WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Ю. А. Ломейко Література 1. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Шумпетер Й. ; перевод В. С. Автономова и др. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2008. – 402 с. 2. Економіка ...»

Ю. А. Ломейко

Література

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Шумпетер Й. ; перевод В. С. Автономова и др. – М. : Директмедиа Паблишинг, 2008. – 402 с.

2. Економіка зарубіжних країн / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова,

П. О. Черномаз – К. : ЦУЛ, 2008. – 404 с.

3. Економіко-правові проблеми в сфері інтелектуальної власності : монографія / кол.

авторів: Орлюк О. П., Бутнік-Сіверський О. Б., Ревуцький С. Ф. та ін. ; кер. авт. колективу, наук. ред. Бутнік-Сіверський О. Б. – К. : НДІ інтелектуальної власності АПрН України, 2006. – 364 с.

4. Тувакова Н. В. Ретроспективний аналіз інноваційних моделей економічного зростання / Н. В. Тувакова // Фінансовий простір. – 2011. – № 3. – С. 49–53.

5. Оппенлендер К. Технический прогресс / Оппенлендер К. – М. : Прогресс, 2010. – 243 с.

6. Федосеева Н. Ю. Реструктуризация предприятий ОПК при формировании вертикально-интегрированных структур (ВИС) [Электронный ресурс] / Н. Ю. Федосеева // Предпринимательство в промышленности: пути развития : материалы ІІ межрегиональной конф. – Режим доступа : http://www.subcontract.ru

7. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.pir.dp.ua/uploads/ StrategizInnovRazvitiya

8. Резяпкина О. И. Влияние технологических укладов на становление и развитие институциональных структур [Электронный ресурс] : дис.... канд. экон. наук : 08.00.01 / О. И. Резяпкина // Электронная библиотека. – Режим доступа : http://www.lib.ua-ru.net УДК 336.225.673 Ю. А. Ломейко, аспірант кафедри фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

КОНТРОЛЬ ЗА ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ В УКРАЇНІ:

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Визначено сутність трансфертного ціноутворення. Проведено аналіз відповідності вітчизняного законодавства міжнародним нормам у частині контролю за трансфертним ціноутворенням. Наведено переваги та недоліки впровадження в Україні контролю за трансфертним ціноутворенням.

В статье изложена суть трансфертного ценообразования. Проведен анализ соответствия отечественного законодательства международным нормам в части контроля за трансфертным ценообразованием. Определены положительные стороны и недостатки введения в практику в Украине контроля за трансфертным ценообразованием.

Article deals with the question of definition of transfer pricing. The author illustrates the results of analysis of accordance Ukrainian legislation to international principles of transfer pricing. Advantages and disadvantages of introduction of control of transfer pricing in Ukraine are described.

© Ю. А. Ломейко, 2014 ISSN 2310-0672 Вісник АМСУ. Серія: “Економіка”, № 1 (51), 201412 127 Ключові слова. Трансфертне ціноутворення, податок на додану вартість, державний бюджет, ринковий діапазон цін, митна вартість, контрольовані операції.

Вступ. Сучасна вітчизняна економіка стикається з викликами, що пов’язані з необхідністю адаптуватися до світових глобалізаційних процесів. Україна має здійснити важливі кроки в напрямі приведення законодавства у відповідність із міжнародними стандартами, що дозволило б досягнути підвищення авторитету на міжнародному рівні та покращити рівень життя населення. У зв’язку з перетворенням економіки нашої держави з планової на ринкову світовою економічною кризою 2008–2009 рр., суттєвим рівнем залежності вітчизняного виробництва від імпортних енергоносіїв, революції 2013–2014 рр. першочерговим завданням нині є визначення шляхів оптимізації бюджетної, валютної, податкової та митної систем. Пошук додаткових джерел наповнення бюджету – одне з головних завдань держави, яке має бути реалізовано найближчим часом.

Постановка завдання. Основна мета статті – визначення ефективності методів контролю за трансфертним ціноутворенням в Україні, оцінка впливу запровадження такого контролю на вітчизняне законодавство.

Результати дослідження. Питанню трансфертного ціноутворення присвячено праці таких вітчизняних науковців: Непесов К. А. [1], Савченко Т. Г. [2], Васіна К. С. [3], Терещенко О. О. [4], Нікітина С. М. [5] та ін.

Для України контроль за трансфертним ціноутворенням явище зовсім нове і потребує досконалого вивчення як з точки зору теоретичних засад його визначення, так і оцінки результатів його практичного застосування.

Отже, трансфертне ціноутворення – це встановлення цін на товари та послуги суб’єктами підприємницької діяльності в окремих випадках, що за своєю суттю можуть призвести до заниження рівня бази оподаткування певними податками, а саме: податком на прибуток та податком на додану вартість, якщо розглядати вітчизняну податкову систему.

Таке визначення можна дати процесу трансфертного ціноутворення, узагальнюючи міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти, якими регламентується контроль за встановленням цін транснаціональними корпораціями (далі – ТНК) та промислово-фінансовими групами (далі – ПФГ).

Слід зазначити, що світова практика контролю за трансфертним ціноутворенням базується на положеннях Типової податкової конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) [6]. Так, у ст. 9 цієї конвенції зазначається: “Якщо між двома підпримствами в їх комерційних або фінансових взаємовідносинах створюються або встановлюються умови, відмінні від тих, які б мали місце між двома незалежними підприємствами, тоді будь-який прибуток, який за відсутності таких умов міг би бути нарахований одному з них, але за наявності таких умов не був йому нарахований, може бути включений до прибутку цього підприємства й, відповідно, оподаткований”. Тобто мова про “принцип витягнутої руки”.

В Україні прийнято Закон від 04.07.2013 р. № 408-VII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення” [7], згідно з яким ст. 39 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [8] (далі ПКУ), отримала назву “Трансфертне ціноутворення”.

Порівнюючи норми вітчизняного та міжнародного законодавства щодо контролю за трансфертним ціноутворенням, зауважимо таке: ст. 39 ПКУ відповідає “Настановам ОЕСР щодо трансферного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб” від 22.07.2010 р. [9], однак існують певні аспекти вітчизняного законодавства, яким, на нашу думку, слід приділити особливу увагу.

ISSN 2310-0672 Вісник АМСУ. Серія: “Економіка”, № 1 (51), 2014

Слід зауважити, що значення “4” та “0,75” є сталими величинами в наведених формулах.

Подамо приклад розрахунку ринкового діапазону цін згідно з табл. 1. Припустимо, ціна контрольованої операції становить 52 грн, вибірка цін зіставних операцій буде така:

1) 49 грн; 2) 63 грн; 3) 86 грн; 4) 90 грн.

1) Кількість значень у вибірці – 4;

2) (кількість значень у вибірці)/4 (стала величина) = 1 (порядковий номер ціни);

3) 49 грн – значення, що дорівнює першому порядковому номеру;

4) 63 грн – значення, яке має наступний за розрахованим (другий) порядковий номер;

5) (49+63)/2 = 56 (грн) – мінімальне значення ринкового діапазону цін;

6) 0,75 (стала величина) *4 (кількість значень у вибірці) = 3 (порядковий номер ціни);

7) 86 грн – значення, що має третій порядковий номер;

8) 90 грн – значення, що має наступний за розрахованим порядковий номер (четвертий);

9) (86+90)/2 = 88 (грн) – максимальне значення ринкового діапазону цін.

Отже, прийнятною для контрольованих операцій вважатиметься ціна в межах від 56 грн до 88 грн. Ціна 52 грн вважатиметься заниженою й буде збільшена до 56 грн.

Згідно з порядком, якби значенням арифметичної дії № 2 було число в межах від 1,1 до 1,9, то порядковий номер ціни дорівнював би 2, а наступним за ним стало б значення, що має номер 3. Значення арифметичної дії № 6 – аналогічно.

Отже, якщо ціна в контрольованій операції менше ніж 56 грн, має бути проведено коригування, тобто збільшення обсягів отриманого прибутку та, відповідно, податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість, якщо операції є об’єктом оподаткування ПДВ.

З огляду на вищезазначене можна дійти висновку, що контроль за трансфертним ціноутворенням – це ефективний засіб наповнення бюджету України.

Однак слід розглянути деякі інші аспекти впровадження контролю за трансфертним ціноутворенням в Україні.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Важливою є зміна ст. 188 ПКУ “Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів/послуг”, яка регламентує порядок визначення бази оподаткування ПДВ. Згідно із Законом України від 04.07.2013 № 408-VII, абзац перший п. 1 зазначеної статті ПКУ викладено в такій редакції: “База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначаться, виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій – не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу) з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові та вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів)”.

Особливого значення такі зміни набули для підприємств-імпортерів, що розглянемо далі.

У табл. 2 у хронологічному порядку наведемо редакції ст. 39, 188 (п. 1) та 190.

–  –  –

ISSN 2310-0672 Вісник АМСУ. Серія: “Економіка”, № 1 (51), 201412 131 На нашу думку, можливість заниження надходжень ПДВ до державного бюджету внаслідок зміни визначення бази оподаткування ПДВ суттєво знижує економічний ефект від запровадження контролю за трансфертним ціноутворенням, який саме й має полягати в пошуку нових джерел наповнення та збільшення надходжень до бюджету.

Література

1. Непесов К. А. Налоговые аспекты трансфертного ценообразования: сравнительный анализ опыта России и зарубежных стран / Непесов К. А. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 304 с.

2. Савченко Т. Г. Система трансфертного ціноутворення в комерційних банках : монографія / Т. Г. Савченко. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 238 с.

3. Васіна К. С. Вдосконалення трансфертного ціноутворення в системі внутрішнього економічного механізму підприємства : дис. канд. екон. наук. : 08.06.2001 / К. С. Васіна. – К., 2005. – 156 с.

4. Терещенко О. О. Трансфертне ціноутворення як інструмент контролінгу / О. О. Терещенко, Н. В. Волошнюк // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 127 – 136.

5. Никитин С. М. Трансфертное ценообразование в развитых странах / С. М. Никитин, Е. С. Глазова, М. П. Степанова // Деньги и кредит. – 2006. – № 4 – С. 35 – 41.

6. Офіційний сайт Організації економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/transfer-pricing-guidelines.htm

7. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення : Закон України від 04.07.2013 р. № 408-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/408-18/page

8. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : Закон від 02.12.2010 р. № 2755-VI. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran4931#n4931

9. Настанови ОЕСР щодо трансферного ціноутворення для транснаціональних компаній та податкових служб від 22.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://transfer-pricing.com.ua

10. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення [Електронний ресурс] : висновок Кабінету Міністрів України до Проекту Закону. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46052$

11. Про затвердження Порядку розрахунку та застосування ринкового діапазону цін та ринкового діапазону рентабельності для цілей трансфертного ціноутворення [Електронний ресурс] : Постанова КМУ від 17 жовтня 2013 р. № 763. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/763-2013-%D0%BF/paran8#n8

12. Митний кодекс України [Електронний ресурс] : Закон від 13.03.2012 р. № 4495-VI. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page3

13. Про затвердження Форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України 01.11.2011 р.

№ 1379. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1333-11

14. Про затвердження Форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної [Електронний ресурс] : наказ Міністерства доходів і зборів 14.01.2014 р.

№ 10. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/card/z0185-14

–  –  –Похожие работы:

«Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Львівській області Підприємницька діяльність Львівщини Статистичний збірник Львів 2009 Головне управління статистики у Львівській області Відповідальний за випуск М.М.Крупка У збірнику вміщено дані про основні показники діяльності підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності Львівської області у динаміці з 2000 по 2008рр. Розрахований на широке коло читачів. Головне управління статистики у Львівській області • адреса:...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК – Збірник ситуаційних завдань для практичних занять Для студентів 4 курсу спеціальності 6.030509 “Облік і аудит” усіх форм навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 657(073) Ф59 Рекомендовано до видання методичною радою обліково-фінансового факультету Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного...»

«Про розробку «Положення про виконання та захист курсових проектів та робіт» Сиченко В.Г., Вернигора Р.В., Краснюк А.В. Методичною групою у складі Сиченка В.Г., Вернигори Р.В. та Краснюка А.В. по завданню Методичної ради університету у листопаді 2014 року розпочато роботу по розробці ««Положення про виконання та захист курсових проектів та робіт». В силу об’єктивних причин (проведення конференцій, відрядження, підготовка інших науково-методичних матеріалів, які були заплановані раніше тощо) на...»

«Пилипенко А. А. Дзьобко І. П. Писарчук О. В.ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ Монографія Харків. Вид. ХНЕУ, 2011 УДК 657.471 ББК 65.0 П32 Рецензенти: докт. екон. наук, професор, зав. кафедри оподаткування Харківського національного економічного університету Іванов Ю. Б.; докт. екон. наук, професор, зав. кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут Тимофеєв В. М.; докт....»

«УДК 621.9.:681.3 О.С. Іванілов, д-р екон. наук, проф. ( ХНУБА, Харків) А.Г. Сиром`ятникова, магістрант ( ХНУБА, Харків) МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Розглянуто основні проблеми розрахунків інтегрального показника рівня інноваційного розвитку. Проаналізовані, дослідженні методичні положення соціально–економічного комплексного аналізу інноваційної діяльності підприємства. Рассмотрены основные проблемы расчетов интегрального показателя уровня...»

«УДК 658.1 С.О. Чирков “Європейський університет” Донецька філія ІНВЕСТИЦІЇ В ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ © Чирков С.О., 2008 Висвітлено результати досліджень автора у сфері аналізу інноваційного потенціалу підприємства. Розглянуто принципи інвестування потенціалів підприємства у процесі інноваційної діяльності підприємства. Запропонована таблиця ранжування потенціалів підприємства щодо їх інвестиційної привабливості для більшості інвесторів згідно з інвестиційним кліматом. Ключові слова:...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІСЛЯКРИЗОВИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ аналітична доповідь КИЇВ – 201 Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації. К.: НІСД, 2011. 66 с.Автори: Жаліло Я. А., к. е. н., Засл. економіст України (керівник авторського колективу) Покришка Д. С. Белінська Я. В., д. е. н., доц. Бережний Я. В., к. держ. упр. Бугрій М. Г. Клименко І. В., к. е. н. Ляпін Д. В., к. т. н. Молдован О. О. Павлюк А. П.,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ ДП «ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВОВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ» ІННОВАЦІЙ НІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ Тези допові дей Мі жнародної науково-практичної і нтернет-конф еренці ї 14-16 листопада 2012 р. Харків...»

«Тимошенков І. В. Суб’єкти, агенти, актори і стейкхолдери в економічних дослідженнях освіти / І. В. Тимошенков, О. Н. Нащекіна // Вчені зап. Харк. гуман. ун-ту «Народна українська академія». – Х., 2012. – Т. 18. – С. 167–176. УДК 331.101.262:37]:330.341.2 І. В. Тимошенков, О. М. Нащекіна СУБ’ЄКТИ, АГЕНТИ, АКТОРИ І СТЕЙКХОЛДЕРИ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ОСВІТИ I. V. Timoshenkov, O. N. Nashchekina SUBJECTS, AGENTS, ACTORS, AND STAKEHOLDERS IN ECONOMIC STUDIES OF EDUCATION Резюме В статье...»

«ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ РЕЙТИНГ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ ПОВНА ВЕРСІЯ 2013 рік Підготовлено Київським міжнародним інститутом соціології у партнерстві з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій на замовлення Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Зміст Звіт 1. Огляд основних характеристик інвестиційного середовища регіонів України Звіт 2. Аналіз інвестиційних ризиків в регіонах України Звіт 3....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»