WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ОРГАНАМИ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ У статті розглянуто напрями вдосконалення управління митними органами з урахуванням сучасних ...»

-- [ Страница 1 ] --

Статтю подано в редакцію 07.02.09 р.

УДК 339.542.2

О. А. Гащицький,

начальник відділу захисту прав інтелектуальної власності

Держмитслужби України

ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ

ОРГАНАМИ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ

МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

У статті розглянуто напрями вдосконалення управління митними органами з урахуванням сучасних процесів

лібералізації міжнародної торгівлі, членства України у СОТ та європейського інтеграційного вектору зовнішньоекономічної політики держави.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: митна політика, митний тариф, реформування митних органів, ефективність митної системи Оптимізація діяльності органів державного управління, а відповідно і раціоналізація структурної побудови органів виконавчої влади становлять основний зміст адміністративної реформи, завершення якої є одним із визначальних чинників забезпечення інституційної спроможності інтегрування України в ЄС. Таким чином, за допомогою перетворень в існуючій митній системі має бути досягнута відповідність змісту національної митної політики (завдань, що стоять у цій сфері перед державою) конкретним формам та засобам її реалізації.

Дослідження основних напрямків функціонування митної служби свідчить, що сьогодні не можна стверджувати про неефективність діючої системи управління в митних органах. Основні показники митної діяльності свідчать про зворотне, тим самим доводячи ефективність організаційної структури управління в митних органах. Разом з тим, у роботі митних служб не використано всі резерви для забезпечення якісного виконання ними поставлених завдань. За таких умов вдосконалення системи © О. А. Гащицький, 2009 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com управління митною службою має відбуватися на основі всебічного аналізу функціонування системи митних органів і пошуку додаткових можливостей та резервів щодо підвищення функціональної результативності її діяльності.

На думку автора, завдання підвищення функціональної результативності роботи митної служби треба вирішувати комплексно, а саме — шляхом організаційного вдосконалення всієї системи державного управління митною сферою діяльності та одночасною оптимізацією управлінських відносин у межах системи митних органів. Це обумовлено тим, що на ефективність роботи митної служби впливає як забезпечення ефективного управління безпосередньо в митних підрозділах, так і узгодженість дій між іншими суб’єктами державного механізму в сфері митних відносин.

У результаті ґрунтовних досліджень українських науковців щодо гальмування процесу адаптації митної служби України до нових економічних та соціально-політичних умов, що виникли в ході лібералізації міжнародної торгівлі, вдалось виокремити низку стримувальних факторів.

Зокрема, В. Б. Авер’янов, спираючись на аналіз державноправового механізму митної політики зарубіжних країн, зазначає, що лише для рішень із кардинальних, найважливіших питань митної політики потрібна згода парламенту. У всіх інших випадках повноваження щодо зміни митного режиму передаються уряду [1]. Таким чином, делеговане законодавство забезпечує еластичність правової бази митної політики. Проте, в Україні такий підхід не було реалізовано у податковому законодавстві та Митному кодексі. На сьогоднішній день до компетенції Верховної Ради України законодавством віднесено переважну більшість питань щодо правового регулювання митної діяльності, а до відання уряду віднесено фактично тільки координуючі та технологічні функції.

Проте, на думку автора, в сучасних умовах доцільно було закріпити за парламентом функцію встановлення граничної ставки мита, а Кабінет Міністрів України здійснював би оперативне регулювання рівня митного обкладання. Саме такий підхід відповідає міжнародній практиці — у багатьох країнах світу спостерігається тенденція передачі великої кількості функцій щодо застосування митного тарифу до компетенції виконавчої влади. Це пов’язано насамперед з прагненням уряду зробити тариф більш гнучким та ефективним засобом торговельної політики. І хоча в умовах PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com лібералізації торгівлі вплив тарифного регулювання в реалізації митної політики не є визначальним, але значно посилюється мистецтво вжиття оперативних заходів щодо певного коригування митного тарифу відповідно до національних інтересів у межах встановлених міжнародних норм. Отже, надання Кабінету Міністрів України права змінювати митні ставки дозволить Уряду оперативно реагувати на зміни, що відбуваються на світовому ринку та в разі необхідності впроваджувати заходи щодо захисту національних інтересів.

Виходячи з того, що першочерговим і найважливішим завданням митної служби на сучасному етапі є фіскальна функція, ще в лютому 2005 р. прийнято концептуальне рішення про підпорядкування Державної митної служби України Міністерству фінансів. Слід зазначити, що така практика існує в багатьох країнах світу. Також є країни, де митні органи підпорядковані безпосередньо міністерствам зовнішньої торгівлі, зовнішньоекономічних зв’язків, економіки. З цього приводу український науковець О.П. Гребельник наголошує, що підпорядкування митних органів певному державному органу залежить від домінування тих чи тих функціональних завдань, які вирішує даний орган у системі зовнішньоекономічної політики [2]. Відповідно і основним аргументом підпорядкування Держмитслужби Міністерству фінансів стало забезпечення контролю за фінансовими потоками однією державною структурою. Тобто фіскальні органи підпорядковуються органам фінансового контролю.

На думку українських аналітиків, чим більш розвинена країна, тим менше митниця займається збором платежів, а більше — регулюючою функцією [3]. І саме за допомогою регулюючих заходів митна служба знаходить додаткові резерви щодо максимального виконання і навіть перевиконання державних завдань при забезпечені митних надходжень. Тому автор відстоює позицію, що вдосконалення організації управління має проводитись з обов’язковим усебічним врахуванням усіх аспектів діяльності митних органів та перспектив подальшого розвитку митної служби в цілому. Така позиція обумовлена тим, що митна система має бути гнучкою і оперативно реагувати на зміни в політичному та соціально-економічному житті країни та світу.

Тобто необхідно максимально ефективно залучити позитивний досвід інших зацікавлених суб’єктів системи державного PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com управління щодо спільних з митною службою напрямів діяльності та забезпечити їх підтримку в реалізації стратегії реформування митних органів. На наш погляд, головною вимогою щодо запровадження нового інституціонального механізму управління в сфері митних відносин має бути насамперед підвищення соціально-економічної ефективності митної діяльності.

Провідний російський фахівець у галузі митної справи В. Б. Кухаренко вважає, що «політика та діяльність вищого керівництва повинна бути спрямована на те, щоб реформована митна служба, поруч з підвищенням відповідальності за досягнення кінцевих результатів, мала необхідну автономію щодо проведення адміністративної політики, управлінні власними матеріальними та фінансовими ресурсами» [4]. Саме така схема управління запроваджена в Росії, де куратором митної служби є Міністерство економічного розвитку та торгівлі. Таким чином, враховуючи досвід управління митною діяльністю російської сторони, можна запропонувати такий підхід і в Україні, а саме — за Міністерством фінансів мають бути нормативно закріплені координуючі та інтегруючі функції щодо реалізації стратегічних напрямів митної політики, а Держмитслужба повинна мати автономію щодо вирішення всіх оперативних питань службової діяльності.

Досліджуючи проблему системності державного управління в цілому та у митній справі зокрема, український учений Г. Атаманчук наголошує, що «могутній апарат «нагорі» здатний продукувати безліч управлінських рішень, але їх виконання йде «знизу», при зіткненні державних органів із громадськими, підприємницькими, науковими й іншими структурами, а також із громадянами, і нестача тут управлінських «потужностей» веде до «провисання» управління, невиконання чи поганого виконання навіть найперспективніших управлінських рішень» [5]. Інші українські фахівці Н. Р. Нижник та О. А. Машков зазначають, що «управлінець нижньої ланки, як правило, краще, точніше й повніше знає ситуацію на своїй ділянці і приймає рішення за значно меншого рівня невизначеності» [6].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Одним зі складників успішної системи управління в державних органах є кількість персоналу. Визначення оптимальної штатної чисельності митників є одним із ключових показників для підвищення ефективності роботи митної системи в цілому.

М. М. Каленський справедливо зазначає, що «з року в рік в Україні збільшуються обсяги зовнішньої торгівлі, зростає експорт, імпорт, транзитні перевезення. Відповідно, PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com збільшуються обсяги роботи митників, а штатна чисельність при цьому вже багато років практично не змінюється. Але зростанню обсягів митних оформлень, експорту, імпорту, транзиту — повинно відповідати адекватне зростання потужностей Держмитслужби» [7].

Методика визначення загальної оптимальної чисельності працівників митної служби України є темою окремого дослідження, але на думку автора, її системні характеристики переважно залежать від: зовнішньоекономічної політики держави; протяжності державного кордону, темпів його перетинання та ступені застосування передових технологій у пунктах пропуску; кількості суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в країні тощо.

Таким чином, визначальним чинником щодо реалізації принципу системності управління в митній службі є удосконалення прогнозно-аналітичної роботи на всіх ієрархічних рівнях та пошук на її основі резервів у роботі митних органів з метою послідовного впровадження відповідних заходів, спрямованих на підвищення ефективності діяльності.

Для забезпечення належного рівня здійснення митної справи при виконанні основних програмних завдань, що ставляться перед Державною митною службою України на період до 2011 р., зокрема, у зв’язку зі вступом до СОТ та для створення належної нормативної бази для здобуття Україною повноправного членства в Європейському Союзі, підготовлено Концепцію модернізації та розвитку митної служби України до 2011 р.

Концепція визначає принципи функціонування й напрями розвитку митної служби України до 2011 р. й спрямована на реалізацію експортного потенціалу України, розширення доступу українських товарів на зовнішні ринки, підвищення можливостей захисту вітчизняного товаровиробника шляхом здійснення поступових кроків у напрямку європейської інтеграції [8].

Досить велике значення в Концепції приділяється вдосконаленню кадрової роботи, вихованню сучасного персоналу митної служби й забезпеченню його соціального захисту.

Аналізуючи досвід проведення адміністративної реформи у сфері митної справи в країнах Центральної Європи, українські фахівці Н. Нижник та В. Лемак зазначають, що раціоналізація адміністративно-територіального устрою на рівні регіонів вищого рівня (країв, областей) стала одним із основних напрямів адміністративної реформи в усіх центральноєвропейських PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com країнах [9]. Саме регіони з рівним статусом мають стати фундаментом вертикалі сильної державної виконавчої влади.

За таких умов суттєвим фактором у формуванні ефективної системи митних органів, на наш погляд, має бути її співпадання з адміністративно-територіальним устроєм держави, принаймні на рівні великих регіонів. Адже збіг кордонів діяльності митниць з кордонами адміністративного поділу забезпечує постійну координацію та більш плідну взаємодію митних органів з органами СБУ, МВС, ДПА, Державної прикордонної служби та місцевої влади взагалі. Спільно з цими органами Держмитслужба бере участь в операціях з перекриття каналів надходження в Україну контрабанди, припинення порушень чинного законодавства суб’єктами ЗЕД при здійсненні експортно-імпортних операцій тощо.

Проте, не дивлячись на бажане розширення повноважень Державної митної служби України, відзначимо, що жодна з демократичних країн не надає всіх владних прерогатив будьякому одному органу. Натомість практикується опосередковане керівництво країною за допомогою різноманітних управлінських структур. У межах виконання певних програм встановлюються і стають регулярними контакти між різними організаціями та установами, серед яких важливу роль відіграють територіальні (у межах одного регіону) державно-управлінські відносини. На сучасному етапі законодавче забезпечення щодо регіонального самоврядування не є досконалим, що не сприяє ефективній організації взаємодії органів влади на місцях і, у свою чергу, певною мірою гальмує процеси соціально-економічного розвитку України.

Очевидно, що шлях реформування державного управління через регіоналізацію передбачає, насамперед, підвищення відповідальності місцевих органів влади за дієвість управління та реалізацію завдань щодо ефективного життєзабезпечення та розвитку територій з урахуванням їх соціально-економічних особливостей. Зважаючи на те, що певний комплекс питань, пов’язаних з проведенням митної політики вирішується також і на місцевому рівні, актуальними є характер взаємодії та організаційно-правові відносини між митними й місцевими органами влади.

Так, одним із основних завдань митних органів є створення в зоні своєї діяльності сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України.

Вони також забезпечують виконання зобов’язань, передбачених PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com міжнародними договорами України з питань митної справи, укладеними в установленому законом порядку. А зважаючи на те, що ефективність діяльності митниць безпосередньо залежить від зовнішньоекономічної активності підприємств, організацій та установ регіону, можна зробити висновок, що саме митні органи виступають найбільш зацікавленими суб’єктами в процесі зміцнення зовнішньоторговельних зв’язків та всілякими зусиллями спільно з органами влади на місцях мають сприяти цьому.

При цьому слід погодитися з думкою українського дослідника О. П. Гребельника, що «сьогодні актуальним є питання про доцільність і необхідність більш жорсткого спрямованого підходу до використання митних зборів для надання допомоги реальному сектору економіки в регіональному аспекті» [2].Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Економіка та управління підприємствами і національним господарством Марина Скиба, кандидат наук з державного управління, головний консультант відділу економічних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень Приватизація як інструмент структурних перетворень в економіці України: поняття, основні проблеми та шляхи їх вирішення У статті розглянуто сутність процесу приватизації як економічного явища, основні проблеми, вирішення яких дасть змогу прискорити процес завершення приватизації...»

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ 169 УДК 621.434 М.О. Гандзюк, доцент, канд. техн. наук Луцький національний технічний університет вул. Львівська, 75, м. Луцьк, Україна, 43018 ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ МІСТА ЛУЦЬКА ВИКИДАМИ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ЗАХОДИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ НА ДОВКІЛЛЯ У статті розглянуто вплив автотранспорту на загальну екологічну ситуацію в місті Луцьку, можливості її покращення та заходи, які для цього необхідно здійснити. Ключові слова:...»

«КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЩОДЕННА ЕКСПРЕС – ІНФОРМАЦІЯ ПРЕС-СЛУЖБИ 14 березня 2012 року ОЛЕНА ОСАУЛЕНКО: ГІДНА ЗАРПЛАТА – ОДНА З ОСНОВНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІКТОРА ЯНУКОВИЧА Одним із пріоритетних завдань міської влади є сприяння підвищенню рівня середньомісячного заробітку кіровоградців. Це повною мірою відповідає тим завданням, які окреслив Президент України Віктор Янукович минулого тижня на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України щодо...»

«УДК 658 + 37.03 + 159.9 Й.С. Ситник Національний університет “Львівська політехніка” ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ МЕНЕДЖМЕНТУ СВІТОГЛЯДУ Й ОСОБИСТІСНО-ВЛАСНИЦЬКОГО ЗРОСТАННЯ © Ситник Й.С., 2014 Викладено результати досліджень формування новітньої парадигми менеджменту. Розглянуто інтерпретацію термінів “парадигма менеджменту”, “криза управління”, “гнучкість менеджменту”, “інтелектуальна діяльність”, визначено чинники вітчизняної специфіки менеджменту та етапи еволюції основних концепцій в...»

«Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень Присвячується 20-річчю Незалежності України УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КОД СОБОРНОСТІ НАРОДУ: ЕТНІЧНИЙ, ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВЕКТОРИ Матеріали круглого столу Львів – 2011 УДК 32:94(477) Українська Національна Ідея як духовно-інтелектуальний код соборності народу: етнічний, інтеграційний та цивілізаційний вектори (матеріали круглого столу) / за ред. В.С. Кравціва; НАН України. Ін-т...»

«УДК 330.101.262(477) Савицька Н. Л. д-р екон. наук, доцент, професор кафедри економічної теорії та права Харківський державний університет харчування та торгівлі ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У статті на засадах принципу холістичного персоналізму окреслено теоретичні аспекти моделі господарської суб’єктності людини в умовах становлення інноваційної економіки. Виділено тенденції сучасного господарського розвитку, особливості...»

«Економічні науки транспортні витрати, підвищити якість транспортних послуг, подолавши недоліки невеликих місцевих ринків і зробивши регіони привабливішими для іноземних і місцевих інвесторів, а також надавши підтримку новим торговим можливостям. Література 1. Бутко М. П. Теоретичні аспекти розвитку транзитного потенціалу регіонів України / М. П. Бутко, О. В. Мініна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 6. – С. 84–92.2. Державна регіональна політика України:...»

«Список літератури: 1. Бєлоусова І. Роль управлінського обліку / І. Бєлоусова // Бухгалтерський облік і аудит. –2005. – № 4. – С. 3-10. 2. Гнилицька Л. Прийняття управлінських рішень на основі обліку інформації системи «директ-костинг» // Л. Гнилицька / Бухгалтерськийоблік і аудит. – 2007. – № 3. – С. 24-37. 3. Голов С. Ф. Проблеми та перспективи реформування бухгалтерського обліку в Україні / С. Ф. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. –2000. № 11. – С. 15–23. 4. Дяків В.В. Управлінський облік...»

«Розділ 2 Інновації у маркетингу УДК 658.8:338.5 Божкова Вікторія Вікторівна, д-р екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету; Рябченко Ірина Михайлівна, аспірант кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ МАРКЕТИНГОВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У статті досліджено та систематизовано фактори маркетингового ціноутворення, визначено їх характерні риси. Надано пропозиції щодо удосконалення...»

«І. Б. Івасів, УДК 338.46.336.7 канд. екон. наук, доцент, докторант кафедри банківської справи, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МОДЕЛІ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ФІРМИ НА ОСНОВІ ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ В статье автор представляет собIn the article the author proposes own ственную классификацию моделей classification of the firm value estimation оценки стоимости фирмы, делая акmodels based on money inflow цент на моделях, которые основыevaluation. Conclusions about...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»