WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 336.1 : 657.6 Слободяник Ю. Б., кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської ...»

Надруковано: Слободяник, Ю. Б. Державний аудит місцевих бюджетів

[Текст] / Ю. Б. Слободяник // Наукові записки. Серія «Економіка». Фінансова

система України : збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 16. – С. 410-414.

УДК 336.1 : 657.6

Слободяник Ю. Б.,

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської

справи Національного банку України», м. Суми

ДЕРЖАВНИЙ АУДИТ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

У статті проаналізовано сучасний стан і визначено основні проблеми державного контролю місцевих бюджетів. Обґрунтовано впровадження внутрішнього і зовнішнього (незалежного) аудиту місцевих бюджетів.

Ключові слова: контроль державних фінансів, місцеві бюджети, внутрішній державний аудит, зовнішній державний аудит.

В статье проанализировано современное состояние и определены основные проблемы государственного контроля местных бюджетов.

Обосновано внедрение внутреннего и внешнего (независимого) аудита местных бюджетов.

контроль государственных финансов, местные

Ключевые слова:

бюджеты, внутренний государственный аудит, внешний государственный аудит.

The article analyzes the current state and the basic problems of state control of local budgets. Introduction of internal and external (independent) audit of local budgets is grounded.

Keywords: control of state finances, local budgets, internal state audit, external state audit.

Постановка проблеми. Важливим критерієм оцінки демократичного розвитку держави є фінансова незалежність місцевих органів самоврядування.

У зв’язку з цим підвищується роль місцевих бюджетів як головного джерела фінансових ресурсів, що забезпечують виконання владних повноважень органів місцевого самоврядування. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансується соціально-економічний розвиток відповідних територій, їх благоустрій, управління комунальним господарством, програми підтримки соціально незахищених верств населення тощо. Отже, надходження коштів до місцевого бюджету є фінансовою основою органів місцевого самоврядування, що визначає їх економічну самостійність, сприяє розвитку інфраструктури, активізації підприємницької діяльності в регіоні тощо.

Становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні відбувається надто повільно. Внаслідок чинного розподілу повноважень між центральними і місцевими органами влади, останні мають низький ступінь незалежності в питаннях розпорядження власними надходженнями, що не дозволяє їм забезпечити належний рівень соціально-економічного розвитку за рахунок власних ресурсів. Вирішення проблеми полягає у наданні міжбюджетних трансфертів, які, з одного боку, дозволяють вирівняти фінансові можливості регіонів, але з іншого боку – налаштовують на використання наданих ресурсів і не сприяють пошуку альтернативних шляхів формування і розвитку власного фінансового потенціалу регіону. У зв’язку з цим набувають актуальності питання контролю і аналізу якості управління коштами місцевих бюджетів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам формування і використання коштів місцевих бюджетів присвячені праці багатьох вітчизняних науковців та практиків, зокрема, О. Василика, В. Кравченка, О. Кириленко, І. Луніної, В. Опаріна, В. Симоненка, В. Стрельцова, В. Федосова, В. Швеця, С. Юрія та ін. Більшість робіт присвячена аналізу розширення джерел наповнення бюджетів, а також контролю дотримання вимог законодавства щодо порядку витрачання коштів місцевих бюджетів. Проте залишаються невирішеними проблеми оцінки ефективності управління коштами місцевих бюджетів.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування необхідності проведення державного аудиту місцевих бюджетів і розробка пропозицій щодо його впровадження.

Виклад основного матеріалу. Результати аналізу сучасного стану системи державного контролю місцевих бюджетів свідчать про наступне.

Державний контроль місцевих бюджетів проводиться централізовано органами Державної фінансової інспекції України (колишньої Державної контрольноревізійної служби України), що підпорядковується Міністерству фінансів України. Сьогодні кількість місцевих бюджетів в нашій державі становить

12 052. За 2010 рік органами державної контрольно-ревізійної служби з них було перевірено лише 2 090, тобто 17,3 % [1]. Типовими порушеннями при виконанні місцевих бюджетів, що останнім часом виявляються під час перевірок, є (у відсотках до загальної кількості виявлених порушень за об’єктами контролю всіх рівнів):

• втрати фінансових і матеріальних ресурсів, що сталися внаслідок порушень законодавства (28,9 %);

• нецільове використання державних ресурсів (56,0 %);

• проведення витрат з порушенням законодавства (32,9 %);

• втрати фінансових і матеріальних ресурсів, що сталися внаслідок неефективних управлінських дій (14,8 %) [2].

При цьому у 2009 році було відшкодовано лише 50,7 % від суми втрат фінансових і матеріальних ресурсів, що сталися внаслідок порушень законодавства [2]. На наш погляд, такі результати контролю не можуть розцінюватися як позитивні. Серйозною проблемою є й те, що, за визнанням Державної фінансової інспекції України, проведення повномасштабного контролю місцевих бюджетів силами контрольних органів неможливо.

Зазначимо, що в Україні місцеві бюджети знаходяться поза межами незалежного зовнішнього контролю. Так, відповідно до останньої редакції статті 98 Конституції України, повноваження вищого органу контролю державних фінансів – Рахункової палати Україні – поширюються лише на контроль за використанням коштів Державного бюджету України. Це, безумовно, суперечить принципам незалежності та об’єктивності контролю державних фінансів, що закладені в базових документах INTOSAI – міжнародної професійної організації, що об’єднує вищі органи контролю державних фінансів 189 країн світу. До речі, Рахункова палата України є повноправним членом INTOSAI з 1998 року, отже, має дотримуватись вимог Лімської декларації керівних принципів аудиту державних фінансів [3]. Так, у статті 18 Лімської декларації зазначено, що усі операції, пов’язані з державними фінансами, незалежно від того чи відображені вони у державному бюджеті чи ні, повинні бути об’єктом контролю вищого органу контролю державних фінансів. Окремі складові управління державними фінансами, що не включаються до державного бюджету, не повинні виводитися з під контролю вищого органу контролю державних фінансів [3]. Керівництво Рахункової палати України постійно наголошує на тому, що держава має контролювати процес забезпечення використання органами місцевого самоврядування значних бюджетних ресурсів, що передані місцевим органам влади у вигляді закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків і зборів, а також трансфертів з державного бюджету. Наприклад, у 2010 році такі ресурси у місцевих бюджетах становили понад 85 % від загальної суми отриманих ними доходів [4].

Підводячи підсумок, можна констатувати, що в Україні поки що не створено дієву сучасну систему державного контролю за надходженням і витрачанням коштів місцевих бюджетів, яка б дозволяла не лише відстежувати дотримання фінансового законодавства, а й повно і об’єктивно оцінити стан управління фінансами місцевих громад і результати діяльності органів місцевої влади. Отже, норми статті 26 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої контроль за дотриманням бюджетного законодавства має здійснюватися на всіх стадіях бюджетного процесу і спрямовуватися на забезпечення ефективного і результативного управління бюджетними коштами, поки що залишаються декларативними [5].

Необхідно зазначити, що перші кроки у напрямку вирішення зазначених нами проблем було зроблено з прийняттям Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2015 року, в якій було визначено обов’язковість запровадження внутрішнього аудиту органів державного і комунального сектора з метою надання незалежних та об’єктивних рекомендацій і консультацій, спрямованих на удосконалення діяльності цих органів, підвищення ефективності процесів управління, сприяння досягненню мети такими органами [6]. На нашу думку, для забезпечення принципів незалежності, об’єктивності і прозорості контролю надходження і використання коштів місцевих бюджетів необхідно проводити ще й зовнішній незалежний контроль з метою надання суспільству достовірної та повної інформації про стан управління фінансами місцевих громад та результати діяльності органів місцевої влади.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Насправді незалежну оцінку ефективності використання державних ресурсів можуть надати лише органи, що мають функціональну, організаційну та фінансову незалежність по відношенню до об’єкта перевірки. Незалежність підрозділів внутрішнього аудиту органів державного і комунального сектору є обмеженою, а в окремих випадках навіть умовною, адже саме органи місцевого самоврядування розраховують потребу в обсягах трансфертів, а уряд часто визначає їх розподіл. Отже, виключне право органів державної контрольноревізійної служби, які представляють виконавчу гілку влади, на контроль порядку формування і використання коштів місцевих бюджетів не дозволяє досягти кінцевої мети такого контролю – забезпечити законність, економічність, ефективність, результативність і прозорість управління коштами громад, поставити органи місцевої влади під контроль громадськості.

На відміну від України, близько 20 держав світу, серед яких Австрія, Бельгія, Італія, Латвія, Польща, Росія, Словаччина, Угорщина, надали вищім органам контролю державних фінансів повноваження щодо здійснення аудиту органів місцевого самоврядування [4]. Наявність позитивного світового досвіду в цій сфері доводить необхідність проведення трансформацій вітчизняного законодавства в напрямку розширення повноважень Рахункової палати України та її територіальних підрозділів на проведення зовнішнього аудиту місцевих бюджетів і діяльності органів місцевого самоврядування. Існуюча неузгодженість дій законодавця щодо визначення повноважень вітчизняних органів контролю державних фінансів та їх розмежування лише поглиблює існуючі проблеми, унеможливлює проведення швидких і якісних реформ.

На нашу думку, вирішенням зазначених проблем може стати органічне поєднання внутрішнього і зовнішнього незалежного аудиту місцевих бюджетів, що необхідно передбачити при створенні концепції єдиної системи контролю державних фінансів в Україні. При цьому внутрішній аудит має бути спрямований переважно на запобігання настанню правопорушень у фінансовій сфері, на підвищення відповідальності керівників органів державного і комунального сектору за прийняття управлінських рішень. Зовнішній аудит має доповнювати ці напрямки контролю оцінкою результатів, досягнутих при виконанні місцевих бюджетів, проведенням аудиту ефективності реалізації економічних і соціальних проектів, державних цільових програм регіонального рівня, системного аудиту, аудиту інформаційних технологій тощо.

Висновки. Вважаємо, що запровадження державного аудиту місцевих бюджетів дозволить не лише контролювати дотримання вимог чинного законодавства в цій сфері органами місцевого самоврядування, а й виявляти сильні та слабкі сторони формування та використання фінансових ресурсів кожного регіону, незалежно і об’єктивно оцінювати фінансовий потенціал, визначати структурні деформації та недоліки соціально-економічного розвитку регіону, обирати фінансову стратегію стійкого розвитку регіону на перспективу.

Для успішного забезпечення реалізації державного аудиту місцевих бюджетів необхідно зробити наступне:

1) привести чинне законодавство у відповідність до вимог світових стандартів щодо забезпечення проведення зовнішнього (незалежного) аудиту місцевих бюджетів вищим органом контрою державних фінансів;

2) забезпечити проведення організаційно-структурних змін в органах державного і комунального сектору з метою утворення в них підрозділів внутрішнього аудиту;

3) розробити нормативне забезпечення роботи підрозділів внутрішнього аудиту та їх взаємодії з органом зовнішнього аудиту;

4) розробити стандарти і методику проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту місцевих бюджетів;

5) визначити критерії оцінки ефективності внутрішнього і зовнішнього аудиту місцевих бюджетів;

6) підготувати і запровадити програми підготовки кадрів відповідної кваліфікації для роботи у підрозділах внутрішнього аудиту і в органах зовнішнього аудиту.

Література :

1. КРУ виявило порушень на загальну суму понад 2,4 млрд грн під час ревізій місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Головне контрольноревізійне управління України. – Режим доступу :

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/71294.

2. Звіт про результати діяльності органів Державної контрольно-ревізійної служби за січень-грудень 2009 року [Електронний ресурс] / Режим доступу :

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/ printable_article/62546.

3. Лімська декларація керівних принципів аудиту державних фінансів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.acrada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/140217?cat_id=32836.

4. Тест на публічність місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Рахункова палата України. – Режим доступу : http://www.acrada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16734451.

5. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-ІV [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50. – ст. 1778.

6. Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2015 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. № 1347-р // Офіційний вісник України від 07.11.2008. – 2008. – № 82. – ст. 2767.Похожие работы:

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ Статистичний збірник Черкаси – 2014 Головне управління статистики у Черкаській області За редакцією А.В.Бабич Відповідальна за випуск Н.О.Звягіна У статистичному збірнику у гендерному аспекті представлені дані про чисельність населення, питому вагу окремих вікових груп у загальній чисельності населення, середню очікувану тривалість життя, середній вік, чисельність хворих,...»

«№2 (53) Збірник наукових Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2011 УДК 658.14 СУТНІСТЬ КАПІТАЛІЗАЦІЇ, ЇЇ ВИДИ ТА НАПРЯМИ ЗДІЙСНЕННЯ Пронько Л.М., к.е.н., доцент Вінницький національний аграрний університет Розглянуто поняття та сутність капіталізації, її види, етапи трактування терміну «капіталізація» та основні функції капіталізації. Ключові слова: капітал, капіталізація, реальна і фіктивна капіталізація, ринкова капіталізація, функції, вартість, додаткова вартість. Проблема капіталізації дуже...»

«Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Інститут економіки та менеджменту Кафедра економіки та безпеки підприємства Людмила Шостак Анна Момчева Андрій Колосок Світлана Павлова Корпоративне управління Конспект лекцій Луцьк УДК 332.012.324 (075.8) ББК 65.291.551 я 73-9 Корпоративне управління. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 8.18010012 “Управління інноваційною діяльністю” /Шостак Л.В., Момчева А.М., Колосок А.М., Павлова С.В. –...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ПРАЦІ ВОСЬМОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ “УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМНИЦТВО, СТАЛЕ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ” Частина 5 Донецьк 2007 УДК 330:316.3:338/339(043) Праці Восьмої міжнародної наукової...»

«МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних завдань і контрольних робіт з курсу „КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МАРКЕТИНГУ” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 8.050100 „Маркетинг” денної форми навчання Суми Вид-во СумДУ Зміст С. Вступ 1 Обробка анкетних даних з використанням SPSS 1.1 Матеріали, необхідні для проведення статистичного аналізу 1.2 Загальні параметри вибірки 1.3 Складання схеми...»

«НАУКА І ПРОФСПІЛКА Інформаційне видання Профспілки № 11 працівників НАН України Березень 2011 р.У НОМЕРІ: Постанова Президії НАН України від 26.01.2011 р.№ 25 (с. 2 -19) Постанова Президії НАН України від 26.01.2011 р. № 34 (с. 20 -21) Розпорядження Президії НАН України від 10.01.2011 р. № 10 (с. 22 29) Розпорядження Президії НАН Шановні жінки! України від 11.01.2011 р. № 13 (с. 30 – 31) Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового весняного свята 8 Березня! Лист Профспілки працівників НАН...»

«Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ та практичні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни Економетрія (для студентів заочної форми навчання) Вінниця ВДТУ 2004 Методичні вказівки та практичні завдання до виконання контрольних робіт з дисципліни Економетрія / Уклад. А.О. Азарова, Н.В. Сачанюк-Кавецька. – Вінниця: ВНТУ, 2004. – 60 с. Рекомендовано до видання Методичною радою Вінницького національного технічного...»

«УДК 657 С. Ф. Голов ПВНЗ «Міжнародний інститут менеджменту (МІМ–Київ)» ФУТУРОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ © Голов С.Ф., 2014 Розкрито значущість інформаційних джерел для управління економічними процесами в умовах постіндустріальної економіки. Аргументовано, що система бухгалтерського обліку не забезпечує формування релевантної бази даних про фінансово-економічні операції, які здійснюють суб’єкти інформаційно-інтелектуальної економіки. Відзначено надмірну ретроспективну спрямованість інформації,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНВЕНТ УКРАЇНИ ЩОДО ЄС Рекомендації Робочої групи №4: «Регіональний розвиток та політика згуртування» 4-ТЕ ЗАСІДАННЯ: 25 вересня 2013 року (м. Київ) «ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 2020: ШЛЯХОМ «ЄВРОПИ РЕГІОНІВ» Напередодні Саміту ЄС (м. Вільнюс, листопад 2013 р.), під час проведення якого передбачено розглянути доленосне для України питання – підписання Угоди про асоціацію з ЄС, особливої актуальності набуває усвідомлення того, що зміст та спрямованість системних...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДНИК Олександр Дмитрович УДК 658.14.012 ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ВЕРТИКАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ Спеціальність 08.06.01Економіка підприємства і організація виробництва Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук КИЇВ-1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі стратегії підприємств Київського національного економічного університету Міністерства освіти...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»