WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 004.738.5 А. Берко1, В. Висоцька2, Л. Чирун3 Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра загальної екології та екоінформаційних систем, кафедра інформаційних систем та ...»

-- [ Страница 1 ] --

коли при різних розподілах за заданим рівнем довіри може спостерігатися однакове значення VaR.

Адекватність моделі для оцінювання ризику при плануванні потрібно визначати періодично,

обчислюючи кількість помилок прогнозу можливих втрат за річний період.

1. Лобанов А.А., Чугунов А.В. Энциклопедия финанасового риск-менеджмента. – М.: Альпина

Паблишер,2003. – 786 с. 2. Jorion Ph. Finansial risk-management: Second edition. – Hobokon, New

Jersey: John Wiley&Sons, 2003.–708 p. 3. Базельский комитет по банковскому надзору.

Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы (рабочий вариант перевода “Банка России”). – Базель, 2004. – http://www.cbr.ru 4. Управління банківськими ризиками: навч. посібник / Л.О. Примостка, П.М. Чуб, Т.Г. Карчева та ін; За ред.

О.Л. Примостки. – К.: КНЕУ, 2007. – 600 с. 5. Яблоков А.І. Методика оцінки та управління валютним ризиком VаR // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. – 2007. – № 13. – С. 121–128. 6. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Теорія ймовірностей та математична статистика. – К.: ЦУЛ, 2002. – 448 c. 7. Шора О.Є. Застосування VAR – методології в практичній діяльності комерційних банків // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 12. – С. 142–145.

УДК 004.738.5 А. Берко1, В. Висоцька2, Л. Чирун3 Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра загальної екології та екоінформаційних систем, кафедра інформаційних систем та мереж, кафедра програмного забезпечення

ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННА МОДЕЛЬ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ

КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ © Берко А., Висоцька В., Чирун Л., 2014 Проаналізовано основні проблеми електронної контент-комерції та функціональних сервісів опрацювання контенту. Запропонована модель дає можливість створити методи та засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції та реалізувати підсистеми формування, управління та супроводу контенту.

Ключові слова: інформаційний ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, контент-моніторинг, контентний пошук, система електронної контент-комерції.

General problems of electronic content commerce and functional services of content processing are analyzed in the article. Proposed model gives an opportunity to create a method and instrument of information resources processing in electronic commerce systems and to implement the subsystem of content formation, management and support.

Key words: information resources, commercial content,content analysis, content monitoring, content search, electronic content commerce systems.

Вступ. Загальна постановка проблеми Активний розвиток Інтернету сприяє зростанню потреб у даних виробничого/стратегічного характеру і реалізації нових форм інформаційного обслуговування [1, 2]. Документована інформація, підготовлена відповідно до потреб користувачів і призначена для їх задоволення, є інформаційним продуктом або комерційним контентом, що є основним об’єктом процесів електронної контент-комерції [1, 2, 5]. Характерною рисою таких систем є можливість автоматично опрацьовувати інформаційні Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua ресурси для збільшення обсягів продажу контенту постійному користувачу, активно залучати потенційних користувачів та розширяти межі цільової аудиторії [4, 5, 7, 8]. Принципи і технології електронної контент-комерції активно застосовують, створюючи системи on-line/off-line продажу та аналізу/обміну/збереження контенту, Інтернет-магазину, сloud storage/computing [2]. Проблематика проектування, створення, впровадження та супроводу систем електронної контент-комерції є актуальною з огляду на такі фактори, як активний розвиток досліджень у галузі е-бізнесу та відсутність теоретичного обґрунтування стандартизованих методів і потреба в уніфікації програмних засобів опрацювання інформаційних ресурсів у таких системах [2]. З’являються нові підходи та способи вирішення цієї проблеми, але існує невідповідність між відомими методами і засобами опрацювання інформаційних ресурсів та принципами побудови систем електронної контент-комерції. Відсутні загальні підходи створення систем електронної контент-комерції та уніфіковані методи опрацювання інформаційних ресурсів у цих системах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій Практичний чинник опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контенткомерції пов’язаний з вирішенням проблем зростання обсягів контенту в Інтернеті, у швидких темпах поширення доступності до Інтернету, активному розвитку електронного бізнесу, розширенні набору інформаційних товарів та послуг, зростанні попиту на інформаційні товари та послуги, створенні технологій і засобів та розширення областей застосування методів опрацювання інформаційних ресурсів.

У цьому напрямі активно працюють провідні світові виробники засобів опрцювання інформаційних ресурсів, зокрема розроблено такі системи: для on-line продажу контенту інтернет-газети (New York Times, Washington Post), інтернет-журнали (Wall Street Journal, Chip), дистанційне навчання (Ashford University), інтернет-видання у вигляді словників/довідників (Oxford English Dictionary Online), інтернет-видавництва (Online Publishers Association), портали розважального (tochka.net), інформативного (Weather Channel, Karpaty.ua) та дитячого (teremoc.ru, vshkolu.com) комерційного контенту; для off-line продажу контенту copywriting services (Textbroker, Сopywriting 911), Marketing Services Shop (The Copy Box, Local Internet Marketing), RSS Subscription Extension (Apple, Google, Intel, Microsoft); Інтернет-магазин для продажу eBooks, Software, video, music, movies, picture, digital art, manuals, articles, certificates, forms, files тощо (Google, Amazon, Apple, Android, Opera, Yahoo!); для збереження контенту сloud storage (та cloud computing (EMC, Google, Amazon, Apple, Micorsoft, Mac, Linux, iPhone, Android, Palm).

Теоретичний чинник опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контенткомерції пов’язаний із розробленням методів та засобів формування, управління та супроводу контенту. В наукових роботах Д. Ланде, С. Брайчевського, А. Григор’єва та В. Фурашева досліджено та розвинуто математичні моделі електронних інформаційних потоків [3, 4, 6, 8].

Г. Зіпф (G. Zipf) запропонував емпіричну закономірність розподілу частоти слів природної мови, а Дж. Селтон (G. Salton) та Р. Папка (R. Papka) – виявлення нових подій в потоках контенту. В роботах С. Mакківер (S. McKeever), Б. Бойко (B. Boiko), Дж. Макговерн (G. McGovern), Дж. Хаскос (J. Hackos), Е. Роклі (A. Rockley), Р. Накано (R. Nakano), Б. Дойл (B. Doyle), Р. Вудс (R. Woods), Халверсон (Halverson) описані моделі життєвого циклу контенту. Методологію контент-аналізу започаткували А. Тенні (A. Tenni), Б. Метьюз (B. Matthews), Д. Спііда (D. Spiida), Ж. Кайзер (J. Kaiser), Гласер (Glaser) та активно розвинули Г. Лассуел (H. Lasswell), О. Холсті (O. Holsti).

Ф. Джобіш (F. Joubish) запропонував методологію дослідження текстів для визначення авторства, автентичності або сенсу. К. Нойендорф (K. Neuendorf) та К. Кріпендорф (K. Krippendorff) розробили методи кількісного та якісного аналізу тексту. Корпорації EMC, IBM, Microsoft Alfresco, Open Text, Oracle і SAP розробили специфікації Content Management Interoperability Services на інтерфейс Web-сервісів, покликаних забезпечити взаємодію між системами управління контентом електронного бізнесу. Інструментарій Interoperable Content Application взаємодіє з контентом із різних репозиторіїв за допомогою сервісного інтерфейсу і спеціальної надбудови Content Management Interoperability Services Implementation.

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Виділення проблем Кількість потоків Web-контенту в системах електронного бізнесу більша, ніж шляхів переміщення товарів на промислових підприємствах. Значна частина контентних потоків складається з легко формалізованих і автоматизованих процедур. Основна проблема – відсутність загального підходу до процесу моделювання, проектування та розроблення систем електронної контент-комерції(СЕКК).

Модель системи управління контентом – це множини величин

–  –  –

де X = {x1, x 2 K, x n X } – множина контенту з різних джерел даних; Q = {q1, q 2 K, q nQ } – множина інформаційних запитів користувачів системи; C = {c1, c2 K, cnC } – множина комерційного контенту;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


V = {v1, v2,K, vnV } – множина умов супроводу контенту та зовнішніх впливів середовища на систему, H = {h1, h2,K, hnH } – множина умов формування та управління контентом; Z = {z1, z2 K, zn Z } – множина компонентів інформаційного ресурсу, T = {t1, t2 K, tnT } – час транзакцій управління контентом; Y = { y1, y2 K ynY } – множина вихідних характеристик роботи системи, Function – оператор формування вихідних характеристик системи [2].

Процес роботи системи управління контентом S описують оператором

y j (t p + t ) = Function( x i, q d, c r, v l, hk, t p, z w ), (2)

де xi – це запити відвідувачів/користувачів до системи управління контентом. Згідно із Google Analytics значення y j подають як множину y j = {a1, a 2,..., a g }, де a1 – це кількість відвідувань за період часу t ; a2 – середній час перебування на інформаційному ресурсі (хв:c); a3 – показник відмов (%); a4 – досягнута мета; a5 – динаміка (%); a6 – кількість всього перегляду сторінок; a7 – кількість перегляду сторінок за одне відвідування; a8 – нові відвідування (%); a9 – абсолютно унікальні відвідувачі; a10 – джерело трафіка у % (пошукові системи, прямий трафік або інші інформаційні ресурси) [5].

Впливи величин cr, vl, hk, на z w та y j як результат роботи CMS є невідомими та недослідженими. Модель не розкриває зв’язків між вхідною інформацією, контентом, вихідною інформацією та процеси опрацювання Web контенту в системі. Вивчення динаміки потоку комерційного Web контенту та побудова моделей опрацювання інформаційних ресурсів у СЕКК є важлива та актуальними. У статті необхідно розв’язати задачу опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції у вигляді теоретично обґрунтованої концепції, уніфікованих методів та програмних засобів шляхом автоматизації процесів формування, управління та супроводу контенту, що ґрунтуються на принципах побудови та функціональних можливостях таких систем.

Формулювання мети Метою роботи є розширення функціональних можливостей та підвищення ефективності роботи систем електронної контент-комерції шляхом зменшення затрат на розроблення і збільшення відвідуваності системи за рахунок застосування уніфікованих методів та програмних засобів опрацювання інформаційних ресурсів. Метою роботи визначено необхідність вирішення таких завдань:

• створення формальної моделі систем електронної комерції для визначення недоліків існуючих методів та засобів опрацювання інформаційних ресурсів;

• розроблення уніфікованих методів опрацювання інформаційних ресурсів для проектування архітектури системи електронної контент-комерції;

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua

• розроблення узагальненої типової архітектури системи електронної контент-комерції для реалізації етапів життєвого циклу комерційного контенту;

• реалізація програмних засобів опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції для скорочення часу і затрат на формування, управління та супровід комерційного контенту, підвищення якості опрацювання інформаційних ресурсів шляхом використання випробуваних вирішень.

–  –  –

де Function – оператор формування вихідних даних у системі; Formation – оператор формування Web контенту; Management – оператор управління Web контентом; Support – оператор супроводу Web контенту.

Модель системи електронної контент комерції подано як

–  –  –

де X = {x1, x 2 K, x n X } – множина контенту з різних джерел даних; Q = {q1, q 2 K, q nQ } – множина інформаційних запитів користувачів системи; Formation – оператор формування контенту;

H = {h1, h2,K, hn } – множина умов формування та управління контентом; C = {c1, c2 K, cnC } – H

–  –  –

зовнішніх впливів середовища на систему; Management – оператор управління контентом; Support – оператор супроводу контенту; Z = {z1, z2 K, zn Z } – множина компонентів інформаційного ресурсу;

T = {t1, t2 K, t nT } – час транзакцій опрацювання інформаційних ресурсів; Y = { y1, y2 K ynY } – множина статистичних даних роботи системи Процес формування Web контенту описано оператором Formation вигляду

–  –  –

де Q = {q1, q 2 K, q nQ } – множина запитів користувачів; H – множина умов управління контентом, тобто Н = {h1 (ci +1, q d ),K, hn H (ci + n H, qd )}. Управління контентом подано як

–  –  –

Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua Етап супроводу комерційного Web контенту Support описано функцією вигляду

–  –  –

Для повнофункціональної системи електронної контент-комерції характерна складна система взаємозв’язаних операцій, методів, прийомів опрацювання комерційного Web-контенту.

Метод формування комерційного контенту. Процес формування комерційного Webконтенту для інформаційного ресурсу забезпечує зв’язок між множиною вхідних даних з різних джерел інформації та множиною сформованого комерційного контенту, збереженого у відповідній базі даних у системах електронної контент-комерції, тобто Sourse( xi ) xi X Formation(u f, xi, t p ) c r C DataBase (C ), де Sourse( xi ) – джерело xi контенту, xi – і-й контент з джерела; X – множина даних з відповідного джерела; Formation(u f, xi, t p ) – оператор формування комерційного контенту з xi у фіксований час t p при умовах u f ; cr – сформований за умовою u f r-й контент; C – множина контенту; DataBase(C ) – база даних контенту.

Модель формування комерційного Web контенту подано як

–  –  –

де X – множина вхідних даних xi X з різних інформаційних ресурсів або від модераторів;

Gathering – оператор збирання/створення контенту з різних джерел; Formatting – оператор форматування комерційного контенту; KeyWords – оператор виявлення ключових слів і понять контенту; Caterization – оператор автоматичної рубрикації комерційного контенту; Backup – оператор виявлення дублювання змісту контенту; BuDigest – оператор формування дайджестів комерційного контенту; Dissemination – оператор вибіркового поширення контенту; T – час t p T транзакції формування контенту; C – множина контенту cr C.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Інформаційний бюлетень українських міст № 1(5)’2008 Видається Інститутом трансформації суспільства в рамках проекту «Створення професійної системи місцевих медіа ресурсів – важлива умова формування світогляду та інформованості громадян України», що здійснюється за програмою Матра КАП Посольства Королівства Нідерландів в Україні «Інформаційний бюлетень українських міст» – видання, започатковане Інститутом трансформації суспільства, який з 2001 р. здійснює проект «Українські міста в Інтернеті»...»

««Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 7 (25). Ч. 1. – 2010. УДК 658.152.012.12 Бонарев В. В. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА © Бонарев В. В. У статті розглядаються теоретичні основи аналізу грошових потоків, етапи аналізу руху грошових коштів. Висвітлено методи та запропоновано методику аналізу грошових потоків підприємств. Ключові слова: аналіз, грошові кошти, грошові потоки. The article reviews...»

«ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ПРОЕКТ СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО 2020 РОКУ ХАРКІВ – 20 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика Харківської області РОЗДІЛ 2. Наукове обґрунтування розробки та реалізації стратегії сталого розвитку регіону РОЗДІЛ 3. Цілі розвитку Харківської області у світі глобальних і національних проблем РОЗДІЛ 4. Ідентифікація пріоритетних проблем сталого розвитку Харківської області РОЗДІЛ 5. Державні пріоритети та погляди громади на...»

«Зб. наук. пр. «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). – Ч. 4. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Серія «Облік і фінанси» Збірник наукових праць Випуск 11 (41) Частина Луцьк 2014 Зб. наук. пр. «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 11 (41). – Ч. 4. УДК 336:378.3 Рекомендовано як фахове видання Постанова президії ВАК України від 14.10.09 № 1-05/4 Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» :...»

«МАРКЕТИНГ 78287.html.2. Харингтон Х.Дж. Бенчмаркинг в лучшем виде!: 20 шагов к успеху / Х. Дж. Харингтон, Дж.С. Харингтон; под общ. ред. Б. Резниченко. – СПб.: Питер, 2004. – 176 с.3. Наливайко А.П. Теория стратегии предприятия. Современное состояние и направления развития: монография / А.П. Наливайко. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с. 4. Багиев Г.Л. Маркетинг / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн. – М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 2001. – 698 с. 5. Кльоба, Л.Г. Реінжиніринг і бенчмаркінг як інструменти...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ХАРКІВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ АКАДЕМІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР «ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ» ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ) ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Проблеми теорії та...»

«УДК 657.633 Боримська К.П., к.е.н., доц. Кирик Т.В., здобувач Житомирський державний технологічний університет МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Розкрито проблемні аспекти організації й методики проведення внутрішнього контролю операцій з оренди комунального майна в Україні Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання функціонування системи контролю на підприємстві забезпечує раціональність та обґрунтованість використання всіх видів...»

«Наукова економічна організація «Перспектива» МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ПЛАНУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ ТА АНАЛІЗ 13-14 грудня 2013 року Частина ІІ м. Дніпропетровськ ББК 65.011я4 УДК 338.1(063) Р 78 Проблеми соціально-економічного розвитку: планування, управління та аналіз: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 13-14 грудня 2013 р.). – У 3-х частинах. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2013. ч. 2 –...»

«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ УДК 330.342.146 О.М. Дребот, ст. викладач Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська, 33. м. Севастополь, Україна 99053 E-mail: Drebot_AM@mail.ru МЕЖІ ДЕРЖАВНОГО ВТРУЧАННЯ В ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ Розглядаються найбільш значущі напрямки державного втручання в процеси формування соціально-орієнтованої економіки. Аналізуються основні функції держави з позиції досягнення балансу економічних інтересів суспільства, фірм...»

«Л.І. ЗЕЛЕНСЬКА Завідувачка кафедри фізичної та економічної географії, професор О.Є. АФАНАСЬЄВ Доцент кафедри фізичної та економічної географії, к.геогр.н. Дніпропетровський національний університет «ЗЕМЛЯ В ІЛЮМІНАТОРІ»: СЕМІНАР-ВИСТАВКА ЯК ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ У Дніпропетровському національному університеті регулярно проходять науково-методичні семінари для вчителів географії області з метою підвищення їх кваліфікації, обміну досвідом роботи, оперативним...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»