WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 330.131 Сапліна Д.С. аспірант кафедри економіки підприємства Запорізька державна Інженерна академія darja.saplina ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ НА ...»

www.zgia.zp.ua

УДК 330.131

Сапліна Д.С.

аспірант кафедри економіки підприємства

Запорізька державна Інженерна академія

darja.saplina@rambler.ru

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ НА РІЗНИХ ЖИТТЄВИХ

СТАДІЯХ ПРОЕКТУ

Сапліна Д.С. Ідентифікація економічних ризиків на різних життєвих

стадіях проекту. У статті розглянуто підходи до визначення життєвих стадій

проекту та ідентифікації економічних ризиків на кожному з них. На основі проведеного дослідження обґрунтовано авторське бачення визначення економічних ризиків на різних життєвих фазах проекту.

Саплина Д.С. Идентификация экономических рисков на разных жизненных стадиях проекта. В статье рассмотрены подходы к определению жизненных стадий проекта и идентификации экономических рисков на каждом из них. На основе проведенного исследования обоснованно авторское виденье определения экономических рисков на разных жизненных фазах проекта.

Saplina D.S. Authentication of economic risks on the different vital stages of project. In the article, going is considered near determination of the vital stages of project and authentication of economic risks on each of them. On the basis of the conducted research grounded author vision of determination of economic risks on the different vital phases of project.

Постановка проблеми. Дослідження інвестиційних ризиків, виявлення факторів, які їх спричиняють та обчислення можливих втрат – важливі проблеми на сучасному етапі розвитку суспільства, на які необхідно зважати сучасному інвесторові, приймаючи рішення щодо вкладання коштів у той чи інший напрям виробничої чи комерційної діяльності. Це, насамперед, пов’язано з тим, що інвестиційна діяльність пов’язана з невизначеністю зовнішнього та внутрішнього середовища, неврахування якої може призвести до значних фінансових втрат суб’єкта господарювання та навіть банкрутства.

При прийнятті інвестиційних рішень в умовах ризику важливим завданням є детальна оцінка ризиків, основу якої складає не лише визначення ступеня імовірності їх виникнення і обсягу можливих фінансових втрат, але й ідентифікація ризиків на всіх життєвих стадіях проекту, їх класифікація і вибір ефективного методу оцінки та мінімізації ризиків. Саме тому актуальним є вміння оцінювати інвестиційні ризики та вміти їх мінімізувати на всіх життєвих фазах проекту за допомогою різноманітних фінансових, організаційних та економічних інструментів в умовах невизначеності внутрішнього та зовнішнього середовища реалізації проектів.

Аналіз останніх досліджень. Вирішення проблем існування економічних ризиків стає можливим завдяки працям провідних зарубіжних і вітчизняних Ідентифікація економічних ризиків на різних життєвих стадіях проекту

–  –  –

вчених з базових аспектів менеджменту, економіки підприємств, фінансового аналізу, фондового ринку, банківської справи. Серед вітчизняних вчених необхідно виділити таких як, Амоша А.І., Бланк І.А., Бритченко І.Г., Верченко П.І., Вітлінський В.В., Гальчинський А.А., Дорогунцов С.І., Клебанова Т.С., Кравченко Ю.Я., Лисенков Ю. М., Мороз А. М., Міщенко В.

І., Наконечний С. І., Прокопенко Н.Д. та інші.

Великий внесок зробили зарубіжні вчені: Альгін А.П., Альберт М., Балабанов І.Т., Беренс В., Бірман Г., Брігхем Є., Буренін А.Н., Вайсман А., Глущенко В. В., Гордон А., Друкер П., Мескон М. та інші.

Завдяки працям вітчизняних і зарубіжних дослідників було вирішено значно проблем в області моделювання та управління фінансовими ризиками, однак в Україні існує досить обґрунтована та розвинена проблема вивчення й ефективного впровадження механізмів зниження впливу ризиків на стан і характер реалізації проектів. Актуальність постановки та вирішення зазначеної проблеми пояснюється вимогами до якості прийнятих рішень на всіх життєвих стадіях проекту.

Мета статті. Метою статті є визначення, опис і характеристика специфіки реальних ризиків проекту на різних фазах його життєвого циклу.

Виклад основного матеріалу. Сучасна концепція управління проектами полягає в ідеї створення організації, розвитку, зміні діяльності, а іноді й сама діяльність може бути представлена як сукупність різноманітних проектів, які забезпечують досягнення саме в сукупності стратегічних цілей організації. Такі організації стають більш конкурентоспроможними [1, с. 5].

Будь-який проект на всіх своїх життєвих фазах вимагає прийняття рішень в умовах невизначеності, яка породжує ризик, характеризується тим, що неможливо однозначно передбачити їхні наслідки.

Під невизначеністю слід розуміти неможливість оцінки майбутнього розвитку подій, як з погляду ймовірності їх реалізації, так і з погляду масштабів і виду їхнього прояву [2, с. 174-178].

Ризик визначається як вартісне вираження імовірної події, що може призвести до збитків, і виникає через “відхилення фактичних даних від оціночних щодо сьогоднішнього стану й майбутнього розвитку системи” [3, с. 152].

Кожний проект незалежно від складності та обсягу робіт, потрібних для його виконання, проходить у своєму розвитку певні стани, коли “проекту ще немає”, до стану, коли “проекту вже немає”. Життєвий цикл проекту – це час від першої затрати до останньої вигоди проекту. Він відображає розвиток проекту, роботи, які провадяться на різних стадіях підготовки, реалізації та експлуатації проекту. Протягом життєвого циклу проект проходить певні періоди, які називають фазами [4, с. 257].

Програмою промислового розвитку ООН (UNIDO) запропоновано бачення проекту як циклу, що складається з трьох окремих фаз – передінвестиційної, інвестиційної та експлуатаційної. Передінвестиційна фаза має такі стадії: визначення інвестиційних можливостей, аналіз альтернативних © Сапліна Д.С., 2013

–  –  –

варіантів і попередній вибір проекту – попереднє техніко-економічне обґрунтування, висновок по проекту та рішення про інвестування [5, с. 68].

Інвестиційна фаза має такі стадії: встановлення правової, фінансової та організаційної основ для здійснення проекту, придбання і передача технологій, детальне проектне опрацювання і укладання контрактів, придбання землі, будівельні роботи та встановлення обладнання, передвиробничий маркетинг, набір і навчання персоналу, здача в експлуатацію та запуск [5, с. 69].

Фаза експлуатації розглядається як у довгостроковому, так і в короткостроковому планах. У короткостроковому плані вивчається можливе виникнення проблем, пов'язаних із застосуванням обраної технології, функціонуванням обладнання або з кваліфікацією персоналу. У довгостроковому плані до розгляду береться обрана стратегія та сукупні витрати на виробництво та маркетинг, а також надходження від продажу [5, с. 70].

Усі стадії (фази) життєвого циклу інвестиційного проекту супроводжує ймовірність виникнення певних непередбачуваних подій чи негативних результатів, тобто виникає поняття ризикованості проекту. При цьому існують певні види ризиків, що супроводжують проект протягом усіх його стадій реалізації, проте є також інші види ризиків, характерні лише для конкретних стадій (фазам) і які можна ідентифікувати лише на окремій/кожній із стадій [6, с. 92].

Виникнення на деяких стадіях (фазах) життєвого циклу інвестиційного проекту певних непередбачуваних подій чи негативних результатів пов'язано не лише із часовими параметрами, а й із багатьма іншими чинниками, зокрема, політичними, економічними, правовими, фінансовими, технічними, екологічними тощо. Ці чинники зумовлюють виникнення різноманітних ймовірних проектних ризиків. Саме тому для ефективної реалізації інвестиційних проектів необхідно попередньо встановити види та визначити рівні проектних ризиків, розробити напрями та методи управління ними [7, с. 105-107].

Невизначеність чи ризикованість притаманні будь-якому інвестиційному проекту протягом усіх стадій (фаз) його життєвого циклу [8, с. 9-14], тому на основі даних підходів щодо визначення життєвих фаз проекту й різновидів природи проектних ризиків слід виокремити реальні ризики на певних стадіях проекту (рисунок 1).

* Передінвестиційній фазі проекту властиві такі ризики (рисунок 1):

1. Помилки в проектуванні та бюджетуванні.

2. Неправильність у розрахунках імовірності та очікуваних фінансових надходжень.

3. Недосконалість прогнозування та визначення термінів реалізації проекту.

4. Віддаленість від інженерних мереж і транспортних вузлів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5. Негативне ставлення місцевої влади до проекту.

6. Відсутність у регіоні реалізації проекту альтернативних джерел сировини.

Ідентифікація економічних ризиків на різних життєвих стадіях проекту

–  –  –

7. Отримання недостовірної інформації потенційними інвесторами.

8. Забруднене навколишнє середовище або негативний вплив проекту на довкілля.

9. Недостатній кваліфікаційний рівень проектної групи.

10. Корупційність місцевих органів влади тощо.

На інвестиційній фазі проекту (рисунок 1) найчастіше зустрічаються наступні ризики:

1) недосконале управління реалізацією інвестиційного проекту (в організації, контролі тощо);

2) невиконання встановлених бюджетів;

3) недотримання показників за термінами та якістю виконання робіт проекту;

4) недостатня платоспроможність замовника проекту;

5) недоліки проектно-дослідних робіт;

6) непередбачені труднощі з придбанням та передачею технології;

7) збільшення вартості набору та навчання персоналу;

8) труднощі із досягнення консенсусу з фінансовими партнерами (банками, страховими компаніями та ін.);

© Сапліна Д.С., 2013

www.zgia.zp.ua

9) зміна маршрутно-технологічних карт;

10) непередбачені витрати тощо.

На стадії експлуатації існують ризики (рисунок 1):

1) ймовірність виникнення непередбачуваних витрат (втрат);

2) недостатність інформації про проект;

3) невідповідність вимог щодо кваліфікації персоналу проекту;

4) нестійкість попиту, що може зумовити складнощі зі збутом продукції;

5) поява альтернативного конкурента на ринку;

6) зростання податків;

7) неплатоспроможність споживачів;

8) використання недостатньо надійної технології;

9) шкідливість виробництва (викиди у повітря та скидання в воду);

10) зміна зовнішньополітичної орієнтації країни;

11) несвоєчасне постачання комплектуючих;

12) відсутність резерву потужності тощо.

Отже, кожній стадії життєвого циклу проекту притаманні невизначеність та ризикованість, які за допомогою даного дослідження було поділено на три групи залежно від фази проекту (передінвестиційна, інвестиційна та фаза експлуатації).

Висновки. Таким чином, розглядаючи життєвий цикл проекту, необхідно звертати увагу на його специфічність та певною мірою унікальність для кожного окремого проекту. У даній статті було розглянуто найбільш універсальні реальні ризики, які притаманні основним життєвим циклам проекту.

З огляду на викладений вище матеріал можна зробити висновок стосовно того, що на різних етапах життєвого циклу проекту специфіка управління ним певною мірою змінюється та поступово ускладнюється. Причому високий рівень невизначеності та ризикованості притаманні всім фазам проекту, а відповідальність за його успіх покладається на членів команди проекту, тому і вимоги до відбору кандидатів до роботи над проектом зазвичай є високими.

Завданням подальших досліджень є поглиблення теоретичних, методичних і прикладних розробок щодо мінімізації ризиків на всіх життєвих стадіях проекту, що дозволять істотно удосконалити існуючу практику управління ризиками на підприємствах.

Список літератури:

1. Сараєва І.М. Системне моделювання процесу ідентифікації підприємницьких ризиків :[монографія] / І. М. Сараєва. – ІПРЕЕД НАНУ. – О. :

Фенікс, 2007. – 188 с.

2. Левченко М. О. Генезис та класифікація ризиків у діяльності промислових підприємств / М.О. Левченко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – Т. 2. – С. 174-178.

3. Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: [навч.

посіб.] / Л. І. Донець. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

Ідентифікація економічних ризиків на різних життєвих стадіях проекту

–  –  –

4. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер ; [пер.с англ.]. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.

5. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання : [навч.

посіб.] / Н. І. Машина. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.

6. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком : [навч.методичн. посібник для самостійного вивчення дисципліни] / Вітлінський В. В., Верченко П. І. – К. : КНЕУ, 2000 – 292 с.

7. Свірідова С.С. Управління ризиками життєвого циклу інноваційного проекту / С.С. Свірідова, Ю.О. Плонська // Економіка: реалії часу. – 2011. С. 103-108.

8. Шинкаренко О.М. Методи кількісного аналізу економічних ризиків / О.М. Шинкаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №15 – С. 9-14.

Ключові слова: економічний ризик, життєвий цикл проекту, невизначеність, ризикованість, управління проекто.

Ключевые слова: экономический риск, жизненный цикл проекта, неопределенность, рискованность, управление проектом.

Keywords: economic risk, life cycle of project, vagueness, riskiness, project management.

Надійшла до редакції 21.01.2013 р.

© Сапліна Д.С., 2013Похожие работы:

«ДОДАТОК до листа Фонду державного майна України від 02.10.2013 № 10-18-12515 Інформація Фонду державного майна України про стан виконання заходів, передбачених Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” у вересні 2013 року № Мета, зміст завдання та заходи Відповідальний за Строк Індикатор Стан виконання / з/п виконання виконання виконання Обґрунтування необхідності...»

«Тези виступу Президента Національної академії державного управління при Президентові України Ковбасюка Юрія Васильовича на круглому столі «Проектно-орієнтовані підходи в державному управлінні» (28 травня 2014 р.) Шановні гості та учасники круглого столу ! Сьогодні згідно з планом науково-комунікативних заходів у Національній академії проводимо засідання круглого стола на тему «Проектно-орієнтовані підходи в державному управлінні». У підготовці круглого столу брали участь Інститут «Вища школа...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В. Б. Захожай, В. С. Федорченко ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ ББК 60.6я723 З Рецензенти: В. Г. Швець, д р екон. наук, проф. В. Г. Федоренко, д р екон. наук, проф. Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 4 від 27.04.05) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18 Г 126 / від...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Кульматицький С.О. (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 22.04.201 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Зовнішньоекономічна асоціація Новосвіт 1.2. Організаційно-правова...»

«Мстоян К.В., Тарасенко М.В. Конкурентоспроможність банку: сутність та фактори впливу УДК 336.7 Мстоян К.В., асистент, КрЕІ ДВНЗ «КрНУ» Тарасенко М.В., студентка, КрЕІ ДВНЗ «КрНУ»КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ: СУТНІСТЬ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ Проведено морфологічний аналіз та виділено основні підходи до трактування дефініції «конкурентоспроможність банку». Наведено та охарактеризовано складові конкурентоспроможності банківської установи. Досліджено взаємозв’язок понять «конкурентоспроможність банку» та...»

«Ілляшенко С. М. Методичні підходи до аналізу ризиків реінжинірингу бізнеспроцесів / С. М. Ілляшенко // Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств : монографія / за заг. ред. к.е.н., доц. Л. М. Таранюка. – Суми: ВПП Мрія-1 ТОВ, 2010. – С. 106-119. Ілляшенко С.М., д.е.н., проф. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ РИЗИКІВ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Однією з основних причин, що стримують впровадження програм реінжинірингу бізнес-процесів (БП) на підприємствах є...»

«УДК 070.001.891.3 СУЧАСНА КОРПОРАТИВНА ПРЕСА У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ім. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО Д.О. Олтаржевський У статті розглядаються актуальний стан і тенденції розвитку вітчизняних корпоративних медіа на основі друкованих документів, представлених у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Аналізується типологія та позиціонування фірмової преси, її кількісно-якісний склад, досліджуються проблеми державної реєстрації та обліку цих видань. Пропонуються шляхи...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОЛЕКСІЙ МОЛДОВАН Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ Монографія Київ – 2011 УДК 336.1+338.24.021.8(477) М 75 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Рекомендовано до друку Вченою Радою Національного інституту стратегічних досліджень (протокол № 7 від 26 жовтня 2011 р.) Автор: Молдован О. О. Рецензенти: Опарін В. М.– заступник завідувача кафедри фінансів Київського...»

«УДК 371.14 Ю. В. СЛІПІЧ Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ ЯК ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Стаття присвячена висвітленню питання професійного розвитку педагогів в контексті неперервної освіти через призму світових процесів. Виділена структура професійного розвитку педагогів та окреслені його характерні риси. Ключові слова: професійний розвиток педагогів; неперервна освіта; формальне, неформальне, інформальне...»

«УДК 332.1:334.75 І.В. Яскал, асистент, кафедра економіки підприємства, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕГРОВАНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ЯК ЧИННИК ПОГЛИБЛЕННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ Анотація. Проаналізовано наявність інтегрованих підприємницьких структур у регіональному розрізі, а також сфери їх діяльності. Виявлено, що основним чинником поглиблення міжрегіональних економічних зв’язків на сьогодні є інтеграційні підприємницькі структури,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»