WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Питання трудового права Вісник № 4 [59] Ф. Цесарський, кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Розвиток ...»

Питання трудового права

Вісник № 4 [59]

Ф. Цесарський, кандидат юридичних наук,

доцент кафедри трудового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

Розвиток уявлень про колективний договір

Дослідження соціально-економічної суті та юридичної природи

колективного договору розпочалося ще в першій чверті XX ст. У цей

період були опубліковані роботи, присвячені правовим питанням застосування цього правочину, зокрема необхідності законодавчого

закріплення порядку його укладення й розгляду спорів із приводу недотримання умов колективного договору. Першими звернулися до цієї проблеми німецькі юристи (Лотмар), потім побачила світ монографія французького вченого Б. Рено ”Колективний договір”.

У першому десятилітті XX ст. з’явилися перші російські дослідження цього правочину — статті І. С. Войтинського1 й доповідь Л. С. Таля2.

Згодом І.С. Войтинський опублікував ще дві книги, присвячені колективному договору: ”Колективна угода про умови праці (тарифний робочий договір) як проблема законодавства. Сучасний стан питання у Франції” (Спб., 1911) і ”Коллективні угоди про умови праці (тарифний договір)” (М., 1917). Також у 1917 р. виходить у світ монографія І. А. Трахтенберга ”Колективний договір”.

Варто відзначити що Єллінек і Л. Дюгі, також зробили вагомий внесок у розвиток зазначеної проблеми (1908–1911 рр.). Отже, в період з 1900 по 1918 рр. сформувалися основні уявлення про колективний договір як про специфічне правове явище.

Більшістю дослідників колективний договір розглядався як цивільно-правовий правочин, що цілком природно, оскільки трудове право ще не виокремилося в самостійну галузь. Проблематичним було його віднесення до певного виду договорів. Стосовно цього існували різні думки. Колективний договір вважали робочим (трудовим) доВойтинский И. С. Новые течения в гражданском законодательстве о найме труда //Вопросы обществоведения / И. С. Войтинский. – 1908. Т 1. – 128 c.; Він же.

Основные вопросы юридического учения о тарифном рабочем договоре // Вопросы обществоведения. – 1910. – Т. 2. – 95 с.

Таль Л. С. Тарифный (коллективный) договор как институт гражданского права / Л. С. Таль. – Спб., 1909. –215 с.

Розвиток уявлень про колективний договір Ф. Цесарський говором, укладеним групою осіб (груповим)1. Були спроби визначити його правову природу через проведення аналогій з мировою угодою2.

Існувала точка зору, що колективний договір — це угода про коаліцію роботодавців із працюючими з метою автономного регулювання їх тимчасових відносин3. Французькі юристи вбачали в ньому риси угоди на користь третіх осіб4.

Вирішальний крок у цьому напрямі зробив Л. С. Таль, який запропонував конструкцію специфічного договору, не пов’язаного з іншими видами цивільно-правових правочинів, навів його розгорнену характеристику й обґрунтував необхідність законодавчого регулювання суспільних відносин, пов’язаних із укладенням і виконанням колективного договору. За його визначенням, тарифним (або колективним) договором є "...угода між групою або спілкою робочих та окремими роботодавцями або їх союзом, яка встановлює зміст майбутніх робочих договорів на випадок укладення таких цими роботодавцями і членами групи або спілки"5.

Як особливому виду договорів колективному договору притаманні такі ознаки: а) у договорі хоча б однією стороною виступає колектив;

б) ним визначаються умови майбутніх робочих договорів; в) ці умови встановлюються евентуально, у нашому контексті — укладення індивідуальних договорів6.

Колектив працівників як сторона розглядуваного нами договору, є на думку Л. С. Таля, — це "механічне об’єднання окремих осіб". При укладенні його асоціацією права й обов’язки виникають тільки щодо відповідних працівників, які входять до неї7. На стороні працівників, як зазначає науковець, може виступати й організована спілка "...незалежно від того, визнається за нею властивість юридичної особи чи ні"8.

При укладенні такого договору спілкою права й обов’язки з нього виникають для її членів через особливе волевиявлення: вони повинні Таль Л. С. Тарифный (коллективный) договор как институт гражданского права.

–  –  –

висловити згоду на укладення цього правочину і схвалити його зміст1.

На стороні роботодавців також може виступати спілка, хоча це й не обов’язково.

Змістом досліджуваного нами договору є умови праці в майбутніх робочих договорах.

Л. С. Таль підкреслює, що цей зміст колективного договору охоплює всі умови, які можуть бути визначені у робочому договорі: питання про заробітну плату, робочий час, строки й підстави для припинення договору і т. ін.2. Разом з умовами праці колективний договір регулює колективні трудові відносини: може встановлювати обов’язки роботодавців, віддавати під час найму перевагу організованим працівникам перед неорганізованими, закріплювати право працюючих бути членами спілок тощо3.

Таким чином, надаючи правової характеристики колективному договору, вчений розширює поняття, яке було ним сформульовано.

Цей правочин виявляється спрямованим не тільки на визначення змісту майбутніх робочих договорів (хоча ця евентуальна частина є, безумовно, основною), а й на створення правил поведінки роботодавців і спілок працюючих щодо один одного. І. С. Войтинський, який розробляв теорію колективного договору одночасно з Л. С. Талем, доповнює уявлення про цю специфічну угоду вказівкою на те, що її суть полягає в окресленні загальних умов праці4. Інакше кажучи, колективному договору надається значення регулятора трудових відносин.

Науковець визначає його місце в системі джерел права і вказує, що тарифні договори доповнюють і розвивають законодавчу охорону праці. Основним їх завданням є встановлення мінімальних розцінок праці5. Отже, колективний договір, на думку цього правника, покликаний поліпшувати становище працівників порівняно із законодавством. У той же час надання працівникові вигідніших умов, ніж це передбачено таким договором, є цілком допустимим6.

Необхідно зазначити, що вже в той час висловлювались міркування про нормативно-правовий характер колективного договору, які Таль Л. С. Тарифный (коллективный) договор как институт гражданского права.

–  –  –

згодом були сприйняті зарубіжною правовою доктриною. Так, німецький учений Єллінек у колективних договорах вбачає приклад зародження в сучасних державах нових форм участі суспільних сил у законодавстві, тобто саморегулювання в цивільному суспільстві. Ці угоди, стверджує він, формально мають своїм джерелом волю сторін, але ними в дійсності створюються нові діючі правові норми — якщо не юридично, то фактично — для відповідного кола відносин, подібно до закону1.

Схожу позицію займав Л. Дюгі, який стверджував, що колективний договір — абсолютно нова й зовсім чужа традиційним рамкам цивільного права юридична категорія. Це угода — закон, що регулює відносини між двома соціальними класами, і не договір, з якого виникають спеціальні зобов’язання між двома суб’єктами права. Це закон, що встановлює постійні й тривалі відносини між двома соціальними групами, закріплює законодавчий порядок, згідно з яким мають укладатися індивідуальні договори між членами цих груп2.

Цю думку поділяє й І. С. Войтинський, який переконував, що "...у тарифному договорі обидві сторони самостійно створюють свій особливий закон, якому вони зобов’язуються підкорятись"3.

Правова характеристика колективного договору, надана юристами на початку ХХ ст., доповнювалась розглядом його соціальноекономічного значення. Щодо цього необхідно звернути увагу на монографію І. А. Трахтенберга "Коллективный договор", уперше опубліковану в 1917 р., яка витримала 4 видання. На відміну від інших дослідників, які підкреслювали, що такий договір є "мирним трактатом", цей правознавець указував на існування особливого права працівників — на встановлення умов своєї праці4. На його думку, колективний (тарифний) договір закріплює право працюючого впливати на умови власної праці5. Вчений виводить його із права свободи договору, яке припускає, з одного боку, право вільно вступати в правові відносини, з другого — встановлювати умови своєї праці. Право свободи договоЦит. за: Канторович Я. А. Коллективный договор. / Я. А. Канторович. 2-е изд., доп. – Л., 1925. – С. 35.

Дюги Л. Общие преобразования гражданского права со времени кодекса Наполеона./ Л. Дюги. – М., 1919. – С. 75–76.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Войтинский И.С. Коллективные соглашения об условии труда (тарифный договор). – М., 1917. – С. 11.

Трахтенберг И. А. Коллективный договор. / И. А. Трахтенберг. – 4-е изд., доп. –

–  –  –

ру через економічну залежність працівника від працедавця залишаться фікцією. Працівник формально бере участь в укладенні робочого договору, втім про його участь у регламентації умов праці вести мову не доводиться1. І лише при об’єднанні працівників та укладенні колективного договору виникає реальна можливість їх впливу на зміст робочих договорів, тобто на встановлення умов праці2.

У перший період серйозного вивчення колективного договору вже була закладена ідея про право працівників на здійснення колективнодоговірного регулювання, яка з часом дістала загальне визнання й була закріплена в Конвенції МОП № 87 "Про право на об’єднання", а також у законодавчих актах деяких держав.

Інша сторона соціально-економічної природи розглядуваного правочину, полягає в тому, що це, як уже наголошувалось, так званий мирний трактат, який фактично був результатом переговорів або посередництва після, так би мовити, ”бойових економічних дій” — страйку або локауту3. Ця межа колективного договору також набула свого розвитку в теорії і практиці колективно-договірного регулювання.

Першими дослідниками цього правового явища разом із його правовою природою і соціально-економічною суттю розглядався "легіслативний" аспект проблеми — можливість законодавчого закріплення поняття ”колективний (тарифний) договір”, визначення умов і порядку його укладення”, встановлення принципів колективно-договірного регламенту.

Більшість учених висловлювалися за законодавче нормування колективного договору, необхідність чого обґрунтовувалась особливим характером останнього, який не обмежувався традиційними цивільноправовими уявленнями. Нагадаємо вислів Л. Дюгі що "...колективний договір — юридична категорія.., абсолютно чужа традиційним рамкам цивільного права"4.

Підбиваючи підсумок викладеному, можемо зробити висновок, що перший етап дослідження колективного договору як нового правового явища завершився в основному до 1918 р. Ця дата визначається Трахтенберг И. А. Коллективный договор. / И. А. Трахтенберг. – 4-е изд., доп. –

–  –  –

Таль Л. С. Тарифный (коллективный) договор как институт гражданского права. / Л. С. Таль. – Спб.,1909. –С. 8.

Дюги Л. Общие преобразования гражданского права со времени кодекса Наполеона / Л. Дюги. –М., 1919. – С. 77.

Розвиток уявлень про колективний договір Ф. Цесарський появою у деяких країнах спеціальних законів про такі договори, ”або правових інститутів у складі кодифікованих актів”. У результаті чого сформувались фундаментальні уявлення про суть колективного договору, його сторони, правове й соціально-економічне значення. Виникла необхідність правового регулювання відносин, пов’язаних із членством у профспілці, з укладенням і виконанням цього виду правочинів (угод). Проблема розвитку уявлень про колективні договори не завершується. Автор статті залишає за собою можливість продовжувати цю тематику в наступних публікаціях.Похожие работы:

«Міністерство науки та освіти України Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Криворізький економічний інститут Методичні вказівки по самостійному вивченню курсу “Бухгалтерський облік в торгівлі і громадському харчуванні 1” для студентів 3 курсу спеціальності 6.106.(04) “Облік і аудит” спеціалізації “Облік і аудит в сфері товарного обігу”, заочної форми навчання Кривий Ріг Міністерство науки та освіти України Київський національний економічний університет ім. Вадима...»

««Затверджено» Рішення Коростенської міської ради 25 сесія VI скликання за № від 28 серпня 2013 року Коростенська міська рада ДБУ «Житомирський регіональний центр з інвестицій та розвитку» Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України КОНЦЕПЦІЯ індустріального парку «Коростень» Україна, Житомирська область, м. Коростень, вул. Жовтнева, 11д 2013 рік 1. Назва індустріального парку – Індустріальний парк «Коростень» 2. Ініціатор створення: Коростенська міська рада...»

«Послання Ісламу Др. Абдуррахман аль-Шеха. Переклад EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (E.I.R.C) & Мухаммада аль-Гарбі Послання Ісламу Др. Абдуррахман аль-Шеха. переклад: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (E.I.R.C) & Мухаммада аль-Гарбі Перевірка: Lustikova Anna Aleksandrovna Юлия Коляденко © Усі права на книгу належать автору. Автор дозволяє передруковувати або перевидавати цю роботу, якщо метою вищевказаних дій є безкоштовне розповсюдження книги. При цьому забороняється внесення до тексту...»

«УДК 338.26:004.738.5:38.46:338.47 О. К. Шафалюк, д.е.н., проф., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ПРОБЛЕМИ БАЗИСУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ ТА МЕРЕВИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРОДАЖІВ, КОМУНІКАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ АНОТАЦІЯ. Статтю присвячено актуальним теоретичним, методичним і практичним проблемам розвитку нових форм соціально-економічної взаємодії на ринку. В роботі обґрунтовано роль і значення системної методології маркетингу, що визначає...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2009. Вип. 41. С.326-334 Ser. econ. 2009. Vol. 41. P.326-334 УДК 336.761:004.942 АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ Н. Купрій Львівський національний університет імені Івана Франка 79000, м. Львів, пр. Свободи, 18 E-mail:nkupriy@yahoo.com У даній статті пропонується визначення поняття “невизначеність фондового ринку”. Розглядаються методи побудови економікоматематичних моделей...»

«УДК 338.486 (477) О.І. Печенка, ст. викл. Л.Л. Носач, канд. екон. наук Д.Є. Шевченко, студ. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Визначено сутність конкурентоспроможності підприємств та її особливості в туризмі, систематизовано основні фактори конкурентоспроможності. Досліджено конкуренцію на ринку туристичних послуг України, проведено аналіз чинників, що впливають на конкурентоспроможність туристичних підприємств, та визначено заходи, спрямовані на підвищення...»

«Економічні науки РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА, ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УДК 339.9 Т. М. ГРОМОВА, О. М. СИДОРЕНКО Національний університет державної податкової служби України, м. Ірпінь ВПЛИВ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ Наведена загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності України у період з 2000 по 2007 роки, період що передував світовій економічній кризі. Показано головні...»

«УДК 339 512+(658.5+519.866):622.24 НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН НА НАФТУ І ГАЗ М.О. Данилюк, І.Г. Фадєєва Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу e-mail: chygur@ac.ifdtung.if.ua, тел. 80342246067, 80342242308 76019 м. Івано-Франківськ, вул.Карпатська 15, ІФНТУНГ, кафедра економіки підприємства FUZZY-MODELING OF OIL AND GAS WELL-DRILLING COST-PRICE M. Danyluk, I. Fadeyeva НЕЧЕТКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: МАСШТАБИ ТА НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ аналітична доповідь КИЇВ 201 Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрямки подолання. К.: НІСД, 2011. 31 с.Автори: Тищук Т.А., к. е. н., доцент (керівник авторського колективу) Харазішвілі Ю.М., д.е.н., с.н.с. Іванов О.В. Флейчук М.І., д. е. н., доцент Прилипко Ю.І., к.е.н., с.н.с Будніченко Ю.М. Поплевічева Н. Г. Радіца О. А. За редакцією к.е.н, с.н.с., Заслуженого економіста України...»

«Міністерство освіти і науки України Черкаський державний бізнес-колледж Міністерство освіти Ставропольського краю, Російська Федерація ДАОУ ВПО «Невинномиський державний гуманітарно-технічний інститут» ІІІ Міжнародна науково-практична конференція ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ Матеріали конференції Черкаси 2013 Видання здійснено за фінансової підтримки громадської організації „Рада батьків Черкащини” УДК 378 (477) ББК 74.58 (4 УКР) Інноваційний розвиток вищої освіти України: матеріали ІІІ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»