WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«С. 36-42. 12. Юхновський І. Базові принципи вдосконалення українського суспільства // Вісник НАН України, 2006. – № 1. – С. 3-13. Надійшла до редколегії 29.05.2013. УДК 338.45.01 ...»

С. 36-42. 12. Юхновський І. Базові принципи вдосконалення українського суспільства //

Вісник НАН України, 2006. – № 1. – С. 3-13.

Надійшла до редколегії 29.05.2013.

УДК 338.45.01

Удосконалення управління підприємством в контексті сталого розвитку/

В.А. Соколенко, М.І. Усачов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – № 69(1042). – С. 161-168.

Бібліогр.: 12 назв.

В статье раскрыты существенные закономерности, отражающие деятельность отдельных предприятий в условиях неравновесного экономической среды. Даны рекомендации по совершенствованию управления предприятием в таких условиях.

Ключевые слова: экономическое управление, неравновесное экономическую среду, устойчивое развитие предприятия, стратегическое планирование, финансовая стабильность.

The article reveals significant patterns that reflect the activities of individual enterprises in the non-equilibrium economic environment. Recommendations for improving the management of such conditions.

Keywords: economic management, unbalanced economic environment, sustainable enterprise development, strategic planning, financial stability.

УДК 65.012.34 П.В. БРІНЬ, канд. економ. наук, проф., НТУ «ХПІ»;

О.В. НІКІТЕНКО, магістрант, НТУ «ХПІ»

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ20

У статті розглядаються основні фактори які визначають актуальність логістики, а саме:

економічний, організаційно-економічний, інформаційний, технічний, та способи державної підтримки процесів руху товарів. Визначено чинники розвитку логістики в сучасних умовах. Бібліогр.: 5 назв.

Ключові слова: логістична система, економічний ефект логістичної системи, економія витрат.

Вступ. Обґрунтовуючи актуальність використання логістики, слід врахувати кардинальні зміни, що відбулися в останнє десятиріччя у сфері реалізації готової продукції. В умовах перенасиченого ринку будь-яке підприємство повинно використовувати всі резерви зменшення витрат та підвищення ефективності господарської діяльності, одним з яких є використання логістики.

Метою даної статті є дослідження теоретико-методичних засад _____________________________________________________________________

© П.В. Брінь, О.В. Нікітенко, 2013 ________________________________________________________________

ISSN 2227-6809. Вісник НТУ «ХПІ». 2013 № 69(1042) управління логістикою.

Основні результати дослідження. Значимість логістики у нашій країні ще не усвідомлена на належному рівні, особливо стосовно до сектору інформаційних послуг, аналізу загальних витрат і ризиків. Адже рівень організації та впровадження логістики на підприємстві - це один з визначальних факторів його конкурентоспроможності. Розвиток логістики крім прагнення підприємств до скорочення часових та грошових витрат, пов’язаних з рухом товарів, визначили наступні два чинники: ускладнення системи ринкових відносин і підвищення вимог до якісних характеристик процесу розподілу; створення гнучких виробничих систем. Значний вплив на розвиток логістики зробив перехід від ринку продавця до ринку покупців, що супроводжувався істотними змінами в стратегії виробництва і системах руху товару.

Основне завдання логістики — досягнення фірмою найбільшого прибутку. На жаль, логістика розглядається крізь призму досягнення фірмою стратегічних цілей і оптимізації її основних оперативних процесів (наприклад, транспортування і зберігання вантажів). У зв’язку з цим розрізняють загальні та підпорядковані їм локальні завдання логістики.

Для виконання загального завдання необхідно забезпечити з найменшими витратами максимальну пристосованість фірм до мінливої ринкової ситуації, збільшення їх частки товару на ринку та переваги перед конкурентами. Одним із загальних завдань логістики є створення ефективної інтегрованої системи регулювання матеріальних та інформаційних потоків і контролю за ними, що забезпечувало б високу якість постачання продукції. З цим завданням тісно пов’язані такі проблеми, як забезпечення взаємної відповідності матеріальних та інформаційних потоків, контроль матеріального потоку та передача даних до єдиного центру, визначення стратегії і технології фізичного переміщення товарів, розробка способів управління операціями їх руху, встановлення форм стандартизації напівфабрикатів та пакування, визначення обсягу виробництва, транспортування і складування, розбіжностей між бажаними та можливими закупівлями і виробництвами.

Концепція комерційної логістики передбачає такі її напрями:

формування господарських зв’язків;

визначення потреби в об’ємах і напрямах перевезень продукції;

визначення послідовності проходження продукції через пункти складування;

оперативне регулювання поставок та перевезень;

формування і управління залишками товарів;

розвиток складського господарства;

надання комерційних і транспортно-експедиційних послуг.

________________________________________________________________

ISSN 2227-6809. Вісник НТУ «ХПІ». 2013 № 69(1042) 169 Викладене вище показує значні переваги логістичної концепції управління перед традиційною (див. табл.).

Таблиця – Порівняльний аналіз традиційної та логістичноі концепцій управління Ознаки традиційної системи управОзнаки логістичної системи ління Низький рівень виробничої інтегра- Високий рівень виробничої інтеграції ції Прагнення до максимальної Забезпечення гнучкості продуктивності Оптимізація функцій виробництва Оптимізація матеріального потоку Високий рівень використання Висока пропускна спроможність виробничих потужностей Залишки матеріалів для з Залишки у вигляді потужностей абезпечення виробництва Подовжений годинний цикл Дуже скорочений цикл диспозиції, диспозиції добові та годинні проміжки Високий рівень готовності Низький або середній рівень готовності вироблюваної продукції продукції до кінцевого споживання Колективне виробництво, Виробництво орієнтоване на замовлення орієнтоване на виробничу програму з боку клієнтів, тобто на попит та складування Різноманіття логістичних операцій і послуг дозволяє значно розширити можливості комерційно-посередницьких організацій з обслуговування підприємств постачальників і споживачів продукції. Багатоплановий вплив мають логістичні підходи на функції органів державного управління в умовах розвитку ринкових відносин: Затребуються їх координаційні функції. Це пов’язано з тим, що в останній період господарські зв’язки формуються спонтанно, з ініціативи окремих підприємств-постачальників і споживачів, а також і з тим, що отримали розвиток численні посередницькі структури зі своїми складами.

За допомогою використання логістичних методів управління товаропотоками органи управління вишукують додаткові джерела для поліпшення бюджетних можливостей.

Використання логістичних підходів на рівні органів управління повинне сприяти розвитку міжгалузевих зв’язків підприємств промисловості, транспорту, торгівлі.

________________________________________________________________

ISSN 2227-6809. Вісник НТУ «ХПІ». 2013 № 69(1042) Логістичні методи управління одержують розвиток в області міждержавних зв’язків. Тому вони можуть враховуватися і широко використовуватися в системі зовнішньоекономічних відносин України з іншими країнами при утворенні транснаціональних фінансово-промислових груп. Таким чином, розвиток функцій державних структур під впливом використання методів логістичного управління вплине на вдосконалення економічної політики, на підвищення ефективності проведених реформ.

Висновки. В умовах переходу економіки України до ринкових відносин значимість логістики зростає. Можна зробити наступні висновок про те, що використання логістики є одним з резервів підвищення економічної ефективності будь-якого підприємства.

Список літератури: 1. Зборовська О.М. Логістичні аспекти управління оборотним капіталом промислових підприємств: Монографія. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2008. – 200 с.

2. Комарницький І.М., Питуляк Н.С. Теоретичне обґрунтування організації логістики на підприємствах / І.М.Комарницький, Н.С. Питуляк // Регіональна економіка, 2007. – № 4. – С. 61-68. 3. Математика и кибернетика в экономике. Словарь-справочник. Изд.

2-е перераб. – М.: Экономика, 1975. – 700 с. 4. Николайчук В.Е., Кузнецов В.Г. Теория и практика управления материальными потоками. Монография. – Донецк: «КИТИС», 1999. – 485 с. 5. Окландер М.А. Логістична система підприємства: Монографія. – Одеса:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Астропринт, 2004.

Надійшла до редколегії 07.06.2013.

УДК 65.012.34 Управління логістикою на підприємстві / П.В. Брінь, О.В. Нікітенко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – № 69(1042). – С. 168-171. Бібліогр.: 5 назв.

В статье рассматриваются основные факторы которые определяют актуальность логистики, а именно: экономический, организационно-экономический, информационный, технический и способы государственной поддержки процессов товародвижения.

Определены факторы развития логистики в современных условиях..

Ключевые слова: логистическая система, экономический эффект логистической системы, экономия затрат.

In the article are examined basic factors which determine actuality of logistic, namely:

economic, organizationally economic, informative, technical, and methods of the state support of the commodities’ motion processes. The factors of logistic development are determined in modern terms.

Keywords: logistics system, logistics system economic benefit, cost savings.

–  –  –Похожие работы:

«www.zgia.zp.ua УДК338.512 Морщенок Т.С., к.е.н., доцент доцент кафедри економіки підприємства Біла А.О. Запорізька державна інженерна академія anna009@meta.ua ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ Морщенок Т.С., Біла А.О. Економічна сутність собівартості продукції та шляхи її зниження. В статті розглянуто сутність таких економічних категорій, як «собівартість» та «витрати», обґрунтовано необхідність проведення економічного аналізу з метою визначення факторів та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ННЦ «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ» УААН ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І ФІНАНСИСТІВ АПК УКРАЇНИ ВОЛИНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПЕРСПЕКТИВИ ВОЛИНІ» ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВОЛИНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ «ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ» 27 червня 2014 року, м. Луцьк СУЧАСНІ КРИЗОВІ ЯВИЩА В ЕКОНОМІЦІ І ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО, КОНТРОЛЬНОГО І АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ...»

«136 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ З.О. Іванова (Європейський університет, м. Київ, Україна) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ У статті проаналізовано й обґрунтовано необхідність застосування в практиці вітчизняних підприємств системи контролінгу, визначено її характерні складові та запропоновано методичний інструментарій, який дозволить вчасно коригувати діяльність підприємства в процесі його виробничо-господарської діяльності. Ключові слова: контролінг,...»

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УДК 330.131.7:330.332 Краснюк М.Т., Гафич О.І. МОДЕЛЮВАННЯ РИЗИКУ УЧАСТІ КОМПАНІЇ-ІНВЕСТОРА В ПРОЕКТАХ ПОШУКУ І РОЗВІДКИ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ Розглянуто можливість кількісної оцінки ризику The possibility of quantitative risk assessment for для цілей інвестиційного аналізу в процесі пошуку і investment analysis purposes in the process of petroleum розвідки родовищ нафти та газу. Досліджено вплив exploration is considered in the article. The influence of...»

«Обмін практичним досвідом та технологіями УДК 658.56 (075.8) Т.В. ЛАЗОРЕНКО, Ф.М.РЕПА, О.В.СОЛОДКА Національний технічний університет України «КПІ», м.Київ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ Розроблені математичні моделі управління виробництвом за критерієм досягнення конкурентоспроможності шляхом регулювання інтегрального показника якості продукції. Пропонується структура системи менеджменту виробництва конкурентної продукції та метод тестування дослідних зразків та їх ринкової...»

«Криміналістичний вісник • № 2 (22), 2014 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРТНО КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ УДК 343.98:343.974 М.Л. Грібов, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри оперативно-пошукової роботи та документування Національної академії внутрішніх справ КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИДІЇ ВІЗУАЛЬНОМУ СПОСТЕРЕЖЕННЮ ЗА ОСОБОЮ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Наведено результати аналізу вивчення поведінки осіб, за якими проводили...»

«Вчені записки: збірник наук. праць. Випуск 13. – К.: КНЕУ, 2011. – С.58-65. УДК 65.01 Гребешкова О.М., канд.екон. наук, доцент, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»ПОЛІСПРОСТОРОВА ОРІЄНТАЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ Анотація. У статті визначено та аргументовано необхідність зміни парадигмального сприйняття проблем забезпечення успішного розвитку сучасного підприємства через призму концепції ієрархічно-функціональної, продуктово-орієнтованої структури на інноваційну...»

«УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС 004.056: 330 Спільна Н.П., к.е.н., професор, Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова, Махновська Н.Д., к.е.н., викладач, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З розвитком і ускладненням засобів, методів і процесів обробки інформації підвищується залежність сучасного суспільства від ступеня безпеки використовуваних їм інформаційних технологій. Незважаючи на закони...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ПРОФЕСІЙНІ СТАНДАРТИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА РОЗРОБЛЕННЯ колективна монографія КИЇВ 20 УДК 377. Професійні стандарти:теорія і практика розроблення: колективна монографія/ Короткова Л.І., Лук'яненко Г.І., Лук'янова Л.Б., Мельник С.В., Савченко І.М. Рекомендовано до друку вченою радою Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, протокол № 7 від 4 липня 2011 року РЕЦЕНЗЕНТИ: МАСЛОВ В.І. – завідувач кафедри...»

«Розвиток підприємництва: теорія та практика УДК 005.21:658 Значення та особливості формування стратегії розвитку сучасного промислового підприємства Автор: Пацер Віктор Миколайович, студент, Національний Університет Кораблебудування, м. Миколаїв Наслідки світової фінансово-економічної кризи та сучасного значно складного періоду в розвитку Україні доводять, що одним з важливих завдань більшості промислових підприємств є адаптація до умов підвищеної динамічності зовнішнього та внутрішнього...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»