WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В ОРГАНАХ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ Описані проблемні питання нарахування та сплати внесків в Пенсійний фонд України юридичними особами – ...»

98 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

УДК 657

Б 92

Т.А. Бурова, доц., канд. екон. наук; О.М. Бурова, студ.

Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

В ОРГАНАХ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Описані проблемні питання нарахування та сплати внесків в Пенсійний фонд України

юридичними особами – платниками єдиного податку. Розроблені шляхи удосконалення організації бухгалтерського обліку, складання звітності окремим органам соціального страхування.

Описаны проблемные вопросы начисления и уплаты взносов в Пенсионный фонд Украины юридическими лицами – плательщиками единого налога. Разработаны пути усовершенствования организации бухгалтерского учета, составления отчетности отдельным органам социального страхования.

The problem questions of charge and payment of payments in Pension fund of Ukraine by the legal persons – payers of the uniform tax are described. The ways of improvement of organization of the accounting, drawing up of the reporting to separate departments of social insurance are developed.

Постановка проблеми. Забезпечення економічного розвитку України, подолання відставання від розвинутих країн світу в інформаційному просторі вимагають висвітлення окремих питань удосконалення організації облікової системи.

У зв'язку з численними змінами у законодавчо-нормативних документах органів соціального страхування, особливо що стосується сплати пенсійних внесків суб'єктами малого підприємництва, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, виникає багато проблемних питань щодо удосконалення організації бухгалтерського обліку, складання звітності в Пенсійний фонд України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень і публікацій, нормативних документів свідчить, що окремі положення бухгалтерського обліку, складання звітності недостатньо обґрунтовані, до того ж деякі положення не відповідають одне одному. У результаті цього впровадження бухгалтерського обліку, звітності на конкретних підприємствах та організаціях суттєво ускладнюється. Однак практика організації облікової інформації, звітності диктує необхідність ведення обліку на підприємствах – платниках єдиного податку за спрощеною системою.

Мета статті – розробка пропозицій щодо удосконалення окремих Т.А. Бурова, О.М. Бурова Т.А. Бурова, О.М. Бурова 99 етапів бухгалтерського обліку, звітності в Пенсійний фонд України суб'єктами підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподаткування та введення їх у практику організації господарської діяльності підприємств.

Викладення основного питання. На сьогодні в Україні запроваджено дві самостійні системи оподаткування: звичайну і спрощену. Суть останньої полягає в замінісплати передбачених звичайною системою оподаткування податків, зборів (обов'язкових платежів) сплатою єдиного податку. Порядок сплати єдиного податку встановлено Указом Президента України від 3 липня 1998 р. № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" і Законом України від 19 жовтня 2000 р.

№ 2063-ІІІ "Про державну підтримку малого підприємництва". Указ було прийнято відповідно до положень п. 4 "Перехідних положень" Конституції України і діє до прийняття Верховною Радою відповідного закону щодо цих питань. На сьогодні Верховною Радою ще не прийнято іншого закону стосовно спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва.

Зазначеним Указом суб'єктам малого підприємництва надано право самостійно обирати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком, встановлено ставки єдиного податку, визначено базу та об'єкти оподаткування, строки і порядок сплати єдиного податку та коло осіб, на яких дія Указу не поширюється. Заміна сплати звичайних податків сплатою єдиного податку, відповідно до ст. 5 Закону України від 19 жовтня 2000 р. № 2063-ПІ ''Про державну підтримку малого підприємництва'', є одним з напрямків державної підтримки малого підприємництва поряд, зокрема, із встановленням системи пільг для зазначених платників податків. Однак з 01.01.2004 р. набрав чинності Закон України від 9 липня 2003 р. № 1058-ІV ''Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування'', в ст. 19 якого зазначено, що для всіх працедавців страхові внески до солідарної системи нараховуються на суму начисленої оплати праці (грошове забезпечення) працівників, які включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати і сплачуються на загальних підставах (32 % від фонду оплати праці та 1–2 % із заробітної плати найманих працівників) [1].

Пенсійний фонд України ствержує, що платники єдиного податку, які використовують працю фізичних осіб, є платниками страхових внесків за найманих працівників у розмірі 32 % на суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) службовців, а також зобов'язані утримувати та перераховувати до ПФУ 1–2 % із суми доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) найманим працівникам відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що вносяться до складу загального оподаткованого доходу. Щоправда, на думку ПФУ, при сплаті єдиного податку страхових внесків за найманих

100 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

працівників сума коштів, що спрямовується до ПФУ у вигляді частини ставки єдиного або фіксованого податків за цих працівників, може зараховуватися в рахунок сплати страхових внесків.

Указ Президента України від 3 липня 1998 р. № 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності" має силу, проте з прийняттям нового пенсійного закону із Указу не вилучено положення про те, що частина єдиного податку спрямовується до ПФУ, а ставка єдиного податку не зменшена. Пенсійний фонд України, одержуючи від платників 42 % від єдиного податку, стверджує про необхідність сплати ще й 32 % від суми фактичних витрат на оплату праці, яка є, по суті, подвійним оподаткуванням [2].

Згідно з листом Пенсійного фонду України від 19 березня 2004 р. № 2645/04, якщо частина єдиного податку, що спрямована до бюджету Пенсійного фонду за звітний місяць, перевищує суму нарахованих до сплати страхових внесків за відповідний звітний місяць, зазначена сума зараховується в рахунок сплати страхових внесків наступних звітних місяців.

Останнім часом органи Пенсійного фонду України активно проводять перевірки та стягують недоїмку разом з фінансовими санкціями та пенею, незважаючи на те, що нині продовжують діяти нормативно-правові акти, якими передбачено різні порядки сплати пенсійних внесків.

Таким чином, діючи положення нормативних актів впливають на організацію бухгалтерського обліку і складання звітності до Пенсійного фонду

України. Вважаємо, що на сьогодні потребує удосконалення:

складання бухгалтерських проводок за вказаними операціями з участю рахунку 65 ''Розрахунки за страхування'' субрахунок 1 ''За пенсійним забезпеченням'';

складу та структури щомісячної звітності до ПФУ "Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженої Постановою Правління ПФУ № 5–1 від 5 квітня 2004 р.

Доцільно було б на кожному підприємстві, що обрало спрощену систему оподаткування, складати відомість розрахунку нарахування внесків в ПФУ, де вказувати щомісячно суму єдиного податку: 42 % від суми єдиного податку й 32 % від суми нарахованої заробітної плати робітників та різниці між двома останніми показниками, яка буде відображена до нарахування в ПФУ бухгалтерськими записами Дт 23, 91, 92 та інші Кт 651.

Наприклад, платник єдиного податку за жовтень 2004 р. має виручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 50 тис. грн, сума нарахованої заробітної плати за той же період – 10 тис. грн (див. таблицю).

Складання відомості дозволить визначити реальний обіг та залишки на рахунку 651 як у Головної книзі, так і в звітності до ПФУ.

Крім того, діюча звітність до ПФУ (щомісячна) не відповідає вимогам нормативних документів, діючим суб'єктам малого підприємства, які обрали спрощену систему оподаткування.

Т.А. Бурова, О.М. Бурова 101 Відомість розрахунку нарахування внесків в Пенсійний фонд України за жовтень 2004 р.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


(тис. грн) 32 % наСума єди- Сума на- Різниця Виручка рахуванного по- рахованої сплати 42 % на- Кт № від реалі- ня від задатку за рахування заробітної до ПФУ рап/п зації про- робітної ставкою плати ро- (гр. 3– до ПФУ хунку дукції плати до 10 % бітникам –гр. 5) ПФУ 50 5,0 2,1 10 3,2 1,1 651 Зміст вказаного розрахунку сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування призначений для всіх підприємств незалежно від системи оподаткування. Таким чином, підприємство – платник єдиного податку при заповненні стр. 3.1 ''Нараховано 32 %'' та стр. 8.1 ''Загальна сума страхових внесків'' автоматично нараховує суму внесків без зменшення її на 42 % від суми єдиного податку і нараховує до сплати внесків в ПФУ двічі. Для усунення подвійного оподаткування пропонується в діючу форму звітності до ПФУ ввести розділ 4, де у вигляді таблиці показувати розрахунок нарахування внесків до ПФУ суб'єктів малого бізнесу – платників єдиного податку. Дані останніх граф повинні використовуватися для заповнення стр. 3.1 і 8.1 основної частини звітності, що дозволить працівникам ПФУ щомісяця контролювати реальність показників підприємства, здійснювати комеральну перевірку різних форм звітності платників податків, наприклад податковій інспекції оплату через Держказначейство.

Висновки. 1. При нарахуванні внесків органами соціального страхування, а саме в Пенсійний фонд України, платникам єдиного податку необхідно складати щомісячно відомість внесків в Пенсійний фонд України в розрізі показників: 42 % від суми єдиного податку, 32 % від суми нарахованої заробітної плати робітників та різниці між двома останніми показниками, яка буде відображена до нарахування в ПФУ бухгалтерськими записами Дт 23, 91, 92 та інші Кт 651. 2. Введення в діючу форму звітності до Пенсійного фонду України розділу 4 (у вигляді таблиці), буде показувати розрахунок нарахування внесків до ПФУ суб'єктів малого бізнесу – платників єдиного податку. 3. Реалізація розроблених пропозицій з удосконалення обліку і звітності в Пенсійний фонд України дозволить посилити контрольно-аналітичні функції обліку і відповідати реальним показникам облікової інформації, звітності, проводити аналіз зобов'язань підприємств.

Список використаної літератури. 1. Закон України ''Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування'' від 9 липня 2003 р. № 1058. 2. Наказ Президента України ''Про спрощену систему опадаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва'' від 3 липня 1998 р. № 727.

Надійшла до редколегії 27.09.05Похожие работы:

«ISSN 9125 0912. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 5(3), 2011 ISSN 9125 0912. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 5(3), 2011 УДК 336:519 У «Віснику» висвітлено досягнення в галузі економіки та публікуються розробки провідних спеціалістів і вчених, а також потенційних здобувачів ступенів і звань, спрямовані на підвищення ефективності національної економіки, вдосконалення економічних відносин в умовах трансформації і кризи. Пропонуються...»

«ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ В УКРАЇНІ НІМЕЦЬКА КОНСУЛЬТАТИВНА ГРУПА З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ 01034 Kиїв, вул. Рейтарська, 8/5-А, тел. (+38044) 228-6342, 228-6360, факс 228-633 E-mail: institute@ier.kiev.ua, http://www.ier.kiev.ua T Значення сектора страхування для економічного розвитку в Україні: аналіз та рекомендації для економічної політики1 Резюме Існування здорового сектора страхування є важливою умовою для підвищення добробуту населення та сталого...»

«енциклопедичний словник [За ред. Ю.С. Шемшученка]. – К.: Юридична думка, 2007. – С. 981. Марченко М.Н. Юридический факт Конституционное право. 6. / Энциклопедический словарь [Отв. ред. С.А. Авакъян]. – М.: НОРМА, 2001. – С. 664-665.Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм / П.Е. Недбайло. – М.: 7. Политиздат, 1960. – С. 104-105. Тодыка Ю.Н., Супрунюк Е.В. Конституционное право Украины: отрасль права и 8. наука / Ю.Н. Тодыка, Е.В. Супрунюк. – Симферополь: Таврида, 1997. – С. 36. Гарчева...»

«УДК 330.341:504 Ілляшенко Сергій Миколайович, д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету АНАЛІЗ РИНКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ І ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ НА БАЗІ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ Сформовано цілісний комплекс методичних інструментів, що містить як відомі, так і авторські підходи до аналізу ринкових можливостей і діагностики потенціалу інноваційного розвитку організації на базі екологічних інновацій. Їхнє застосування суттєво...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 200 Підготовлено кандидатом юридичних наук, професором кафедри комерційного та трудового права Р. Б. Прилуцьким Затверджено на засіданні кафедри комерційного та трудового права (протокол № 6 від 09.11.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Прилуцький Р. Б. Методичні...»

«Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів спеціальності 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів спеціальності 7(8).03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» Вінниця ВНТУ Рекомендовано до друку Методичною радою...»

«УДК 628.013.3 В.В. Біліченко, доцент, к.т.н., С.В. Цимбал, аспірант, Вінницький національний технічний університет СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Розглянуті основні стратегії розвитку підприємств автомобільного транспорту на основі диверсифікації виробництва. Проведено аналіз видів диверсифікації. Запропоновано алгоритм вибору стратегій з урахуванням ризику та отриманого прибутку. В статтю включені три малюнки та використовуються шість...»

«Батрименко В.І. Міжнародне право : навч. посіб. / В.І. Батрименко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 324 с. ISBN 978-966-629-567-8 Системно викладено основний зміст тем з міжнародного права. Наприкінці кожної теми містяться завдання для самостійної підготовки до семінарських занять, що включає питання для самоконтролю, тести, орієнтовну тематику наукових повідомлень та рефератів, основні поняття та терміни. Для студентів, аспірантів і викладачів правознавчих та економічних...»

«ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 16 лютого 1998 р. N 24 Випуск 1 Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ 1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі Довідник) є систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, які наведені в...»

«УДК 351.713 В. В. Ліпинський, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та митного права Академії митної служби України ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУМ ВИТРАТ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ЇХ ВІДШКОДУВАННЯ В МИТНИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ Розглядаються та аналізуються питання визначення сум витрат у справах про порушення митних правил та їх відшкодування в митних органах України. На підставі проведеного аналізу надано пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань обрахування розмірів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»