівня конкурентоспроможності малого підприємства відомими методами, зазначимо, що для визначення рівня конкурентоспроможності малих підприємств найчастіше використовують коефіцієнти, що узагальнюють балові експертні оцінки або техніко-економічні показники. Оскільки метою конкурентоспроможного підприємства є отримання вигоди, прибутку від своєї діяльності, то для оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства доцільно використовувати вартісні показники ефективності роботи підприємства такі як: прибуток, рентабельність, чиста поточна вартість тощо.

Розглянемо можливість використання економетричного підходу до визначення рівня конкурентоспроможності малого підприємства.

За своєю природою мале підприємництво є антимонопольним і тому воно допомагає утвердженню конкурентних відносин, що проявляється в різноманітних аспектах його функціонування. З одного боку малий бізнес значно меншою мірою піддається монополізації, ніж великі підприємства. З іншого боку, воно виступає як дійовий конкурент, що підриває позиції великих корпорацій.

Малі підприємства, зазвичай, володіють невеликими обсягами виробництва, незначними обсягами ресурсів, що використовуються, та фінансової бази, а також залежать від місцевого ринку.

Якщо виділити чинники, що впливають на величину прибутку, а саме: продуктивність праці, обсяг випуску продукції, собівартість продукції, величина основних виробничих фондів, затрати на конкурентоспроможність (витрати на рекламу, розробку маркетингових програм та ін.), то можна побудувати множинну лінійну регресійну модель.

y = b0 + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 + b5 x5, x1 де y – прибуток підприємства; – відрахування з прибутку на x2 – продуктивність праці; x3 – величина основних виробничих конкурентоспроможність;

фондів; x4 – обсяг випуску продукції; x5 – собівартість продукції; b0, b1, b2, b3, b4, b5 невідомі параметри.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Практика показує, що найбільш важливими чинниками, що впливають на прибуток підприємства є обсяг реалізованої продукції, матеріальні витрати та відрахування з прибутку на конкурентоспроможність. На основі значень цих чинників за 2005-2009 рр. для малого підприємства ПП ”Львівтрейдсервіс”, нами побудовано множинне рівняння регресії залежності прибутку ( y ) від обсягу реалізованої продукції ( x1 ), матеріальних витрат ( x2 ) та відрахування з прибутку на конкурентоспроможність ( x3 ).

Отримали наступне множинне рівняння регресії:

y = 41,669 - 0,005 x1 - 1,089 x2 + 3,525 x3 % (1) Коефіцієнт множинної кореляції R = 0,803.

Розглянемо економетричну інтерпретацію одержаної моделі.

Рівняння регресії (1) описує залежність прибутку від обсягу реалізованої продукції, матеріальних витрат та відрахування з прибутку на конкурентоспроможність. Зокрема, коефіцієнт регресії b0 =41,969 економічного змісту немає. Параметр b1=-0,005 показує, що при збільшенні обсягу реалізованої продукції на 1 тис. грн. і деякому фіксованому середньому значенні матеріальних витрат та відрахувань з прибутку на конкурентоспроможність, очікується зменшення прибутку в середньому на 0,005 тис. грн.

Параметр b2=-1,089 показує, що при збільшенні матеріальних витрат на 1 тис. грн. і деякому фіксованому середньому значенні обсягу реалізованої продукції та відрахувань з прибутку на конкурентоспроможність очікується зменшення середнього значення прибутку на 1,089 тис. грн., а параметр b3=3,525 показує, що при збільшенні відрахувань з прибутку на конкурентоспроможність на 1 тис. грн. і деякому фіксованому середньому значенні обсягу реалізованої продукції та матеріальних витрат очікується збільшення прибутку в середньому на 3,525 тис. грн.

Значення коефіцієнта множинної кореляції R=0,803 вказує на помітний внутрішній кореляційний зв’язок між прибутком, обсягом реалізованої продукції, матеріальними витратами та відрахуваннями з прибутку на конкурентоспроможність. Аналіз коефіцієнта множинної кореляції свідчить про досить високу довіру одержаного множинного рівняння регресії.

В загальному на основі отриманих результатів зроблено висновок, що для підвищення прибутку доцільно рекомендувати надавати перевагу збільшенню таких статей витрат, як витрати на відрахування з прибутку на конкурентоспроможність.

На основі статистичних даних малого підприємства можна досліджувати динаміку впливу відрахувань з прибутку на конкурентоспроможність на ефективність роботи підприємства.

Висновок. Пропонується оцінювати конкурентоспроможність малого підприємства на основі його прибутку, використовуючи багатофакторний регресійний аналіз. За фактори, які впливають на прибуток, пропонується брати продуктивність праці, обсяг випуску продукції, собівартість продукції, величину основних виробничих фондів, затрати на конкурентоспроможність. Також на основі однофакторного регресійного аналізу пропонується досліджувати динаміку впливу відрахувань з прибутку на конкурентоспроможність та ефективність роботи підприємства.

Список використаних джерел:

1. Вартісна оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств машинобудування:

автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / О.Є. Сомова; ПВНЗ Європ. ун-т. — К., 2008. — 19 с.

2. Воротіна Л.І. Малий бізнес та підприємництво [Текст]: навч. посібник / Воротіна Л.І. – К.: Європейський університет, 2004. – 310 с.

3. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: [монографія] / [Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін.; [за ред. Я. А. Жаліла]. – К. :

НІСД, 2005. – 388 с.

4. Конкурентоспроможність українських підприємств на ринках програмного забезпечення: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Н.В.

Язвінська; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2006. — 19 с.

5. Математичні методи оптимізації конкурентоспроможності підприємства: автореф.

дис. канд. екон. наук: 08.00.11 [Електронний ресурс] / Н.Б. Бідник; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2007. — 20 с.

Квык М. Я., Цегелык Г.Г. К математическому моделированию конкурентоспособности малых предприятий.

Проводится анализ методов оценки конкурентоспособности малого предприятия.

Предлагается оценивать конкурентоспособность малого предприятия на основании его прибыли, используя многофакторный регрессионный анализ.

Ключевые слова: малое предприятие, конкурентоспособность.

Kvyk M.Y., Tseheluk H.H. Тo mathematical modeling of small enterprises competitiveness.

The analysis of methods for assessing of the small enterprises competitiveness is conducted.

Evaluation of the small enterprises competitiveness on the basis of income, using multivariate regression analysis is suggested.

Keywords: small enterprise, competitiveness.Похожие работы:

«МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 167 А.С. Довбиш (Сумський державний університет, Україна) І.В. Шелехов (Сумський державний університет, Україна) А.В. Чала (Сумський державний університет, Україна) ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКСТРЕМАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ* У статті запропоновано новий підхід до прогнозування тенденції зміни курсу валют на основі інформаційно-екстремальної інтелектуальної технології, що ґрунтується на максимізації...»

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ формування людського капіталу підприємства за наступними характеристиками ефективності: ризик (відсутність можливості гарантувати очікуваний результат); час (впливає на кваліфікацію спеціалістів та керівників); життєвий цикл працівника.Удосконалений підхід до визначення рентабельності інвестицій у навчання передбачає врахування вигод та витрат підприємства від інвестицій у навчання персоналу протягом періоду окупності. Литература 1. Антонюк В. Головні напрямки зміцнення...»

«УДК 004.738. В.А. Висоцька, Л.Б. Чирун, Л.В. Чирун Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж МОДЕЛЮВАННЯ ЕТАПІВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОМЕРЦІЙНОГО WEB-КОНТЕНТУ © Висоцька В.А.,Чирун Л.Б., Чирун Л.В., 20 Запропоновано модель життєвого циклу комерційного Web-контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації формування, управління та...»

«Науковий вісник ЧДІЕУ № 1 (9), 2011 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УДК 339.924 Ю. В. Ілясова, к.е.н., доцент, Г. С. Скіба ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У статті розглянуті основні проблеми розвитку міжнародних економічних зв’язків авіаційних підприємств в умовах глобалізації. Визначені пріоритетні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств авіаційної галузі та визначені шляхи подолання негативних тенденцій....»

«Економічні науки  УДК 338.31 А.В. САВІЦЬКИЙ Хмельницький національний університет ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА У  статті  розглянуто  основні  групи  внутрішніх  факторів,  які  здійснюють  вплив  на  підвищення  якості  продукції підприємства з точки зору їх взаємозв’язку. В процесі дослідження виділено основні форми взаємозв’язку  внутрішніх факторів впливу на підвищення якості продукції.  Ключові  слова:  якість  продукції,  внутрішні ...»

«УДК 339.542; 341. Особливості переговорного процесу в рамках СОТ: аналіз проблем та шляхи їх розв’язання АНДРІЙ РАДОМСЬКИЙ * АНОТАЦІЯ. У статті розглядаються причини неодноразових неудач на переговорах під час проведення Конференцій Міністрів СОТ. Визначено аспекти, перегляд і зміна яких сприятиме ефективнішому проведенню переговорів. Зокрема проаналізовано організаційні аспекти – такі, як досягнення вищого рівня консенсусу перед початком конференцій, лібералізація процесу прийняття рішень на...»

«ВІСНИК ЖДТУ. 2012. № 4 (63) ISSN 1728-4260 УДК 504.064:662.75:629.07 В.Є. Титаренко, к.т.н., доц. О.В. Гончарук, ст. викл. І.А. Балагуц, студ. В.О. Мироненко, студ. Житомирський державний технологічний університет ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ, ПАЛИВНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ АВТОМОБІЛЯ ЗА ЕЛЕКТРОННИМ ПРОТОКОЛОМ РУХУ В роботі виконано оцінку екологічних, паливно-економічних та динамічних показників за електронним протоколом руху автомобіля на основі проведених експериментальних досліджень з...»

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ С.А. Вегера (Національна академія управління, м. Київ, Україна) ОСОБИСТІСТЬ, ДЕРЖАВА І СУСПІЛЬСТВО: ВЗАЄМНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У статті здійснено спробу проаналізувати стан розвитку суспільних відносин і взаємодії основних суб'єктів (особистості суспільства і держави), проблеми формування громадянського суспільства в роки незалежності України, вплив цих чинників на економічний розвиток країни і життя населення. Ключові слова: дисфункція держави,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний економіко-технологічний університет транспорту Кафедра «Менеджмент організацій і логістика» О. В. Бакалінський ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання КИЇВ 2014 УДК 338.47:336.5 О. В. Бакалінський Інноваційний менеджмент: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030601...»

«Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3.– Т.1. – С.85–89. УДК 65.01 О.М. ГРЕБЕШКОВА ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» БАЗОВІ ПОЛОЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В ЙОГО РЕЛЯЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ (У статті окреслено базові положення стратегічного управління підприємством в контексті його партнерських відносин з іншими учасниками ринку, система яких утворює реляційний простір підприємства, задля чого...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»