WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 336.02:332.14 Методичні підходи до аналізу та оцінки фінансового потенціалу регіону Автор: Воробйова І.А. Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. ...»

Актуальні тренди економічного розвитку України

Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю

УДК 336.02:332.14

Методичні підходи до аналізу та оцінки фінансового потенціалу регіону

Автор: Воробйова І.А.

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, м. Миколаїв

З поглибленням економічних та соціальних перетворень на порядку денному дедалі

більшою мірою постають питання пошуку шляхів збільшення фінансового потенціалу регіонів.

Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів загострюються настільки швидко, що надалі затягування з їхнім вирішенням ставитиме під загрозу темпи економічного зростання та соціальну стабільність у державі.

Підвищення ефективності формування фінансового потенціалу регіону можливе лише за умов урахування інтересів всього господарського комплексу території. На сьогоднішній день зосереджені на підприємствах і в банківській системі фінансові ресурси не спрямовані на збалансований розвиток господарського комплексу регіону. Значна частка збережень населення залишається іммобілізованою. За цих умов пошук шляхів раціонального використання всіх наявних фінансових ресурсів території та їх примноження є досить актуальними. В умовах сьогодення важливим є питання проведення аналізу та оцінки фінансового потенціалу регіону, які б дали змогу поповнити місцеві бюджети необхідними коштами для задоволення соціальноекономічного розвитку регіонів.

Спроби вирішення проблеми оцінки потенціалу на рівні регіону призвели до появи різноманітних визначень. Узагальнюючи їх огляд, можна дійти висновку, що більшість підходів до визначення поняття «потенціал» базуються на ресурсній теорії, тобто визначенні потреби в певному складі ресурсів, ефективності їхнього залучення та використання для досягнення поставленої мети – зміни якісного стану об’єкта дослідження. Такої точки зору дотримуються такі науковці як З.В Герасимчук [1,с.8], І. Каленюк [2,с.7]. С.Онишко [3,с.69] та інші.У багатьох наукових публікаціях вітчизняних економістів термін «фінансовий потенціал» здебільшого розглядається та використовується як синонім «фінансових ресурсів». Так, C.Герчаківський стверджує, що фінансовий потенціал охоплює загальний обсяг фінансових ресурсів, які знаходяться в межах територіальної одиниці [4, с. 42]. Дійсно, як фінансові ресурси, так фінансовий потенціал – це одночасно і результат, і умова функціонування економіки: обидві ці категорії оцінюють рівень можливості соціально-економічного розвитку. Взаємозв’язок між фінансовими ресурсами та фінансовим потенціалом полягає у тому, що перші є головним Актуальні тренди економічного розвитку України Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю джерелом другого, його основою. Фінансовий потенціал можна назвати потенціалом використання фінансових ресурсів. Однак зводити потенціал до простого набору ресурсів не коректно, оскільки за такої позиції дуже важко оцінити перспективу, адже сама по собі наявність ресурсів не гарантує їхнього ефективного використання, хоча безумовно й становить базис економічного розвитку.

В останні роки термін «фінансовий потенціал регіону» ввійшов в діловий обіг учених та практиків. Разом з тим, його зміст на сьогодні є досить не однозначним. Підсумовуючи наявні підходи до визначення фінансового потенціалу, можна стверджувати, що фінансовий потенціал регіону є здатністю фінансової системи регіону до залучення та ефективного використання фінансових ресурсів з метою забезпечення сталого економічного зростання. Щодо перспектив активнішого використання цієї економічної категорії на практиці, на мою думку, вони безпосередньо пов’язані з аналізом та оцінкою обсягів фінансового потенціалу регіону, обґрунтуванням його структури, а також дослідженням факторів, що на нього впливають.

Аналіз публікацій з проблем оцінки фінансового потенціалу засвідчив недостатню їх розробленість на рівні регіону. Так, Т.Б. Іванова та Р.А. Прокопенко стверджують, що методика оцінки регіонального фінансового потенціалу визначається існуючими статистичними базами, які можуть для цього використовуватися. [5]. Розрахунок фінансового потенціалу на основі статистичних характеристик окремих фінансових потоків передбачає використання таких показників як:

для поточного фінансового потенціалу - об'єм «поточного» попиту підприємств і домогосподарств – матеріальні витрати на виробництво продукції, товарів, послуг, витрати домогосподарств на покупку товарів і оплату послуг;

для інвестиційного фінансового потенціалу – джерела самофінансування виробників та напрями їх використання: прибуток, амортизація, вкладення в основний капітал, приріст запасів, довгострокові і короткострокові фінансові вкладення; обсяги заощаджень населення та напрями їх використання: вкладення в активи колективних інвесторів; напрямки використання акумульованих коштів колективними інвесторами;

для бюджетного потенціалу, у тому числі податкового – податкові і неподаткові доходи, які можуть бути зібрані на території.

При вживанні цих показників враховується відтворювальна характеристика фінансового потенціалу і утворюється система «вхідних» і «витікаючих» потоків.У повністю збалансованій системі «прибуткові» фінансові потоки дорівнюють «витратним», тому окремі види фінансових Актуальні тренди економічного розвитку України Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю потенціалів на рівні кожного суб'єкта можна розрахувати як по «прибуткових», так і по «витратних» фінансовим потокам, а різниця між ними буде витоками фінансових ресурсів і характеризуватиме можливості зростання фінансового потенціалу на подальших стадіях його відтворення. Переваги цього методу в тому, що у ряді вказаних статистичних показників відразу визначається характеристика витоків і припливів фінансових потоків, причому в конкретній формі, наприклад, доходах домогосподарств, крім того, ці показники розраховуються по всіх територіях. Недоліком є отримуваний у ряді випадків «подвійний рахунок». Наприклад, обов'язкові внески і платежі домогосподарств частково враховуються як доходи бюджету.

Змішаний підхід, об'єднуючий різну інформацію про фінансові потоки, дозволяє використовувати переваги інформаційної бази як статистичних національних стандартів, так і окремих статистичних показників. Оскільки кожна методика оцінки макро- і мікроекономічних показників має системні неточності, вживання змішаного підходу дозволить отримати точнішу оцінку даних параметрів за рахунок проведення одночасного аналізу результатів, отриманих в різних методиках розрахунків.

На сьогоднішній день рівень фінансового потенціалу можна також оцінювати, використовуючи систему національних рахунків та на основі статистичних індикаторів окремих фінансових потоків. При такому підході виникають проблеми із співставністю окремих рахунків для певних регіонів.

Загальний аналіз існуючих методик оцінки фінансового потенціалу регіону показує, що всі вони передбачають розгляд набору всіляких факторів, що впливають на його фінансовий потенціал. Кількість цих чинників, їх специфікація та структура, способи оцінки (кількісні та якісні), методи виміру (експертні, статистичні), ваги чинників істотно різняться і відображають позицію певної методики, її авторів. Аналіз методичних підходів до оцінки фінансового потенціалу регіону дозволяє зробити такі висновки:

відсутній єдиний стандарт порівняльної оцінки фінансового потенціалу регіонів;

існує обмеженість набору показників та елементів структури фінансового потенціалу регіону;

методики найчастіше носять загальний характер.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок про необхідність вдосконалення методики аналізу та оцінки фінансового потенціалу регіону, яка б враховувала всі чинники та умови формування фінансового потенціалу регіону, і грунтувалася на існуючих методах. Отже, для всебічної оцінки фінансового потенціалу регіону додатково необхідно використовувати низку Актуальні тренди економічного розвитку України Всеукраїнські наукові економічні читання з міжнародною участю показників, що враховують регіональні особливості формування фінансового потенціалу, рівень податкової культури в регіоні, фінансову активність суб’єктів господарювання та населення, тощо. Ці показники оцінки фінансового потенціалу регіону мають характеризувати його з різних сторін, показуючи реальний розмір фінансового забезпечення населення в регіоні, наявні диспропорції у структурі фінансового потенціалу, можливість активізації процесів його нарощування, місце регіону за фінансовим забезпеченням серед інших регіонів України.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Список використаної літератури:

1. 1. Герасимчук З.В. Виробничий потенціал регіону: методика оцінки та механізми нарощення: Монографія // З.В.Герасимчук, Л.Л.Ковальська. – Луцьк: ЛДТУ. – 2003. – 242 с.

2. Каленюк І. До питання про освітній потенціал країни // Економіка України. – 2011. – № 11.

– С. 70 -77.

3. Онишко С. Фінансовий потенціал інноваційного розвитку економіки // Фінанси України.

2013. – № 6. – С. 67 - 74.

4. Герчаківський С. Теоретичні та практичні аспекти визначення податкового потенціалу (податкоспроможності) територій // Вісник ТАНГ. – 2014. – № 4. – С. 41 - 50.

5. Иванова Т.Б., Прокопенко Р.А. Методические подходы к оценке регионального финансового потенциала / Т.Б.Иванова, Р.А.Прокопенко // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 1 – С. 155 - 157.Похожие работы:

«КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (позачергова двадцять третя сесія шостого скликання) РІШЕННЯ від 22 серпня 2013 року м. Карлівка Про затвердження районної Програми «Місцеві стимули для медичних працівників первинної медико-санітарної допомоги на 2013-2015 роки» Заслухавши подану районною державною адміністрацією районну Програму «Місцеві стимули для медичних працівників первинної медикосанітарної допомоги на 2013-2015 роки», виходячи з Національного плану дій на 2013 рік щодо...»

«УДК 339.543 М. О. Губа, аспірант Академії митної служби України МИТНІ ПЛАТЕЖІ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ У статті розглядається сучасний стан адміністрування непрямих податків, які сплачують суб’єкти ЗЕД. Досліджується система податкового контролю, пропонуються певні кроки щодо її оптимізації в майбутньому. В статье рассматривается современное состояние администрирования непрямых налогов, которые платят субъекты ВЭД. Исследуется система налогового контроля,...»

«ЗАКОН УКРАЇНИ Про звернення громадян Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 13 травня 1999 року N 653-XIV, від 20 листопада 2003 року N 1294-IV, від 20 січня 2005 року N 2384-IV, від 14 квітня 2009 року N 1254-VI Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати...»

«УДК 504.064.3(.001.13)+551.588.74 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ СПІЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ Хумарова Н.І, Мартієнко А.І., Садченко О.В. Обґрунтовано доцільність регіонального моніторингу спільних проектів та визначено методологічні особливості його реалізації. Проведено SWOTаналіз внутрішніх та зовнішніх регіональних можливостей та загроз впровадження спільних проектів. Виявлено шляхи удосконалення моніторингу на основі залучення регіону в його здійснення....»

«Інвестування О.М. Варченко ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН курсу “Інвестування” Спеціальність : Б;Ф; спФ Загальна кількість годин – 144. Лекцій: 32 год Практичних занять –32 год Семінарські заняття Самостійна робота студентів – 80 год Самості ПракСемі№ йтичні Лекції, нарські Всього, п/ Назва теми на заняття, заняття, год год п робота, год год год Модуль I Методологічні основи інвестування Суб’єкти та об’єкти інвестування Фінансові інвестиції Модуль IІ Інвестиції в засоби виробництва Інноваційна форма...»

«УДК 338.001.36 Ревуцька Т.В. студентка Левицька Т.В. старший викладач СИСТЕМА РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ: ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ Вступ У формуванні сприятливого підприємницького середовища в країні держава відіграє значну, а в деяких випадках вирішальну роль. Адже вона намагається стабільно підтримувати підприємництво пільговим податковим режимом, що сприяє розширенню діючих і створенню нових підприємств; формуванням розвиненої інфраструктури його підтримки...»

«Національний університет водного господарства та природокористування УДК 339.138 Кузнєцова Т.В., к.е.н., доцент, Гончарук Н.В., ст. 4 курсу ФЕіП (Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне) РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В статті розкрито роль і значення маркетингу в антикризовому менеджменті та запропоновано маркетингову програму антикризового управління підприємством. The article reveals the role and importance of marketing...»

«УДК 35:330.5:338.24 А. В. КОСЕНКО ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Визначено роль держави та особливості інноваційно-інвестиційної діяльності у формуванні конкурентоспроможності національної економіки. In the article certainly a role of the state and feature of innovative investment activity is in forming of competitiveness of national economy. Динамізм розвитку національної економіки при переході від відновлюваної до інтенсивної моделі...»

«Економічні науки національного університету. – 2008. – Т.1. Економічні науки. № 4. – С. 18 – 22.4. Ивченко И.Ю. Вербальная модель синхронизации производственной, инвестиционной и финансовой деятельности промышленного предприятия / Ивченко И.Ю. // Вісник Одеського Екологічного університету. – 2008. – Вип. 6. – С. 64 – 74.5. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты. Модели и методы оценки инвестиционных проектов / Блех Ю., Гетце У. – Калининград: Янтарный сказ, 1997. – 450 с. 6. Инновационный...»

«Лекція № 3 Тема 5. Засади загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2. ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗДІЛ II УПРАВЛІННЯ СТРАХУВАННЯМ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ РОЗДІЛ III ПРАВА ТА...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»