WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ МАСОВИХ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК Розкрито значення розвитку ринку платіжних карток, проаналізовано особливості розвитку ...»

-- [ Страница 1 ] --

Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 2 (10), 2013

УДК 336.717.1(477)

Чернишова О. Б.

к.е.н., доцент

Одеський інститут фінансів УДУФМТ

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ МАСОВИХ

БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ

ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

Розкрито значення розвитку ринку платіжних карток, проаналізовано особливості

розвитку його в Україні, визначено фактори екстенсивного розвитку ринку, розглянуто один з основних факторів – це недостатність обладнання по прийому карток на підприємствах сфери торгівлі та послуг, розглянуто проблеми його масового впровадження.

Ключові слова: безготівкові розрахунки, спеціальні платіжні засоби, платіжні картки, карткові продукти, банкомати, термінали, підприємства сфери торгівлі та послуг.

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. В сучасних умовах стрімкої глобалізації всіх економічних процесів та необхідності підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств однією із нагальних проблем постає сьогодні проблема підвищення прозорості діяльності підприємств, їх грошових потоків за рахунок поширення та оптимізації безготівкових розрахунків та підвищення рівня обслуговування клієнтів.

Перспективним напрямом для розв’язання даної проблеми є участь підприємств у впровадженні масових безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток.

Переважно ця проблема є актуальною для підприємств торгівлі та сфери послуг. Будь-яке підприємство чи підприємець, яке має стратегічні плани розвитку та підтримання конкурентної позиції на ринку, сьогодні створює комплексний сервіс для своїх споживачів, зокрема, забезпечує Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 2 (10), 2013 можливість розрахунків за свої товари чи послуги для клієнтів у безготівковій формі з використанням платіжних карток. Але переважна більшість вітчизняних підприємств ще не мають такого сервісу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку безготівкових розрахунків з використання спеціальних платіжних засобів присвячено у науковій літературі численна кількість досліджень.

Розглядаються основні тенденції розвитку ринку платіжних карток, ризики карткового бізнесу та заходи боротьби з картковими шахрайствами, технічні аспекти виготовлення карток та їх перевагам над паперовими грошима і т. д.

Так, питанням розвитку системи безготівкового обслуговування за допомогою платіжних карток присвячені роботи таких науковців як Ф.

Бутинця, В. Кетечкова, В. Коваленко, О. Любунь, В. Міщенка, Н. Слав’янської, Є. Терехової, О. Шевчук, Н. Шульги, Я. І. Чайковського, В.

Усоскина та ін. Однак, залишається чимало невирішених питань у сфері теоретичних та практичних аспектів розвитку вітчизняного ринку платіжних карток, зокрема, проблема створення умов для масового використання карток за їх цільовим призначенням – для розрахунків шляхом розширення терміналізації торгівельних точок.

Формулювання цілей статті: здійснення аналізу впровадження безготівкових розрахунків в Україні з використанням платіжних карток та виявлення проблем щодо їх використання для масових розрахунків.

Виклад основного матеріалу. В усьому світі інноваційні карткові продукти вже давно є життєвою необхідністю сучасного суб’єкта. У розвинених країнах настільки укорінилися безготівкові розрахунки, що головним при розробці нових продуктів та послуг для банків, підприємств сфери послуг, торгівлі є максимальна зручність клієнта при здійсненні безготівкових розрахунків. Наприклад, у міжнародній мережі Twitter представлений новий проект Square – пристрій для мобільних телефонів, що дозволяє зчитувати дані з платіжних карт і дозволяє, таким чином, перетворити власні телефони користувачів у термінали по прийому платежів.

Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 2 (10), 2013 При цьому послуги такого сервісу є корисними для підприємств малого бізнесу, які не завжди мають пристрої для зчитування кредитних карт, а вартість технології Square значно нижче, ніж спеціалізованих POSтерминалів.

В Україні банки також активно впроваджують інноваційні карткові продукти. Зокрема, на основі мобільних пристроїв послуги віддаленого банкінгу дозволяють клієнтам управляти своїм рахунком без відвідування банку та здійснювати платежі разного характеру, наприклад, комунальні платежі, сплачувати штрафи, страховку, відправляти та отримувати міжнародні перекази, отримувати готівку у банкоматах без наявності платіжної картки, надавати команди по управлінню рахунком у голосовому режимі, навіть фотографувати квитанції для оплати платежів та відсилати у банк для виконання їх банківськими службовцями та ін.

Також банки починають впроваджувати для зручності та швидкості обслуговування клієнтів у торгівельних мережах безконтактні технології PayPass, які дозволяють сплачувати покупки на невеликі суми без участі касира. Картастікер піднесена до зчитувального пристрою на касі чи терміналі дозволяє клієнту зразу списати кошти з рахунку. Даний вид послуг за кордоном уже досить успішно реалізується.

Але наряду з такими інноваціями та активною роботою банків по випуску та та обслуговуванню платіжних карток масове впровадження та якісне використання карток за основним призначенням в Україні не відбувається. Також слід відмітити, що такі послуги можуть собі дозволити лише окремі банки – лідери даного сегменту і не у масовому розповсюдженні.

Розвиток вітчизняного карткового бізнесу можна охарактеризувати як бурхливий, але переважно екстенсивний. За статистикою НБУ зростання ринку відбувається в основному за рахунок реалізації банками зарплатних та пенсійних проектів і платіжні картки використовуються їх держателями у Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 2 (10), 2013 більшій мірі не для здійснення безготівкових розрахунків, а для зняття готівки.

За офіційними даними НБУ кількість держателів платіжних карток за останні десять років зросла майже у вісім разів – до 45 328 тис. осіб, загальна кількість платіжних карток в обігу з 2009 року і по перший квартал 2013 року зросла у півтора рази – до 68 510 тис. шт. Але кількість активних карток, за якими була здійснена хоча б одна видаткова операція за даний період зростала значно повільнішими темпами. Так, якщо на початок 2009 року питома вага активних карт у загальній кількості карт становила 85%, або 38 576 тис. шт., то за станом на перший квартал 2013 року їх питома вага становила 49%, або 33 345 тис. шт. Кількість одиниць обладнання за останні п’ять років також зросла. Приріст кількості банкоматів склав 30%, або 8 899 шт., приріст кількості терміналів склав 48%, або 55 560 шт. У загальній кількості терміналів питома вага торгівельних терміналів за станом на перший квартал 2013 року становила 83,4%, або 143 716 шт, а банківських терміналів – 16,6%, або 28 592 шт. При цьому слід відмітити, що за останні п’ять років кількість банківських терміналів знизилася на 2 896 шт., або на 9,2%, а торгівельних терміналів – навпаки, зросла на 58 456 шт., або на 40,7%. Кількість імпринтерів за останні п’ять років зменшилася на 96,3%, тобто до 3 035 шт. [1].

Незважаючи на позитивну динаміку зростання кількості карток та обладнання по їх прийому та обслуговуванню, якісних змін поки що не відбувається. Так, підприємств сфери торгівлі та послуг нараховується більше 400 тисяч, із них всього 88 298 тисяч установ надають сервіс клієнтам з прийому оплати з використанням платіжної картки. У цілому за даними НБУ станом на початок 2013 року у сумі операцій здійснених з використанням платіжних карток всього 12,3%, або 91 561 млн. грн.

становили безготівкові платежі, а операції по зняттю готівки – становили 87,7%, або 649 859 млн. грн. Але за останніх п’ять років цей показник мав позитивну динаміку – у 2009 році доля безготівкових операцій з Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 2 (10), 2013 використанням платіжних карток становила 5,2%. Отже, можна стверджувати, що зростання інфраструктури позитивно вплинуло на ріст безготівкових розрахунків.

Це свідчить про те, що попри всі намагання банків нарощувати обсяги емісії карток, підвищувати технологічний рівень карткових продуктів, підвищувати їх надійність та безпеку, використання платіжних карток за прямим функціональним призначенням – у безготівкових платежах без залучення підприємств у формування інфраструктури реалізовано не буде.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Дану проблему почали вирішувати на державному рівні ще з 2004 року, коли у Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»

був внесений пункт щодо обов’язкового прийому платіжних карток. Однак суттєвих змін не відбулося, так як у нормативних документах не були прописані норми контролю підприємств за виконанням даного пункту закону. З 2010 року діє постанова КМУ № 878 про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів, згідно якої встановлено, що суб'єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг і які відповідно до закону використовують реєстратори розрахункових операцій, повинні здійснити перехід на обов'язкове приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) [2].

Єдиним органом, який перевіряє підприємства, що використовують реєстратори розрахункових операцій і зобов’язані забезпечити прийом спеціальних платіжних засобів є Міністерство доходів України. Однак повноважень застосовувати будь-які санкції до підприємств за порушення даної норми закону у Міндоходів немає.

Самі підприємства також не проявляють ініціативу для популяризації карткових розрахунків.

По-перше, підприємства, які працюють за тіньовими схемами не бажають розкривати свої обороти, відкрито сплачувати податки.

Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 2 (10), 2013 По-друге, установка платіжних терміналів також є затратною процедурою, хоча більшість банків надають цю послугу торговцям безоплатно.

По-третє, розміри комісійних винагород, які банки стягують з підприємств сфери торгівлі та послуг за еквайринг, тобто організацію розрахунків з використанням платіжних карт також є досить високими. У вище згадуваній постанові передбачено, що контроль за необґрунтованим підвищенням рівня комісій банків за послуги еквайрингу здійснює Антимонопольний комітет. Рівень комісій банків диференційований залежно від обсягів оборотів підприємств і становить від 0,5% до 3% і вище від обсягів транзакцій підприємства [3]. Тому у деяких випадках підприємствам можуть дешевше обходитися послуги інкасації готівкових коштів.

По-четверте, власники підприємств також усвідомлюють ризик шахрайських операцій з терміналами.

Але впровадження термінального обладнання для торговців має і значні переваги. Зокрема, це:

- потенційне зростання виручки, адже клієнти, які звикли розраховуватися карткою, обирають місцем постійних покупок і розваг заклади, оснащені терміналами. Крім того, за дослідженнями психологів, покупці, які розраховуються карткою, як правило витрачають більше, так як ночно не можуть спостерігати обсяги витрат;

- зниження ризику шахрайств з фальшивими грошима та зниження витрат на інкасацію готівки, так як банки з невеликих точок продажу не беруть плати за встановлення терміналу та зв’язку з процесинговим центром, як з крупних торгових мереж;

- отримання регулярних звітів за проведеними операціями, що дозволяє контролювати всі грошові потоки за картками;

- підвищення рівня сервісу торгівельної точки. Сьогодні банки невеликим магазинам, кафе встановлюють порівняно недорогі автомати (300

- 400 дол. США), а також безкабельний звязок, що знижує витрати порівняно Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 2 (10), 2013 з телефонією для авторизації карток. Такі пристрої в кафе можна навіть приносити безпосередньо клієнтам, що виключає ризик шахрайств з карткою з боку персоналу торгівельної точки та підвищує довіру до закладу;

- економія на витратах по утриманню персоналу. Адже у великих торгівельних мережах, які зацікавлені у підвищенні свого сервісу до рівня преміум класу, встановлення терміналів, які можуть зчитувати інформацію зі стікерів на основі безконтактних технологій взагалі відпадає необхідність у касирах;

Висновок. Таким чином, масове впровадження платіжних карт та їх використання у безготівкових розрахунках має переваги не тільки для держави у цілях контролю тіньового обороту та оптимізації витрат з обслуговування обігу готівки, для банків – з метою підвищення рівня послуг відповідно зі світовими тенденціями та розширення прибутковості, а і для підприємств, які мають можливість оптимізувати свої витрати, підвищити рівень обслуговування клієнтів, та на основі цього підвищити свої прибутки.

Тому для підвищення дієвості встановлених законодавчих норм щодо переходу суб'єктів господарювання на обов'язкове приймання спеціальних платіжних засобів для здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) слід встановити санкції для різних підприємств за їх порушення.

Доцільно було б розглянути можливість встановити при перевірці контролюючими органами магазинів та інших підприємств сфери послуг з певними обсягами оборотів, які не встановили термінального обладнання, штрафні санкції на диференційованій основі. Санкції пов`язати з порушенням дисципліни касового обігу готівки. Такі директивні заходи забезпечать масовий перехід підприємств, які провадять діяльність у сфері продажу товарів, громадського харчування та послуг на прийом платежів у безготівковій формі з використанням спеціальних платіжних засобів.

Економіка. Управління. Інновації. Випуск № 2 (10), 2013 Список використаної літератури

1. Загальні показники розвитку ринку платіжних карток в Україні.

Офіційний сайт НБУ. [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.bank.gov.ua/control/uk/ publish/category?cat_id= 79219

2. Постанова КМУ про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів від 29 вересня 2010 р. N 878. [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/878-2010-%D0%BF

3. Сергей Чигирь. Нужен ли предпринимателю «карточный»

покупатель? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.prostobiz.ua/plastikovye_karty/stati/nuzhen_li_predprinimatelyu _kartochnyy_pokupatel

ЧЕРНЫШОВА О. Б. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ

МАССОВЫХ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТPages:   || 2 |
Похожие работы:

«ЛОХВИЦЬКА МІСЬКА РАДА ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ шостого скликання РІШЕННЯ Від 25.10.2011 №4 12 сесія Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища на території Лохвицької міської ради на 2011-2016 роки Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, законами України ”Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст”, Про охорону навколишнього природного середовища”, Водним та Лісовим кодексами...»

«56 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ І.М. Грищенко ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СВІТЛІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ* У статті розглянуто вплив наукових досягнень та інновацій на освіту і професійну підготовку в сучасній економіці. Підкреслюється, що формування людського капіталу, вдосконалення людини досягається передусім за допомогою освіти та професійної підготовки, які є запорукою та змістом національного прогресу. Ключові слова: освіта, професійна освіта,...»

«УДК 377 Є.В. Громов, аспірант (Вінницький державний педагогічний університет імені М.М. Коцюбинського) e-mail: vdpu2004@i.ua ОРГ АНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ (1918-1939 РР.) У статті розглядаються питання розвитку професійної технічної освіти як частини стратегії створення загальної національної освітньої системи в Польщі часів Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) та її залежності від соціально-політичних та економічних змін у державі. Також визначені основні...»

«РОЗРОБНИКИ: Федерація роботодавців автомобільної галузі України, Укрпромзовнішекспертиза, ФРУ Прес конференція Відкрите звернення до влади київ 05/02/2015 ІНІЦІАТОРИ ТА АДРЕСАТИ ЗВЕРНЕННЯ БІЗНЕСУ Ініціатори: Роботодавці, промисловці та підприємці України, під управлінням яких знаходиться 17 тисяч підприємств та працюють понад 2,5 мільйони найманих працівників. Адресати: українська влада, представлена Урядом країни, його очільником, Парламентом та Президентом. 2 1. Неспроможність системи...»

«УДК 316.344.23 Красномовець В.А., канд. екон. наук, завідувач науково-дослідної лабораторії наукового відділу, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Проведено аналіз теоретичних підходів до визначення категорії рівня життя населення та здійснено короткий аналіз еволюції підходів до рівня життя. Виокремлено основні ключові поняття багатопланової категорії рівня життя у...»

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання безпеки фінансової системи держави», м. Харків, 21 лютого 2014 року УДК 35.078.3 ДОЛЖЕНКО Костянтин Іванович, здобувач кафедри загальноправових дисциплін факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ В умовах інтеграції України у світовий...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка МАТЕРІАЛИ ЗВІТНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ Випуск Виходить з 2002 року Львів ЛНУ імені Івана Франка ББК – Ч 30е (4Укр-4Льв-2Л) л33я431 М 33 Рекомендовано до друку кафедрою загальної та соціальної педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 4 від 15.10 2013 року) Відповідальний за випуск Дмитро Герцюк Матеріали звітних наукових...»

«УДК (330.43+334.722)338.49 ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ Кір’язова Т.О. У статті розглянуто проблеми та запропоновано шляхи стимулювання розвитку малого промислового підприємництва в Україні Вступ. Мале підприємництво у всьому світі є одним з найважливіших факторів стійкості економічного розвитку країн, тому що дає можливість безлічі людей вибрати найбільш прийнятну для них форму і вид економічної, діяльності. При цьому відносно легко вирішуються питання...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ аналітична доповідь КИЇВ 201 Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення. – К.:НІСД, 2011. – 54 с.Автори: Собкевич О. В., к. е. н., с. н. с. Сухоруков А. І., д. е. н., проф., заслужений економіст України Савенко В. Г. Воробйов С. Л., к. т. н. Бєлашов Є. В. Крупельницька Т. П. Шевченко А. В. За редакцією к. е. н., с. н. с., засл. економіста...»

«Региональная экономика УДК [330.322:338.48](477.53) ЧИ   ЕВ РШ Н.І ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА  ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ Черниш І.В. Проведено факторний аналіз інвестиційної привабливості туристськорекреаційного сектора економіки регіону. Охарактеризовано позитивні та негативні складові. Запропоновано шляхи підвищення рівня інвестиційної привабливості галузі. Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиційні ризики інвестиційне середовище,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»